Nejdůležitější součástí evolučního procesu a naší snahy o probuzení je upřímnost k sobě samému. Lhaní sobě je nejškodlivější a je největší překážkou v duchovní práci na sobě. Když získáváme vyšší úroveň vědomí, plně si uvědomujeme svoji skutečnou odpovědnost i to, jaká je opravdová svoboda. To znamená, že se už musíme zbavit iluze o omezení naší osobní vůle a vzdát se toho, že už nemůžeme nic a nikoho druhého z čehokoliv vinit..

Nejdůležitějším prvkem pro posun směrem k naší integraci světla a vstřebávání stínu uvnitř nás je odpouštění. Bez něho se budeme potácet v marastu soudů a popírání. To je základ naší cesty, která vyžaduje, abychom se zcela ponořili do vody trvalé obnovy. Právě odpuštění podněcuje dynamické využívání všech emocí i intelektu a ovlivňuje samotného strůjce našeho chování, naši DNA. Vytváří nové neurální cesty a mění chemickou rovnováhu v lidském mozku. Díky němu se vytváří silné elektromagnetické pole a rezonanční podpůrný systém pro naši novou cestu. Když odpouštíme, tak v rámci propojenosti veškerého stvoření plně rozvíjíme naši schopnost pozitivní a očistné reakce. Brána k cestě vedoucí k naší vyšší přeměně, v rámci cyklu život – smrt – znovuzrození, se otvírá jen díky odpuštění. Díky jemu je odstraněna první vrstva naší smrtelnosti a je iniciována naše cesta ke Světlu poznání.
Čím upřímnější budeme během tohoto procesu, tím méně budeme schopni předstírat sobě i vnějšímu světu, kým ve skutečnosti “nejsme”. Pokud budeme skutečně pravdiví a naprosto upřímní, tak už ale nebudeme moci nikoho dále ovládat. Lidi můžeme ovládat jen tehdy, pokud říkáme polopravdy a pokud zkrášlujeme více vrstvnatou pravdu a “oholíme” ji. Když začneme přirozeně zobrazovat a vyjevovat pravdu, náš vnitřek se začne plně projevovat navenek. Většina lidí se však brání takové “spontánní upřímnosti”, “chrání se” a tak zadržuje spoustu věcí vevnitř. Nežijí ani čestný, ani pravdivý, ani upřímný život, protože si myslí, že pokud by tak učinili, ztratili by kontrolu. Ve skutečnosti ale žádnou kontrolu nemají, je to jen jimi vytvořená iluze. Byli jsme cíleně naprogramováni, abychom uvěřili tomu, že existují chvíle, kdy je v pořádku být pravdivý a upřímný a pak existují momenty, kdy být pravdivý a upřímný v pořádku není. Většina lidských bytostí má frekvenční implantát nejen ve svých myslích, ale i ve svých tělech a emocích. Věří, že pokud budou stále upřímní, tak se stane něco špatného.
Není to ale o tom, mít jen čisté vědomí. Jasným projevem plného probuzení je říkat pravdu a žít v ní. Plné probuzení se pak manifestuje naším jednotným projevem. Musíme být schopni neustále projevovat to, co si právě uvědomujeme, musíme umět se s tím vypořádat a také si začít všímat všech programů a postojů uvnitř nás, které nám brání, abychom v každé situaci projevovali pravdu, prosazovali transparentnost a pravdivost.

