Stavění osvobozuje

V roce 1567 se rozdělili angličtí svobodní zednáři do dvou velkých loží, „Yorské“ a „Londýnské“ . Nejdůležitějším obdobím dějin svobodného zednářství byl přece jen začátek 17. Století, kdy se jejich charakter změnil ze společenství cechovního na tajné, mystické a okultní. Lože se otevřeli také pro „nestavitelé“, což mělo za následek, že v roce 1700 pocházelo téměř 70% svobodných zednářů z jiných povolání.

009freimaurer-logo-pyramide124 června 1717 se setkali zástupci čtyř velkých britských loží a založili anglickou velkoloži, která se také nazývala „mateřskou světovou loží“.

Nový systém zasvěcovacích stupňů měl tři stupně „ učedník, tovaryš a mistr, takzvané modré stupně (v Německu johannský stupeň).

            Velkolože byla rozhodující pro to, aby Hannoverští zůstali na anglickém trůně a propůjčila hannoverskému Fridrichu, princi Waleskému oba první stupně. V pozdějších generacích hannoverské královské rodiny měli někteří členové dokonce úřad velmistra (Augustus Fridrich, král Jiří IV., král Edward VII. A král Jiří VI.).

            Přesto měli nepřátele. Po svržení Jakuba II r. 1688 zakládali příznivci Stuartovců různá sdružení, mezi jinými militantní „jakobity“[1], aby přivedli Stuartovce opět na trůn.

K podpoře jeho syna Jakuba III. se založila nová větev svobodných zednářů „ Skotská templářská lože“ (založená v roce 1725 Andrewem Michaelem Ramseyem), která přijala dřívější templáře. Tato lože měla ještě vyšší stupně než mateřská lože v Londýně, s tím, se pokoušela přetáhnout tamější členy.

            R. 1736 potom byla založena „ Skotská velkolože“, která rovněž na minimum omezila cechovní činnost do popředí posunula mystiku. Ve skotských ložích bylo velmi úzké spojení svobodného zednářství a templářství a později bylo zavedeno propůjčování templářských stupňů.

Jak je vidět, máme zde dva svobodozednářské systémy, které stály nepřátelsky proti sobě, Hannoverské v Londýnské mateřské loži a stuartovce ve skotských templářích. Kdopak mohl být ten třetí neznámý, který mohl mít na sporu zájem?

            Snad ne Ilumináti?

Rodina Rothschildů

Mnohé hádanky obklopují právě rodinné centrum mezinárodního bankovního obchodu, dům Rothschildů.

V roce 1750 nabyl Mayer Amschel Bauer bankovní obchody svého otce ve Frankfurtu a změnil své jméno na Rothschild ( podle červeného štítu[2] , který visel nad vchodem do obchodu a byl znamením vítězné revoluce Židů ve východní Evropě.)

            Mayer se oženil a měl 5 synů a 5 dcer. Jména synů byla Amschel, Salomon, Nathan, Kalman (Karl) a Jakob (James). Jeho nástup se urychlil, když se dostal do přízně prince Vilhelma IX. Z Hessenska a Hanau, v jehož přítomnosti se zúčastnil na setkání německých svobodných zednářů. Tento princ Wilhelm, přítel Hannoverských, měl značné finanční příjmy s půjčování hessenské žoldnéřské armády anglickému králi z rodu hannoverských. To byly ty samé oddíly, které později bojovali s Georgem Washingtonem v bitvě ve Valey Forge. Rothschild byl Wilhelmovým osobním bankéřem.

            Když princ Wilhelm musel díky politickému neklidu utéci do Dánska, nechal mzdu 600 000 liber pro žoldnéře v Rothschildově bance v úschově. Nathan Rothschild ( Mayerův nejstarší syn), vzal poté tyto peníze do Londýna, aby s nimi právě otevřel banku. Peníze, které sloužili jako pojistka, přišli do Východoindické společnosti. Nathan vydělával tenkrát čtyřnásobný profit pomocí zápůjčky formou papírových bankovek, vévodovi z Wellingtonu, který s nimi financoval své vojenské operace. Profit vznikl právě z pozdějšího ilegálního prodeje zlata, které mělo sloužit jako jistota.

            To bylo prapůvodem gigantického majetku rodiny Rothschildových.  Nyní se odstartoval mezinárodní bankovní obchod, ve kterém otevřel každý syn jednu banku v jiné zemi. Amschel v Berlíně, Salomon ve Vídni, Jakob v Paříži, a Kalman v Neapoli.

