Na tento článek, který napsal Bernhard Guenther, 23. dubna 2023 a zveřejnil jej na webu veilofreality.com, mne upozornil v komentářích jeden ze čtenářů mého blogu. Protože informace v něm obsažené považuji za poměrně zásadní obzvláště pro duchovněji, esoteričtěji či přímo okultněji zaměřené čtenáře, rozhodla jsem se jeho volný překlad zveřejnit i zde. Protože vlastně jen potvrzuje můj intuitivní pocit a dojem, že vakcíny na Covid útočí nejen na těla očkovaných, ale hlavně na jejich duši. A jaký dopad to bude mít na jejich další inkarnace, nebo na život po smrti i na smrt samotnou, nám naznačuje právě následující text:

Vakcíny COVID – důsledky pro duši, ducha a život po smrti

„Lidé budou naočkováni proti svým dispozicím k duchovním idejím. Materialistickým lékařům bude svěřen úkol vyhnat duše lidí z celého lidstva.“

– Rudolf Steiner, 1917

Úvod a odmítnutí odpovědnosti

Svět je v jednom velkém masivním světotřesení, které ovšem ovlivňuje celé lidstvo. Hrozí nedostatek potravin, hrozba ekonomického kolapsu, inflace, recese, stejně jako nové „nemoci“ a „pandemie“ ohlašované „elitou“, což vše tlačí lidi více do strachu a do až zvířecího instinktu a obav o přežití.

Za posledních 2,5 roku se miliardy lidí staly silně traumatizovanými kvůli psy-op plandemii Corona / Covid, která je tlačila hlavně k tomu, aby dostali injekci experimentální mRNA vakcíny pro své „zdraví“ a „ochranu“ pod záminkou, aby tak získali svůj „normální“ život zpět a aby „udělali správnou věc“.

Přesto neexistuje žádný starý normál, ke kterému by se dalo vrátit. Jsme svědky globální krize duševního zdraví v důsledku lockdownů, maskování, neustálého dohledu a ztráty svobody. Důsledky budou mít dopad na mnoho budoucích generací, obzvláště pokud se lidé nebudou více starat kromě svého fyzického zdraví také o své emocionální, psychologické a duchovní blaho .

Před několika měsíci jsem narazil na 100stránkový dokument v pdf s názvem:  „Vakcíny proti koroně z duchovní perspektivy. Důsledky pro duši a ducha a život po smrti“ od Thomase Mayera. Obsahuje některé výňatky, které byly přeloženy z 491stránkové knihy původně vydané v němčině s názvem „Corona-Impfungen aus Spiritueller Sicht: Auswirkung auf Seele und Geist und das nachtodliche Leben“.

PDF DOCUMENT

Podle Thomase Mayera bude kompletní anglický překlad k dispozici někdy koncem léta 2022 na základě toho, co mi řekl v naší korespondenci. [UPDATE: Plná anglická verze jeho knihy je nyní k dispozici na americkém Amazonu nebo u vydavatele ve Velké Británii]

Jsem velmi vděčný a ohromen Mayerovým hloubkovým výzkumem, jeho pečlivou analýzou a prezentací tématu, které většina lidí může okamžitě odmítnout neboť již zachází až „příliš daleko“, protože to mohlo urazit jejich materialistický pohled na svět a nabourat jejich přesvědčení o realitě.

Rozhodně to ani zdaleka není kniha pro každého, ani zdaleka na ni ještě nejsou všichni připraveni, podobně jako na jiná témata na mých webových stránkách. Nicméně, podle mého skromného názoru, je to jedna z nejdůležitějších knih napsaných v dnešní době a hlavně ve světle doby, ve které se nacházíme, zejména pro každého, kdo se zabývá jakoukoli duchovní prací.

Obsah knihy je hluboce odhalující, potvrzující a znepokojující zároveň. Thomas Mayer a jeho tým „supersenzibilních“ praktiků a výzkumníků ověřují můj výzkum a vhled do nepříznivých duchovních/metafyzických důsledků COVID vaxx [a agendy dlouhého matrixu], jak jsem psal v jiných článcích v posledních několika letech:

Pro všechny čtenáře, kteří jsou v mé práci noví, doporučuji podívat se do článků v těchto dvou kategoriích pro kontext:

Pro ještě větší pochopení kontextu mějte na paměti konečný cíl agendy Matrixu, která se zde budovala po tisíce let (jak jsem podrobněji napsal ve své eseji Rozdělení časové osy a reality, frekvenční vibrace a skryté síly života). Je to o úplném převzetí fyzického nosiče [těla] okultními anti-božskými silami, přípravě a geneticky modifikování lidských těl pro „inkarnační příležitosti“. Stručně řečeno, jde o úplné uchvácení a posednutí těla prostřednictvím vytlačení ducha/esence z těla. Tento „hybridizační program“ připravuje přeměnu celého lidstva na jakési prázdné skořápky či nádoby pro posednutí hyperdimenzionálními „bytostmi“.

