SLOVO v sobě ukrývá magickou sílu a pouto, které nás dokáže sblížit s jinými lidmi a rozptýlit různé pochybnosti o životě. Prostřednictvím slova se dorozumíváme, hodnotíme, kritizujeme, chválíme, vyjadřujeme pravdu, ale i klameme.

Jednoduché ano – ne vyvolává šťastný pocit nebo tragédii. Slovy vyjadřujeme své pocity, přání, názory, myšlenky. Také zvířata, stromy, rostliny a planety se dorozumívají. Všechny zvuky vnímejte jako formu vyjádření. Všechny druhy komunikace se navzájem prolínají, každá vlastní vibrací. Většinou jsme však tak uzavření ve svém egocentrickém světě, že jiné komunikační signály ani nevnímáme. Když se je naučíme poslouchat, otevřou se před námi zázračné možnosti vnímání slova v jeho rozmanitých podobách.

Pokud se chceme věnovat významům Slovanských Slov, potřebujeme si vySVĚTLit základní termíny, jejichž kořen nese několik slov. V tomto článku začneme slovy, která pojmenovávají 4 světy, jejichž součástí je i náš Svět. Celá problematika je uceleně podána v jedné z knih Slovansko-Árijských Véd – v Knize Světla.

Svět PRAV
je svět velmi vysokých energií, svět bohů jako ochránců světů, svět Vědomí Stvořitele.
Svět SLAV
je svět vysokých energií, svět našich předků, svět tvoření na mentální úrovni svět.
Svět JAV
je fyzický svět, svět lidí a živých bytostí, ve kterém právě žijeme, svět Přítomnosti a tvoření na fyzické úrovni.
Svět NAV
je světem minulosti, svět zašlých věcí. astrální svět.

Časem zjistíte, kolik slov má svůj kořenový základ právě v těchto názvech čtyř druhů světů. V této sekci SLOVA SLOVANŮ se postupně seznámíte s více zajímavými informacemi o významu a Síle našich Slov. Slovo je velmi mocný nástroj. I v nevědomém stavu, po vyslovení spouští, nebo naplňuje svůj původní program. Pokud slovům rozumí Vědomý Člověk, ví-li, CO které slovo v sobě nese, může Slovem přímo Tvořit – měnit realitu.

Právě pro nevědomost používání slov se dějí mnohé situace, které ve svých životech nechceme. Ale protože o tom nevíme, tvoříme to, s čím následně zápasíme. Život je velmi zajímavá hra. Kdo umí číst její PRAvidla, umí se zPRAvným způsobem postavit k PRAvdě a podpořit dobro a zPRAvodlivost ještě dříve, než se stihne vyjevit zlo.

Těším se na další setkání prostřednictvím slov…

https://slovanskenoviny.sk/prav-slav-jav-a-nav-ako-korenovy-zaklad/

Slovanské písmo, jaká je pravda?

Názor, že Slované dostali písmo od Cyrila a Metoděje a do té doby neměli vlastní písmo, je dnes vyvrácen tolika vědeckými fakty, archeologickými nálezy, písemnými důkazy, že o tom není pochyb.

Ve skutečnosti staroslovanské písmo počítá svůj věk na desítky tisíciletí. I Kateřina II. ve svých poznámkách jednoznačně uvedla, že „Slované měli dopisy a písmo dávno před narozením Krista“. A ke cti samotným osvícencům je třeba říci, že Cyril a Metoděj se netajili tím, že si za základ vzali dávno existující spisy.

Zde stojí za to citovat samotného Konstantina, který tvrdil, že na Krymu (v Chersonesosu) jej osud spojil s jedním Slovanem, od kterého „našel seznam evangelia a žalmů napsaných v ruštině („ruské listy jsou psány“). a našel muže, který mluvil tímto jazykem, mluvil s ním a pochopil význam toho, co mluvil, a přizpůsobil svůj jazyk svému dialektu, rozpoznal písmena, samohlásky i souhlásky, a modlil se k Bohu, začal rychle číst a mluvit rusky“ ( „Velký život Konstantina (v mnišství Cyrila) Filozofa“).

