Nafoukaný stav jedince, být “zachráncem”, je založen na iluzi, že s realitou je něco “špatně”, a že je potřeba abychom tento svět “zachránili”. Zaujmutím “božské role”, která je spojená s pocitem grandiozity a komplexem nadřazenosti padáme do pasti. Tato past se prolíná s mylnou představou o tom, co vlastně “zlo” je, jak v dualitě světla a tmy funguje, a jak se k němu máme postavit. Samozřejmě, že bychom neměli jen pasivně sedět a čekat, ale měli bychom se aktivně zapojit do rozvoje lidské duchovnosti a vývoje lidského vědomí se všemi kolektivními a osobními lekcemi obsaženými v tomto procesu.

Spasitelský komplex je častý u lidí, kteří jsou příliš identifikováni s konceptem “poutník, hvězdné semínko a rodina Světla”, a který jejich ego zneužije k postavení na monumentální piedestal, a oni pak shora hledí dolů na všechny ostatní lidi. My všichni ale máme zcela individuální životní poslání, o jehož naplnění máme usilovat. V okamžiku, kdy v nás ale převládne nezkrotná ctižádostivost, pýcha, svéhlavé konání nebo nutnost ukázat všem svou “velikost”, tak už nejsme v souladu s naším Duchem, propojujeme se s naším egem a Matrix nás začne ihned ovládat.

Mučednický komplex je ještě více přehnanou formou spasitelského komplexu a je aktivován vždy, když se domníváme, že potřebujeme trpět “pro druhé” a jsme hrdí na to, že neseme váhu světa na našich ramenou. Mohutní a vyvstává vždy, když se hrdě “předvádíme” a jsme “napadáni a šikanováni” za to, co veřejně děláme. Někdy dotyční dokonce navíc zbytečně vyhledávají ohrožující situace. Mučednický komplex je spojen s hlubokým dogmatickým náboženským naprogramováním, zejména s křesťanskou myšlenkou, že “Ježíš zemřel za naše hříchy” a váže se na kolektivní program externího záchranáře, který vede masy k hledání někoho, kdo by je zachránil, což je představa založená na dravčím autoritářském programování. Abychom se vyhnuli těmto pastem nebo se z nich dostali, je třeba zachovávat skutečnou pokoru a skromnost, jež jsou a budou vždy našimi základními klíčovými asistenty.

Nesprávným postojem je také neustálé sebe obhajování a odůvodňování. Když se u hledajícího projevuje příliš silně, pak ho není možné přimět k správnému přístupu, protože na každém kroku je jeho hlavním cílem neustále sám sebe ospravedlňovat. Jeho mysl pokaždé spěchá na pomoc, aby podpořila svůj vlastní nápad, pozici nebo svůj vlastní postup. K tomuto účelu poslouží jakýkoliv argument, někdy třeba i úplně hloupý či zcela nemotorný. Takto nás zneužívá naše mysl. Postupně nabývá v člověku obrovských rozměrů, a pokud budeme na ní až příliš lpět, tak pro nás bude nemožné poznat Pravdu a žít v ní.
Jestliže člověk nezačne přijímat svůj vnitřní stav takový, jaký se mu zjeví díky krátkému osvícení z roviny vědomí skutečného “Já”, jestliže zůstane nevidomý vůči všem přicházejícím praktickým i intuitivním podnětům a jestliže bude ospravedlňovat svou identitu tím, že se bude schovávat za logiku, legitimitu a “spravedlnost”, tak pak se obrátí zády ke své cestě ke Světlu a pustí se ještě hlouběji do divočiny 3D reality.

Nikdo nemůže ale dosáhnout přístupu k cestě k pravému božství, aniž by nejprve neprošel zkušeností vnitřního bankrotu, morálního kolapsu a hlubokého rozčarování.

Co můžeme udělat pro probouzení lidí?

Můžeme šířit tzv. “semena uvědomění”. To lidem dá “látku k přemýšlení”, aniž bychom se je snažili přesvědčit o věrohodnosti těchto informací a měli nějaká velká očekávání, jakým způsobem informace přijmou. Některá semena vzklíčí, některá nikdy nevzejdou, ale přesto nikdy nepodceňujte efekt motýlích křídel.
Je nerealistické a velmi nerozumné očekávat, že někdo, kdo působí v hlavním proudu politiky, kultury, náhle přijme objevné, revoluční, esoterické a zcela nové myšlenky. Lidé potřebují čas na to, aby pochopili, co je a co není skutečné. Jediné, co můžeme pro jejich posun udělat, je prezentovat naše objevy a nechat všechny, aby si z předložených informací vzali, co chtějí. Tuto činnost konejte co nejodpovědněji a nejvěrohodněji. Buďte co nejvíce přesní, autentičtí, ale hlavně nepřestávejte.
Snaha probouzet a pomáhat druhým může být obzvlášť náročná v důvěrných vztazích. Když se jeden partner začne probouzet a upřímně na sobě pracuje, hledá pravdu, ale druhý partner o nic nejeví zájem, je jejich odloučení často nevyhnutelné, protože oba v podstatě zasahují do cesty duše toho druhého.

