Vědci: vražedné covid očkování, infarkty, mrtvice, rakovina. Neplodnost žen i mužů. Změněné geny a krev!

KAREL BEK přináší shrnutí oficiální vědecké studie, která na faktech a datech dokládá katastrofální následky očkování proti covidu pro lidskou populaci – jenže, jak jsme celou dobu varovali, až ve chvíli, kdy už „vakcíny“ vykonaly svou ničivou „misi“ násilím nucenou vládami – včetně té Babišovy

Ve vědeckém časopise „Journal of New Medical Technologies“ (číslo 1, 2023) vyšel důležitý materiál: „O mechanismu účinku současných imunobiologických preparátů“ od MUDr. Alexandry Redkové a MUDr. Denisy Ivanovové. Jedná se o stručný přehled vědecké literatury z veřejných databází pojednávající o mRNA/DNA-vakcínách a „covidových“ preparátech, který dokládá naprosté zmatení pojmů v imunologii a epidemiologii. To vedlo k masovému uvedení na farmaceutický trh preparátů, které neprošly úplnými testovacími cykly a byly pod různými ultimativními záminkami aplikovány lidem na celé planetě.

Dnes vědci po celém světě evidují miliony případů vedlejších účinků – až po těžké patologické stavy, invaliditu a smrt. Považujeme za důležité seznámit čtenáře se studií uvedených lékařek prokazující patologické účinky covidových „vakcín“ na obyvatelstvo. A připojujeme se k závěru autorek: Dokud nebudou k dispozici výsledky širokého a nezávislého výzkumu těchto očkovacích koktejlů, mělo by být vyhlášeno striktní moratorium na jejich propagaci a používání.

Celou vědeckou práci doktorek Alexandry Redkové a Denisy Ivanovové „O mechanismu účinku současných imunobiologických preparátů“ si můžete přečíst na tomto odkazu. Materiál obsahuje dalších 135 odkazů, my se však pro stručnost zaměříme pouze na klíčová fakta.

Princip genové technologie

V březnu 2020 poté, co šéf WHO vyhlásil vypuknutí nové koronavirové infekce „připomínající pandemii“, došel farmaceutický průmysl k závěru, že tím byla zrušena všechna omezení výroby a uvolňování léků. Tím se dostaly do popředí genové technologie považované do té doby za neperspektivní.

Základem těchto technologií je vnesení mRNA genetického materiálu do buněk příjemce (v našem případě zdravého člověka). Jakmile se mRNA preparát dostane do buňky, je přeložen jakožto protein charakteristický pro patogen, čímž se vyvolá imunitní odpověď organismu na tento protein. V důsledku injekce mRNA „vakcíny“ se v buňkách lidského organismu syntetizuje virový protein označovaný jako „spike protein“ (S-protein, nebo také hrotová bílkovina), přičemž genetická sekvence proteinu koronaviru je modifikována změnou torze – údajně za účelem zvýšení stability. Úkolem spike proteinu v procesu reprodukce viru je zajistit, aby se jeho mRNA dostala do buňky. S-protein se uchytí na specifickém proteinu (enzymu) buněčné membrány, čímž se spustí proces slinutí virového povlaku s buněčnou membránou.

K tomu, aby mRNA preparátu pronikla do buněk, je zapotřebí specifický „doručovací mechanismus“. Výrobci tvrdí, že proniknutí je dosaženo zapouzdřením molekuly mRNA obalem z nanočástic sestávajícím ze syntetických lipidů, ethylenglykolu a cholesterolu. Dále – při kontaktu s buněčnou membránou, která se skládá z bilipidové vrstvy, lipidy obalu slinou s buněčnou membránou a umožní, aby obsah obalu, tj. mRNA, vstoupil do buňky.

