Obrazek

Upřímná lidská touha nalézt smysl a důvod našeho života, stejně tak mít vysvětlení co se stane po smrti nebo mít naději, že život smrtí nekončí, je nejspíše stará, jako lidstvo samo. Je až neuvěřitelné, kolik úsilí, času, energie a zmařených životů lidé věnují tomuto poznávání a kolik různých způsobů vedoucích v podstatě ke stejnému cíli – štěstí, spokojenosti, sounáležitosti, radosti, lásce – lidé již stvořili či objevili… Kolik z nich tak prožilo životy plné štěstí, sebeobětování, euforie, položení života pro svou víru, stejně tak kolik jich život prožilo s hořkými slzami, bolestí v srdci, odříkání a strachu…

V každém případě – těsná závislost na jakémkoliv druhu náboženství může být způsobena nedostatkem určitých informací, neexistencí konkrétního – uspokojivého – vztahu, pochybnostmi a nejistotou vlastní budoucnosti či vnitřní touhou jedince následovat jakýsi vzor a patřit do jisté skupiny – viz. teorie sociálních potřeb. Pozor, nejde zde o slabost, jen velký pozor na vyvolanou závislost !

Dle mého osobního názoru může víra v touze po vyšších principech k lecčemu zavazovat, neměla by však jednotlivce svazovat a už vůbec ne být vůči druhým antagonistická a odmítavá.

Stvořitel a jeho projevy jsou zobrazeny všude, ve všem a později nakonec stejně zjistíme, že pocházíme z jedné jediné čisté jednoty – energie – proč tedy na někoho útočit byť jen slovem? (viz. související článek Energie slova a myšlenky zde /clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/energie-slova-a-myslenky- nebo článek Jak přitáhnout pozitivní energie zde /clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/jak-pritahnout-pozitivni-energie ).

Ve shrnutí níže si můžeme udělat rychlý, stručný přehled a sami zjistit, která nastíněná oblast je nám názorově blízká a usměrnit vlastní pohled na tuto věc.

Mnoho štěstí Aridan

Buddhismus – založil Siddharta Gautama 563-483 př.n.l.

Čtyři vznešené pravdy:

1. V životě je vždy přítomno strádání

2. Touha způsobuje utrpení

3. Utrpení skončí ve chvíli překonání – odpoutání se

4. Osvobozením z cyklu života (znovuzrození) je Nirvána

Osm cest vedoucích k Nirváně:

1. správné chápání

2. správné myšlení

3. správná mluva

4. správné konání

5. správné živobytí

6. správná snaha

7. správné bdění

8. správné soustředění

Bahajská víra – zakladatel Mirza Hosejn Ali (1817-1892)

Zřeknutí se alkoholu a návykových látek, monogamie, post 19 dní v roce, slavnost 19 dne každého měsíce

Víra v:

1. Absolutní jedinečnost

2. Jednotu veškeré víry

3. Souznění všech lidí

4. Rovnost pohlaví

5. Jednotné vzdělání

6. Poslušnost vládě

Konfuciánství – vznik 6.stol před n.l. Kung-Tsu Konfucius (551-479 př.n.l.)

Myšlenky: drž se tradičních vzorců, neboť jsou dobré, později: dělejme to, co nám velí naše morálka

Podstata:

1. Upřímnost ve věcech veřejných a osobních postojích

2. Spořádaný společenský život, mravní vzory

3. Úcta ke stáří a předkům, důležitost rodiny

4. Úcta k vládci země

Studováním a sebezkoušením – stát se „nadřazeným“ člověkem

Žádné chrámy či kostely, žádná víra v život po smrti, nicméně rituály, tradice, svatby, pohřby, oblékání, důležité spisy I-ching – kniha změn

Hinduismus – též bráhmanství

Oficiálně bez zakladatele – mnoho bohů a sekt – víra v znovuzrození, karmu, zákon příčiny a následků v dalším životě.

Spisy: Védy a Itihasa – Bhagavadgíta, Ramajána, Mahabharata

Islám – prorok Mohamed (570-632)

Tři pojetí islámu – Sunité, Šíité a dále společně Sufiové, Ismailové a Vhabisové

Víra a principy:

1. Bůh je stvořitel vesmíru, spravedlivý a milosrdný

2. V bohu sídlí absolutní jednota a síla

3. Mohamed je poslední prorok (Ježíš jeho předchůdce)

Korán zakazuje zobrazovat lidi i živočichy

Zavrhuje alkohol, vepřové maso, lichvu, sázky

Náš život je přípravou na to, co přijde

Pýcha je nejhorším hříchem, dobří půjdou do nebe

Spisy: Korán – slovo Mohameda, Hadith – konání Mohameda, Sunna – pravidla muslimského života

Džinismus – vznik 6.st.př.n.l. Mahavíra (599-527př.n.l.)

