Je lidstvo skutečně svobodné? Platí univerzální zákony, které se vztahují na lidské chování? Má naše znalost či neznalost těchto zákonů vliv na naši kolektivní svobodu jako druhu? Tento dokumentární film se bude zabývat těmito otázkami a naším současným chápáním univerzálních sil, které ovlivňují každodenní život každého z nás. Jsem nezávislý výzkumník a veřejný řečník z Filadelfie v Pensylvánii.

Přednáším na témata lidského vědomí, morálky, svobody, okultismu, symboliky a spirituality. Mnoho let jedinečných životních zkušeností mi poskytlo mimořádný pohled na současný stav lidstva. Prostřednictvím svých webových stránek Whatonearthishappening.com pokračuji ve zkoumání těchto témat s celosvětovým publikem.

Vyrostl jsem v tradičním římskokatolickém rodinném prostředí v jižní Filadelfii. Během základní školy jsem začal zpochybňovat víru a motivy organizovaného náboženství. Poznal jsem, že jde o systém, jehož cílem je ovládat lidské myšlení a chápání. Mé nezodpovězené filozofické a sociologické otázky se nakonec změnily v nespokojenost a hněv. To mě přimělo k hledání toho, co jsem v té době považoval za protipól náboženství. Moje další životní cesta mě zavedla do členství a vlivu toho, co dnes označuji jako temný okultismus. To, co by většina lidí mohla nazvat hanebnými tajnými společnostmi. Ale co je to vlastně okultismus?

Okultismus. Co znamená slovo okultní?

Odpovědi lidí na ulici: Okultní? Možná nadpřirozený. Okultismus… hmm.. mystický, neznámý, stigmatizovaný? Je to zvláštní, myslím, že ve společnosti má obecně negativní konotaci. Nejsem si jistá, jestli bych ho vlastně dokázala definovat. Myslím, že je to něco jako chiromantie, voodoo, duchové, takové ty věci. Myslím, že cokoli, co není křesťanské, by se považovalo za okultní. Duchovní… Jako něco, co má silné následovníky, ne? Já nevím. Nemám ponětí. Nevím.

Mark Passio: Slovo okultní prostě znamená skrytý. Okultismus označuje skryté vědění, vědění, které není běžně známé naprosté většině lidských bytostí. Okultismus je soubor vědění, který zahrnuje studium skrytých přírodních zákonů. Zákony, které nelze snadno spatřit našima očima, nebo měřeny tradičními vědeckými přístroji. Uvědomil jsem si, že skupiny okultistů, s nimiž jsem se začal stýkat, se skládají z eklektického spektra lidí ze všech oblastí života a ze všech společenských institucí, včetně politiky, bankovnictví, médií, práva, armády, orgánů činných v trestním řízení, zábavy, technologie, medicíny a vzdělávání.

V jejich řadách, kde mnoho lidí s velkou mocí a vlivem, všichni společně usilují o jeden společný cíl, kterým je zvýšení vlastní kolektivní moci na úkor práv a svobody všech ostatních. Tito temní okultisté jsou toho schopni, protože mají přístup ke skrytým znalostem, o nichž drtivá většina lidstva stále ještě neví. Tito okultní manipulátoři jsou ve skutečnosti mistři psychologové, kteří využívají své hluboké a starobylé znalosti lidské psychiky a skrytých přírodních zákonů k tomu, aby oklamali a zmanipulovali masy lidstva k naprostému podřízení se jejich vůli. To okultním manipulátorům umožňuje snadno přeměnit rozdíl ve znalostech na rozdíl v moci v našem světě.

Po hluboké krizi svědomí jsem nakonec učinil svobodné rozhodnutí přestat se angažovat ve světě temného okultismu. Proto nyní učím lidi právě ty informace, které si tyto temné okultní řády nechávají pro sebe, aby se v zákulisí udržely u moci. Nejvyšší skryté poznání, které zatajovaly před vědomím lidstva, se nazývá přirozený zákon. A je to tajemství všech takzvaných tajných společností v celé historii lidstva.

Přirozený zákon. Co je to přirozený zákon?