O grafenu ve vakcínách

Nyní však existují přesvědčivé důkazy o tom, že coby doručovatel mRNA/DNA S-proteinu do lidských buněk se používá oxid grafenu nebo hydroxid grafenu. Existuje i zdůvodnění pro použití tohoto prvku, který má podle autorů jedinečné fyzikálně-chemické vlastnosti. Jsou popsány povrchové modifikace oxidu/hydroxidu grafenu pro zlepšení jeho funkce jako nosiče vakcíny i jako adjuvantního zesilovače pro aktivaci buněčné a humorální imunity.

Koncem září 2020 podalo Šanghajské národní nanotechnologické výzkumné centrum přihlášku na prioritní použití oxidu grafenu jako nosiče rekombinantní vakcíny proti koronaviru. Téměř současně se šanghajským centrem podává v říjnu 2020 přihlášku i Pekingská technologická univerzita – na přípravu a aplikaci nanoadjuvanta „pachyman“ na bázi oxidu grafenu a adjuvanta/antigenu pro společnou dodávku vakcíny. Schválení dvou preparátů (od společností Pfizer a Moderna) používaných k prevenci nové koronavirové infekce bylo uděleno již v srpnu 2020, přičemž žádost byla podána již v lednu 2019 (!).

Lékařské využití materiálů na bázi grafenu v biologickém kontextu bylo dosud omezené kvůli jejich silnému toxickému potenciálu. Materiály na bázi grafenu nebyly nikdy použity ve vakcínách a jejich účinky nebyly ověřeny. Pokud by se i nadále používaly v masovém měřítku, mohly by mít katastrofální následky. Vzhledem k potenciálním rizikům spojeným s výrobou a používáním materiálů souvisejících s grafenem se v posledním desetiletí rychle zvýšil počet nanotoxikologických studií těchto sloučenin.

Četné toxikologické studie odhalily účinky interakcí nanostruktur a biologických látek na různých organizačních úrovních biologických systémů, od molekul až po živočichy. Obecně bylo prokázáno, že oxid grafenu se svými četnými kyslíkovými skupinami (karboxylovými, hydroxylovými, epoxydovými) může vytvářet komplexy s organickými polutanty a ionty kovů prostřednictvím elektrostatických interakcí, vodíkových vazeb a koordinace.

V biologických systémech, jako je lidský organismus, má obrovský potenciál akumulovat toxiny a přeměňovat je na ještě silnější toxiny. Nehledě na velký počet studií, které uvádějí různé stupně toxicity, všechny práce uvádějí jednoznačné toxické účinky na eukaryotické buňky. Schopnost oxidu grafenu pronikat plazmatickou membránou vede ke změnám v morfologii buněk a zvyšuje počet buněk, které procházejí apoptózou (programovým odumíráním).

Provedené výzkumy ukázaly, že po injekci byl oxid grafenu nalezen v plicích, játrech, slezině a kostní dřeni. Díky svým vlastnostem se nanočástice grafenu mohou dostat do všech orgánů a proniknout do centrálního nervového systému. Mohou způsobit akutní a chronické poškození tkání tím, že (podobny miniaturním žiletkám) překonají přirozené fyziologické bariéry, jako je hematoencefalická bariéra, hemato-placentární a hemato-testikulární bariéra. Kromě toho byla pozorována infiltrace do imunokompetentních buněk, tvorba granulomu a plicní edém myší po intravenózní injekci 10 mg oxidu grafenu na kilogram tělesné hmotnosti.

Fyzikální vlastnosti grafenu, resp. jeho derivátu v podobě oxidu grafenu, jako velikost, povrch a povrchový náboj, mu dávají výrazné genotoxické vlastnosti a způsobují závažné poškození DNA (fragmentace chromozomů, zlomy vláken, bodové mutace a změny DNA).

Tvorba nadměrného množství oxidačních volných radikálů zprostředkovaná oxidem grafenu zvyšuje oxidační a tepelný stres a narušuje mitochondriální dýchací systém, což může mít za následek závažnou toxicitu. Kromě poškození plazmatické membrány a indukce oxidačního stresu mohou navíc nanočástice grafenu vyvolat apoptózu a/nebo nekrózu buněk přímým ovlivněním buněčné mitochondriální aktivity.

