V oblasti alternativní medicíny se vyskytuje několik diagnostických a terapeutických postupů, které mají odhalit a následně i léčit různé parazitární choroby. V naprosté většině případů se jedná o vědecky neověřené postupy, proto jsme se rozhodli jeden z těchto postupů experimentálně ověřit. Myšlenkově vychází testovaná metoda z teorie Dr. Hulda Regehr
Clark, která ve své knize uvádí, že každý organismus vysílá elektrické signály v přesně daném frekvenčním rozmezí. Autorka tento fenomén označuje jako biologické záření neboli bioradiaci, dnes se u zastánců této metody setkáváme spíše s pojmem biorezonance.

Dr. Clarková uvádí, že frekvenční rozmezí se mezi jednotlivými organismy mohou překrývat, avšak „patogenní“ frekvence (přibližně od 70 do 900 kHz) se nepřekrývají s frekvencí člověka  (1,56 – 9,46 MHz), a to především díky tomu, že hodnota bioradiace souvisí s velikostí organismu.

Pokud se v lidském těle daný organismus (patogen) nachází, pak diagnostickým přístrojem, který měří frekvenční odezvu patogena, dokážeme zjistit jeho přítomnost v hostiteli (člověk, pes, …). Vysláním dané frekvence opačným směrem tzv. zapping, česky zapování – pak můžete patogena poškodit a způsobit jeho úhyn.
Na českém trhu jsou k dispozici jak přístroje na principu syncrometru, které měří patogenní frekvence v těle klienta, tak přístroje na principu zapperu, které vysláním daných frekvencí patogena zlikvidují.
U posledně jmenovaného existují dvě varianty: jedna vysílá univerzální frekvenci o hodnotě 30 kHz, druhá varianta umožňuje nastavení různých frekvencí a tudíž přesnější zacílení.

Metodika

Design pokusu vycházel z videa uveřejněného na YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=kELJRX9WsiQ), ve kterém příznivci zapper technologie demonstrují smrtící účinek biorezonance na buňky trepky velké (Paramecium caudatum). Experimentální ověření bylo provedeno u následujících tří organismů:
Leptomonas seymouri, Tetrahymena sp. a Leishmania donovani.

Clarková uvádí frekvence pouze pro L. donovani, u prvních dvou jsme tedy frekvenci odhadli podle nejbližšího příbuzného a podle velikosti organismu (Tabulka 1). Na speciálně upravené podložní sklo s měděnými elektrodami (Obrázek 1) jsme nanesli testované buňky v kapce roztoku, který se běžně používá pro kultivaci: voda pro nálevníka rodu Tetrahymena a kultivační médium RPMI 1640 pro Leptomonas seymouri a Leishmania donovani. Podložní sklo jsme umístili pod světelný mikroskop (Olympus BX51; Obrázek 1) a přes elektrody propojili s přístrojem generujícím frekvence (Laboratorní signální generátor PCGU 1000), který byl ovládán pomocí počítačového rozhraní. Přístroj byl nastaven následovně: amplituda 10 Vpp, DC offset +5 V, obdélníkový průběh se střídou 50 %. U každého testovaného organismu bylo pomocí osciloskopu (HPS 140i) ověřeno, že mezi elektrodami ponořenými do roztoku s testovanými organismy prochází proud. Proud byl měřen na sériově zapojeném odporu s hodnotou 1 kOhm a vykazoval hodnoty kolem 3 mA (v závislosti na vodivosti roztoku). Vliv frekvencí na daný organismus jsme též zaznamenávali pomocí časosběrných snímků 40i) ověřeno, že mezi elektrodami ponořenými do roztoku s testovanými organismy prochází proud. Proud byl měřen na sériově zapojeném odporu s hodnotou 1 kOhm a vykazoval hodnoty kolem 3 mA (v závislosti na vodivosti roztoku). Vliv frekvencí na daný organismus jsme též zaznamenávali pomocí časosběrných snímků.

Tabulka parazité

Výsledky

Použité frekvence neměli vliv na pohybovou aktivitu testovaných organismů. Vlivem probíhajícího proudu docházelo ve všech třech případech k elektrolýze použitého roztoku (Obrázek 2), což ovlivňovalo pohybovou aktivitu buněk nacházejících se v bezprostřední blízkosti obou elektrod, avšak na vzdálenější buňky neměla vysílaná frekvence žádný viditelný vliv.

Závěr

Provedené experimenty nepotvrdily okamžité smrtící působení rezonančních frekvencí na jednobuněčné organismy. Je však třeba zdůraznit, že tato série experimentů přináší pouze velmi předběžné výsledky ve velmi zjednodušeném schématu. Podle propagátorů této metody je třeba vzít v úvahu, že mikroorganismy mohou svou rezonanční frekvenci měnit a není úplně zřejmé na základě jakého vlivu. Do budoucna je možné uvažovat o testování vlivu „frekvencí“ také in vivo.

Použitá literatura
Dr. Hulda Regehr Clark: Revoluce v léčení všech nemocí. Překlad Jiří Wojnar, vydalo Zapper Technology v roce 2011.