Salomon Rothschild byl členem svobodných zednářů.

            Mayer Amschel Rothschild napsal svoji závěť, ve které ukázal, jak by se mělo v budoucnosti zacházet s rodinným majetkem.  Majetek se má spravovat prostřednictvím mužů a nejstarší měl mít rozhodující hlas v případě nejednotnosti a v důležitých rozhodnutích. Všechny přehledy o kontech musely  být drženy v absolutní tajnosti, zvláště před vládami.

            V r. 1773 měl Mayer Amschel Rothschild tajnou schůzku v domě Rothschildů v židovské ulici ve Frankfurtu s 12 nejzámožnějšími a nejvlivnějšími židovskými finančníky (Mudrci ze Sionu), aby vypracovali plán, jak by se mohlo kontrolovat plné bohatství světa.

 Podle výroku Herberta G. Dorseye se mělo mluvit mezi jiným  o tom, že zřízení Bank of England již umožnilo značný vliv nad anglickým majetkem, avšak pro absolutní kontrolu požaduje, aby byla vytvořena předloha pro kontrolu světového bohatství. To se potom v hrubých rysech dodržovalo. 

            Podle podkladů Dorseyových a Wiliama Guy Carra „ Pawn in the Game“[3] je to plán, který se konečně stal známý jako „ Protokoly sionských mudrců“. Původ protokolů leží tedy vlastně o století zpět, ale měly být Rothschildy nově rozpracovány a tak dosáhli svého vlastního významu. Tyto protokoly byly až do roku 1901 drženy v tajnosti, až padly do rukou ruského profesora S. Niluse. Ten je zveřejnil pod názvem „Židovské nebezpečí“. Viktor Marsden je přeložil v r. 1921 do angličtiny pod názvem „ The Protocols of the learned Elders of Zion“[4].

            Je 24 protokolů, z kterých  uvádím pouze 12 a to v silně zkrácené formě. Díky překladu z angličtiny se možná odlišují od originálních textů, přesto je obsah reprodukován věrně. Kompletní sbírka protokolů ukazuje současnou situaci našeho světa. 

Protokoly sionských mudrců.

  1. 1.    Kontrola peněz

…. „Kontrola národů se zajistí pomocí výstavby obrovských soukromých monopolů, jako rezervoárů obrovského bohatství na kterém se Goyimové (Ne-židé) stanou závislými….

…. a tím společně se státními úvěry, musí vzít za své, ve spojení s politickým  úpadkem…

…. Hospodářské krize k poškození nepřátelských států, prostřednictvím stažení peněz z oběhu. Skrze nahromadění velkého soukromého kapitálu, který je tím státu zabaven, bude tento stát donucen půjčit si od nás ten samý kapitál jako půjčku. Půjčky zatíží stát úroky a udělají z nich bezmocné otroky. Místo aktuálních daní požadovaných po lidu, přijdou tito k našim bankám žebrat. Cizí půjčky jsou pijavicemi a neexistuje žádná možnost jak je z těla státu odstranit, než ony samy,  buď odpadnou,  nebo je stát setřese. Ale gojimské státy je nesetřesou, nýbrž přiloží vždy nové a  musí na to bez odporu dojít zmaru.

            Díky státnímu zadlužení se stanou státní úředníci podplatitelní a tím padnou ještě více do naší kontroly…..

Odpovídající poznámka k dnešní situaci:

Státní dluh státu, spolkových zemí a krajů Německa dosáhl v roce 1992 kolem 1.300.000.000.000 DM 

  1. 2.    Kontrola tisku

 … „Budeme s tiskem zacházet následujícím způsobem:

slouží k pobuřování a k zapálení lidových vášní…. A veřejnost nemá ani nejmenší ponětí, komu tisk ve skutečnosti slouží…. Mezi novinami budou také takové, které na nás budou útočiti a které jsme ale sami založili a které budou napadat výhradně takové body, které jsme již dali do pořádku…

            ….žádné oznámení se nedostane bez naší kontroly na veřejnost. Toho se již nyní také dosáhlo, nebo dosáhne nejdále až budou noviny celého světa soustředěny v několika málo zpravodajských agenturách. Tyto agentury budou od nás kontrolovány a předají veřejnosti jen to, co my schválíme….

            … naše noviny  budou všech možných odstínů, aristokratické, socialistické, republikánské, dokonce anarchistické, přirozeně jen tak dlouho, než padne ústava….