Svetambarové – bíle odění – následovníci kázání Mahavíry

Digambarové – nazí – věřící, že původní učení již není, ale poselství se zachovalo – mniši i sestry vyznávají nahotu

Principy:

1. Neubližuj žádné živé věci – Ahimsa

2. Nekrást a nelhat

3. Askeze – žádná sexualita

4. Žádný majetek a zasvěcení se povinnostem – Moksha

Šintoismus – vznik 600 př.n.l. Japonsko

Pojetí : Brána šintó (Jinga) – státní náboženství Japonska od 1945 a Sektářské pojetí (Kyoko) řídící se učením jednotlivých vůdců skupin.

Texty:  Kojiki – starověké otázky 712 n.l.

Nihon Shoki – japonská historie před 720n.l.

Sikkhismus – vznik Indie 15.století guru Nanak (1469-1539)

Sikh – učedník svých učitelů, kteří odhalují cesty k pravdě a jejímu nalezení. Prostředek je meditace.

Žádné organizování, obřady v chrámech, chvalozpěvy, ranní modlitby…

Taoismus – založil v 6.st.př.n.l. Lao’c

Tao znamená směr či cestu života. Snaha nastolit naprostou jednotu lidstva.

Principy:

1. Všechno kromě Tao je v toku, to vytváří všechny věci

2. Jin přesně vyvažuje Jang a vše je v harmonii

3. Víra v meditaci a jednoduchost

4. Hledání nesmrtelnosti

5. Nebe vládne zemi, země člověku a Tao nebi

Texty: Tao-te-Ťing neboli cesta a její síla

Zoroastrismus – Persie – 6.st.př.n.l. prorok Zoroster rep. Zarathustra

Velmi silné náboženství před založením Islámu

Principy:

1. Bůh zvítězí

2. Mrtví budou vzkříšeni

3. Na zemi bude ráj

Přesvědčení a víra v:

1. Dobro a zlo

2. Ahura Mazda – nejvyšší stvořitel všeho dobrého

3. Ahriman – ničivý postoj zloby, chamtivosti a temnoty

Křesťanství

Vznik kolem 4 př.n.l. až 30 n.l. – Ježíš Kristus zvaný Mesiáš

12 učedníků:  Petr, Ondřej, Jakub, Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, Matěj, Jakub, Šimon, Tadeáš neboli Juda či Jidáš Iškariotský

Hlavní principy:

1. Láska k jednomu bohu, svým bližním, nesobeckost, soucit

2. Božství Ježíše, jeho zmrtvýchvstání po smrti ukřižováním

3. Ježíš – spasitel se vrátí a ustanoví „Království nebeské“

4. Symbolika svaté trojice – Bůh-otec, syn-Ježíš a duch svatý

Základem – Bible: starý zákon – 46 knih, nový zákon – 27 knih, apokryfy – 15-20 knih dle jednotlivé církve

Rozvětvení křesťanství:

Pravoslavná církev – vzniká roku 1054 díky rozpadu vypovězením konstantinopolského patriarchy papežem

Římskokatolická církev – dle tradice založena svatým Petrem kolem 50n.l. Hlava církve – papež, volený kardinály. Jedna z nejrozšířenějších církví

Protestantské církve:

Baptisté – založení 1609 – Amsterdam – John Smyth a Londýn Thomas Helwys v 1612 – nejvyšší moc má bible a každý může být spasen – křest ponořením celého těla do vody

Anglikánská církev – zakládá Jindřich VII – 1543 – po ostré rozepři s Římem

Společenství Kristovo – zakládá Thomas Campbell v polovině 19.století – důraz na obnovení křesťanství Nového zákona, Krista jako zakladatele a spasitele

Episkopální církev – založení 1789 v Jamestownu – USA jako pokračovatele anglikánské církve

Luteránská církev – založeno po neshodách s Římem roku 1530 – Martin Luther a Filip Melanchton – víra ve smrt, která překoná boží odpuštění – silné zaměření na vzdělávání

Metodistická církev – založeno v Anglii – John Wesley evangelické hnutí z původní anglikánské církve – důraz na osobní prožitek spasení skrze Krista a Bibli

Letniční – charizmatické hnutí – vznik v USA kolem 1920 – inspirováno zjevením Svatého ducha apoštolům během prvního svátku letnic. Víra v to, že duch Svatý může přijít ke každému a důkazem jsou zázračná uzdravení – Bible je posvátná nade vše

Společnost přátel – Kvakeři – vznik kolem 17 století v Anglii – George Fox. Jméno mělo původn působit urážlivě, neboť Fox požadoval, aby se stoupenci při slově Božím otřásali. Hlásá přímý kontakt s Bohem bez bohoslužeb – vnitřní cesta.

