SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) Nevyvážená rovnice minimálně o čtyřech notoricky známých neznámých: Zatímco program SETI prý již deset let marně hledá mimozemské signály a mocnáři se naopak snaží potlačit, či znehodnotit informace o reálných technicko – fyzikálních jevech, úzce související vývoj směřuje do naprosté dekadence s fašizoidní policejní nadstavbou povinné virtuální reality plné bezprávných čipizantů.

Typický scénář sofistikované nízkoenergetické mimozemské agrese?

Přiblížit možné příběhy dávných časů, které mají navždy zmizet z naší historické paměti, kde se stále ještě drží drábkem legend, je nesnadnost sama. Přičteme-li osudovou poziční válku dosazené idealistické nomenklatury vysvětlující historii dle ideově podstrčených tézi. Pečlivě seřazených dle datumů oslavujících mnohdy jen podlé vítězství, či bezbřehé vraždění. Tehdy se jeví jakýkoliv pokus o pravý opak a nápravu, jako marnost předem odsouzená k nezdaru.

akkad31O to méně příznivěji vyzní posouváme-li se legendami, dávnými eposy i nepsanými dějinami starověku. A navíc s pracovní hypotézou silného a trvajícího kontaktu s mimozemským fenoménem. Co lze odpustit náboženské víře (andělé, poslové Boží, genetické inženýrství při Adamově a Evině stvoření, neviditelnost), to nelze, ani náhodou, nikde jinde. Jakkoliv je hovořeno o tomtéž samém produktu. Jen v jiné konstelaci. Můj pesimistický optimismus vyplývá jednak z osobních pozorování, ze současného rozporu mezi vyskytujícími se reálnými technicko fyzikálními jevy a nadnárodní globalizovaně řízenou negací, jednak s neobyčejnou podobností těchto jevů s jevy a ději v nedávné, dávné, ale i pradávné možné historie lidstva.

 …kteříž zdávna byli muži na slovo vzatí?

Dříve než vyložím svůj názor na tu část Mojžíšovy knihy týkající se Synů nebes, jež smilnili s lidskými dcerami, aby byli zrozeni obři, právě ti mocní, kteříž zdávna byli muži na slovo vzatí… si zařaďme tento silně zcenzurovaný starozákonní text do širších souvislostí. Je to neobyčejný příběh Anunnaki, jež se táhne skrze tisíciletí: Nejen napříč chaldejskými eposy. Prozatím se uspokojme tvrzením, jakkoliv nic není tak nejisté, že se Enochův příběh odehrává v předpotopních Adamových časech a který vyvrcholil všeobecnou zkázou v podobě biblické potopy. V dobách praotce Noema. Z dávných příběhů je patrné, že v inkriminovaném časoprostoru Mr. Jareda již existoval celý komplex propojených energetických sítí vybudované mimozemskými entitami a jejich klony, jež lidstvo mělo později vnímat jako oddělená centra pohanských Slunečních kultů. Není rovněž pochyb, že Anunnaki jsou zákrytným pojmem vymezující celou škálu starověkých mimozemských aktivit, v níž je potřeba jednou provždy udělat jasno. Dříve než „vzbouření“ strážci nebes, tedy omezený kontingent části všech Anunnaki, sestoupí na horu Hermon, je již dávno funkční Bab ili – Brána bohů – první Babylon. Tentýž, jenž byl založen, podle prastaré pavučinami naučené nevědomosti zakryté legendy, Semiramidou. Ženským klonem mezi nágyní a domorodým mužem v jezerních, či podmořských laboratořích poblíž Aškalonu.

Chaldejské a starobabylonské eposy naopak tvrdí, že dávno předtím, než byl v předpotopních časech v bažinatém kraji na březích Eufratu založen kámen nebes Babylon, sestoupilo království z nebes do města E ri du. Stalo se tak v dávno zašlých dobách pradávných legend, kdy lidé současné epochy nebyli ještě k mání a Anunnakové s Igigy budovali v Chaldejsku zavlažovací systém. V časech, kdy Měsíc ještě neexistoval a prastaré město Nip pur obýval božský Enlil, bohyně Ninlil společně se svou matkou Nin Še Baraguna (epos Enlil a Ninlil).