Conceptual abstract image with hexagonal structure connection. 3D illustration background. Graphene concept.

Důsledky vnesení genů S-proteinu koronaviru do organismu

Mimo virovou částici má hrotová bílkovina zvýšenou toxicitu a může se hromadit v tkáni orgánů. Výsledky výzkumu ukazují, že může být syntetizována v různých orgánech po dobu jednoho týdne nebo déle po injekci. V krvi může být přítomna až čtyři týdny po injekci.

Samotný S-protein, který není součástí koronaviru, může poškodit endotelové buňky, narušit krevní oběh a proniknout hematoencefalickou bariérou. To může mít ještě větší význam pro patogenezi dlouhodobého syndromu COVID-19, který může postihnout až 50 % nově infikovaných osob.

Spike-protein SARS-CoV-2 obsahuje rozšířené sekvence aminokyselin, které byly dříve zjištěny jako charakteristické pro proteiny podobné prionům (vadné prionové bílkoviny způsobující demenci). To naznačuje, že vakcínou indukovaná produkce S-proteinu je synonymní s produkcí proteinu podobného prionu. Byly vysledovány cesty, jimiž je tento protein distribuován do celého těla. S-protein byl díky jeho vlastnostem podobným prionům zjištěn jakožto původce neurozánětlivých a neurodegenerativních onemocnění a poruch srážlivosti krve.

Bylo zjištěno, že S-protein ovlivňuje buňky koronárních tepen a dalších artérií a způsobuje tak kardiovaskulární onemocnění, jako je ischemická choroba srdeční, systémová hypertenze a mrtvice. S-protein, který je stimulován mRNA preparáty proti nové infekci koronavirem, spouští buněčné signalizační děje, které u některých jedinců přispívají k plicní arteriální hypertenzi a dalším kardiovaskulárním komplikacím a/nebo komplikacím v jiných tkáních/orgánech.

Účinky vakcín na orgány a systémy

Preparáty uvolněné k prevenci infekce novým koronavirem se na rozdíl od vakcín předchozích generací šíří v těle extrémně rychle. Díky grafenovým přísadám pronikají do všech orgánů včetně centrálního nervového systému a hromadí se v tkáních.

Výzkumem profesora medicíny Nazeeh Hanna a kol. z New Yorku bylo prokázáno, že po intramuskulární injekci u kojících matek byla mRNA detekována v mateřském mléce a krvi po značnou dobu (více než dva týdny) po injekci preparátu.

Pronikání mRNA do centrálního nervového systému vede k narušení funkce neuronů, což v mnoha případech způsobuje neurologické účinky, jako je Guillainův-Barrého syndrom (autoimunitní onemocnění postihující periferní nervovou soustavu), Bellova obrna či hemoragická mrtvice.

Nejčastějšími neurologickými vedlejšími účinky preparátů proti nové koronavirové infekci jsou bolesti hlavy, Guillainův-Barrého syndrom, mozková žilní trombóza a transverzální myelitida (zánětlivé onemocnění míchy). Vyskytují se i další neurologické nežádoucí účinky, ale mnohem méně často. Bylo zjištěno, že neurologické nežádoucí účinky se vyskytují u všech schválených preparátů, ale mozková žilní trombóza je zvláště častá po aplikaci vektorových vakcín. Ačkoli se léčba těchto nežádoucích účinků neliší od podobných stavů způsobených jinými příčinami, nejhorší výsledek je spojen s mozkovou žilní trombózou.

Změněná krev a úder na děti

Nejsou to jen neurologické abnormality, které se objevují po použití preparátů na prevenci nové koronavirové infekce. Tyto preparáty mění krevní složení a reologické vlastnosti krve. V důsledku toho vedou k tvorbě trombů (a následné ischemii, ochrnutí a infarktu).

