Autoritou, kterou mi jako prezidentovi ukládá ústava a zákony Spojených států amerických, včetně zákona o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocích (50 U.S.C. 1701a násl.) (IEEPA), národní zákon o mimořádných událostech (50 U.S.C. 1601a násl.) (NEA), Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (Veřejné právo 114-328) (dále jen „zákon“), oddíl 212(f) zákona o přistěhovalectví a státní příslušnosti z roku 1952 (8 U.S.C. 1182(f)) (INA) aoddíl 301 hlavy 3, zákon Spojených států amerických,

Já, DONALD J. TRUMP, prezident Spojených států amerických, zjišťuji, že rozšířenost a závažnost porušování lidských práv a korupce, které mají svůj zdroj, zcela nebo z podstatné části, mimo Spojené státy, jako jsou ty, které byly spáchány nebo řízeny osobami uvedenými v příloze tohoto řádu dosáhly takového rozsahu a závažnosti, že ohrožují stabilitu mezinárodních politických a ekonomických systémů. Porušování lidských práv a korupce podkopávají hodnoty, které tvoří základní základ stabilní, bezpečné a fungující společnosti; má ničivé dopady na jednotlivce; oslabuje demokratické instituce; degraduje právní stát; udržuje násilné konflikty; usnadňuje činnost nebezpečných osob; a podkopá ekonomické trhy. Spojené státy se snaží uvalit hmatatelné a významné důsledky na ty, kteří se dopouštějí závažného porušování lidských práv nebo se zapojují do korupce, a také chránit finanční systém Spojených států před zneužíváním stejnými osobami.

Proto usuzuji, že závažné porušování lidských práv a korupce na celém světě představují neobvyklou a mimořádnou hrozbu pro národní bezpečnost, zahraniční politiku a ekonomiku Spojených států, a tímto vyhlašuji národní stav nouze, abych se s touto hrozbou vypořádal.

Tímto stanovuji a nařizuji:

Sekce 1. (a) Veškerý majetek a podíly na majetku, které se nacházejí ve Spojených státech, které dále přijdou do Spojených států, nebo které jsou nebo později budou v držení či kontrole jakékoli osoby ze Spojených států a dalších osob, jsou blokovány a nesmí být převedeny, zaplaceny, vyvezeny, staženy nebo jinak zpracovány v:

i) osoby uvedené v příloze tohoto nařízení;

ii) jakákoli zahraniční osoba určená ministrem financí po konzultaci se státním tajemníkem a generálním prokurátorem:

(A) být odpovědný za závažné porušování lidských práv nebo se na něm podílet nebo se na něm přímo či nepřímo podílet;

(B) být současným nebo bývalým vládním úředníkem nebo osobou jednající jménem nebo jménem takového úředníka, která je odpovědná za nebo se na nich podílí, nebo se přímo či nepřímo podílela na:

(1) korupci, včetně zpronevěry státního majetku, vyvlastnění soukromého majetku pro osobní zisk, korupci související se státními zakázkami nebo těžbou přírodních zdrojů nebo úplatkářství; nebo

(2) převodech nebo usnadnění převodů výnosů z korupce;

(C) být nebo býval vedoucím nebo úředníkem:

(1) subjekt, včetně jakéhokoli vládního subjektu, který se zapojil nebo jehož členové se zapojili do jakékoli z činností popsaných v pododdílech (ii)(A), (ii)(B)(1) nebo (ii) )(B)(2) tohoto oddílu týkající se funkčního období vedoucího nebo funkcionáře; nebo

(2) subjekt, jehož majetek a majetkové podíly jsou podle tohoto příkazu zablokovány v důsledku činností souvisejících s vedením nebo funkcionářem; nebo

(D) že jste se pokusili zapojit se do jakékoli z činností popsaných v pododdílech (ii)(A), (ii)(B)(1) nebo (ii)(B)(2) tohoto oddílu; a

(iii) jakákoli osoba určená ministrem financí po konzultaci se státním tajemníkem a generálním prokurátorem:

(A) materiálně pomáhat, sponzorovat nebo poskytovat finanční, materiální nebo technologickou podporu nebo zboží nebo služby pro nebo na podporu:

(1) jakákoli činnost popsaná v pododdílech (ii)(A), (ii)(B)(1) nebo (ii)(B)(2) tohoto oddílu, kterou provádí zahraniční osoba;

(2) každá osoba, jejíž majetek a majetkové podíly jsou blokovány podle tohoto příkazu; nebo

(3) jakýkoli subjekt, včetně jakéhokoli vládního subjektu, který se zapojil nebo jehož členové se zapojili do jakékoli z činností popsaných v pododdílech (ii)(A), (ii)(B)(1) nebo (ii) )(B)(2) tohoto oddílu, pokud činnost vykonává zahraniční osoba;

(B) být ve vlastnictví nebo pod kontrolou jakékoli osoby, jejíž majetek a majetkové podíly jsou blokovány podle tohoto příkazu, nebo jednat nebo předpokládaně jednat jménem nebo jménem, ​​přímo či nepřímo; nebo

(C) pokus o zapojení do jakékoli z činností popsaných v pododdílech (iii) (A) nebo (B) tohoto oddílu.