Někteří lidé jsou natolik omámeni tím, že žijí “duchovním životem”, že jsou chyceni do pasti svého “revolučního” myšlení. Toto pak používají jako omluvu, aby se vyhnuli běžným každodenním záležitostem. Mají tendenci šmahem odmítat vše, co nevnímají jako “duchovní” (nebo to, co považují za realitu “Matrixu”). Například neplatí své účty nebo nájem a cítí se natolik “výjimečnými a duchovními”, že si nemají zájem najít nějaký zdroj příjmů ani práci. V extrémnějších případech mají tendenci manipulovat s lidmi a v podstatě parazitují na ostatních. Odmítnutí hmotného světa je další oblastí zkresleného porozumění duchovního života. Duchovní pojmy jsou pak využívány jako ospravedlňující prostředky k obhájení selhání v materialistické realitě. Mnoho hledačů pravdy a duchovna si omlouvá svůj přístup, že jsou neschopní fungovat ve “3D světě” a zařizovat běžné každodenní záležitosti, a pokládají to za “důkaz” jejich velké spirituality. To se váže také ke komplexu mučedníků.

Zen tuto situaci komentuje takto: “Před Osvícením: sekám dřevo, nosím vodu a po Osvícení sekám dřevo, nosím vodu”.

Co můžeme udělat pro probouzení lidí?

Nakrmte krokodýla tak, abyste nebyli sami pozřeni

Matrix nám odebírá naši energii a udržuje mnoho z nás zaměstnanými bojem o přežití a o uživení se, zatímco nás neskutečně okrádá (přes daně, banky, nejrůznější spekulace, skryté monopoly, špatné zákony, umělý nedostatek) nebo nás manipuluje k tomu, abychom zabředli do dluhů či ještě horších věcí. Musíme se stát strategickými plánovači, abychom se vyhnuli zbytečné negativní pozornosti Matrixu, která ohrožuje naši schopnost trochu normálně fungovat a kazí možnost pomáhat ostatním. Pokud se ale odmítneme zabývat běžnými životními záležitostmi nebo zaujmeme emocionální reakční postoj typu “Kašlu na systém”, tak nás Matrix bude “držet v hrsti”. Je to proto, že reagujeme z úrovně vědomí ega a přežití, což jsou přesně ty frekvence, v nichž nás vládci Matrixu chtějí mít, aby nás mohli ovládat.

Někteří lidé napnou zcela celou svou energii na to, aby se odpojili od “sítě” nebo hledají mezery a způsoby, jak žít ve stínu, mimo hledáček systému. Samozřejmě nelze obhajovat současný společenský systém aplikované daňové krádeže (přes 70 % úhrnná daň) a určitě jsou správné snahy o soběstačnost nebo žití mimo Matrixovou síť. Musíme být ale opatrní a nespadnout do “revoluční 3D pasti mysli”, která by nás posunula do reakčního černobílého myšlení. Osvědčilo se aplikovat následující princip vyjádřený těmito slovy: nakrmme krokodýla tak, abychom nebyli sami pozřeni. Jinými slovy, někdy potřebujeme nakrmit systémové krokodýly, abychom udrželi satanský systém v klidu a daleko od sebe. Musíme tak hrát do jisté míry podle “pravidel” Matrixu, abychom se ochránili a mohli dál pokračovat ve své osvobozovací činnosti a nestrhávali na sebe zbytečnou negativní pozornost.