Moderní lingvistická analýza ukazuje, že slovanský sanskrt a východní hieroglyfy, jakož i staroegyptské písmo, starověká řečtina a všechny moderní abecedy jsou založeny na praslovanském písmu.

Zajímavá fakta:

-V roce 1812 Derzhavin publikoval dvě runové pasáže, které byly dlouho považovány za falešné, a teprve dnes se ukázalo, že publikované texty jsou jedinečnými památkami předcyrilského písma.

-Předcyrilský text byl také nalezen pod podmíněným názvem „rozsáhlé vydání hymny Bojanova“ (dokument Ladoga). Ukázalo se, že slovanská runa byla dost rozšířena.

-V roce 513 př. Kr. král Skytů vyzval Dária do boje „přísahou“.

-Podle Herodota a dalších spisovatelů a filozofů byly kmeny Skytů gramotné a samotní Řekové převzali abecedu od Pelasgů, lidu také Skytů (slovansko-ruského původu).

-Arabský cestovatel Ibn Fadlan, který navštívil Bulharsko v roce 921 a popsal pohřeb ruského krále, svědčí o tom, že jméno krále bylo napsáno na „bílém stromě“.

-Perský historik Fakhr ad-Din (700. léta) napsal, že chazarské písmo pochází z ruštiny.

-Ibn al-Nadim uvádí i předcyrilské nápisy.

„Jeden mi řekl, na jehož pravdivost se spoléhám, že jeden z králů hory Kabk [Kavkaz] ho poslal ke králi Ruska; tvrdil, že do dřeva měly vyřezané písmo. Ukázal mi kus bílého dřeva, na kterém byly obrázky, nevím, jestli to byla slova nebo jednotlivá písmena.“

Slovanská písmena

Všechny tyto body se týkají jen relativně krátkého časového období. Ve skutečnosti psaní, a to zdaleka ne jediné, existuje mezi Předky od nepaměti. Existovalo několik forem psaní v závislosti na tom, co bylo třeba předat v písemné zprávě.

Pokud systematizujeme vše, co je dnes o tomto tématu známo, získáme poměrně podrobný obraz. Slovanské písmo: počáteční písmeno, hlaholice, runy, rysy a střihy, tragy. Všechny výše uvedené jsou různé formy psaní, ale je třeba si uvědomit důležitý fakt: kdysi dávno všechny tyto formy existovaly (přesněji koexistovaly) dohromady, v rámci jednoho časového období.

Většina našich současníků s největší pravděpodobností s jistotou zařadí počáteční písmeno, hlaholku, znaky a střihy jako součást konceptu „slovanského psaní“. Runy a tragi budou jmenovat pouze specialisté a ti, které toto téma konkrétně zajímá. Mezitím se po celé naší zemi nacházejí runové kameny, starodávné runové kalendáře a mnohé další archeologické nálezy, takže není pochyb, že tato forma písma byla kdysi na tomto území rozšířena. Nastal čas, alespoň obecně, seznámit se s různými formami staroslovanského písma.

1) Dopis.

Začáteční písmeno je přímým předchůdcem naší současné abecedy, ale na rozdíl od ní každý její symbol nese obrázek. Svého času byla nejrozšířenější u starých Slovanů. Používal se při podepisování meziklanových a větších smluv, následně se počáteční dopis pro svou relativní jednoduchost používal k zaznamenávání znalostí, které bylo třeba šířit.

2) Hlaholice.

Hlaholice byla považována za obchod, „obchodní dopis“. Různé registry, dohody, výpočty – nejběžnější oblast jeho použití. Někteří obchodníci se přestěhovali do jiných zemí, aby se děti naučili číst a psát a nezapomněli, odkud přišli, legendy, pohádky, eposy byly přeloženy do hlaholiky. Tato forma písma byla rozšířena zejména na jižních podunajských územích (dávno před Cyrilem a Metodějem).