(b) Zákazy v pododdílu (a) tohoto oddílu platí s výjimkou rozsahu stanoveného ve stanovách nebo v nařízeních, příkazech, směrnicích nebo licencích, které mohou být vydány podle tohoto příkazu, a bez ohledu na jakoukoli uzavřenou smlouvu nebo jakoukoli licenci. nebo povolení udělené před datem účinnosti tohoto příkazu.

Sek. 2. Neomezený vstup imigrantů a ne-přistěhovalců cizinců do Spojených států, kteří jsou rozhodnuti splnit jedno nebo více kritérií v části 1 tohoto nařízení, by poškodil zájmy Spojených států a vstup takových osob do Spojených států, protože přistěhovalců nebo ne-přistěhovalců, se tímto pozastavuje. S takovými osobami bude zacházeno jako s osobami, na které se vztahuje oddíl 1 Proklamace 8693 ze dne 24. července 2011 (Pozastavení vstupu cizinců, na které se vztahují zákazy cestování Rady bezpečnosti OSN a sankce mezinárodního zákona o mimořádných ekonomických mocnostech).

Sek. 3. Tímto potvrzuji, že poskytování darů typů článků uvedených v části 203(b)(2) IEEPA (50 U.S.C. 1702(b)(2)) od, komukoli nebo ve prospěch jakékoli osoby, jejíž majetek a zájmy na majetku jsou blokovány podle tohoto příkazu, by vážně narušilo mou schopnost vypořádat se s celostátním nouzovým stavem vyhlášeným v tomto příkazu, a tímto zakazuji takové dary, jak je uvedeno v části 1 tohoto řádu.

Sek. 4. Mezi zákazy v části 1 patří:

(a) poskytnutí jakéhokoli příspěvku nebo poskytnutí finančních prostředků, zboží nebo služeb jakoukoli osobou, jejíž majetek a majetkové podíly jsou blokovány podle tohoto příkazu, nebo ve prospěch této osoby; a

b) přijetí jakéhokoli příspěvku nebo poskytnutí finančních prostředků, zboží nebo služeb od takové osoby.

Sek. 5. (a) Jakákoli transakce, která se vyhýbá nebo se jí vyhýbá, jejímž účelem je vyhnout se nebo se jí vyhnout, způsobí porušení nebo se pokusí porušit kterýkoli ze zákazů uvedených v tomto příkazu, je zakázána.

(b) Jakékoli spiknutí vytvořené za účelem porušení některého ze zákazů uvedených v tomto příkazu je zakázáno.

Sek. 6. Pro účely této objednávky:

a) výraz „osoba“ znamená jednotlivce nebo subjekt;

(b) výraz „subjekt“ znamená partnerství, sdružení, trust, společný podnik, korporaci, skupinu, podskupinu nebo jinou organizaci; a

(c) výraz „osoba Spojených států“ znamená jakéhokoli občana Spojených států, cizince s trvalým pobytem, ​​subjekt organizovaný podle zákonů Spojených států nebo jakékoli jurisdikce v rámci Spojených států (včetně zahraničních poboček) nebo jakoukoli osobu ve Spojených státech.

Sek. 7. U těch osob, jejichž majetek a majetkové podíly jsou blokovány podle tohoto příkazu a které by mohly mít ústavní přítomnost ve Spojených státech, zjišťuji, že vzhledem k možnosti okamžitého převodu finančních prostředků nebo jiných aktiv je třeba předem upozornit tyto osoby na opatření, která mají být přijatá podle tohoto nařízení by tato opatření zbavila účinku. Proto se domnívám, že aby tato opatření byla účinná při řešení národního nouzového stavu vyhlášeného tímto nařízením, není třeba žádné předchozí oznámení o zařazení nebo rozhodnutí učiněném podle tohoto nařízení.

