Už jste někdy přemýšleli o tom, zda jsou zážitky mezi nebem a zemí skutečné, nebo jsou to jenom výplody fantazie lidí, kterým jde o senzaci nebo o peníze? Tisíce let jsou popisovány různé zážitky a nevysvětlitelné úkazy, které se lidem staly, jako např. zázračná uzdravení, jasnovidné sny a vidiny, předtuchy apod. Možná jste někdy zažili něco takového a máte sami nezodpovězené otázky. Mysleli jste na někoho a následně se vám ozval nebo jste se někde náhodou potkali? Měli jste pocit, že něco máte nebo nemáte udělat, ale nakonec jste logikou myšlenku zavrhli? Pak jste si zřejmě říkali, já jsem to věděl/a. Existuje něco jako šestý smysl? Psychotronika je obor, který tyto záhadné jevy zkoumá…

psychotronikaV dnešní moderní době používáme běžně satelity nebo mobily a nezabýváme se v praxi například při posílání MMS, jak ta fotka „doletí“ do druhého telefonu. Technik by vám to vysvětlil, zjednodušme to na přenos frekvencí. Také náš mozek a myšlenky mají frekvence a náš mozek je z 90% nevyužitý. Mimosmyslové vnímání je vlastní každému člověku. S mimosmyslovými schopnostmi je to ale jinak. Každý může brnkat na struny houslí a tahat smyčec, ale ne každý dokáže zahrát nějakou skladbu…Lidé jako jasnovidec, senzibil, telepat, léčitel nebo věštec mají být údajně obdařeni šestým smyslem. Podle skeptiků je veškeré vnímání vnějšího světa zprostředkováno pouze našimi smysly. Mimosmyslové vnímání je předmětem intenzivního výzkumu, dosud jeho existence nebyla experimentálně potvrzena. Vědecká komunita jej nepříjímá kvůli sporným základním důkazům, neexistenci teorie, která by vysvětlovala mimosmyslové vnímání a nedostatku experimentálních technik, které by mohly poskytnout spolehlivé výsledky. Psychotronika je obor, který se snaží potvrdit, že toto specifické nadání spočívá ve schopnosti získávat ze svého okolí informace jinými než dosud známými informačními kanály.

Co je to psychotronika

Slovo psychotronika (psychotronique) bylo navrženo v roce 1955 francouzským inženýrem Fernandem Clercem. Jedná se o označení pro tehdy futuristické metody snímání a zesilování mozkových proudů, umožňující ovládat stroje pouhou myšlenkou. Tehdy se předpokládalo, že tyto jevy mají souvislost s psychikou a technikou a šlo o to odlišit tento nový obor od již existující a kritizované parapsychologie. Parapsychologie byla brána v socialistickém bloku jako výplod imperialistického myšlení, které je v rozporu s komunistickým myšlením a z toho důvodu se v bývalém socialistickém táboře nemohla nikdy uchytit.V roce 1973 proběhla v Praze první mezinárodní konference psychotroniků, kde byla psychotronika definována jako interdisciplinární obor studující interakce mezi živými subjekty, subjekty a neživými objekty. Zkoumala jevy jako telepatie, psychokineze nebo jasnovidnost a důraz byl kladen na jejich vědecké vysvětlení. Psychotronická sdružení a společnosti měly většinou vazbu na vysoké školy a vznikaly v USA i v tehdejší SSSR. U nás v ČSSR byla psychotronika podporována a dokonce existovaly snahy o povýšení na vědu. Počáteční profesionální přístup na pracovištích psychotroniky byl po jejích zrušeních nahrazen amatérskými badatelskými prácemi v různých spolcích. Psychotronika má nadále kontroverzní charakter.

Hlavní předměty Psychotroniky:

  • Telepatie – je komunikace mezi lidmi, která se často projeví pod vlivem silných citových pohnutek, ale kterou lze stejně dobře vyvolat i v laboratoři. Telepatie je přenos informací (ne abstraktních myšlenek, ale spíše obrazových představ) přímo z vědomí jednoho člověka do vědomí jiného člověka, bez účasti smyslů. Je označována jako mimosmyslové vnímání (extransensory perception – ESP).
  • Telegnóze – zabývá se poznáváním objektivní skutečnosti a událostmi vnějšího světa, detekovanými vědomím, přičemž subjekt s těmito skutečnostmi nebyl ve styku a ani jinak se prostřednictvím známých smyslů o nich nemohl dozvědět. Známější označení je jasnovidectví, jasnozření apod.
  • Psychokinéze — spočívá na principu vysílání dosud neznámé energie člověkem a nebo využití energie v prostředí vědomím člověka – receptora, na ovlivnění nějaké mechanické pohyblivé i nepohyblivé soustavy. Cílem je bezprostřední konání práce a dosažení měřitelného fyzikálního efektu (např. působení na dálku na lehce otočné soustavy apod.).
  • Bioterapie -je schopnost člověka předávat vlastní energii druhému člověku s cílem dočasně nebo i trvale zlepšit jeho psychosomatický stav. Můžeme hovořit o tom, že psychotronika jako samostatný interdisciplinární vědní obor zkoumá dálkové vazby mezi organizmy a jejich prostředím a s nimi spojené energetické a informační projevy.

Přístupy zkoumaní předmětu psychotroniky:

  • sociologický – zkoumá vnější okolnosti spouštějící psychotronické jevy
  • psychologický – zkoumá psychické dispozice k psychotronickým jevům
  • fyziologický – zkoumá normálnost a patologičnost psychotronických jevů
  • biologický – zkoumá nositele informačních procesů vědomí
  • fyzikální – zkoumá primární a sekundami formy informace a její vlastnosti
  • kosmologický – zkoumá vznik a existenci organizačních principů hmotných systémů

Psychoenergetická laboratoř

V komunistickém Československu byla psychotronika zpočátku vědním oborem. Koncem 60. let 20. století bylo založeno první oficiální psychotronické pracoviště při Komitétu aplikované kybernetiky Československé vědeckotechnické společnosti pod názvem Sekce pro psychotroniku. Zakladatelem se stal vědec Zdeněk Rejdák, který v roce 1973 zorganizoval mezinárodní konferenci psychotroniků a téhož roku založil Mezinárodní sdružení pro výzkum psychotroniky (International Association for Psychotronic Research – IAPR) a stal se jejím prezidentem.

Psychotronika na jedné straně přejímá fyzikální terminologii a modely vysvětlení, avšak je ve sporu s principiálními teoriemi současné fyziky. Profiluje od příbuzných větví ( biotronika, psychoenergetika) tím, že údajné parapsychologické jevy považuje za důsledek působení dosud neznámé, zvláštní a fyzikou dosud nepopsané energie. Tyto energie byly zkoumány Psychoenergetickou laboratoří ( PEL), kterou založil profesor František Kahuda ( ministr školství a kultury v letech 1954 – 63 ). Jako pracovník pedagogické fakulty University Karlovy řešil úlohu „Mentální zrání mládeže“, zjednodušeně šlo o to, proč to myslí každému jinak. Následně vytvořil hypotézu o existenci “mentální energie“, kterou obhájil. Po těchto výsledcích MŠ ČSR zařadilo problematiku mentální energie do fakultního úkolu pod názvem “ Mentální energie a její využití v praxi “. Okolo něj vznikaly skupiny a podskupiny odborníků složené z fyziků, matematiků, geologů, architektů, lékařů nebo senzibilů, kteří měli na starost aplikované výzkumy. Oponentní rada došla k závěru, že řešené úkoly mají vazby na oblast medicíny (neurologie, psychiatrie), biologie (neurologie, biochemie), psychologie, filosofie apod. Půda ČVUT tedy již nebyla perspektivní a hlavním pracovištěm se stalo VŠCHT. V rámci těchto výzkumů profesor Kahuda pojmenoval částice mentální energie názvem “Mentiony”, obdobu elektronu ve hmotě. Potvrzení mentionové hypotézy se stalo jeho skoro celoživotním dílem. Během života až do náhlého skonu byl velmi vytrvalý. Poznatky z teoretického a experimentálního bádání neúnavně shromažďoval i přes všechny překážky, které ho potkaly v práci, ale i při samotném vytištění, kdy ministerstvo zakázalo publikování jeho prací. Kromě organizování všech výzkumných činností se dále intenzivně věnoval i popularizační činnosti. Zavedl přednášky pro odbornou i laickou veřejnost, pravidelné konzultační hodiny a telestézické kurzy, což bylo jedinou formou, jak překonat informační bariéru.