Odpovědi lidí na ulici: Přirozený zákon? Dalo by se říct, že prostě… skoro jako první instinkt. Jako to, co by přišlo prostě jen tím, že jsme. Nejsem si jistá. Jsem právník vzděláním a výcvikem, takže já jsem asi ten nejhorší člověk, kterého se na to ptát. Zákon, který platí pro celou zemi. Myslím si, že to znamená, jak je zákon vykládán lidmi na denní bázi. Přirozený zákon, všichni jsou hodní, každý se narodil hodný a milý, ale je zkažený společností. Pojem přirozený zákon? Když to rozdělíte na běžné termíny, tak to bude znamenat… vlastně nevím, co znamená přirozený zákon.

Mark Passio: Abychom pochopili, co je přirozený zákon, musíme nejprve vědět, co jím rozhodně není. Přirozený zákon rozhodně není a nemá vůbec nic společného s Darwinovými teoriemi o evoluci, darwinovským přežitím nejsilnějších, tzv. zákonem džungle nebo tzv. přirozeným řádem přírody jako světa, kde pes žere psa. Co je tedy vlastně přirozený zákon?

Definice slova přirozený znamená: vlastní a mající základ ve skutečnosti a v přírodě. Jinými slovy, není vytvořen člověkem. Definice slova zákon je: existující stav, který je závazný a zároveň neměnný. Závazný znamená mající účinek, kterému nelze uniknout. Neměnný znamená neschopný být něčím nebo někým změněn.

Přirozený zákon je tedy soubor univerzálních, člověkem nevytvořených, závazných a neměnných podmínek, které řídí důsledek chování bytostí se schopností celostní inteligence. Přirozený zákon řídí souhrnné nebo kolektivní svobodné volby chování celých populací tím, že projevuje důsledky chování, které si volíme. Důsledky, které přijímáme, vždy závisí na tom, zda je námi zvolené chování morální, nebo nemorální, jinými slovy správné, nebo špatné.

Ačkoli máme všichni svobodnou vůli, abychom si vybrali, jaké chování budeme provádět, nejsme izolováni od morálních důsledků našich behaviorálních voleb. Přirozený zákon je soubor zákonů, které působí v neviditelné neboli nefyzické sféře, takže je lze považovat za okultní neboli skryté přírodní zákony. Tyto zákony jsou zabudovány do struktury reality, stejně jako gravitace a elektromagnetismus.

Protože však tato řídící dynamika působí v nefyzické sféře, musí lidé zahrnout mnohem širší pohled na svět, aby existenci a působení těchto zákonů rozpoznali a přijali. Chápání přirozených zákonů rozhodně není systémem víry nebo náboženstvím. Fungování přirozeného zákona lze objevit a pochopit prostřednictvím jeho pozorovatelných, měřitelných a opakovatelných účinků v našem světě.

Jinými slovy, chápání přirozeného zákona vlastně představuje vědu o morálce, která nevyžaduje žádnou víru ani přesvědčení. Víra či nevíra v tyto zákony je zcela irelevantní, neboť existují stejně jistě jako jakýkoli fyzikální zákon, například gravitace, kterou v každodenním životě považujeme za samozřejmost.

Přirozený zákon je znám také jako morální zákon, kosmický zákon, univerzální zákon, duchovní zákon, zákon příčiny a následku, konsekvencionalismus, zlaté pravidlo, karma a mnoho dalších názvů. Proč je pochopení přirozeného zákona tak důležité? Pochopení přirozeného zákona je pro lidské bytosti, které usilují o společný život ve svobodě a míru, kriticky důležité, protože přirozený zákon přináší důsledky rozhodnutí celé společnosti o chování na základě toho, zda je jejich chování morální, či nikoli. Je pro lidské bytosti zásadně důležité vědět s jistotou, jaký je vlastně rozdíl mezi správným a nesprávným chováním.

Lidská práva. Mají lidské bytosti základní práva?