            …. Všichni pošetilci, kteří uvěří, opakujíce řádky z novin ve vlastním hnízdě, budou ve skutečnosti opakovat naše mínění nebo takové, jaké si přejeme,…..“ 

Odpovídající poznámka k dnešní situaci

Pokud se vezme v úvahu přehled „Trilaterální komise“ na konci knihy, jsou již téměř všechny zpravodajské agentury světa samotné kontrolovány skrze Trilaterální komisi – CFR (tato organizace bude popsána dále)

3. Rozšíření moci.

… „na veřejnosti budeme přítelem všech…

….budeme všechny podporovat, anarchisty, komunisty, fašisty,….  a speciálně dělnictvo. Budou nám věřit a tím se stanou vhodným nástrojem….“ 

4.  Kontrola víry

….vezmeme lidem opravdovou víru. Budeme měnit nebo odstraňovat základní pilíře duchovních zákonů …… Neexistence těchto zákonů bude zeslabovat víru lidí, neboť náboženství již nebude moci více objasňovat souvislosti ….

….Tyto mezery budeme vyplňovat pomocí materialistického myšlení a matematickými propočty ….. 

  1. 1.    Prostředek pro zmatení

 …. Abychom dostali veřejné mínění do našich rukou, musíme zavést stádium zmatení-zmýlení…..

…budeme k tomu mezi jiným používat tisk, který bude prezentovat lidem tak mnoho různých názorů, že ztratí přehled v labyrintu informací…..

….. tím dojdou k názoru, že to nejlepší je, aby neměli žádné speciální (politické[5] ) mínění … 

  1. 2.    Touha po luxusu

 …. „“Abychom zesílili ruinování průmyslu Gojimů, budeme mezi Gojimy přednostně rozšiřovat touhu po luxusu. Obyčejný člověk si nemůže nepřát si přepych, neboť budeme standardně zvedat ceny, aby pracující musel pracovat stejně tolik jako dříve, aby dosáhl požadovaného …

… až když pochopí systém, bude v něm již zajat….“ 

  1. 3.    Politika jako nástroj

 …“ Díky našemu vybuzení liberalismu ve státních organismech se bude měnit celá politická tvářnost…

… ústavnost není nic jiného než vysoká škola nejednotnosti, nedorozumění, hašteření a stranických nálad, jedním slovem: škola všeho toho, co slouží tomu, aby se zničila vlastní osobnost státního režimu…

… ve věku republik budeme nahrazovat vládce prostřednictvím karikatury vlád, s prezidentem z lidu, ze středu našich loutek, našich otroků…

… budeme používat otevřené volby jako prostředek k tomu, aby nám dopomohly na světový trůn, tím dáme i tomu nejslabšímu z lidu zdání, že působí pomocí setkávání se a sdružování na vzhled státu…

…. současně budeme likvidovat význam rodiny  a její výchovné působení a právě tak odstraňovat možnost pro samostatné osobnosti…..

… je dostačující, ponechat lid jistý delší čas sebevládě (demokracii), aby se proměnil v chaos vytvářející lůzu…

… moc lůzy je slepá, nesmyslná a nerozumná síla, vždy  ovlivňovaná násilím některé strany.  Slepec ale nemůže řídit slepce, bez toho aby se nezřítil do propasti. Pouze někdo, kdo je od narození vychováván jako nezávislý vládce, má pochopení pro politickou abecedu….

… náš úspěch bude ulehčen tím, že my v našem styku s lidmi, které potřebujeme, budeme vždy působit na citlivé stránky lidské přirozenosti: peníze, vášně a nenasytnost po lidských a materiálních statcích…“ 

  1. 4.    Kontrola výživy.  

….“ Naše moc závisí také na trvajícím nedostatku potravin. Zákon kapitálu vyvolává hlad, který ovládá pracující jistěji, než dokázala šlechta se svou zákonnou královskou mocí…..

….. nedostatek, závist a nenávist, které se tak vyvolají, budeme hýbat masami…. 

..ale vlastník půdy nám může být nebezpečný, neboť je samostatný. Proto ho musíme za každou cenu o jeho půdu oloupit. To bude nejlépe dosaženo, tím že se zmnoží náklady spojené s vlastnictvím půdy….. tím budou polnosti zatíženy dluhy!“ 

  1. 5.    Funkce válek.  