Sek. 8. Ministr financí je po konzultaci se státním tajemníkem oprávněn provést taková opatření, včetně přijímání pravidel a nařízení, a využít všech pravomocí, které mi uděluje IEEPA a zákon, které mohou být nezbytné k provedení tohoto příkazu a § 1263 písm. a) zákona, pokud jde o určení v něm uvedená. Ministr financí může v souladu s platnými zákony přenést kteroukoli z těchto funkcí na jiné úředníky a agentury Spojených států. Všechny agentury přijmou v rámci svých pravomocí veškerá vhodná opatření k provedení tohoto příkazu.

Sek. 9. Ministr je tímto oprávněn učinit taková opatření, včetně přijímání pravidel a nařízení, a využít všech pravomocí, které mi udělily IEEPA, INA a zákon, jak může být nezbytné k provedení oddílu 2 tohoto nařízení a v konzultaci s ministrem financí, požadavek na podávání zpráv v oddíle 1264(a) zákona s ohledem na zprávy stanovené v oddíle 1264(b)(2) uvedeného zákona. Ministr může v souladu s platnými zákony přenést kteroukoli z těchto funkcí na jiné úředníky a agentury Spojených států v souladu s platnými zákony.

Sek. 10. Ministr financí je po konzultaci se státním tajemníkem a generálním prokurátorem oprávněn určit, že okolnosti již neodůvodňují zablokování majetku a podílů na majetku osoby uvedené v příloze tohoto nařízení, a podniknout nezbytná opatření, aby toto rozhodnutí nabylo účinnosti.

Sek. 11. Ministr financí je po konzultaci se státním tajemníkem oprávněn předkládat Kongresu opakované a závěrečné zprávy o národní nouzi vyhlášené v tomto nařízení v souladu s oddílem 401(c) NEA (50 U.S.C. 1641(c)) a § 204 písm. c) zákona IEEPA (50 U.S.C. 1703(c)).

Sek. 12. Tento příkaz je účinný ve 01:01 východního standardního času, 21. prosince 2017.

Sek. 13. Tento příkaz není zamýšlen a nevytváří žádné právo nebo výhodu, hmotněprávní nebo procesní, vymahatelnou ze zákona nebo spravedlností jakoukoli stranou proti Spojeným státům, jejich oddělením, agenturám nebo subjektům, jejich úředníkům, zaměstnancům nebo zástupcům, nebo jakékoliv jiné osobě.

https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/

: PARALLELNÍ-KONSTRUKT &: [vy]JASNĚNÍ SUVERENITY. GENERÁLNÍ POŠTMISTR SPOJENÝCH STÁTŮ NAŠEHO SVĚTA – KORPORACE &: GENERÁLNÍ POŠTMISTR NAŠEHO SVĚTA: Russell-Jay: Gould. V kratičkém videu vysvětluje základní principy SUVERENITY a historku o tom, PROČ SPRÁVA celého území Spojených států amerických patří od r. 1999 (kdy byl splacen dluh z bankrotu!) pod United States Postal Service. https://www.lastflagstanding.com/

https://bad-boys.us/ Graf ukazuje počet tzv. zapečetěných obvinění (většinou minimálně několik osob) Kabaly ve Spojených Státech. Můžeme zde názorně vidět rychlost “čištění povrchové populace” od této sněti lidstva. Českou statistickou mapu podobných případů chystají české skupiny Trustu Věčné Essence ve spolupráci a koordinaci s evropskými.

S veškerým majetkem zabaveným výkonným nařízením 13818 začal masivní stavební projekt.

Tento proces odstranil všechny podzemní tunelové systémy, hluboké podzemní vojenské základny v oblastech po celém světě a nahradil jakýkoli dříve používaný beton navržený Čínou. To zahrnuje chodníky, silnice, dálnice a chodníky – To zahrnovalo naši armádu s loděmi, které byly záměrně oslabeny, vyčerpaná obrana umožňující úplné ovládnutí Ameriky.
Hypoteticky, pokud Donald nevyhraje, ty gilotiny v táborech FEMA budou použity na lidskou populaci.
Jde o úplné převzetí celé Země, a buďte si jisti, že armáda má plnou kontrolu, společně s naší Galaktickou Aliancí. Najděte značky kuželů a aplikujte je na mapu, tím se mapa [odemkne] – volba je na vás.

John F Kennedy Jr.