Skupina geologů a proutkařů spolupracovala s firmami při těžbě nerostných surovin, indikaci zlomových tektonických míst nebo při určování podzemních chodeb. Předpovídala sesuvy půdy při těžbě uhlí v oblasti Mostecka, druhá skupina pracovala v ostravském černouhelném revíru. Byl nalezen zdroj vody pro hotel na Ještědu, závodní lékař Josef Smola se vyznamenal určením výskytu zavalených horníků a dokázal tak mnohým zachránit život. Za zmínku stojí i senzibil J. Kořínek, který údajně dokázal svojí mentální energií ovlivnit chování fyzikálních soustav na velké vzdálenosti. Zajímavý je experiment se zastavením Crookesova radiometru pomocí myšlenky na vzdálenosti Praha – Košice v určenou dobu. Zde byl při demonstraci pokusu použit dnes již legendární “mentionový spínač Kapuko“ – přístroj vzešlý ze spolupráce s prof. Kahudou a ing. Purkrábkem. PEL měla uzavřené hospodářské smlouvy a spolupracovala s těžebními, stavebními podniky a dalšími organizacemi. Z těchto výnosů byly hrazeny veškeré náklady PEL a část výnosů skončila v pokladně VŠCHT. Patnáct let činnosti PEL bylo zaměřeno na prokázání existence a podstaty mentální energie.

Výsledky výzkumů byly nakonec s posměchem zamítnuty a v roce 1989, po změně režimu, byla nakonec Psychoenergetická laboratoř uzavřena, o čemž rozhodla Akademie věd. Důvodem byl provoz šarlatánství a zabývání se anomálními jevy bylo označeno za nevědecké. Následující rok byla založena nezisková Česká psychoenergetická společnost (ČEPES) při České Vědecko technické společnosti ČSVTS. Kvůli lepší informovanosti společnosti o psychoenergetice byl zaveden časopis „Mandala“, který pod tímto názvem vycházel do roku 1997. Poté byl přejmenován na „Psychoenergetiku“ a vychází tak dodnes. Na světě stále existuje více než 100 podobných pracovišť v Evropě, Asii nebo USA.

Psychotronika je pavěda, která zkoumá jevy hmotné, energetické a informační podstaty. Nezkoumá psychoterapeutické postupy (např. hypnóza), ale zaměřuje se na energoinformační procesy a zkoumá i děje, jimiž se prakticky zabývá energoinformační medicína. Uznává vědomí, myšlení a vůli člověka jako faktor, který je schopen ovlivňovat živou i neživou hmotu. Nezabývá se tedy přímo ani psychickými ani mimomateriálními oblastmi. Toto často neberou na vědomí hlavně média, prezentují psychotroniku jako nějakou léčebnou metodu a spojují ji s ezoterikou, okultizmem, duchařskými fenomény nebo duchovními vědami, čímž dochází k degradaci. Přispívají tomu i amatérští léčitelé, kteří se dokonce za psychotroniky označují a vydělávají na hlouposti obyčejných lidí. Psychotronika uznává spojení hmoty, energie a vědomí a pomáhá lépe pochopit přírodu a její zákonitosti. Věda se stává stále méně srozumitelná a populárně vědecké časopisy k nečtení. Lidé ztrácí zájem a aplikace poznávají až následně v technologiích jako koneční konzumenti. Vždy však lze vysvětlit domnělý mimosmyslový kontakt tím, že jde o neznalost, omyl, sebeklam, wishful thinking, selektivní myšlení apod. Zda předměty zkoumání psychotroniky fungují v praxi, nechám na vás. Pro lepší představu se podívejte na následující video:

Dokument České televize: Síla myšlenky klikni: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318730018-polosero/211562222000011-polosero-sila-myslenky/

Vyšlo na http://deenamedia.blogspot.com/2012/02/psychotronika-zkouma-sesty-smysl.html jako “Psychotronika zkoumá šestý smysl”

Zdroje:
Teodor Rosický – Choroby z nenávisti
Břetislav Kafka – Parapsychologie
http://www.kaduceus.cz/online/osobnosti/74/vyroci-pred-sto-lety-se-narodil-zakladatel-psychoenergeticke-laboratore-frantisek-kahuda.aspx
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychotronika
http://www.cepes.cz/
http://www.psychotronika.cz/
http://ceska.psychotronika.cz/
http://ceskatelevize.cz/

Foto: Flicker.com

Převzato: http://pravdu.cz/tajemstvi/sesty-smysl-zkouma-psychotronika-veda-nemozneho