Nemůžeme být pravdiví, pokud očekáváme nebo chceme, aby s námi ostatní souhlasili.
Žít v pravdě je velmi vysoký standard. Pravda není žádná hračka a navíc říkat, co je pravdivé, není to, co si myslíme. Být pravdivý neznamená říkat náš názor. To vše je iluze, zkreslení a projekce. Není to o tom, abychom vyklopili koš s odpadky z naší mysli na někoho jiného. Pravda není vnutit někomu naše názory. Toto není pravda. Pravda neznamená mluvit o našich přesvědčeních. To není pravda. To je způsob, pomocí kterého se ve skutečnosti před pravdou jen schováváme. Pravda je mnohem intimnější. Když říkáme pravdu, intuitivně máme pocit naplnění a připadá nám, jako bychom vycházeli z temné skrýše na slunce. Říkat stále pravdu je mluvit z pozice úplné a absolutní nechráněnosti a přitom mít pocit velké sebedůvěry a jistoty. Musíme navštívit každé místo v nás, které se bojí říci pravdu, ale musíme také odhalit strukturu víry, která nám říká: “Nemůžu”.
Pokud si myslíme, že být “vzhůru” znamená, že celý svět s námi bude souhlasit, pak jsme úplně mimo. Část stavu probuzení je ochota být “ukřižován”. Nemůžeme být pravdiví, pokud očekáváme nebo chceme, aby s námi ostatní souhlasili. Tento postoj pouze chlácholí naše ego a my si říkáme: “možná se jim nebude líbit, co říkám, možná, že nebudou souhlasit, možná, že mě nebudou mít rádi”. Pokud budeme takto sebe chránit, tak se zbavujeme skutečné svobody. Jen tím, že si uvědomíme, že jsme všichni jediným Duchem, který se projevuje jako všechno a všichni, tak tím získáme naprostou svobodu.
Spousta lidí se začne bát, když si začnou uvědomovat, kam je celý tento pohyb probuzení nese. Jsou přiváděni do oblasti, kde jsou nuceni být neobvykle poctiví, skuteční a rozhodně budou muset vyjít z úkrytu. Toto někteří chápou jako rozpor s myšlenkou probuzení, která je prezentována jako nalezení bezpečného útočiště v nějaké vnitřní zkušenosti, a kde se nemusíme vyrovnávat se životem takovým, jaký je. Probuzení je ale ve skutečnosti něco jiného. Je to stav bytí, ve kterém nacházíme schopnost vypořádat se s našimi životy takovými, jaké opravdu jsou. Tato část procesu probuzení po nás požaduje, abychom se přestali skrývat a to na každé úrovni našeho bytí. Vyjít z úkrytu a být upřímný sám k sobě může být obzvláště náročné pro ty, kteří žijí uvnitř svých hlav a jsou chyceni v mužském aspektu vědomí. Takové osobnosti oplývají silným intelektem, který má schopnost racionalizovat a ospravedlňovat vše a zejména to, co se týče lží vycházejících z naší falešné osobnosti. Mají tendenci se pragmaticky zacyklovat ve stavu analýzy, což je paralyzuje a nedovoluje jim, aby rozpoznávali cokoliv “nad ní a za ní”. Postupně jsou uvězňovány v silných, opakujících se myšlenkových smyčkách a v racionalizující mysli. Těmto lidem jsou ale dveře k Božství zatím uzavřené, protože jsou odříznuti od svého pravého “Já”, uvnitř vězení své opičí mysli.

Osvícenou bytost nemůže ovládnout ani hrozba smrti

V lidském vědomí existuje hluboké tabu, které nám brání jít za Světlem poznání a které nám říká: “To není v pořádku, co se chystáš dělat. Budeš za to ukřižován, budeš za to zabit.” Samozřejmě, že v naší historii byli lidé za osvícenecké postoje zabíjeni a v mnoha společnostech existuje dlouhá historie zbavování se a zabíjení skutečně osvícených lidí, protože pravé osvícení se nehodilo hypnotickému, umělému a otrockému stavu, ve kterém tyto společnosti fungovaly. Cítily se samozřejmě ohroženy skutečným osvícenectvím, protože skutečně osvícené bytosti už nelze ovládat a dokonce ani hrozba smrti nemůže ovládnout osvícenou bytost.