Iva Kolářová, Jan Votýpka, Roman Klemeš

Foto: Helena Kulíková

Prohlášení Parazitologického ústavu AV ČR k alternativní léčbě údajných lidských nákaz parazity

20. 5. 2015

Parazitologický ústav Akademie věd ČR se distancuje od použití veškerých nepodložených diagnostických metod a léčených postupů prováděných mimo oprávněná pracoviště, která nejsou schválena Ministerstvem zdravotnictví, jako jsou frekvenční diagnostiky, biorezonance, zappery, atd. Dále důrazně varujeme před neodborným a neschváleným nasazováním léčiv proti parazitům, včetně tzv. mistrovských minerálních roztoků (MMS), konzumací antiparazitik bez doporučení odborného lékaře apod., neboť tyto látky mohou způsobovat závažné zdravotní potíže.
Paraziti (protista, helminti) jsou u člověka ve střední Evropě poměrně vzácní, často ani nejsou u zdravého člověka příčinou žádných obtíží a jejich diagnostika prováděná odbornými diagnostickými laboratořemi je velmi přesná.
Pokud odborné pracoviště parazita nenalezne, parazit se u pacienta s nejvyšší pravděpodobností skutečně nevyskytuje.

Zdroj:
http://www.paru.cas.cz/cs/novinky/Prohlaseni-Parazitologickeho-ustavu-Ak…

Stanovisko katedry parazitologie PřF UK k diagnostickým a terapeutickým metodám používaným v alternativní medicíně u parazitárních infekcí

Katedra parazitologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze doporučuje klientům léčitelů a detoxikačních poradců, aby se při podezření na parazitární infekci obrátili na lékaře-infektologa nebo akreditovanou diagnostickou laboratoř. Přístroje a postupy alternativní medicíny nejsou vědecky ani klinicky ověřené, a jako takové nejsou náhradou lékařské diagnostiky ani odborné léčby.


V posledních letech se v České republice objevili léčitelé a detoxikační poradci, kteří u svých klientů „diagnostikují“ přítomnost parazitů a následně je „léčí“ metodami alternativní medicíny. Klienti poradců a léčitelů jsou mnohdy přesvědčováni o nutnosti protiparazitární kůry i přesto, že jim paraziti byli tzv. vytestováni pouze metodami alternativní medicíny, které jsou založené na neověřených teoriích. K „diagnostice“ jsou většinou používány přístroje typu Salvia, F-scan, Sensitiv Imago a jiné, které jsou založené na elektroakupunkturní teorii či tzv. vysokofrekvenční analýze/biorezonanci. Tyto přístroje nejsou zdravotnickým prostředkem ve smyslu klinicky ověřené bezpečnosti a účinnosti. Vědecky neověřené jsou i postupy alternativní terapie zahrnující přístroje jako např. generátory frekvencí (Zapper, ZapGen a další), plasmové generátory či přípravky typu MMS (mistrovský minerální roztok a jeho obdoby CDS a CDH). Používání těchto přístrojů a metod je tak na zodpovědnosti uživatelů. Rizikové může být jak samotné používání těchto přístrojů a přípravků, tak v případě skutečně nakažených pacientů i oddálení či odmítnutí klasické léčby.

Alarmující je zejména skutečnost, že někteří léčitelé a detoxikační poradci doporučují svým klientům, aby domnělé parazitární infekce léčili antiparazitiky, která si tito klienti shánějí na internetu, a to často z nedůvěryhodných zdrojů, případně využívají dostupnějších veterinárních léčiv, která jsou však určena pouze pro zvířata a mohou být pro lidské zdraví nebezpečná. V případě internetového prodeje pak kromě faktu, že lék často pochází z neověřeného zdroje, a tudíž nakupující nemá jistotu, že skutečně obsahuje účinné látky, hrozí i nebezpečí z předávkování či nežádoucích vedlejších účinků a interakcí s jinými současně užívanými léky.

Máte-li pochybnosti ohledně svého zdravotního stavu nebo ohledně alternativní diagnostické či léčebné metody, obraťte se na odborníka – lékaře v oboru infekční medicíny, laboratoř pro diagnostiku parazitárních nákaz, parazitologa. Pokud máte podezření, že mohl být porušen zákon, můžete podat dotaz/podnět k šetření u příslušných státních úřadů.

Česká parazitologická společnost zřídila stránky pro veřejnost, kde se mimo jiné věnuje i tématu alternativní diagnostiky a léčby parazitárních nákaz.
http://www.parazitologie.cz/dotazy.html

Zdroj:
https://www.natur.cuni.cz/biologie/parazitologie/aktuality/stanovisko-ka…

Ze stránek
Zprávy České parazitologické společnosti, ročník 23, číslo 2 červen 2015,  http://www.parazitologie.cz/zpravy/doc/Zpravy%202015_2.pdf

http://www.osud.biz/28-07-2015/4229/biorezonance-aneb-experimentalni-overeni-lecebnych-frekvenci-dle-dr-clarkove