V témže čase byla součásti celoplanetární sítě Porta Coeli (Stargate – Bran Bohů) nejen „hvězdná brána“ v království Magan, ale i podobné zařízení v oblastech, kde se později nalézal chaldejský Ur, přičemž celé Chaldejsko i samotný Bab ili bylo za časů Enlila a později i Enkiho, zakryto ochranou kupolí hrozivé záře, jež byla podobná té, kterou starozákonní i jiné texty vzpomínají jako „Slávu Boží“. Samotný Babylon, i za nočního času s nádherně osvětlenými vysutými zahradami panovnice Semiramidy je pro idealistickou vědu nemyslitelnou fikcí. Nicméně legendy právě o tomto fenoménu rády vyprávějí. I když to měl být právě ten čas, kdy byl Adam, klon s podstatnými genetickými informacemi pocházejícími z té „správné“ části Anunnaki, označené starozákonními texty jako Elohim a později Jahwah, osazen v „rajské“ zahradě Eden. Tedy se vší pravděpodobností na samý jih nedaleko Adenského zálivu. Když někde poblíž lze do dnešních dní vytušit jednu z mnoha podmořských pevností jisté části Anunnaki. Na zcela opuštěném a dobře chráněném místě, kde dnes řádí jen piráti a vojenské síly globalizované i neglobalizované moci.

V téže době, o níž hovoříme, je i Tiahuanako (na americkém kontinentě) živoucím sídlem té části mimozemských, jež bude zakrátko, podobně jako ostatně část vzbouřených Anunnaki – Nephilim, smetena z povrchu zemského. I ze svými potomky. Biblickou potopou? Nic není tak nejistého, jakkoliv naší planetu postihla, během několika tisíciletí, celá řada po sobě následujících celoplanetárních katastrof, z nichž jako jedna z posledních je zaznamenaná jako tajfun přicházející z nebes. Příběh zčásti naznačený ve Starém zákoně, i apoštolem Petrem v Novém zákoně, má své dramatické vysvětlení v již zmíněné apokryfní Henochově knize, ze jejíchž původních pramenů pravděpodobně apoštol Petr i autoři starozákonních textů čerpali:

Poznámky pod čarou:

Hermon

Seskupení třech hor ležící v horském pásmu Antilibanonu na pomezí Syrie a Libanonu v nadmořské výšce 2 814 metrů. Horu Hermon, kam dle legend sestoupili strážci nebes, aby smilnili s lidskými dcerami, nazývali staří Amorejci „Senír“, Kananejští „Baal chermon“. Arabský název je „Dlabal aš Šajch“.

Antilibanon je právě tím magickým místem předpotopních Anunnaki, které bylo součástí rozsáhlé energetické sítě, ale i místem, kam za časů Jaredových sestoupili padlí strážci nebes. Soudě tak nejen skrze starozákonní texty, ale zejména podle tzv. apokryfní Henochovy knihy. Když i Baalbecké terasy, ležící v údolí Bikaá, jsou nedaleko. Tak jako ostatně legendární sídlo vodních nágů a nágyň, ležící na opačné straně (na jih od Hermonu, tedy i mnohem vzdálenějších Baalbeckých teras), poblíž palestínského „Askalonu“. Rovněž tak někdejší pevnost Jebuzejců Sion (Uršalim – Jeruzalém) byla pravděpodobně součástí předpotopního energetického, možná i slunečního systému, vystavěného v podobné konstelaci, jako Sluneční chrám v Baalbeku.

Baalbecká terasa

Nachází se v podhůří Antilibanonu. Prakticky v proláklině mezi severními horami Libanonu a jižně položeným Antilibanonem. Asi 87 km od Bejrútu. Její podstatu tvoří tak zvaný trilitón – tři obří hrubě opracované kamenné kvádry dosahující impozantních rozměrů i váhy. Největší z nich je dvacet metrů dlouhý, vysoký pět a široký čtyři metry o hmotnosti cca 1000 tun. Tyto tři kamenné kvádry pak byly vyzdviženy do výše sedmi metrů, což je i pro současné technologie zajímavě komplikovaný úkol. Čtvrtý, rozpracovaný kamenný blok (21 x 4,8 x 4,2 metry) leží dodnes kamenolomu stále spojen s mateřskou skalou. Jsou na něm i stopy dlát možných otroků pracujících pro Annunaki.

Baalbeck oficiálně odvozuje svůj název od Balla, hlavního božstva foinického společenství, jehož stoliční městské uskupení byl Tyr. Tedy oblast, z níž pocházel stavitel a osnovatel znovu vybudování Slunečního chrámu v Uršalim za vlády judského Šalamouna.