Důležitým znakem osvícené bytosti není pokoušet se někoho přesvědčit o své pravdě, kterou vidí, vnímá a cítí. Opravdu důležité je, abyste byli neustále pravdiví sami k sobě. Pokud budete umět být pravdiví sami k sobě, pak umíte být v pravdě s kýmkoliv. Pak už se nemusíte tak moc soustřeďovat na to, abyste byli v pravdě s ostatními. Vždy musíme nejdřív začít u sebe a jít až na to místo, které je mimo veškerou vinu, mimo soud a za názor: “Mělo by se a nemělo by se”. Musíte jít na svá tajná místa a zde si odpustit. Pak už se nebudete stydět za jakoukoliv část sebe sama, která dříve byla stále s něčím v konfliktu. Pak už nebudete používat lehké přetáčení pravdy pro své skrývání se před něčím, na co jste se báli třeba jen pomyslet.
Pravdivost je vždy úzce spojena s upřímností. Jakmile objevíte tuto úroveň upřímnosti a poctivosti, zjistíte, že upřímnost a čest jsou projevy absolutní podstaty bytí. Být upřímný sám k sobě, není zpočátku snadné. Můžete se o sobě najednou dozvědět přehlížené věci, které byste dříve raději ani nechtěli vědět. Odhalí se před vámi části vědomí, které stojí v ostrém kontrastu se vším, co jste si dosud uvědomovali. Nicméně, toto je místo, ke kterému se toto “probouzení” přibližuje a právě upřímnost je důležitý prvek, který umožňuje, aby tento posun u vás nastal.
Upřímnost je klíčem. Musíte být ochotní chtít vidět všechno. Když to budete chtít vidět, všechno uvidíte. Mnozí se domnívají, že probouzející se člověk by měl mít pocit úplného štěstí, úplné blaženosti a úplné svobody v každé situaci. Toto je jedno z nevědomých přesvědčení, které mnoho lidí o probouzení má. Pokud věříte tomuto nepochopení, že osvícení je pouze o štěstí, blaženosti a svobodě, budete motivováni unikat těm oblastem svého života, které vnímáte, jako frustrující. Ale dříve nebo později, až budete ještě více probuzení, zjistíte, že jsme stále více a více tlačeni k setkáním a vypořádáním se s těmi oblastmi našeho života, kterým jsme se až dosud vyhýbali a ve kterých jsme nebyli plně vědomí.
Pokud se stanete skutečně sami sebou, může pak celé probuzení plně proběhnout. Musíte ale vyjít kompletně ven ze svého úkrytu a být ochotný vidět každý bod své fixace a každý způsob, jakým se dostáváte do rozdělení, nám umožní pokračovat ve zvolené cestě. Jestliže se tak stane, budete mít pocit, že se rozevírá vaše srdce i vaše mysl. Budete mít pocit, že se otvíráte na úrovních, o kterých jste nikdy ani nesnili. Brzy se u vás projeví změny nejen na fyzické, duchovní, a filosofické úrovni, ale také přímo ve vaší lidskosti, protože mezi vaší lidskou bytostí a vaší božskou bytostí již nebude žádné oddělení.

Život jako katalyzátor a učitel

Čelíme obrovským lžím, které jsme si sami navykládali, které vyplývají z mysli naší egoistické osobnosti a také ze společensko-kulturní manipulace, umocněné myšlenkovými injekcemi okultních nepřátelských sil. Postupně si uvědomujeme marnost naší “osobní vůle” a v důsledku toho zažíváme vhledy do naší pravé přirozenosti a duchovního dědictví, které leží skryto za tím, čím jsme si “mysleli”, že jsme. Stále více se přizpůsobujeme přirozenému toku života (božské vůli), která je “jednodušší”, než jsme tušili. Tento přirozený tok je zde odjakživa k dispozici, ale většina z nás je příliš ztracena ve složitosti svého myšlení, než aby pocítila, že existuje tento prostý a přirozený proud života. Pod nánosem egoistických myšlenek, bouřlivých emocí a za upocenou překotnou snahou osobní vůle je ale velmi mocný proud. Je to jednoduchý pohyb života.