19 viceprezident Republiky Spojených Států

WWG1WGA 💞🌹🕊🌍💫

https://memetrunk.com/jfk-jr/post/with-all-the-properties-and-assets-seized-by-executive-order-13818-the-TfZ0CKbcjZfJW1W

Naše minulé reportáže – největší podzemní překladiště Kabaly obchodovaných lidí (žen a dětí) pod kanárským ostrovem La Palma – centru satanistů v Atlantiku, a vojenská operace k jejímu odstranění: https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2021/10/22/reptilianska-zakladna-la-palma-a-ostrovni-satanismus-faucci-obvinen-a-pred-soudem-shaef-soudi-a-popravuje-bossy-i-genocidni-personal-nemocnic-plynovych-komor-dneska/

V příštím roce a půl se podle Ezry Cohena (člověk č.2 v Pentagonu) agresivně pokusí normalizovat pedofilní zneužívání dětí. Na HBO už začali.

ĎÁBELSKÝ Disney udělali novou SHOW o malé dívce, která zdědila po otci kult pijící lidskou krev, doplněný o rituální VRAŽDU a lidské oběti

Nová Disney show s názvem „Praise Petey“ má mít premiéru 21. července na Freeform a Hulu a je to přesně ten druh špíny, jaký jsme od kdysi důvěryhodného Disneyho impéria očekávali.

Podle uvádí, “Chvála Petey” je o mladé dívce, která zdědila “rituály lidských obětí provozující a jejich krev pijící kult, jehož logo má vševidoucí oko”, abych citoval jeden zdroj.

Produkt 20. televizní animace Disney Television Studios, „Chvála Petey“, je něco, co rodiče nechtějí, aby se jejich děti dívaly, přestože nesou značku Disney.

Hollywoodský reportér to popsal jako “animovanou komedii pro dospělé”. “Chvála Petey” zobrazuje dívku, která se musí přestěhovat z velkého města do “místa zvaného Nová Utopie”, kde se musí jako šéfová postarat o satanistický rituální kult lidských obětí svého zesnulého otce.

“Je to komunita, kterou založil její otec, ale není jako většina,” říká Zpravodaj. “Tady je každý součástí kultu. A co je ale ještě horší? Věří, že právě Petey je jejich prorokovaná zachránkyně.”

“To, že jsi tady, znamená, že se naplnilo proroctví o návratu velké dcery,” říká jedna z postav, kterou namluvil herec John Cho s falešným jižanským přízvukem, ve dvouminutové upoutávce pořadu.

“Je tohle město v pořádku?” se pak zeptá postava Petey, než jiná postava, vyjádřená Kiersey Clemons, odpoví: “Ne, máme hlad.”

(Související: Disney je jeden z mnoha LGBT korporací, které nenávidí děti, morálku a tradiční rodinné hodnoty. Právě prostřednictvím zábavných parků, klauniád a všech napodobenin Disney Worldu se nejlépe unášely a STÁLE UNÁŠÍ děti .. a všechno bylo placený, včetně zfalšovaných policejních statistik o zprávách .. prostě přestaly existovat .. )

Posílení žen je samozřejmě prominentním tématem v “Chvála Petey”

Aby se splnilo proroctví kultu jejího otce, Petey se má vrátit do města, které její kult drží v pevném sevření. Petey to však nechce udělat a místo toho si zvolí cestu ven z této role “ženy-vůdkyně”.

Jako obvykle je Petey podporována jako nezávislá, zplnomocněná žena, která se vzpírá patriarchátu, což je v kontextu premisy show nepochybně není zlé. Petey se rozhodla odstranit kultovní prvky z města jejího otce a dát komunitě jinou cestu vpřed.

“Už žádné lidské oběti,” říká Petey, oblečená v “květinových šatech připomínajících midsommar”, členům komunity Nové Utopie, když se zmocní. “Mám vizi Nové utopie a je jasná!”

Jinými slovy, ďábelský patriarchát ničil Novou Utopii, a tak musela přijít žena a vše změnit, aby se proměnila v ráj – mluvte o typickém, předvídatelném zívnutí z Hollywoodu.

“Disney je svinstvo,” napsal jeden z komentujících a vyjádřil to jasně a jednoduše.

“Ve skutečnosti je Disney v tuto chvíli jasnou společností zaměřenou na zneužívání dětí,” odpověděl jiný. “Kde jsou orgány činné v trestním řízení?”

Stejně jako zbytek mediální mašinérie ovládané korporacemi zůstává Disney otevřeně proti novému filmu „Sound of Freedom“ s Jimem Caviezelem z „Passion of the Christ“, i když současně propaguje banální špínu jako „Chvála Petey“.

„Není divu, že se snaží dělat paralelní projekt na ‚Sound of Freedom‘,“ napsal další komentující o Disney, který otevřeně podporuje grooming, transgenderismus a další formy LGBT pedofilie a perverze.

“Toto je jen další verifikátor, který nám ukazuje, jak nemocnou se stala americká a západní kultura.”