Roku 3761 př. n. l. Nippur (Sumer – Chaldejci)

Nippur – jedno z nejstarších měst, obývaný zřejmě klony mimozemských entit, jehož legendární historie se vztahuje do časů, kdy Semiramidis založila první, tedy předpotopní Babylon. V Nippuru zaveden sumerský kalendář, jenž byl spuštěn roku 3761 př. n. l. Byl odvozen od pohybu Země a Měsíce a přímo souvisí se sumerskou číselnou soustavou (6, 10, 60, 12, 15, 30 atd.). Odvozeně od sumerského je roku 3761 př. n. l. stanoven i počátek staroslovanského kalendáře , když ostatní odvozené kalendáře jsou datovány rokem 3760 před n. l.)

Tajfun přicházející z nebes

6340 př. n. l. Uragan z nebes (Typhon z řeckých bájí, tajfun, větrná smršť).

Ti, co vystřídali obry, nová rasa lidí žila po potopě (zánik hypotetické pevniny, mayské pravlasti kolem roku 10 350 př. n. l.) plných 4010 př. n. l. Pak byli smeteni uraganem z nebes. Mnozí zahynuli, jiní se změnili v opice, aby nakonec i ony byly pohlceny jaguáry, kteří přišli z nebes. Zachránila se dvojice skrytá mezi kamením. Jejich potomci, lidé z kamení, pak žili celých 4800 let (až do roku 1540 př. n. l.).

Mayský kodex Teleriano Remensis a Rios

V souvislosti s touto katastrofou vzpomínaní jaguáři připomínají, či spíše jejich vyobrazení, entitu Alalu, krvelačné bytosti s psí hlavou požírající lidské maso, či entitu starohinduistických eposů Rakšasy, někdejší vazaly Asurů živící se rovněž lidským masem.

Již zmíněný čas 6340 př. n. l. však ani zdaleka neodpovídá jak popsané katastrofě, tak naopak dataci biblické potopy.

Anunnaki „předpotopních“ dob

Anunnaki, Igigové (entita ovládající Chaldejsko)

druh Elohim (Jahwah)

druh padlých strážců nebes (Nephilim)

Archónti, mocní duchové gnostických temnot – hadí, či dračí entita klonující své geny s první ženou Adama Lylith, jež zrodila pekelné bytosti z dračího semena. Archónté v gnostické literatuře naváději Noreu, Evinu dceru, aby jim byla po vůli. Zde osciluje úmysl Archontů pozměnit geny žen pocházejících z Evy.

Dragoni – dračí entita (Enki)

Ciakara – draví létající ještěři

Insektoidi – hmyzu (mouchám) podobné bytosti

Vodní Nágové

Vzdušní Nágové (Tata Naga – Táta Had, slovanská Jadži Baba – čarující Jadži, Tezcatlipoka).

Asurové (Šedivci a jejich klony), Rakšasové (entita Alalu, draví jaguáří z nebes)

Entita Tezcatlipoca (Tiahuanako)

Anunnaki – padlí strážci nebes…Mezi souhrnem mimozemských aktivit (které jsem si dovolil nazvat pravým, nicméně zřejmě rozčilujícím pojmem „Anunnaki“) a domorodými borci současného stvoření dlouhodobě panovalo nesporné napětí. Vyplývající nejen z nepřeberného množství faktorů zásadních odlišností, ale i antagonistických zájmů uvnitř jednotlivých mimozemských uskupení.

 

Mnohdy ústící do nepochopitelných a zcela pragmatických lokálních masakrů, jindy postihující celou planetu nebývalými kataklyzmaty. Když postavení domorodců nebylo nikdy záviděníhodné. Nicméně za sebe tvrdím, nic tak krásného, jako jsou ženy a děti Země a okolní hvězdný vesmír očima domorodce, jsem snad nikde jinde neviděl.

…kdysi svatá knížata nebes…

Zásadní odlišnost domorodců a těch druhých zřejmě spočívala a stále ještě spočívá zejména v našem způsobu rozmnožování, jež je spojený s celou řadou emocí, biochemických pochodů, či citovými projevy rozvíjejícími duchovní oblasti i samotnou motivaci lidstva, jež nás v celém souhrnu přibližuji k samé podstatě Geneze Univerza. Nepočítaje možnost, jakkoli ochuzeni o příslušná IQ, máme cosi, co nás řadí, sice velmi komplikovaně, do vyššího řádu kosmických bytostí. Tedy podstatně výše, než je zařazen jistý kontingent Anunnaki – dravčí podstaty . Jakkoli nás, nejméně o jeden řád, převyšují v našem hmotném světě.