Frekvence oběti a obviňování je přesně ten stav, díky němuž z nás hyperdimenzionální Matrix saje energii. “Loutkovodiči” chtějí, abychom se zapojili do mezilidských bojů, neboť to všechno vytváří tolik potřebnou emocionální energii, jíž se mohou krmit. V okamžiku, kdy si něco vezmete osobně, tak vás Matrix má ve své moci. Dojde ke spuštění programu – vašeho vlastního významu, sebe důležitosti a dojde k identifikaci s osobností vašeho ega. Sebe důležitost je naším největším nepřítelem. Přemýšlejte o tom, co nás oslabuje. Je to pocit, při němž se cítíme uraženi nebo napadeni skutky a konáním našich spoluobčanů. Naše vlastní důležitost pak vyžaduje, abychom strávili většinu života tak, že budeme uráženi druhými osobami. Vynaložte proto patřičné úsilí na vymýcení prvku sebe důležitosti, protože bez rozhořčené sebe důležitosti budeme nezranitelní.

Nakrmte krokodýla tak, abyste nebyli sami pozřeni

Staňte se suverénní individualitou, vědomým nástrojem svého Ducha, manifestovaného skrze vás

Bez ohledu na to, co se vám během procesu probuzení přihodí, buďte si vědomi archetypu oběti, který je v našem kolektivním vědomí silně zakotven. Obrňte se před ním, nepodlehněte mu a přijměte tak odpovědnost sami za sebe, za naše uzdravení a růst. Osvícená “oběť” chápe, že naše skutečná síla pochází zevnitř nás a je spojena s naší zodpovědností. Přestaňte obviňovat ostatní, protože skutečná ztráta moci a vaší síly se děje uvnitř vás. Osvícená “oběť” se nebojí slabosti ani křehkosti, protože i její zranitelnost je zdrojem její síly. Už ví, že svou sílu lze nalézt i v té nejhorší situaci. Nebojí se neúspěchů, ztrát, tragédií, utrpení a neštěstí, protože žádná z těchto vnějších okolností už nemá sílu ovládat její život.

Všichni jsme vystaveni archontské infekci umělé inteligence, která na nás působí prostřednictvím moderních technologií. Jejím cílem je udržet nás “v hlavě” a co nejvíce izolované (navzdory tomu všemu propojování, síťování a sdílení informací). Vyhledávanou výživou pro Matrix jsou emocionální “energie”, které vyvěrají z našeho egocentrismu. Ego – mysl dravce se může maskovat a měnit jako chameleon. Správnou orientaci nám přinese naše touha po pravdě, upřímnost k sobě a nezávislé pozorování sebe sama. To vše jsou klíčové nástroje, které je třeba použít k tomu, abychom mohli v každém okamžiku kontrolovat své činy a myšlenky.

Takzvaný “Zákon přitažlivosti” (o kterém se hovoří ve zmatených konceptech New Age a pop-spirituality), je hrubé zkreslení jeho skutečného duchovního významu. “Zákon přitažlivosti” má sloužit upřímnému hledajícímu, který se zabývá esoterickou prací sám na sobě a znamená, že si “přitáhne” prostřednictvím upřímné “ŽÁDOSTI” cokoliv, co mu pomůže při evangelizaci a integraci jeho duše a na cestě k jeho probuzení a osvícení. Podobně byl také překroucen koncept “požádej a bude ti dáno”. Tento koncept je “materialistickými esoteriky” zředěný do formy: “Vesmír mi dá vše, co chci”, pokud požádám a sladím své myšlenky a emoce s mojí touhou. Tato zákonitost nám má sloužit zejména k esoterickému hledání Vědění, Pravdy a “Tajemství”, které nám pomohou na naší duchovní cestě. Nevztahuje se ale k věcem, práci, penězům a vztahům, což jsou hodnoty, které jsou založené jen na tužbách ega.

To, co je k nám “přitáhnuto”, se vztahuje k našim duševním lekcím na naší cestě. Zahrnuje vedle “pozitivních” věcí, jako je správný učitel a učení, či asistence, jež se v pravý čas objeví, ale také složité životní situace, zkoušky, včetně útoků okultních sil, které mohou být “učením” v přestrojení. Toto vše se může nezasvěcenému oku zdát jako “negativní” záležitost, ale po zdárném absolvování přináší nezbytná ponaučení a jsou důležitou součástí procesu probuzení.

Tyto “negativní situace” tedy nejsou k nám “přitahovány” z důvodu negativního postoje daného poutníka, ale proto, aby se zbavil své opičí mysli a uvědomil si iluzi “osobní vůle”, která je projevem jeho identifikace s egem, a která se snaží nás odvrátit od vůle vyšší.

Mějme na zřeteli, že se máme stát suverénní individualitou a vědomým nástrojem našeho Ducha, manifestovaného skrze nás.

