Vrchní státní zastupitelství v Praze potvrdilo 4. dubna na dotaz deníku Epoch Times, že obdrželo trestní oznámení týkající se procesu schvalování vakcín proti covidu-19 a informování občanů o jejich účincích a obsahu. Oznámení postoupilo Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 4. Jak se šetření vyvíjí?

Oznámení, které podal praktický lékař a hygienik, MUDr. Pavel Vašek, DiS., napadá proces schvalování vakcín, zejména vakcíny Pfizer/Biontech. Podle jeho podání neměl nikdo z očkovaných možnost dát informovaný souhlas, protože „nikomu nebyly podány dostatečné a správné informace o možných rizicích, složení a vlastnostech“ používané látky.

Dále také uvádí, že by mělo dojít k prošetření toho, zda se obsah dodávaných vakcín shoduje s tím, co bylo schváleno k distribuci. Tedy zda není obsah vakcín jiný, než jaký byl odpovědnými úřady schválen.

Státní zastupitelství po přezkoumání trestního oznámení sdělilo oznamovateli, že u „osob, které o otázkách spojených s očkováním proti onemocnění covid-19 spolurozhodovaly na politické úrovni“ nemohlo dojít „ke spáchání trestného činu“, protože „očkovací látky byly schvalovány k tomu příslušnými orgány“.

V tomto kontextu přenáší státní zastupitelství odpovědnost na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Evropskou lékovou agenturu (EMA).

JUDr. Jan Vychyta z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 deníku Epoch Times sdělil, že podání bylo „založeno bez dalších opatření“ s odůvodněním, že „uváděná tvrzení nezakládají podezření ze spáchání trestného činu“.

Návrh na přezkum

V reakci na to Doktor Vašek podal návrh na přezkum k Městskému státnímu zastupitelství v Praze.

Státní zástupce podle něj pouze uvedl, že „očkovací látky byly v pořádku, neboť tyto byly schváleny příslušnými orgány“.

„Státní zástupce však nevzal vůbec v potaz, že již v rámci samotného schválení mohlo dojít (což také tvrdí, že došlo) k pochybení,“ uvádí doktor Vašek v návrhu na přezkum. „Z toho, co uvedl státní zástupce, lze dovodit, že v rámci trestního řízení nejsou orgány činné v trestním řízení oprávněny přezkoumávat schvalovací/kontrolní proces jiného správního orgánu.“

Toto však označuje za „chybný názor“, neboť v takovém případě „by se za žádných okolností nedala shledat trestní odpovědnost při schvalovacím procesu v rámci státní správy“.

Dále upozorňuje na to, že například v rámci řešení různých dotačních podvodů přezkoumávají orgány činné v trestním řízení samotný proces schválení příslušné dotace, a nespokojí se pouze s konstatováním, že „jiný orgán schválil dotaci, tak vše tedy proběhlo v pořádku“.

V konečném důsledku, pokud by byla odpověď státního zástupce aplikována v praxi, nemohli by se podle Vaška „pachatelé dopustit žádného dotačního podvodu“.

„V případě, že se státní zástupce nezabýval otázkou samotného protiprávního postupu při schvalování očkovacích látek, tak pochybil a měl se i touto skutečností zabývat,“ uvádí se v návrhu na přezkum. „Proč v daném případě státní zástupce nepřistoupil ke zjištění, zda v rámci schvalovacího procesu očkovací látky nedošlo k jakémukoliv porušení a protiprávnímu jednání, není též zřejmé.“

Pochybnosti

Trestní oznámení (viz obsah oznámení níže) obsahuje pochybnosti, předložené v konkrétních studiích, o prokázání bezpečnosti očkování mRNA vakcínami ve vztahu k plodnosti žen a jejich aplikaci v těhotenství. Dále se jedná o otázku efektivnosti vakcín k zabránění šíření onemocnění covid-19, ale také o jejich složení a složení látek, které se v důsledku jejich podání vytvářejí v těle vakcinovaných.