To je ten hlavní důvod, proč je tato válka vedena skrze nás a proč vždy byla. A to je také důvod, proč je její řešení a protijed v nás samých: Je jím vtělení duše prostřednictvím Velkého Díla a nalezení Království uvnitř – naší pravé Božské Podstaty, které nelze ublížit. Čím více je duše ukotvena v těle, čím více vynášíme esenci, demontujeme falešné já a spojujeme se s Božstvím, tak tím méně nepříznivých sil se k nám může dostat nebo na nás mít nějaký negativní vliv.

Tento článek bude většinou obsahovat výňatky a případové studie z Mayerovy knihy, které shrnují jeho práci spolu s mými komentáři a dalšími postřehy z jiných učení a modalit, které jsem sám studoval a praktikoval. Jak jsem již zmínil, duchovní / metafyzické důsledky vakcín COVID jsou mnohem škodlivější a dalekosáhlejší než její fyzické nepříznivé účinky, protože přímo ovlivňují posmrtný život a hlavně zasahují do evoluce lidské duše.

Než začneme, je nezbytné zdůraznit zásadní bod jako odmítnutí odpovědnosti, než se dostaneme do tohoto materiálu:

Následující informace se nečtou snadno a mohou být vnímány jako velmi temné a děsivé. Musíme si však dávat pozor na paranoiu, příliš negativní myšlení (četnost strachu ze zkázy a temnoty) a generalizování. I když současná situace může vypadat zoufale, znepokojivě a dokonce mnohdy „beznadějně“, tak musíme zůstat nereaktivní a objektivní, jak nejvíce to jde.

V dnešním „hnutí za pravdu“ a v „konspiračním světě“ vidím tendenci přehnaného strachu a negativních pocitů plných stínových projekcí a komplexů nadřazenosti, shlížejících svrchu na „spící“ masy až do té míry, že promítají svoji nenávist a patologický hněv. Tyto informace mohou být také snadno zneužity a nebo jakkoliv překrouceny kýmkoli bez zakotveného psychologického a duchovního základu a sebeuvědomění.

Jak napsal Thomas Mayer ve své knize, každý je ovlivněn vakcínou odlišně a to na individuálním základě, takže nemůžeme generalizovat. Přichází ke slovu mnoho známých i neznámých faktorů: kolik dávek/posilovačů člověk dostal, úroveň bytí člověka, vývoj duše, duchovní síla, karmické a duchovní lekce a mnoho dalšího, co je pro mysl nemožné pochopit.

„Je pro mě důležité zdůraznit, že zde nejde o nějakou ideologii, ale že jde o empirické vnímání a hledání pravdy. Věda a duchovní bádání jsou vždy otevřeným procesem hledání pravdy. Nesmí se řídit jakýmikoliv osobními preferencemi.

… Cílem tedy rozhodně není stimulovat negativní emoce, ale přehledně a srozumitelně prezentovat výsledky výzkumu a poukázat na nějaké východisko. Ale východiska lze nalézt pouze skrze pochopení. To je důvod, proč neexistuje jiný způsob, jak se podrobně podívat na vakcíny a jejich účinky, i když výsledky jsou nepříjemné.

Nejde totiž o nějaké „neškodné píchnutí“, ale o mocný impuls k iniciování změny v lidském těle tak, aby bylo poškozeno ve své základní evoluční funkci coby nosiče duše-duchovní bytosti – člověka. Tento impuls totiž může také blokovat existenci lidské bytosti po smrti. V tomto ohledu jde skutečně o základní otázku o další budoucnosti lidstva: Chceme se stát jakýmsi „člověkem-strojem“, nebo chceme zůstat dušemi-duchovními bytostmi?

Ukazuje se, že čtyři hlavní vakcíny proti koroně [Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson] ve všech západních zemích, jako celek, jsou silným útokem na fyzické tělo a energetické tělo. Prostřednictvím tohoto útoku se tato těla mohou stát nedosažitelnými (zablokovanými) pro vyšší části nadsmyslové lidské bytosti.

Stejně tak andělé a elementární bytosti našeho těla mohou být odstrčeni stranou. Výsledkem je, že v posmrtném životě to může vést ke stavu velkého připoutání k Zemi a tedy i velmi dlouhému utrpení zesnulého.

Samozřejmě, účinek se vždy trochu liší od člověka k člověku. Existují lidé, kteří se dokážou vyrovnat s vedlejšími účinky těchto vakcín a dokonce je i do značné míry transformovat.

