Big Pharma se chce pořádně nakrmit a korupcí prolezlá EU je v tomto směru velmi zajímavým polem působení. Jak se již ukázalo, tak uplatnit zde „hadí olej“ vydávaný za vakcíny lze poměrně snadno a v hojném počtu. Tak proč to nezkusit znovu?

Zajímavé je, že i v případě těchto „vakcín“ byly odhaleny nejen mnohé nežádoucí účinky, ale i silně zmanipulované studie, které měly vyvolat falešný dojem, že jsou vakcíny, které chce nyní EU napíchat do 90% dětí, bezpečné a účinné.

tiskové zprávě Zastoupení Evropské komise v Německu se píše:

Evropská komise podporuje země EU v jejich úsilí o prevenci rakoviny prostřednictvím očkování. Komise přijala doporučení, které se zaměřuje na zvýšení proočkovanosti dvěma důležitými očkovacími látkami proti virovým infekcím, které mohou způsobovat rakovinu, a to lidským papilomavirem (HPV) a virem hepatitidy B (HBV).

Měla by být také lépe sledována proočkovanost. Komisařka EU pro zdraví Stella Kyriakidesová k tomu uvedla:

Prevence je vždy lepší než léčba. Rakovina děložního čípku si v EU každoročně vyžádá 14 000 životů a je hlášeno 16 000 nových infekcí hepatitidou B. Bezpečné a účinné vakcíny nám nabízejí historickou příležitost porazit rakovinu děložního čípku a další druhy rakoviny způsobené těmito viry.“

Pokud jde o HPV, EU chce do roku 2030 dosáhnout proočkovanosti 90 procent mezi dívkami proti HPV a zároveň proočkovat výrazně více chlapců (konkrétní kvóta zde ještě nebyla stanovena).

Opatření k dosažení těchto cílů zahrnují sledování a podávání zpráv o proočkovanosti s cílem identifikovat mezery (= neočkované?) a „spolehlivé elektronické registry očkování.“

Kromě toho by se mělo dělat více „osvětové práce.“ Pro EU to znamená cenzuru negativních informací – v hantýrce EU boj proti „dezinformacím.“

První skandál už v klinických testech

Existují snad nějaké informace o těchto očkováních, které by měly zůstat utajeny, aby nebyla ohrožena ochota nechat se očkovat? Ano. Velmi pochybná je totiž nejen účinnost očkování proti HPV, ale potvrzeny jsou i mnohé závažné vedlejší účinky.

Kupodivu došlo k rychlému nárůstu případů rakoviny v zemích s vysokou mírou proočkovanosti nejpoužívanější vakcínou proti HPV Gardasil od společnosti Merck.

V USA již existují právníci, kteří veřejně zastupují žalobce proti společnosti Merck, u nichž se po očkování rozvinula rakovina, které se ve skutečnosti chtěli vyhnout – právě prostřednictvím očkování.

Klinické studie vakcíny byly také silně kritizoványNapříklad skupině s placebem nebyl jednoduše podán fyziologický roztok, ale do roztoku byl přidán kontroverzní pomocný amorfní sulfát hydroxyfosforečnanu hlinitého (AAHS), i když to zhoršilo interpretovatelnost výsledků studie.

Kritičtí pozorovatelé se domnívali, že to mělo zamaskovat nedostatky v přípravě: Ve skutečnosti se pak vyskytly vedlejší účinky jak ve skupině s „placebem,“ tak ve skupině s vakcínou, takže člověk mohl pohodlně zaujmout stanovisko, že vakcína je stejně bezpečná jako „neškodné“ placebo.

Ale jaké by bylo srovnání, pokud by kontrolní skupině podali skutečně neškodný fyziologický roztok jako placebo? Hliníkové adjuvans byly vždy kritizovány za to, že vyvolávají nežádoucí reakce.

Mimochodem, byl to Peter Doshi, kdo v roce 2019 v BMJ vyslovil ostrou kritiku ve světle nových poznatků o této vysoce pochybné metodice. Byl to také Doshi, kdo později kriticky analyzoval klinické studie vakcíny Covid.

Jsou to většinou titíž osvícenci, kteří opakovaně odsuzují tytéž křivdy, ale jsou slyšet příliš málo.

Domníváme se, že opomenutí jakéhokoli zdůvodnění výběru kontrolní skupiny obsahující AAHS v článcích v časopisech je formou neúplného informování (o důležitých metodologických detailech), a že toto odůvodnění musí být uvedeno.