Odpovědi lidí na ulici: Ano. Ano. Ano. Ano. Samozřejmě. Ano. Ano. Ano. Rozhodně. Jo, myslím, že každý člověk má právo. Lidské bytosti mají vždy práva, bez ohledu na to, odkud jste, jaké je vaše vyznání, pohlaví. Jaká je definice lidských práv? Lidská práva jsou něco, na co díky tomu, že existujeme jako jednotlivci, máme nárok už jen z podstaty věci. Něco, co by člověk potřeboval, aby se mu dařilo. Něco, co je člověku poskytováno už jen proto, že existuje. Něco, co si každý zaslouží, jen tím, že se narodil a žije. Právo mít třeba přístřeší, jídlo a vodu a základní potřeby. Řeknu život, svoboda a snaha o štěstí. Ale myslím, že lidská práva je právo na jídlo, přístřeší a základní potřeby. Lidské právo? Asi něco, co je člověku dovoleno. Každý člověk si něco zaslouží a to by bylo právo a příkladem lidských práv by bylo bezpečí.

Mark Passio: Právo je činnost, která neiniciuje újmu jiné cítící bytosti. Většina lidských bytostí nedokáže na dotaz správně uvést tuto jednoduchou definici. To je hlavní důvod, proč lidské bytosti ztrácejí svá práva a svobodu. Jak si můžeme zachovat něco, co ani nedokážeme správně definovat? Právo musí být definováno negativně. To znamená, že k pochopení nekonečného množství práv, která máme, můžeme dospět na základě poznání velmi malého množství jednání, která nejsou právy, což jsou špatná jednání, chování, která iniciují poškozování jiných cítících bytostí.

Tento seznam škodlivých jednání zahrnuje vraždu, napadení, znásilnění, krádež, vniknutí na cizí pozemek, nátlak a úmyslné lhaní. Pokud postupně analyzujeme každé z těchto nesprávných jednání, zjistíme, že všechna jsou v té či oné podobě variantami krádeže. Vražda je krádež života a nám nepřísluší ho brát. Napadení je krádež cizího dobra bez práva. Znásilnění je krádež svobodné vůle sexuální asociace. Krádež je krádež majetku. Vniknutí na cizí pozemek je krádež bezpečnosti něčího životního prostoru. Donucování je krádež svobodné volby prostřednictvím násilí nebo nátlaku. A úmyslné lhaní je krádež potřebných informací, které negativně ovlivňují schopnost někoho jiného zapojit se do informovaného rozhodování.

Toto nemorální chování představuje samotnou definici násilí. Násilí je zahájení škodlivého chování vůči jiným vnímajícím bytostem. Výčet zmíněných škodlivých chování jsou prohřešky proti přirozenému zákonu, protože jsou porušením základních práv druhých. Porušování základních práv jiných bytostí prostřednictvím krádeže je vlastně to, co znamená provádět násilí. Protože všechna špatná jednání jsou formou krádeže, lze přirozený zákon morálního chování nakonec shrnout do slova: nekrást.

Princip neagrese a princip sebeobrany.

Princip neagrese je jeden z hlavních principů přirozeného zákona. Tato zásada znamená, že je morálně špatné iniciovat agresi nebo násilí vůči jiným vnímajícím bytostem. Tím se dostáváme k dalšímu důležitému principu přirozeného zákona, principu sebeobrany. Jednotlivci si vždy vyhrazují přirozené právo použít fyzickou sílu na obranu proti násilným činům, které jsou na nich páchány. Sebeobrana není a nikdy by neměla být považována za násilí. Sebeobrana proti násilí je základním právem všech vnímajících bytostí.

Mají lidské bytosti právo bránit se proti agresi?

Odpovědi lidí na ulici: Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Pokud je agrese fyzická, řekla bych, že ano. Pokud je na ně nejprve použita fyzická síla. Rovnost podle přirozeného zákona. Mají všichni stejná práva nebo mají někteří lidé více práv než jiní? Lidé by měli mít stejná práva jako všichni ostatní. V dokonalém světě by všichni měli stejná práva. Ale tak, jak svět vypadá teď, nemají všichni lidé stejná práva. Ne všichni mají stejná práva. Někteří lidé mají různá práva, peníze, výsadu, třídu. Někteří lidé mají mnohem více práv než jiní lidé. Určitě existují nějaká práva, která někteří lidé mají a jiní ne.

Video s českým dabingem ↓

https://otevrisvoumysl.cz/mark-passio-veda-o-prirozenem-zakonu/