Text vyhlásenia Hitlera o zničení slovanských národov vyšiel v Rusku prvýkrát.

„Mojim poslaním, ak uspejem, je zničiť Slovanov,“ povedal Adolf Hitler v rozhovore s rumunským podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí Mihaiom Antonescu.

Počas ich stretnutia v Berlíne 27. novembra 1941 Hitler otvorene oznámil plány na genocídu Slovanov.

Jegor Jakovlev,  expert Ruskej vojenskej historickej spoločnosti, vedúci projektu Digitálnej histórie, našiel záznam z rokovaní a prvýkrát preložil jeho plné znenie do ruštiny. Dokument bol zverejnený na portáli HISTORIA.RF. Originál tzv. „záznamu z rokovaní“ je uložený v archíve Národnej rady pre štúdium bezpečnostných archívov v Bukurešti.

-Existencia takého dokumentu bola známa už skôr. Spolu s ďalšími ukoristenými materiálmi bol odvezený do Moskvy a skončil v archíve ministerstva zahraničných vecí ZSSR. Tam s ním pracoval sovietsky historik Alexej Ševjakov, ktorý pripravil monografiu „Ekonomická a vojensko-politická agresia nemeckého imperializmu v Rumunsku: 1936-1941“.

Táto kniha bola vydaná v roku 1963 a práve tam som prvýkrát videl citáty z dialógu medzi Antonescom a Hitlerom o plánoch na zničenie Slovanov. Obrátil som sa na archív, ale bez úspechu: ukázalo sa, že za Chruščovovej éry bol do Bukurešti vrátený veľký korpus dokumentov, vrátane toho, o ktorý som mal záujem. Našťastie v roku 2013 vyšiel záznam z rokovaní medzi Hitlerom a Antonescom v dvanástom čísle rumunského vedeckého časopisu Zargidava.

Publikáciu z archívu Národnej rady pre štúdium bezpečnostných archívov v Bukurešti vykonal Gheorghe Buzatu, profesor histórie na univerzite v Iași, kontroverzný nacionalistický historik. Avšak dokument, ktorý plne uviedol do vedeckého obehu, hovorí sám za seba. – povedal expert Ruskej vojenskej historickej spoločnosti, vedúci projektu „Digitálna história“ Jegor Jakovlev.

– Počas rozhovoru medzi Mihaiom Antonescu a Adolfom Hitlerom v Berlíne 27. novembra 1941 sa diskutovalo o problémoch, ktoré rumunské vedenie veľmi znepokojovali. Prvá časť záznamu je venovaná rumunsko-maďarským vzťahom, ktoré aj napriek tomu, že obe krajiny boli na obežnej dráhe nacistického Nemecka, boli extrémne napäté.

V roku 1940 v dôsledku Druhej viedenskej arbitráže Maďarsko vzalo Rumunsku severnú Transylvániu so zmiešanou rumunsko-maďarskou populáciou. V tomto spore sa nacistické vedenie postavilo na stranu Maďarov a sľúbilo Rumunom kompenzáciu na úkor ZSSR. Napriek týmto sľubom však bola strata severnej Transylvánie v Bukurešti prežívaná veľmi bolestne. Antonescu informoval Führera o brutálnej diskriminácii Rumunov v okupovanej oblasti a požiadal ho, aby zasiahol a dosiahol „spravodlivé riešenie“.

– Druhá časť dialógu bola úplne venovaná „slovanskej otázke“. Antonescu upozornil Führera, že Rumunsko je kategorickým odporcom vytvorenia nezávislej Ukrajiny. O týchto projektoch Antonescu vedel. Rumunský politik poukázal na to, že slovanstvo je pre Európu obrovský „biologický problém“, s odkazom na veľkú veľkosť „primitívnej“ slovanskej populácie, ktorá je nezlučiteľná s európskou kultúrou a civilizáciou. V prípade, že sa po porážke ZSSR objaví samostatná Ukrajina, začne podľa Antonesca vťahovať zvyšok východných Slovanov na svoju obežnú dráhu a premení sa na novú hrozbu pre Európu. To nemožno pripustiť – argumentoval šéf rumunského ministerstva zahraničia.