A právě na tuto zásadní oblast neobyčejné plodnosti lidstva mimozemští lovci zaútočí skrze své importované klony nejdříve. Na příklad zákony o nezákonnosti sexuálního harašení. Což je ve své podstatě útok na samý princip rituálu rozmnožování, zcela přirozeně očekáváný u převážné množiny tvorů na této stále ještě zázračně plodné planetě. Z téhož se dá usoudit, že převážná část Anunnaki tyto potěšující aktivity nahradila řízeným rozmnožovaním, skrze umělé líhně, genetické inženýrství vycházející z partogeneze. Pokud jiná část nebyla androgýny, či mnozí z nich i bezpohlavními specialisty. Představíme-li si energeticky náročnou přepravu z dálav hlubokého vesmíru, v přesně vymezeném prostoru (lhostejno zda relativitou skrze bezrozměrný vesmír, či cestami světla), pak nezbytnou nutností jsou přesně stanovené počty zúčastněných, které samy o sobě určily postupnou degradaci původního možného způsobu rozmnožování, když řízená genetika sehrála dominantní roli.

A zde je nutné hledat motivující stimuly budoucích padlých „Strážců nebes“, kontrolující jistou část nebes i Země. Shodou okolností kdesi nad dnešním Blízkým východem (Chaldejskem, Asyrským Baalbeckem i Aškalonem). Výzkumný team padlých Synů nebes, se jednoho krásného dne rozhodl, přiblížit smyslné i citové lidské radovánky k nebeskému poznání. Včetně snadnějšího získání vzácných endorfínů, lymfatických tekutin, či krve z různých emočních stadií bohaté lidské nezkrotnosti. Když ve své mnohačetné škále dozajista předčí vzácné tekutiny získané jen z lidských strachů, stresů, bolestí i úzkostí. Tolik ceněných mimozemskými obchodníky. Když základem celého projektu bylo vytvoření klonů předáním genů mezi touto skupinou Anunnaki a pozemskými krasavicemi – přirozenou cestou. Průzkumu bojem, navrhnutý vůdcem vzpoury Semjásou, se zúčastnilo na dvě stě sexuálně harašících Strážců a svatých knížat nebes. A ti za dnů Jareda sestoupili z nebes na horu Hermon.

Apokryfní Henochova kniha

Kapitola 6

1. Poté, co se lidské děti rozmnožily, rodily se jim v oněch dnech krásné a líbezné dcery.

 2. Když je však uviděli andělé (poslové), děti nebes, zatoužili po nich i pravili mezi sebou: Nuže vyvolmež si ženy mezi dcerami lidskými a zploďmež s nimi děti.

3. Semjása však, nejvyšší z nich, k nim pravil: Obávám se, že vy tento čin nebudete chtít vykonat a mně samotnému bude pykati za tento velký hřích.

4. Tu mu všichni odpověděli, řkouce: My všichni složíme přísahu a zaklínáme se mezi sebou, že se nevzdáme svého záměru, nýbrž vykonáme zamýšlené dílo.

5. Tu přísahali všichni dohromady a zaklínali se mezi sebou. Bylo jich dvě stě, kteří za dnů Járeda sestoupili na vrchol hory Hermon.

Nyní se do našeho otrle nevědeckého pátrání zabodne první osten pochyb. Stará křesťanská legenda, jež sice není součástí kanonizovaných posvátných textů, nicméně někdejší učitelé a učitelky (kdysi povinného náboženství) tuto pasáž velmi zdařile vyprávěli: Synové nebes, duchovní bytosti, si při sestupu do hmotného světa lidí opatřili hmotná těla, aby mohli tento hanebný skutek spáchat. O podobném fenoménu hovořil na Svatopetrském náměstí, relativně nedávno, i papež Jan Pavel II. (Karol Vojtyla) v souvislosti s laskavými duchovními bytostmi provázejícími každou lidskou bytost jejím životem. Vraťme se však zpět k padlým „andělům“. Nelze jinak, než přistoupit na tvrzení, že padlí andělé se zbavovali svých těl, aby zbaběle prchali před přicházející spravedlností, opouštějíce své děti i své pozemské krasavice, v časech seslané potopy.

Jakkoliv nemám pro tento jev odpovídající okamžité logické a univerzálním zákonům odpovídající materialistické vysvětlení, pokusím se oklikami postupně dospět k plné spokojenosti váženého, čistě materiálisticky založeného čtenáře, k několika variantám řešení téhož. V této souvislosti připomínám své nezvyklé tvrzení o bytostech vyššího řádu, jež mohou snaze zasahovat do paralelního světa nižšího řádu, tedy světa lidských bytostí, nikoli však do světa vyššího řádu, kam může, ale nemusí dosáhnout, byť komplikovaně, lidský duch. Nikoli však jeho maso a kosti. Pokud je mi rozuměno. Hovořím-li o podstatě Geneze Univerza, pak nelze mlčet o některých historicky zaznamenaných zvrhlostech jisté části mimozemských aktivit při výzkumu v oblasti genetické vybavenosti a samotného prvotního principu stvoření – Genesis. Vytvářením genetických zvrhlostí a zrůd (viz Manethón).