„Mám pocit, že si Státní zastupitelství neuvědomuje, jak zásadní roli ve společnosti hraje a jakou váhu mají a budou mít jeho rozhodnutí,“ uvádí doktor Vašek. „Zatím to vypadá tak, že kontrola kvality léčiv prakticky neexistuje, a že toto není trestné!“

Podle doktora Vaška státní zástupce „argumentoval nedostatkem odbornosti v oboru zdravotnictví“ bez toho, aby se snažil o hlubší posouzení věci na základě „vyčerpávajícího vysvětlení principu zavinění“, které podle něho v oznámení poskytl.

Obsah trestního oznámení:

Pochybnosti o tom, že byla prokázána neškodnost očkování mRNA vakcínami ve vztahu k plodnosti žen a bezpečnosti aplikace mRNA vakcín v těhotenství (pdf)

Pochybnosti o očkování jako nástroji k zabránění šíření nemoci Covid-19 (pdf)

Pochybnosti o složení mRNA vakcín a produktů, které se v důsledku jejich podání v těle vytváří (pdf)

Pochybnosti o tom, že mRNA vakcíny zůstávají jen v místě vpichu a jejich odbourávání (pdf)

Ohledně odpovědnosti za udělení registrace vakcín bylo při dřívějším dotazování SÚKLu zjištěno, že dozor nad vakcínami proti covidu-19 provádí EMA, nikoliv SÚKL. „Ústav tedy není orgánem, který by uděloval registraci, případně vykonával veškerý dohled nad tímto léčivým přípravkem,“ uvedl SÚKL. Odpovědná by tedy měla být EMA.

Doktor Vašek dodává, že z informací uvedených ve studii německých vědců, sledujících kvantifikaci nečistot DNA ve vakcíně proti covidu-19 (Comirnaty®), je patrné, že dle oficiálního vyjádření německé vlády není složení mRNA vakcín Pfizeru státem kontrolováno. Testování složení (obsahu vakcíny) leží zejména na bedrech výrobce, a to nemusí dle studie probíhat ve správném časovém sledu.

Pochybnosti o dostatečné kontrole obsahu vakcín ze strany EMA vyvolal v listopadu 2023 také nález plazmidové sekvence DNA (SV40) ve vakcíně společností společnosti Pfizer a BioNTech. Z odpovědí kanadského ministerstva zdravotnictví a EMA vyplynulo, že se do velké míry spoléhají na to, že zadavatelé (výrobci) uvedou přítomnost sekvence ve vakcíně.

V čem má spočívat „trestná činnost“

„Účelem trestního oznámení zcela zajisté není, ani nikdy nebyla jakákoliv politická či obdobná agenda, a politických rozhodnutí se toto trestní oznámení explicitně netýká,“ uvádí v návrhu na přezkum. „Samotné trestní oznámení zejména poukazuje na možnou trestnou činnost v rovině nesrovnalostí mezi procesem schvalování látky příslušnými orgány, schválenou látkou a následně distribuovaným léčivým přípravkem.“

Tyto nesrovnalosti mají podle návrhu na přezkum dokládat právě přiložené odborné podklady, které byly a jsou dostupné odborné veřejnosti.

Pokud by se ukázalo, že schvalovací proces očkovací látky byl v pořádku, měl by se podle doktora Vaška státní zástupce zabývat tím, „zda na trh dodávané očkovací látky byly v souladu se schválenou očkovací látkou“.

„Tedy zjednodušeno řečeno, zda dodávaná očkovací látka měla zcela stejné složení jako očkovací látka (léčivo), která byla schválena,“ uvádí v návrhu na přezkum. „Stejně tak státní zástupce měl prošetřit, zda každá šarže očkovací látky byla podrobena řádné kontrole před uvedením na trh a zda tedy podávaná očkovací látka konečným spotřebitelům odpovídala schválené očkovací látce.“

„S ohledem na komplexnost celé situace a nepochybné dopady na zdraví občanů nelze celou věc podceňovat a ponechat bez detailního prošetření administrativně uloženou,“ uzavírá doktor Vašek a dodává: „Stejně tak nelze pominout běh promlčecích lhůt trestné činnosti.“.

Městské státní zastupitelství se prozatím k podanému návrhu na přezkum nevyjádřilo.

 

AUTOR: Milan Kajínek

ZDROJ