– Zvlášť zaujímavé sú odpovede Hitlera, ako reagoval na pripomienky Antonesca. Führer okamžite súhlasí s tým, že Slovania nie sú pre Európu ideologickým, ale biologickým problémom, hovorí o extrémnom nebezpečenstve „ruského problému“ a tvrdí, že je nutné spoločne nájsť metódy „biologickej likvidácie Slovanov“.

Ďalej Führer Tretej ríše hovorí o dobývaní životného priestoru na Východe a hovorí, že jeho poslaním, ak sa mu podarí ho naplniť, je zničiť Slovanov.

– Nebolo to len vyhlásenie – politiku vyhladenia pôvodného obyvateľstva Ruska, Ukrajiny a Bieloruska do jesene 1941 už nacisti vykonávali celkom dôsledne – povedal Jegor Jakovlev .

– Ako hlavný nástroj nacisti videli hlad, ktorý sa stal prostriedkom na vyhladzovanie sovietskych vojnových zajatcov a obyvateľov veľkých miest. Najmonštróznejší hlad bol organizovaný na vyhladenie obyvateľov Leningradu, ale napríklad obyvateľstvo Kyjeva a Charkova bolo tiež vystavené vyhladeniu umelo vyvolaným hladom. Túto organizovanú humanitárnu katastrofu dopĺňali špeciálne akcie SS a polícia s podporou Wehrmachtu. Okupačný režim bol naplánovaný tak, aby spôsobil obrovskú úmrtnosť medzi pôvodnými obyvateľmi a tým „vyriešil biologický problém“, o ktorom 27. novembra 1941 hovorili Hitler a Antonescu. Židia a Cigáni boli podrobení totálnemu vyhladeniu.

V súvislosti s vyššie uvedeným má pre historické bádanie veľký význam záznam rozhovoru Mihaia Antonesca a Adolfa Hitlera. Jegor Jakovlev pripravuje vedeckú publikáciu dokumentu. Čitateľom predkladá obsiahly fragment venovaný osudu Slovanov.

Kľúčová pasáž zo správy o schôdzke Mihaie Antonesca:

„Führer začal búrlivou diskusiou o veľkom slovanskom probléme, keď mi trikrát preukázal tú česť prijať môj názor, ktorý som načrtol o európskej reorganizácii. Ako základ pre rozhovor mi Führer otvorene povedal:

„Máte pravdu, slovanský problém je biologický, nie ideologický, ako ste povedal, a boj proti Slovanom musia viesť všetci Európania.“

„V budúcej Európe by mali existovať iba dve rasy: latinská a germánska. Tieto dve rasy musia spolupracovať v Rusku na zničení (doslova – dărâma, zbúraní, strhnutí) Slovanov. Je nemožné postaviť sa proti Rusku právnymi alebo politickými formulkami, pretože ruský problém je oveľa závažnejší, než si mnoho ľudí myslí, a musíme nájsť riešenie, ako kolonizovať a biologicky odstrániť Slovanov.

Preto musia všetky európske národy spolupracovať v boji proti Slovanom a zajtra spoločne transformovať Rusko pre Európu.

Prečo by mali mať Belgičania 224 obyvateľov na kilometer štvorcový, keď sú v Rusku také obrovské priestory?

Prečo musia moji západní Nemci žiť v ťažkých podmienkach, keď im priestor na východe ponúka budúcnosť?

Mojím poslaním, povedal Führer, ak uspejem, spočíva v tom, zničiť Slovanov”.

Z TEXTU DOKUMENTU:

Stretnutie Mihaia Antonesca a Adolfa Hitlera v Berlíne, 27. novembra 1941, Berlín

…Potom som požiadal Führera, aby mi vysvetlil svoj pohľad na ukrajinskú otázku, pretože v Bukovine sú niektoré zložky nemeckej armády, ktoré sú Ukrajincom naklonené, a rumunská vláda bude musieť čoskoro prijať postoj k ukrajinskému problému v Rumunsku. A otvorene hovorím, že tento postoj môže byť iba proti ukrajinskému živlu.

Vysvetlil som Führerovi, že to nie je vec vnútorného poriadku, ale koncept všeobecného poriadku, ktorý som mu povinný predložiť. Pre mňa je veľkým problémom obnovy Európy v mierovom zajtrajšku riešenie slovanskej otázky.