V důsledku pochopení této skutečnosti začneme postupně zjednodušovat naše životy a zpomalovat. Přestaneme být poháněni svými palčivými ambicemi se svazujícími vedlejšími účinky, konkurencí, srovnáváním, životně důležitými touhami a urputnými potřebami “stát se někým” či hledáním nekonečné lásky a absolutního štěstí. Pokud se vzdáme škatulkování a projevů silné vůle, tak budou naše bouřlivé reakce postupně vyměňovány za poklidné jednání, ztotožněné s proudem života. Zároveň se ale nemusíme vyhýbat “normálnímu” životu, ve kterém se už ale nevnímáme jako ti lepší či horší. Na ztělesněné úrovni začneme vnímat jednotu a vzájemné vztahy všeho, co je. Není to stav připitomělé “blaženosti”, ale stav střízlivého a ukotveného bytí, vyrovnaně přijímajícího život, ať už se má stát cokoliv. Plně si uvědomujeme, že naším největším učitelem a katalyzátorem probuzení je život sám, a že všechno v našem každodenním životě má učební funkci. Už nepoužíváme “duchovno” k tomu, abychom se životu vyhýbali, ale ani nevyhledáváme “extrémní zkušenosti”. Zapojujeme se do přítomného okamžiku každodenního života v plnější míře, neboť pravou zkušenost získáme tehdy, pokud se plně naladíme na život v ztělesněné úrovni. Pak již není třeba dělat “více”.
Začneme stále více důvěřovat životu. Důsledkem bude, že stále více důvěřujeme také sami sobě. Neočekáváme, že život, duch nebo vesmír nám poskytne něco, co chceme, ale protože jsme přijali, že život (jako božský princip) nás vede, pomáhá nám si “vzpomenout” a podporuje nás v našem probouzení. Instinktivně pochopíme, že nás život a duch vedou k tomu, co “skutečně chceme” a potřebujeme z pohledu naší duše (včetně lekcí, které musíme podstoupit). Tyto lekce a potřeby ale nejsou založeny na rozmarech ega a materiálních tužbách.
Zajímavé je, že toto odevzdávání se životu je pro většinu lidí tou nejtěžší částí, kterou mají podstoupit. Neradi také slyší, že kontrola je jen iluze. Vzdání se osobní vůle vnímají často jako “porážku” a “selhání”. Obávají se, že bez “kontroly” svého života již nenaleznou štěstí, naplnění ani prosperitu. Také si myslí, že budou uvrženi do naprostého chaosu. Toto jsou ovšem jen nám implantované manipulace Matrixu, jimiž je lidstvo programováno, aby setrvalo ve stavu přežívání, a které je založené na “věčném a nekonečném” strachu. Nic ale nemůže být dále od pravdy, jako toto. Proces “odevzdání se” spolu s procesem “ukotvení” nás přivede k pravé radosti, lásce, spokojenosti a plným vztahům. Otevře cestu k našemu poznání, životnímu smyslu a poslání, stejně jako k hojnosti, která ovšem není měřena jen materialistickými hledisky.
Tento proces ale vyžaduje víru, důvěru, naše vystoupení z komfortní zóny a přijetí neznámého a nepředvídatelného. Samozřejmě musíme počítat s tím, že budeme intenzivně torpédováni hlasy našeho ega a naší dravčí mysli, které jsou spojené s temnými okultními silami, posílené navíc kulturou Matrixu, jež uctívá fyzickou osobnost namísto duchovní podstaty. Temné síly se přitom také nehodlají tak snadno vzdát své pozice, neboť by to znamenalo konec jejich parazitické vlády a konec nadvlády archontských sil nad námi.

https://celostnivzdelavani.cz/zivot-jako-katalyzator-a-ucitel