….  „Abychom dali podnět těm, kteří hladovějí po moci k jejímu zneužití, budeme věnovat všechny síly nepřátelství jednoho s druhým. V celé Evropě a prostřednictvím evropských vztahů také v ostatních světadílech, musíme vyvolat vření, spory a nepřátelství….

…. Musíme být v pozici, abychom čelili každému odporu skrze válku se sousedními zeměmi. Kdyby se  tento soused přesto měl odvážit, že by se společně postavil proti nám, potom jim musíme vyvolat odpor pomocí světové války…..“ 

  1. 6.    Kontrola vzdělávání

 „ Gojimové nedostanou návod k praktické aplikaci historických pozorování bez předsudků, nýbrž teoretické zmínky, bez jakéhokoliv kritického vztahu na následující události…

…. Připustit pro každou hru jako hlavní věc, že jsme je přemluvili, akceptovat požadavky vědy….

….. se zřetelem k této skutečnosti jsme vyvolali neustálým působením našeho tisku slepou důvěru ve vědecké teorie. Tito intelektuálové budou Gojimům vychvalovat své poznatky….

… tím  bude lid stále více odvykat, aby sám přemýšlel, aby si vytvářel vlastní názor,  a bude nakonec mluvit tónem, jakým si mi přejeme, aby mluvil…“ 

Komentář:

Citát Wiliama Coopera:  „ They just tell you what they want you to know“  (Říkají Vám pouze to, co si myslí, že byste měli vědět.) 

  1. 7.    Kontrola svobodozednářských loží  

…… „Budeme ve všech zemích Země zakládat a množit svobodozednářské lože, abychom přivábili osobnosti,  které mohou vynikat nad veřejnost nebo to už udělali…

…. přivedeme všechny tyto lože pod naše centrální vedení, které známe pouze my samy a které je ostatním ze zásady neznámé….

…kdo nebo co může přemoci neviditelnou moc? Přesně taková je naše moc…. Nežidovští svobodní zednáři nám slepě slouží jako kulisa pro nás a naše cíle. Ale plán konání naší moci zůstává pro celý lid, ano stejně jako pro zbytek našeho bratrstva neznámým tajemstvím….“ 

  1. 8.    Smrt  

…“ Smrt je nevyhnutelným koncem všeho, proto je lépe tento konec přiblížit těm, kteří stojí v cestě naším cílům“ 

Poznámka spisovatele:

            O protokolech sionských mudrců, bylo již mnoho napsáno, pozitivního stejně jako negativního. V Německu kde přece na pohled vládne svoboda tisku a slova, je zakázáno je prodávat, nebo rozšiřovat. To je pravděpodobně založeno na tom, že Adolf Hitler právě je použil k podpoře svého „antižidovského smýšlení“, na které se později ještě podrobně podíváme. Jako autoru této knihy mi jde nejméně o to, zda to jsou Rothschildové nebo sionisté, kteří  současně používají protokoly, nýbrž mi jde o princip využití. Zde jsme předložili plán, který ukazuje, je se musí provést to, aby se svět zotročil. Jedno kdo za tím stojí, plán je okamžitě použitelný. Tak jako na konci knihy bude ještě velmi intenzivně předloženo, není důležité KDO protokoly aplikuje, ale jaký princip za tím stojí a že UŽIVATELÉ s tím začali!

            Dalším prostředkem, aby se dosáhl tento cíl, je to, rozdělit svět na otrockou společnost východu a vládnoucí rasu západu. Toho se dosáhne tím, jak napsal R. Steiner[6] ve své knize „ Základní sociální požadavky naší doby“, že mezi vírou východu a vědou západu nedojde k žádné syntéze. To má za následek, že ateističtí vědci nemají zájem o náboženství východu a naopak vřící východu odmítají vědu západu. 


[1] jakobit – přívrženec královského rodu Stuartovců, posledním vládnoucím stuartovcem byl Jakub II., který byl roce 1688 sesazen. Podle jeho jména se vžilo označení jakobit. Nezaměňovat s jakobínem s doby Velké francouzské revoluce.

[2] rot = červený, schild=štít

[3] Pěšec ve hře

[4] Protokoly mudrců ze Sionu

[5] pozn. překladatele – myslím, že to lze uplatnit obecně.  Kolik dnes existuje tzv. esoterické literatury a duchovních směrů, které si navzájem odporují. Jaký asi je pohled obyčejného člověka, který se k tomuto tématu dostane?

[6] ideolog nacistického hnutí

Více zde: http://orgofoto.webnode.cz/products/tajne-spolecnosti-2/