Slovanská otázka je dnes pre Európu oveľa naliehavejšia a nebezpečnejšia ako tlak nemeckého ľudu na Európu pre Richelieua a Mazarina vo Vestfálskej ére. Nemecký národ patril k civilizácii Európy. Nemecký národ bol v strede Európy a mal inštitúcie zlučiteľné s európskou civilizáciou; a napriek tomu vestfálska koncepcia mala znehybniť nemecký blok, rozdeliť ho na nepriateľské štáty a monarchie, aby zabránila jeho jednote a pomocou protisily zaistila nemožnosť jeho expanzie.

A slovanská mäsa po mnoho rokov nerobila nič iné, než že sa transformovala a išla vpred, úplne nezlučiteľná s európskym duchom, s civilizáciou Európy. Komunizmus nie je nič iné ako duchovné vyjadrenie slovanskej rasy.

Početná a primitívna slovanská mäsa nie je pre Európu duchovným problémom, ale vážnym biologickým problémom spojeným s európskou plodnosťou. Je potrebné nájsť radikálne a seriózne riešenie tohto problému a domnievam sa, že by sa do tejto činnosti mali zapojiť všetky európske štáty, pretože inak Európa dosiahne len dočasný mier a bude pracovať pre Slovanov.

Pridanie latinizmu, na rasovom základe, k akciám germanizmu proti Slovanom sa mi javí ako nutnosť prvého poriadku a pozícia ohľadom Slovanov musí byť neotrasiteľná, akákoľvek formula na odtrhnutie, neutralizáciu, okupáciu slovanských území je zákonná.

Preto sa domnievam, že vznik ukrajinského štátu, a najmä veľkého ukrajinského štátu, je chybou celoeurópskeho rozsahu a tiež sa domnievam, že prílišné územné posilňovanie a rozširovanie Bulharska je akciou v prospech Slovanov.

V každom prípade pre Rumunsko Veľká Ukrajina alebo Veľké Bulharsko znamená, že slovanský problém pretrváva, ak sa ešte zhoršuje. Pretože ukrajinský štát na našich hraniciach, založený na nacionalistických princípoch a premenený na slovanské jadro, priťahujúce protoplazmu slovanských más zo zahraničia, a zjednotené a mocné Bulharsko na Balkáne, iba zovrie Rumunsko medzi dvoma krídlami, hrozivejšími ako včerajšie. Rumunský národ je protislovanský a vždy bol protislovanský a prirodzene antisemitský.

Preto musí byť Rumunsko využité v nových akciách Nemecka a nie oslabené slovanskými útvarmi, ktoré obkľučujú a obklopujú jeho hranice.

Na záver som povedal, že my, Rumuni, máme plnú dôveru vo vec mieru a obnovy, ktoré vedie Führer , a maršal Antonescu pevne spojil svoj rumunský osud s nemeckým v boji proti komunizmu a Slovanom, aby zachránil rumunský národ.

Führer začal búrlivou diskusiou o veľkom slovanskom probléme, keď mi trikrát preukázal tú česť, že prijal stanovisko, ktoré som uviedol o európskej reorganizácii. Ako základ pre rozhovor mi Führer otvorene povedal:

„Máte pravdu, slovanský problém je biologický, nie ideologický, ako ste povedal, a boj proti Slovanom musia viesť všetci Európania.“

V budúcej Európe by mali existovať iba dve rasy: latinská a germánska. Tieto dve rasy musia spolupracovať v Rusku na zničení (doslova – dărâma, zbúraní) Slovanov. Je nemožné postaviť sa proti Rusku právnymi alebo politickými formulkami, pretože ruský problém je oveľa závažnejší, než si mnoho ľudí myslí, a musíme nájsť riešenie, ako kolonizovať a biologicky odstrániť Slovanov.

Preto musia všetky európske národy spolupracovať v boji proti Slovanom a zajtra spoločne transformovať Rusko pre Európu.

Prečo by mali mať Belgičania 224 obyvateľov na kilometer štvorcový, keď sú v Rusku také obrovské priestory?

Prečo musia moji západní Nemci žiť v ťažkých podmienkach, keď im priestor na východe ponúka budúcnosť?

Mojím poslaním, povedal Führer, ak uspejem, je zničiť Slovanov.

 

ZDROJ

Zpracoval: Janinna/Pokec24