Prof. Giovanni Fadda a kol. v březnu 2021 pomocí mikroskopické analýzy vyhodnotil vzorky čerstvé periferní krve u 1006 pacientů po injekci mRNA (Pfizer/BioNTech nebo Moderna). U 948 subjektů (94 % z celkového počtu vzorků) byla měsíc po injekci mRNA v krvi zjištěna agregace erytrocytů (shlukování červených krvinek) a přítomnost částic nejasného původu různého tvaru a velikosti. U 12 subjektů byla krev vyšetřena stejnou metodou před injekcí léku a prokázala zcela normální hematologické složení.

Změny zjištěné po injekcích mRNA preparátů potvrdily, že byly způsobeny samotnými tzv. vakcínami. V jedné z prvních oficiálních zpráv Evropské agentury pro léčivé přípravky z 10. března 2021 byly v Rakousku hlášeny čtyři případy trombózy u osob imunizovaných preparáty ze stejné šarže, včetně nejméně dvou závažných případů a jednoho úmrtí. Tato šarže byla stažena z používání. Následující den byla hlášena úmrtí v Dánsku a země pozastavila používání preparátů, aby poskytla čas na vyšetřování. Několik dalších zemí tento příklad následovalo.

Analýza komplikací souvisejících s trombocytopenií, krvácením a tvorbou trombů u příjemců různých „vakcín“ provedená z evropské databáze Eudra Vigilance do 16. dubna 2021 ukázala, že tyto komplikace se nejčastěji vyskytují u vektorových vakcín. Začínají se vydávat pokyny pro diagnostiku a léčbu nových onemocnění spojených s imunitní trombózou a trombocytopenií způsobených očkováním.

Bylo zjištěno, že existuje souvislost mezi podáváním preparátů a výskytem nebo zhoršením autoimunitních onemocnění. Zatímco taková onemocnění jako imunitní trombocytopenie, myokarditida a Guillainův-Barrého syndrom se objevila poprvé, dramaticky se zhoršila psoriáza (lupénka), systémový lupus erythematodes (autoimunitní onemocnění zasahující více orgánů) a IgA-nefropatie (onemocnění ledvin).

Multisystémový zánětlivý syndrom u dětí byl považován za závažnou komplikaci nové koronavirové infekce, zatímco myokarditida u dětí byla častěji interpretována jako vedlejší účinek aplikace preparátů k prevenci nové koronavirové infekce, zejména u dospívajících ve věku 12-17 let. Situace se však změnila a nyní se multisystémový zánětlivý syndrom vyskytuje po injekcích těchto preparátů.

S největší pravděpodobností souvisí s tím, že vedlejší účinky po podání „vakcín“ mohou mít spojitost s prozánětlivými účinky použitých lipidových nanočástic, nebo dodané mRNA (tj. se složením preparátů) a také s jedinečnou povahou, expresním vzorcem, vazebným profilem a prozánětlivými účinky vyprodukovaných antigenů – spike-proteinu a/nebo jeho podjednotek/peptidových fragmentů – v lidských tkáních nebo orgánech.

Infarkt nejčastěji po druhé dávce

Myokarditida se nejčastěji vyskytuje po druhé dávce, s nejvyšší incidencí u mladých příjemců mužského pohlaví. Tato komplikace byla u příjemců adenovirové vektorové vakcíny pozorována zřídka a její klinické, laboratorní a vizuální příznaky se podobají jiným běžným příčinám akutní myokarditidy. Patogeneze myokarditidy spojené s mRNA vakcínou je s největší pravděpodobností zprostředkována autoimunitním mechanismem. Mohou se však podílet i jiné mechanismy. Do 30. září 2021 bylo jen v Německu Institutem Paula Ehrlicha hlášeno 1 243 případů myokarditidy po podání COMIRNATY u mladých lidí.

Při vyšetření mladých lidí s myokarditidou byl v krvi dospívajících a mladých dospělých, u nichž se po aplikaci mRNA preparátů vyvinula myokarditida, nalezen volný spike antigen. To umožnilo pochopit patologickou roli spike proteinu a porozumět příčině myokarditidy.