Říkám to zde právě proto, aby bylo od začátku jasné, že některé základní otázky zůstávají stejně otevřené:

 • U kolika lidí se takové účinky vyskytují? Zdá se, že to, mimo jiné, závisí na duševně-duchovním „obranném mechanismu“, který může člověk proti očkování použít.
 • Do jaké míry jsou duševně-duchovní důsledky očkování v průběhu času přirozeně zpracovány (neutralizovány)?
 • Jak silné jsou důsledky očkování pro budoucí inkarnace?
 • Jakými terapeutickými prostředky lze podpořit zpracování (neutralizaci)?
 • Je pro mě důležité zdůraznit, že zde nejde o ideologii, ale jde o empirické vnímání a hledání pravdy. Věda a duchovní bádání jsou vždy otevřeným procesem hledání pravdy. Nesmí se řídit žádnými osobními preferencemi.

Situace ale není beznadějná. Znovu a znovu zažívám, že vznešené duchovní bytosti se dívají na koronakrizi a očkování s klidem a důvěrou. Je to jakási zkouška, z níž může z dlouhodobého hlediska vzejít dokonce i mnoho dobrého, i když je dnes pro převážnou většinu lidí zdrcující. Z očkování koronou můžeme ještě vyrůst, jen k této duchovní konfrontaci musíme přistupovat s dostatečnou aktivitou. To však platí jak pro neočkované, tak pro očkované.“

– Thomas Mayer

Rudolf Steiner, Antroposofie a supersensible Research

Materiál a výzkum prezentovaný v Mayerově knize jsou založeny na práci Rudolfa Steinera a antroposofii. Účinky vakcíny na astrální/energetické tělo, duši a posmrtný život jsou založeny na Steinerově kosmologii a interpretaci nadsmyslových světů. Mayer kontaktoval 50 lidí (praktikujících a bodyworkerů) s mimosmyslovým vnímáním a shromáždil následně jejich zprávy. Většina praktikujících je také vyškolena v Steinerových pracovních / léčebných metodách, a to je důležité mít na paměti při čtení následujících informací.

Goetheovský badatel Rudolf Steiner (1861-1925) se stal průkopníkem moderního nadsmyslového bádání. Jeho 354 knih se spisy a přednáškami obsahuje takřka nekonečné hloubky. Pokusil se vytvořit široký základ pro vědu o duchovním světě, na kterém může lidstvo dále stavět.

Termín „antroposofie“ byl vytvořen Rudolfem Steinerem s podobným významem jako „přírodní vědy“ nebo „společenské vědy“. Jde o plně vědomé vnímání a zkoumání nadsmyslového světa ve všech jeho důsledcích. Přírodní vědy se dělí na fyziku, chemii, geologii, biologii atd.

Antroposofie se také dále dělí a to na vědu éteru, andělskou vědu, vědu o elementárních bytostech, vědu o mrtvých, karmickou vědu atd. Stejně jako je přírodní věda založena na teorii poznání a vědecké metodologii, v antroposofii je v mnoha ohledech rozpracován výcvik meditativním způsobem a metodologie nadsmyslového vnímání.

Základní metody vnímání mimosmyslového výzkumu – imaginace, inspirace a intuice – podrobně popsal Rudolf Steiner například v knize Stádia vyššího poznání.

Vyžaduje to však roky praxe, meditace, práce s vlastními vnitřními stíny a studia antroposofie a dalších věd o duši a duchovním světě. Je důležité, aby se však vždy výzkum opíral o široké pozadí zkušeností. „

– Thomas Mayer

Vidím mnoho podobností mezi Steinerovou prací a jinými esoterickými okultními učeními, která interpretují „nadsmyslové“ světy prostřednictvím svých vlastních slov a symboliky. Například existují podobnosti mezi kosmologií Sri Aurbobinda založenou na integrální józe a Steinerovou antroposofií tak, jak je zkoumána v tomto článku. Mayer také uznal, že není snadné popsat nebo interpretovat nefyzické světy slovy:

„Není snadné najít slova pro nadsmyslové vnímání jednoduše proto, že neexistují slova, která by je mohla popsat. To je často možné pouze prostřednictvím nějakého odkazu na fyzický svět. Například, když mluvíme o „dírách v auře“, nemáme na mysli díry, které jsou viditelné smyslům, ale o oblasti duše, které ještě nejsou proniknuty naším Já a do kterých mohou vstoupit cizí pocity a bytosti a setrvat v nich. Také tato „díra“ může být oblastí, skrze kterou se ztrácí naše duchovní a étericko-životní síla.

Ve své knize Mayer podává obecný přehled hlavních konceptů Steinerovy duchovní vědy a kosmologie, včetně různých typů členů člověka, bytostí a entit. V kontextu tohoto článku pouze stručně nastíním některé z nich citované z jeho knihy:

„Rád bych zdůraznil, že to není nějaká teorie nebo systém víry. V nadsmyslových vjemech se člověk s těmito bytostmi reálně a neustále setkává. Podmínkou zdravé duchovní cesty poznání je, že se člověk naučí jednat i s těmito temnými entitami.