Mnoho dalších komentátorů poukázalo na to, že slušní rodiče všude přestanou dovolovat svým dětem konzumovat programy Disney.

“Rodiče nechtějí, aby jejich děti byly v kontaktu s těmito homosexuálními pedofilními obtěžujícími dětí,” řekl jeden z nich. “Disney World v Orlandu trpí. Je to tady, skoro polovina července, školy jsou pryč, rodiny jsou na prázdninách a ulice Disneyho jsou téměř prázdné!”

„Pravděpodobně ani děti nechtějí utíkat před svými zvrácenými „učiteli“ veřejných škol,“ odpověděl jiný.

Nejnovější zprávy o korupci Disney najdete naEvil.news.

https://www.naturalnews.com/2023-07-16-disney-program-blood-cult-ritual-sacrifice-murder.html

Prezidentský výnos Donalda Trumpa o boji proti obchodování s lidmi a zneužívání dětí on-line ve Spojených Státech

Autoritou, kterou mi jako prezidentovi ukládá ústava a zákony Spojených států amerických, včetně zákona o ochraně obětí obchodování s lidmi, 22 U.S.C. 7101 a násl., se tímto nařizuje takto:
Oddíl 1. Zásady. Obchodování s lidmi je formou moderního otroctví. V celých Spojených státech a na celém světě obchodování s lidmi rozbíjí komunity, podněcuje kriminální činnost a ohrožuje národní bezpečnost Spojených států. Odhaduje se, že každý rok jsou po celém světě obchodovány miliony jednotlivců – včetně do Spojených států a v rámci nich. Vzhledem k tomu, že Spojené státy nadále vedou globální boj proti obchodování s lidmi, musíme zůstat neúnavní v odhodlání jej vymýtit v našich městech, předměstích, venkovských komunitách, kmenových zemích a v našich dopravních sítích. Obchodování s lidmi ve Spojených státech má mnoho podob a může zahrnovat vykořisťování dospělých i dětí pro práci a sex.

Technologie 21. století a šíření internetu a mobilních zařízení pomohly usnadnit zločin obchodování s dětmi a další formy vykořisťování dětí. V důsledku toho je počet zpráv Národnímu centru pro pohřešované a zneužívané děti online fotografií a videí sexuálně zneužívaných dětí rekordní.

Federální vláda se zavázala bránit obchodování s lidmi a online sexuálnímu vykořisťování dětí. Účinný boj proti těmto zločinům vyžaduje komplexní a koordinovanou reakci na stíhání obchodníků s lidmi a jednotlivců, kteří sexuálně zneužívají děti online, na ochranu a podporu obětí obchodování s lidmi a zneužívání dětí a na poskytování preventivního vzdělávání s cílem zvýšit povědomí a pomoci snížit výskyt obchodování s lidmi a zneužívání dětí směrem do, z a uvnitř Spojených států.

https://www.nbcnews.com/politics/white-house/here-s-full-list-donald-trump-s-executive-orders-n720796

EVROPSKÉ STANNÉ PRÁVO A NESKONČENÁ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA

Informace o odkazu od SHAEF

https://t.me/shaef_infowebsite/578

ZNALOST JE DLUH !!!!
Již Fridrich II. Veliký doporučoval svým bližním:

“Neměl/a bys věřit ničemu, co jsi si nezkontroloval/a”

Asi to nedopadlo dobře a bylo to zapomenuto.

https://visitworldheritage.com/en/eu/frederick-ii-a-king-with-a-botanical-vision/50d3607c-add4-46ba-baec-b6f2fe32c1cf


S tímto průvodcem se stanete majitelem svého domu. Osvoboďte ho od daně z nemovitosti, tepelných čerpadel, exekucí či dražeb

Postup: Doklad o vlastnictví

Pro všechny… https://s-h-a-e-f.de/s-h-a-e-f-link-informationen/

Za geopoliticsastrology dodáváme, že tento postup je s největší pravděpodobností platný pro všechny spojenci obsazená evropská území. Pro nás je doposud nový a neprozkoumaný

DŮKAZ NAD DŮKAZY, ŽE BANKA VÁM NEPOSKYTNE SVOU LICENCI — STEJNĚ JAKO FÍZL, SOUDCE, NEBO JINÝ NON LEGÁLNÍ PINOKIJO, KTEŘÍ TAKTÉŽ NEPOSKYTNOU DŮKAZY SVÉ LEGALITY.

https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2023/07/17/zablokovani-majetku-osob-zapojenych-do-zavazneho-porusovani-lidskych-prav-nebo-korupce-videa-sebouurcenych/