Strážci naopak přísně střežící zachování Stvořitelem určených principů stvoření, jsou dalším neuvěřitelným fenoménem, jenž souvisí nejen s potrestáním padlých synů nebes, ale pravděpodobně i s nepříliš komentovaným konfliktem v Dulce (Spojené státy). Podle dochované tradice se jedná o nejvyšší bytosti, které stráží hmotně neuchopitelný prostor univerza nejvyššího řádu. My je známe jako bájné Cherubíny. Jsou to nejvyšší duchovní bytosti, strážci božského vědění a veškerého vědění vůbec. Symbolem cherubínů je, jak jsem si přečetl: Hlava s dvěma zlatými křídly. Jejich tvářnost je evangelisty spojována se čtyřmi podobami: Podobou býka, lva, orla a člověka. Bývají též popisováni jako bytosti, jejichž oči září červeně, jako žhavé uhlíky. Setkání s nimi probíhá-li v lidské podobě, tak, že se zahalují se do zářících plamenů, přičemž ani neviditelnost není žádným nepřekonatelným problémem. Jsou nekompromisními strážci tajemství Geneze, semene života Univerza a všech Božích zákonů, jež sehrávají dominantní roli ve vyšším stavu bytí. Jakékoliv pokusy s genezí a genovým fondem neumělými technologiemi, tedy bez přítomnosti Boží invence, tvrdě postihují. Přicházejí téměř okamžitě a je rozumné zdaleka se vyhnout problémům vyplývajících při setkání s Nimi. Neváží prý svoji cestu do materiálního vesmíru, jen tak pro naše potěšení, či potěšení padlých Strážců nebes.

Příště, po tomto krátkém, nicméně důležitém mikro exkurzu, konečně vlastní příběh padlých strážců nebes. Přičemž se zároveň omlouvám za neumělou, neboť uspěchanou kompilaci výňatků podstatně širšího cyklu. Přičemž chci opětovně zdůraznit, že se stále pohybujeme, odkojeni materialisticko inkvizičním systémem, nepochopitelným světem legend, eposů a posvátných i apokryfních spisů, které jsou ve všech důsledcích součástí i tohoto světa – až do dnešních dní. Ano provází nás životem v četných podobách. Lhostejno, zda takovou možnost připustíme, či nikoli. Pokud ji nepřipustíme, necháme se jednoho dne překvapit, kam jsme my a vše kolem nás dospěli. Neboť jsme nedávali pozor odkud a kam směřujeme?

Poznámky pod čarou:

Anunnaki

Anu – Nebe, též bůh Anu

na – na

Ki – Zem

Podle chaldejské verze část nižších chaldejských božstev sestupujících z nebes, či zpět na nebesa.

Starý Zákon byl povětšinou doplněn po roce 597 př. n. l. v Babylonském zajetí, opisy chaldejských a babylonských tabulek, které ve své podstatě vyprávěly o dávné historii lidstva, o níž neměli překvapení tvořitelé Bible přišlí z Jeruzaléma, na rozdíl, od svých souvěrců, toho času usedlých v Babylonu, do té chvíle ani ponětí. Textů, jež tak skvěle doplňovaly stará kmenová vyprávění. Při pravidelné generální audienci na Svatopetrském náměstí, kterou oficiálně pořádá úřadující Papež, oznámil Jan Pavel II. (polský rodák Karol Wojtyla) potvrzení církevního dogmatu o existenci neviditelných nebeských bytostí. Existence andělů byla účelově popírána již od dob saduceů (konzervativní křídlo vyšších judských kněží pracujících jako protějšek farizeů). Ve středu 9. července 1986 cítil Pontifex Maximus opětovně závěry 1. vatikánského koncilu potvrdit. Andělé jsou nesmrtelné duchovní inteligentní bytosti se svobodnou vůlí. Jsou to neviditelné bytosti provázející nás všemi našimi lidskými touhami a nadějemi. Odvážné vyhlášení, jež, pochází-li od samotného papeže, se musí opírat o příslušný důkazní materiál! Každopádně se budeme otázce duchovních inteligencí, o nichž na Petrském náměstí hovořil Jan Pavel II., podrobnějí a odděleně věnovat.

U.F.O. © Zdeněk Patrick – Praha 2009

Zdroj: http://smit.wz.cz/zrcadlo/view.php?cisloclanku=2009052801