Domníváme se také, že použití termínu „placebo“ k popisu aktivního komparátoru, jako je AAHS, nepřesně popisuje formulaci, kterou kontrolní skupina obdržela, a je důležitou chybou, kterou je třeba opravit.

Pokud bylo účastníkům studie řečeno, že mohou dostat „placebo“ (které je obecně definováno jako „neaktivní“ nebo „inertní“ látka), aniž by byli informováni o všech neinertních složkách injekce kontrolní skupiny, vyvolává to také etické otázky o tom, jak byla studie provedena.

P. Doshi, 2019

Neurologické poruchy, autoimunitní onemocnění

Kromě obav, že očkování proti HPV by mohlo dokonce zvýšit riziko lézí a nakonec i rakoviny děložního čípku u žen, které jsou již infikovány HPV, existuje ve vědecké literatuře řada hmatatelných důkazů o dalších vedlejších účincích údajně neškodné vakcíny.

Například v sérii článků The Epoch Times informoval o rozsáhlých studiích, které zjistily závažné neurologické poruchy a autoimunitní onemocnění související s očkováním proti HPV:

  • Dánská studie, které se zúčastnilo 79 102 žen a 16 568 mužů, zjistila, že vakcíny proti HPV významně zvyšují výskyt závažných poruch nervového systému. Syndrom posturální ortostatické tachykardie (POTS) a syndrom komplexní regionální bolesti (CRPS) byly klasifikovány jako „definitivně spojené“ s očkováním proti HPV.
  • Ve velké dánské a švédské studii, které se zúčastnilo téměř 300 000 dívek, byla zjištěna významná souvislost mezi očkováním proti HPV a zvýšeným výskytem Bechetova syndromu (poměr četnosti 3,37), Raynaudovy choroby (1,67) a diabetu 1. typu (1,29).
  • rozsáhlé studii, do které byly zařazeny 3 miliony dánských a švédských žen ve věku od 18 do 44 let, bylo identifikováno sedm nežádoucích účinků se statisticky významně zvýšeným rizikem po očkování proti HPV: Hashimotova tyreoiditida, celiakie, lupus erythematodes, pemphigus vulgaris, Addisonova choroba, Raynaudova choroba a encefalitida, myelitida nebo encefalomyelitida.
  • Francouzská studie z roku 2017, které se zúčastnilo více než 2,2 milionu mladých dívek, zjistila důkazy o 3,78násobném zvýšení rizika Guillain-Barrého syndromu (GBS). Americká studie z roku 2011 zjistila téměř dvaapůlkrát až desetkrát vyšší riziko vzniku GBS během šesti týdnů po očkování Gardasilem.

Epoch Times

Očkování je také někdy podezříváno z poškození plodnosti.

Vyhnout se rakovině očkováním? To je hrubý podvod

Nyní má každá účinná látka také vedlejší účinky. Funguje ale vakcína vůbec? To je přinejmenším diskutabilní. V první řadě je třeba říci, že neexistuje pouze jeden virus HP, ale několik kmenů, z nichž dostupné vakcíny pokrývají pouze těch pár, u nichž bylo dosud podezření na podporu rakoviny děložního čípku a některých dalších typů rakoviny.

Často opakované tvrzení, že očkování může eliminovat riziko, je zavádějící a nebezpečné, protože lidé jsou ukolébáváni falešným pocitem bezpečí, který žádná vakcína – ani účinná! – nemůže skutečně vytvořit. 

Rakovina je vždy multifaktoriální onemocnění. Několik injekcí nezbavuje člověka odpovědnosti vést zdravý životní styl, vyhýbat se jedům a škodlivým vlivům a co nejlépe pečovat o své tělo. Ani účinná vakcína proti HPV by nedokázala zabránit vzniku rakoviny děložního čípku.

Tvrzení Kyriakidesové, že nemoc lze „porazit“ očkováním, je tedy naprostý nesmysl.