3) Rysy a střihy.

Rysy a střihy jsou slovenské lidové písmo. Sloužily ke zprostředkování krátkých zpráv (což dnes nazýváme poznámkami). Typickým příkladem takového písmena jsou písmena z březové kůry. Březová kůra se ukázala jako poměrně odolný materiál.

Nedávno objevená písmena březové kůry jsou dobře zachována a dnes prokazují vysokou úroveň gramotnosti.

4) Runy patřily ke kněžským spisům.

Sbírka run (Karuna) sloužila jako základ pro staroindický slovanský jazyk. Ve zjednodušené podobě runové písmo používali Slované, kteří se usadili ve Skandinávii, na Islandu a prakticky na celém evropském území, které tehdy neslo název Venia.

5) Obrazovo-zrcadlové psaní.

Tajná forma přenosu informací, která byla složena pomocí zrcadlových odrazů textu. Zpráva se zároveň dala přečíst všemi směry. Na jeho základě vzniklo v Erturii etruské písmeno (tyrrhénské), které bylo možno číst pouze pomocí různých forem slovanského písma. Také ze zjednodušené formy tohoto písmene vzešla starověká fenická abeceda, která položila základy řeckého písma a latiny. Obrazově-zrcadlové písmo bylo běžné.

Slovanské písmo – znalost Předků .

Vědomosti Předků byly zaznamenány na kamenech, kovových deskách, dřevěných deskách a keramických nádobách. Tato Moudrost se zachovala po tisíce let. Dnes mnozí badatelé dospěli k závěru, že slovanské písmo, jakož i kultura a jazyk Praslovanů obecně sloužily jako základ euroasijské kultury jako celku a také dali impuls k rozvoji jazyka.

Slovanství, odkaz Předků

https://slovanskenoviny.sk/slovanske-pismo-aka-je-pravda/

Základní KONY

Co jsou to Kony, jak podle nich žít a proč jsou potřeba?!

Spousta lidí se ptá: Co jsou to Kony?!
Mnozí si myslí, že jsou to nějaké přísné předpisy, které pokud se nedodržují, přichází trest. To možná platí v různých lidských sdruženích, ale v případě Konů je všechno jinak.

Kóny nejsou žádné přísné předpisy. Jsou to pravidla, podle kterých žijeme v celém Vesmíru. Životní cesty jsou příliš různorodé na to, aby se lidé museli držet pouze předpisů. Všichni se snažíme o totéž Světlo a všichni se k němu jednou dostaneme. Silnice mohou být různé. Kony nám v naší snaze slouží jako nápovědy, které by směly v našem lidském životě používat, chceme-li Světlo dosáhnout. A tak, plníce tyto nápovědy (pokyny), se může naše cesta výrazně usnadnit, zpříjemnit a urychlit.

Takže, v krátkosti.

1. Kon Zdokonalování

Jsme zde proto, abychom se rozvíjeli duchovně, energeticky a fyzicky.

Každý člověk je na jiné úrovni rozvoje.

Naším úkolem je přijmout informační zkušenost našichPředků, abychom ji uměli zařadit do našeho života a rozvinout náš život tak, abychom se zdokonalili a posunulise tak na vyšší úroveň rozvoje. Našim potomkům tak zanecháváme novou – zdokonalenou informační zkušenost.

2. Kon Vůle

Každý má právo na svou cestu.
Naši cestu určují naše skutky.
My projevujeme vůli ve všech svých skutcích.
Síla naší vůle nás pohání žít podle mravních pravidel.

3. Kon Tvoření.

Jdouce po cestě Tvoření se vracíte k Bohu.
Cesta Tvoření vás učí zamýšlet se nad tím, že je třeba udělat něco dokonalejšího, zakládajícího se na mravních pravidlech.