Začíná být jasné, že případů infarktu myokardu v podobě myokarditidy, poruchy srdečního rytmu a srdeční slabosti bude přibývat, pokud bude pokračovat používání těchto preparátů jako prevence koronavirové infekce.


Poškození jater

Preparát mRNA se může v orgánech, jako jsou játra, slezina, srdce, ledviny, plíce a mozek, distribuovat dosti nespecificky a jeho koncentrace v játrech je asi 100krát nižší než v místě intramuskulární injekce. Předklinické testy ukázaly, že preparát BNT162b2 může být reverzně přepsán do DNA v jaterní buněčné linii Huh7. K tomu dochází během 4-7 hodin. Pokud se DNA odvozená od BNT162b2 může integrovat do genomu hostitele a ovlivnit integritu DNA příjemce, mohlo by to potenciálně zprostředkovat genotoxické vedlejší účinky. Jaterní buňky se totiž stávají cílem cytotoxických T-buněk. Tento předpoklad se potvrdil i v klinické praxi. K vyvolání autoimunitní hepatitidy stačí pouze jedna injekce. Ke zjištění vztahu mezi aplikací preparátů k prevenci nové koronavirové infekce a onkogenezí v játrech jsou zapotřebí další klinické studie.

Účinky na plodnost u žen i mužů

Spike protein bez virové částice vyvolává imunitní odpověď, která není charakteristická pro reakci organismu na virus. Například přirozená imunita vůči viru zahrnuje tvorbu antigenů vyladěných na různé části celého viru. Jedním z důsledků aplikace mRNA kódující pouze jeden S-protein je formování nadměrné imunitní reakce na S-protein a zkřížené imunity vůči podobným proteinům přítomným v organismu. Zejména byla popsána autoimunitní reakce na proteiny specifické pro orgány reprodukčního systému. Byly zaznamenány poruchy menstruačního cyklu u různých věkových skupin žen.

U mužů dochází ke změnám koncentrace spermií. Ve všech klinických publikacích se píše o potřebě dalších rozšířených studií o účincích těchto preparátů na reprodukční systém. V prosinci 2022 se objevila práce pojednávající o změnách množství a vlastností krvetvorných kmenových buněk získaných při porodu od matek, jimž byly podávány preparáty k prevenci nové koronavirové infekce.

Rakovinotvorné účinky

Bylo zaznamenáno zvýšení počtu novotvarů a výskytu neobvyklých forem nádorů v souvislosti s injekcemi mRNA. Onkologové zaznamenali dramatickou progresi zhoubných nádorů po injekcích mRNA u pacientů, kteří byli před injekcemi dlouhodobě stabilní nebo se jejich stav zlepšoval (několik let). Databáze VigiAccess, WHO, stejně jako VAERS a další oficiální organizace shromažďující data o vedlejších účincích preparátů používaných k prevenci nové koronavirové infekce hlásí mnoho tisíc případů „novotvarů“ nebo nových nádorů zahrnujících rakovinu různých lokalizací i četné nezhoubné novotvary.

Alarmující závěr: Zastavte to!

Současná úroveň vývoje biotechnologií umožnila vytvořit novou generaci farmakologických preparátů schopných cíleně dopravovat geneticky modifikovaný materiál do buněk. Díky vyvinutému systému doručení ovlivňují účinky substrátu přímo geny buňky a mění je, tím modifikují genetický program buňky, která začne produkovat určité bílkoviny pro organismus netypické.

Bylo nashromážděno dostatečné množství klinických údajů, které potvrzují negativní vliv preparátů vyrobených technologií mRNA/DNA na organismus. Patologické vedlejší účinky se objevují ve všech orgánech a systémech organismu. V současné době však nejsou k dispozici vědecké údaje o dlouhodobých účincích na fungování a životní funkce organismu po aplikaci preparátů obsahujících nanočástice různých chemických prvků a geneticky modifikovaný materiál.