Přehled: Výrobci potvrzují, že dlouhodobá účinnost je nejasná

Jako by to nestačilo, skutečná data o účinnosti vakcín jsou ve skutečnosti neuspokojivá. Zde by byly důležité výsledky nezávislých studií, které zkoumají dlouhodobou účinnost přípravků. Přesvědčivé důkazy však chybí. V přehledu z roku 2021 Soliman et al. uvedli:

Souhrnně lze říci, že literatura hodnocená v této práci klasifikuje HPV vakcíny Gardasil® jako bezpečné a účinné. Je však důležité poznamenat, že z 30 studií, které jsme hodnotili, 60 % odhalilo menší až velké zapojení výrobců vakcín.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nové vakcíny, jejich dlouhodobá účinnost a související dlouhodobé nežádoucí účinky dosud nebyly potvrzeny. 

Mnoho studií však uvádělo znepokojivé nežádoucí účinky, jako je nevolnost, horečka, bolest břicha, bolest hlavy a reakce v místě vpichu, z nichž některé vedly k delším pobytům v nemocnici.

Vzhledem k tomu, že tyto vakcíny jsou převážně indikovány pro děti, může být vhodné provést hloubkové analýzy závažnosti a prevalence těchto nežádoucích účinků, pokud možno bez vlivu výrobců.

To je zvláště důležité, pokud mají být tyto vakcíny podávány také těhotným ženám a osobám s oslabenou imunitou. Kromě toho všechny studie, které jsme přezkoumali, uváděly určitou úroveň účinnosti, i když se významně lišily, pokud jde o determinanty účinnosti nebo výsledky.

Proto by měla být zavedena univerzální hodnota, a co je důležitější, jednotná definice účinnosti, zejména u očkovacích látek používaných k prevenci rakoviny.

Aktuální informace o bezpečnosti a účinnosti vakcín proti HPV: Zaostřeno na přípravek Gardasil

Stručně řečeno, většinu studií, které zjistily účinnost, provedli sami výrobci. Kromě toho neexistuje žádná stálá definice této „účinnosti“. Po pravdě řečeno, nelze učinit žádné prohlášení o dlouhodobé účinnosti.

Navzdory zapojení výrobců již tyto studie poukazují na vedlejší účinky, pro které se očkovaní někdy museli dlouhodobě léčit v nemocnici. Zní to tak, že bychom měli usilovat o úplnou proočkovanost těmito vakcínami?

Povinné očkování by zde bylo také trestným činem

Doufejme, že roky Covidu lidem otevřou oči i v dlouhodobém horizontu. Zájmem farmaceutického průmyslu není léčit lidi nebo je účinně chránit před nemocemi. V sázce jsou ekonomické zájmy.

Bohužel to také znamená, že i závadné výrobky jsou posílány na trh, pokud najdou naivní kupce.

Regulátoři dostatečně prokázali, že bezpečnost léků pro ně není tak důležitá, jak se vždy tvrdí.

Každý proto musí mít možnost se kdykoli sám rozhodnout, zda chce vkládat své naděje do účinnosti vakcíny, nebo zda nechce riskovat vedlejší účinky a místo toho se spoléhá na přírodní prevenci rakoviny (například prostřednictvím zdravého životního stylu a zdravé stravy).

Očkování proti HPV se podává především dětem a dospívajícím: zde musí být na rodičích, aby se rozhodli v nejlepším zájmu svého dítěte. Samozřejmostí je také povinnost zákonných zástupců získat komplexní informace o přínosech a rizicích léčby.

Nové přehledy očkování do konce roku 2024

Plány EU na sledování stavu očkování a „mezer v očkování“ bohužel naznačují, že k dosažení požadované míry proočkovanosti do roku 2030 by mohl být na pořadu dne další přímý nebo nepřímý požadavek na očkování. Takto to EU oznamuje:

Komise rovněž podpoří práci na zlepšení dohledu v celé EU, zatímco Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vypracuje do konce roku 2024 nový přehled vnitrostátních údajů o proočkovanosti proti HPV a HBV, aby poskytlo lepší přehled o situaci.

Přijde nyní další nátlak na očkování – tentokrát experimentální vakcínou určenou pro děti?

Roky Covidu ukázaly, že ti, kteří vložili své zdraví do rukou eurokratů ovládaných lobby, na to často doplatili. Nejlepší zdravotní péče je a zůstává osobní odpovědností.

Každý by tak měl mít možnost se sám rozhodnout, zda sebe či své děti ponechá všanc experimentu…

https://necenzurovanapravda.cz/2024/02/eu-tlaci-na-dalsi-ockovani-zavadnymi-vakcinami-tentokrat-se-soustredila-na-deti/