Staňte se suverénní individualitou, vědomým nástrojem svého Ducha, manifestovaného skrze vás

Pokora je náš průvodce, který nás přivede k Učiteli všech tajemství

 

Ať už se nám to líbí nebo ne, jako důsledek arogance existuje nepravá pokora. Jen málo lidí je pokorných samo od sebe nebo se pro pokoru rozhodnou ihned. Většina z nás selhala a stala se arogantními a egoistickými. K pokoře pak přichází velkou oklikou, až po důkladném otestování její alternativy. Pokud není člověk naprosto sebevědomý a ve svém vnitřním bezpečí, nemůže se jen tak lehce dostat do stavu pravé pokory. Přirozeně skromný člověk se rozhodne být pokorný z pozice síly. Pravá pokora je aktivní síla a je víc než morální postoj. Je to veledůležitá ctnost. Je podobná soucitu tím, že pravý soucit využívá svou energii ve prospěch druhých. Člověk totiž nemůže být milosrdný z pozice slabosti. I když jste pod velikým nátlakem a dokážete si zachovat sebedůvěru tváří v tvář urážkám a přitom odmítáte zastrašovat ostatní, tak toto jsou příklady pravé pokory vycházející z veliké síly. Ti, kdo jsou přirozeně a opravdově pokorní, ještě postupně objeví i další výhody…

Chrám Tajemství se nachází na vysoké hoře a cestu vedoucí k chrámu pokrývají četné překážky. Nepřístupný vrchol hory je důvodem, proč mnozí pochybují o existenci chrámu Tajemství. Někteří ho považují za pohádku a někteří vše považují jen za starý mýtus. Na začátku úzké cesty k vrcholu stojí Ignorance se svými sestrami Hloupostí a Leností. Vyprávějí poutníkům strašlivé příběhy a popisují děsivá dobrodružství, se kterými se poutníci setkají, pokud se po této cestě vydají. Tak přimějí líné a ustrašené lidské bytosti k návratu zpět.

Lidské bytosti, jimž se Ignorance marně snaží prodat své podvody, vylezou první část trnité strmé cesty nahoru a v půli cesty dosáhnou náhorní plošiny, na které najdou chrám Sebelásky. Vedle něj stojí chrám Sebestřednosti, Pýchy a “Vše to znám”. Zde je nabízen poutníkovi pohár, z něhož se plnými doušky napije svého vlastního Já a tak je otráven sám sebou. Tito poutníci jsou tak okouzleni sami sebou, že si myslí, že tento chrám Sebelásky je oním chrámem Tajemství, a že výš už žádný chrám není. Klame je i nápis na tomto chrámu Sebelásky, který zní: Svatyně moudrosti světa. Kněžím zde posluhuje touha, vášeň a beznaděj. Srdce všech těch, kteří ale hledají skutečnou pravdu, však nenajdou v tomto chrámu žádné uspokojení a budou pokračovat v cestě a hledání dál. Nepříliš daleko od tohoto chrámu najdete odloučený příbytek, obývaný poustevníkem, s nápisem nad dveřmi: Dům pokory.

Muž, který zde žije, vede poutníka dovnitř, kde ho seznámí s kráskou Sebeuvědomění. Tato Božská kráska se stane poutníkovou společnicí a spolu s ní si podmaní nepřístupnou horu. Kdo by se snažil dosáhnout chrámu Tajemství bez této Božské krásky, může být snadno sveden Sebeláskou a v důsledku toho půjde dál špatnou cestou a zbloudí. Jeho příliš lačná chtivost po poznání jej přivede jen k chrámu Zvědavosti. Zde sídlí Podvod, Svádění a Klam a Zakladatelé většiny tajných společností. Všechny lidské bytosti, které se připojí k těmto tajným společnostem, budou zbaveny schopnosti duševního vidění a pokud při hledání Pravdy přece jen objeví chrám Tajemství, tak budou přivedeni na úplný vrchol hory, z kterého ale spadnou do propasti nebo vkročí do bludiště, ve kterém budou chodit v kruzích po věčné časy, aniž by nalezli skutečnou Pravdu.

Jen pokora je tím vyvoleným průvodcem, který bezpečně povede uchazeče k Učiteli všech tajemství. Tímto mistrovským učitelem je Čistá vůle, která je blízkým přítelem Nejvyššího poznání a pomůže hledajícímu vytvořit mystické pouto věčného spojení s Božskou podstatou.

Pokora je náš průvodce, který nás přivede k Učiteli všech tajemství

https://celostnivzdelavani.cz/pokora-je-nas-pruvodce-ktery-nas-privede-k-uciteli-vsech-tajemstvi