4. Kon Sebeurčení

Ve všem velkém je malé. A ve všem malém je velké.
Každá maličkost je důležitá a může být semínkem, ze kterého vyroste něco mnohem většího. A všechno velké bylo na začátku pouze myšlenkou v někoho hlavě.

5. Kon Podobnosti.

Podobné přitahuje podobné.
Na základě určitých podobností přitahujete určitésituace a lidi.
Pokud vám to vadí, je třeba pochopit ty podobnosti.
Pokud vás to naplňuje, je třeba ty podobnosti ještě více rozvíjet.

6. Kon Rezonance.

Celý Svět sestává ze zrcadel, ve kterých vidíme své vlastní odraz.
Jakákoliv informace, která se k vám dostane, vyvolává vás zpětnou reakci (odezvu). A ta určuje vaši Cestu, lépe řečeno její kvalitu.

7. Kón Reinkarnace

Reinkarnace je ztělesnění duše, následné ztělesnění duše… To je zkušenost, kterou je třeba přežít, aby se dal vstoupit na další úroveň svého rozvoje.

8. Kon Karny (Karmy)

Tento Kón hovoří o tom, že za své činy každý dostane jen to, co má dostat. Ne méně a ne více. A každý své dostane.

K tomu, abychom uplatnili tento KÓN, je třeba přečíst v paměti to, co jsme ve svém životě udělal nesprávně, a snažit se to změnit.
Omluvit se, přestat se tak chovat. Žít lépe, být lepším.

Nápovědy na to jsou v KÓNu REZONANCÍ, v KÓNeSHODY…

9. Kon Shody

Boží Bohu, Císárovo Císaři.

Každý z nás se musí shodovat s tou profesí as toucestou, kterou si vybral. Obuvník musí šít elegantní boty, a také v elegantních botách chodit.

Jakýkoli člověk se v duši musí shodovat s tím, kdo je. A zdokonalovat se.

10. Kon Sveta Myšlenek

Uchovávejte své myšlenky v čistotě.
Takovým způsobem tvoříte mír a klid.

A žijete ve štěstí.
Tento Kón je velmi důležitý pro každého Člověka.
Dosažením harmonie dosáhnete cokoli.

11. Kon Přitažlivosti

Všechno silněji přitahuje k sobě to slabší.

Můžete to pozorovat všude.

Třeba se zdokonalovat, na fyzické, energetické a především na duchovní úrovni… Dosáhnete tak schopnost rozvíjet v sobě Sílu vést za sebou lidi.

Toto je KÓN Přitažlivosti.

12. Kon Záměny

Všechno ve Světě je živé.

Všechno se navzájem obměňuje.

Obměňují se energie, i informace.

Celý náš Svět se skládá z proudů, které se pohlcují nebo vyzařují. Je to neustálý proces.

13. Kon Zachování Energie

Energoinformace se nikde neztrácí, a nikamne odchází.

Naším úkolem je vědět a chápat, že nic se neztrácí beze stopy, pouze přechází z jednoho stavu do druhého.

14. Kon Dávání

Čím více dáváš, tím více dostáváš.

A život to potvrzuje.
Tady je však jedna past.

Nemůžete dávat víc než je třeba. Bráníte těm druhým v dávání… A na to musíte vždy dávat pozor.

15. Kon Změny

Všechno teče, všechno se mění.
Nové přichází nahradit to staré. Nové musí být mnohem dokonalejší.
Pokud chce přežít…

16. Kon Děkování (Díky)

Za všechno ti děkuji.

I za špatné, i za dobré.
Poděkujte a nechte to jít, aby se to netočilo kolem dokola v Mysli.

Už to je propojeno s KÓNem Myšlenek. A propojeny jsouvšechny Kóny.
To je důležité.

I být vděčný je důležité!
Umět být vděčný…

https://slovanskenoviny.sk/kony/

Život podle Konů Vesmíru, podle našich Předků…

Od pradávna žili lidé podle konů Vesmíru. Kony jsou určitá zavedená pravidla a normy, které musel každý dodržovat. Žít podle Kona znamenalo jen jedno, být v souladu s Vesmírem, aktivně s ním být propojen, doplňovat se…žít společně.