Aby se předešlo katastrofálním následkům pro lidskou populaci v podobě zvýšené úmrtnosti a nárůstu onkologických, chronických a nevyléčitelných onemocnění, je nesmírně důležité provést komplexní nezávislou analýzu lékařských údajů u osob, které podstoupily proceduru aplikace preparátů. Dokud nebudou k dispozici výsledky této rozsáhlé studie, musí být vyhlášeno moratorium na masové používání těchto preparátů

https://cz24.news/karel-bek-rizena-genocida-vlady-ve-zlocinu-jely-od-prvni-chvile-vedci-vrazedne-covid-ockovani-infarkty-mrtvice-rakovina-neplodnost-zen-i-muzu-zmenene-geny-a-krev/

AUTOR: Karel Bek

ZDROJ

To nie je vtip ale 180 stupňový obrat! V Rakúsku za nosenie rúška zaplatíte po novom pokutu 150eur!

Po tom, čo Viedeň ako posledná spolková krajina zachovala povinnosť nosiť masku FFP2 vo verejnej doprave, starosta Michael Ludwig nakoniec ustúpil – od 1. marca sa povinnosť nosiť masku vo verejnej doprave skončí v celom Rakúsku.

Zaujímavosť: donedávna ste mohli byť za nenosenie masky potrestaní.

Ukončením povinnosti nosiť masku sa totiž vracia do platnosti zákaz zahalovania, ktorý platí od roku 2017. V súlade s tým je zakázané zakrývať si tvár na nerozoznanie na verejných miestach, čo rozhodne zahŕňa aj nosenie masky. Budú teraz musieť platiť tí, ktorí sa z rôznych dôvodov stále nechcú zaobísť bez masky?

Faktom je, že: Wiener Linien nemá podľa spolkového zákona žiadne donucovacie právomoci. Ako pre „Heute“ vysvetlila hovorkyňa, v domácom poriadku nie je zákaz nosenia masky. Každý, kto chce nosiť ochrannú masku, tak môže urobiť.

Podľa zákona prijatého vtedajšou turecko-modrou vládou môže byť uložená pokuta 150 eur, ak si niekto zakryje „svoje črty oblečením alebo inými predmetmi“. Prísne vzaté, nosiť masku vo verejnej doprave môžu len ľudia, ktorí majú lekárske potvrdenie, že ju musia nosiť.

Zákon bol zameraný predovšetkým na moslimské ženy, ktorých celoobličajové závoje boli tŕňom v oku vlády. Počas pandémie sa stal neaktuálnym.

Na otázku denníka Heute o tejto neprehľadnej záležitosti ministerstvo vnútra odpovedalo:

Po zrušení všeobecnej povinnosti nosiť masku FFP2 sa § 2 ods. 2 AGesVG bude uplatňovať ako doteraz. Pred pandémiou sa na používanie masiek zo „zdravotných dôvodov“ vyžadovalo lekárske potvrdenie. Pri uplatňovaní AGesVG bude polícia zasahovať obzvlášť primeraným spôsobom, najmä v nasledujúcich mesiacoch.

Ak osoba vie hodnoverne preukázať zdravotný dôvod, nejde o správny delikt. Cieľom a účelom zákazu zahalovania je podpora integrácie. To by malo byť pri zásahu v popredí, ale dobro zdravia by nemalo byť zatlačené do pozadia.

Príslušné spolkové ministerstvo (BMSGPK) v súčasnosti koordinuje, či a v akej forme budú v budúcnosti zverejnené varovné povinnosti alebo odporúčania týkajúce sa povinného zahaľovania. Tieto odporúčania bude potrebné zohľadniť pri zásahoch. V rámci polície budú vydané jednotné usmernenia.

Mnohé preto bude pravdepodobne v kompetencii príslušných policajtov. Na základe informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, však nie je jasná línia – uvidíme, ako budú zodpovedné ministerstvá postupovať.

https://cz24.news/to-nie-je-vtip-ale-180-stupnovy-obrat-v-rakusku-za-nosenie-ruska-zaplatite-po-novom-pokutu-150eur/

ZDROJ: www.heute.at