Scientismus – Mary Baker Eddyová v roce 1866 – víra v překonání zla a nemocí osobním uvědoměním. Důraz na neskutečnost hmoty a duchovní cestu.

Jehovisté – vznik 19.století USA – Charles Taze Russell – víra v Bibli, ale odmítnutí svaté trojice, blíží se konec světa a jen 144.000 vyvolených bude vybráno k vládnutí v nebi s Kristem – odmítají krevní transfuzi, drogy, vojenskou službu.

Unitáři – vznik 1647 obnovením tradic anglikánské církve.Víra v jediného Boha, odmítají božskost Ježíše Krista i svatou trojici. Krista považují za pouhého učitele, popírají existenci pekla i víru, že všichni mohou být spaseni. Důraz kladen na bratrství.

Židovská víra – založení Abrahámem a Mojžíšem kolem roku 2.000 př.n.l.

Tři prameny:

1. Ortodoxní judaismus – tradice, zákony a striktní dodržování

2. Konzervativní judaismus – tradice, ale různé formy jejich výkladu

3. Reformní judaismus – každá generace může obměnit tradice

Principy:

1. Víra v jednoho Boha

2. Bůh stvořil člověka k obrazu svému

3. Abrahám uzavřel smlouvu s Bohem

4. Mojžíš předchází všechny další proroky

5. Víra v den příchodu Mesiáše a usmíření všech lidí

Spisy: Hebrejská bible a Talmud

Moonisté – církev Sjednocení – 1954 Korea, Sun Myung Moon

Moon se považuje za Mesiáše, který vede ideální rodinu dokonalých dětí – bez hříchu. Konání velkých hromadných svateb, kde partnery volí i žehná osobně sám Moon – do budoucna jeho děti.

Texty: Bible a Nový zákon, Boží princip – sdělení poskytnutá Moonovi

Mormoni – Církev Ježíše Krista a Svatých soudného dne – vznik 1830 USA – Joseph Smith

Duše existuje již před narozením a čeká na tělo. Speciální posmrtné křtění.

Texty: Bible, Drahocenná perla – Smith, Kniha Mormon – historie inspirovaná náboženstvím

Rastafariáni – Jamajka kolem 1920 Ras Tafari – císař Etiopiepovažovaný za Boha – Jaha.

Silné propojení s judaismem i křesťanstvím. Spíše směřování způsobu života než náboženství, písně, modlitby, hudba.

Texty: Bible – zejména Starý zákon

A dnes půjdeme ještě dále – pro ilustraci přidávám pár informací z historie Vikingů, Egypta a Řecka

Egyptští bohové:

Ra – slunce

Anubis – smrt

Hathor – láska

Bastet – potěšení

Maat  – pravda

Horus  – světlo

Osiris  – podsvětí

Thoth  – vzdělávání

Vikingští bohové

Loki  – zlo a oheň

Baldr  – světlo a krása

Frey  – slunce, úrodnost

Idun  – mládí a bezstarostnost

Lyr  – válka

Thor  – bouře

Woden – smrt

Řečtí a římští bohové

Zeus Jupiter vládce bohů

Poseidon Neptun moře a oceány

Hermes Merkur posel boží

Hefaistos Vulkán kovář bohů

Hádés Pluto podsvětí

Eros Kupid láska

Dionýsos Bakchus víno a zábava

Kronos Saturn čas

Ares Mars válka

Apolon Apolo slunce a mládí

Řecké a římské bohyně

Elpis Spes naděje

Afrodite Venuše láska

Eirene Pax mír

Rhea Ops úroda a hojnost

Athena Minerva moudrost

Demeter Ceres zemědělství

Hera Juno královna bohů

Tychea Fortuna osud, naděje

Hestie Vesta domov, rodina

Artemis Diana bohyně lovu

Zdroj: http://www.jinestranky.cz/clanky/puvod-a-historie-cloveka/historie-hledani-pravdy_-svobody-a-stvoritele.html