ROD vystupuje jako RODič, Vesmír spolu se všemi svými planetami a ostatními nebeskými tělesy vystupuje jako mateřské tělo. Základní princip vesmíru spoléhá výlučně na důvěru a lásku. Jinými slovy, toto je dar světla života, pozorovaný v celém vesmíru jako celku. Tento dar se šíří po celém vesmíru. Dar je něco bezúplatného, ​​což nevyžaduje nic na oplátku. Například byl takový bůh Jarilo dal světlo a teplo celému obyvatelstvu zeměkoule, nezáleželo mu na tom, jaký je člověk, k jakému druhu patří, co dělá ve svém životě…

Kon RODU je přirozený proces. Tento proces by měly uctívat všechny živé organismy, výjimkou NENÍ ani moderní člověk. Dokonce i mravenci spolupracují se včelami. Pracují ve prospěch všeho živého, nic za to nevyžadují. Jsou harmonicky zahrnuty do celkového procesu rozvoje jako celku. Neplnit svou zamýšlenou funkci znamená nenásledovat Boží program. Samozřejmě, tato okolnost je prostě nepřijatelná, protože vede k vyhynutí, utrpení a vzniku strašných chorob pro všechny živé organismy.

Žijte podle pravidel – žijte spolu s Vesmírem a pochopte vše, co se zde děje.

Kony RODa – pRAvda. Žít podle PRAvdy znamená nejen dodržovat všechny normy, ale tuto pRAvdu šířit i všem kolem. Člověk musí udělat vše pro to, aby ve svém životě přijal PRAvdu a předal ji ostatním kolem sebe. Koně působí jako láska ke všemu. Všechno, co ROD vytvořil, se musí odrazit ve světě živých organismů. Člověk by se neměl urážet, ničit, produkovat zlo a provádět jiné negativní věci. Věřte, dříve či později se to všechno do poslední tečky vrátí odesílateli, všechno.

Jednoduše napsané, není dovoleno PÁCHAT ZLO. Dá se říci, že jde o hrozný zločin podle vesmírných konů, který se dnes ve vesmíru a na zemi velmi často bohužel vykonává. Na životě každého záleží, protože každý organismus ve Vesmíru a na Zemi musí něco udělat, aby se společný řetěz nepřetrhl. To, co dělá člověk dnes, dává právo jiným organismem považovat a nazývat člověka jako takovou divokou šelmou. Hodně věcí je prostě nepřijatelných, jen my to už bereme jako samozřejmost, protože takto žijeme dlouhá léta. Jsme naučen páchat nevědomě zlo. Člověk by měl například jíst jen na úkor toho, co si sám vypěstuje, co neškodí jiným. Milující člověk žije v duchovní harmonii, je celistvý iz fyzického hlediska.

Praxe ukazuje, že má-li člověk problémy s Duší, vede to k onemocnění celého těla jako celku. Život takového člověka, který se snaží dodržovat všechna pravidla, jedná v souladu s Konem RODiny, je plný RAdosti a štěstí. Kon RODa i mezi našimi Předky fungoval jako klíčové pravidlo, podle kterého se dnes vyvíjí celý vesmír.

Pamatujte si, vždy jednejte v souladu s vědomím a vaším svědomím. Nechte lidi žít ve svobodě, nepřesvědčujte je o ničem, pokud si sami škodí, tak se sami i poučí. NenaRODili jsme se zde jako SUDCI, ale jako živí člověkové s dobrými úmysly, neposkvrnění. Očistěte se od dnešní doby, špatných návyků, špatných programů. Nehnabíte se zato KDO jste, protože každý jeden člověk je výjimečný.

barbora

https://slovanskenoviny.sk/zivot-podla-konov-vesmiru-podla-nasich-predkov/