Nepřátelští duchové jako Lucifer, Ahriman, Asuras: Kromě andělských hierarchií, které jsou orientovány na božskou lásku, existují také tzv. „padlí andělé“. Bez jejich odporu by se však náš svět nemohl rozvíjet. Představují vlastně také nás lidské bytosti. Mezi nimi jsou luciferské, ahrimanské a asurské „temné“ andělské bytosti, které jsou podrobně popsány právě v antroposofii. Ahrimanské bytosti jsou duchové materialismu, chladu a temnoty; Luciferické bytosti jsou bezduché arogance, egománie a oslepujícího světla, asurské bytosti jsou duchy fragmentace a rozpuštění „já“. V sanskrtu se termín „asuras“ používá ve smyslu „zlý duch“ nebo odpůrce bohů, jako obecný termín. Rudolf Steiner, na druhé straně, ho používá k označení zvláštního druhu padlých andělských bytostí.

Soratický duch: Toto je čtvrtá skupina nepřátelských duchů, kteří pocházejí z duchovních říší ve vzdálených kosmických dobách a z oblastí mimo naši planetární soustavu. Nemají co dělat v duchovním prostoru Země, ale přesto si sem razí cestu. Svádějí lidi, protože slibují velkou moc. Lidé závislí na takové moci pak snadno propadají soratické bytosti, které jsou inspirátory všeho zla. V Bibli – ve Zjevení Janově, v Apokalypse, jsou popisováni jako dvourohá šelma. V gnózi se na ně vztahuje termín Archóntové.

Soratičtí duchové transhumanismu: Zvláštní skupina soratických bytostí se zde nazývá duchové transhumanismu, protože se zdá, že inspirují transhumanismus. Právě ty jsou však zcela zásadní pro pochopení Covid19 a vakcín. Vzhledem k tomu, že tyto bytosti jsou spojeny s nejvyššími nepřátelskými mocnostmi, lze předpokládat, že všechny procesy, které z nich vycházejí, jsou pro člověka extrémně škodlivé. To bude srozumitelnější až v průběhu tohoto článku.

Očkovací bytosti: Každá vakcína má v duchovním světě svoji bytost, jakousi živoucí původní ideu (dalo by se říci že je to také „skupinová duše“ a „skupinový duch“). To není abstraktní myšlenka, ale mnohotvárný duchovní prostor naplněný vědomím; vlasatní struktura bytí. S očkováním tyto bytosti vstupují do lidské aury a pracují v ní. V takovém případě je „velká“ vakcína ve spodních vrstvách duchovního světa a zároveň její „menší“ repliky – dalo by se říci i „potomci“ – pracující v lidské auře. Vakcinační bytost je spojena také s jinými duchovními bytostmi, které jí dávají zvláštní charakter. Například, pokud je spojena s určitými ahrimanickými bytostmi, tak i ty pracují prostřednictvím vakcíny – bytím v očkované osobě. Je-li spojena se soratickými duchy, pak soratičtí duchové získají i přístup do fyzických údů lidské bytosti.

Nemoci-bytosti (bytosti nemoci): Každá nemoc má také svoji bytost v duchovním světě, která se v případě potřeby spojí s lidskou bytostí.“

Některé z výše uvedených bytostí/entit byly interpretovány a dostaly různá jména podle různých okultních esoterických učení. Například jméno Sri Aurobinda pro Nemoci-Bytosti je Síla Nemoci.

Supersenzorická pozorování očkovaných osob [případové studie]

Mnozí z nás již vědí o škodlivých fyzických účincích COVID injekcí na tělo, protože se objevuje stále více dat a faktů (i když jsou popírány, zesměšňovány nebo cenzurovány mainstreamovými médii). Nicméně, jak poznamenává Mayer, „nepříznivé účinky očkování proti koroně na tělo jsou jen úplnou špičkou ledovce.“

Podívejme se na některé případové studie uvedené v Mayerově knize a na to, jak vakcíny Corona nepříznivě ovlivňují další „členy“ lidské bytosti. „Členové“ jsou různá „těla“, fyzická i nefyzická, která tvoří celou lidskou bytost. Například ve Steinerově kosmologii existuje hmotné tělo, astrální tělo, éterické tělo, duše, „já“, anděl, dvojník atd. Stručný popis každého „člena“ viz Mayerova kniha (v němčině) nebo výňatek z ní v pdf

„Lidská bytost žije také ve všech oblastech nadsmyslového světa a skládá se z mnoha vyšších členů (těl), které společně tvoří lidskou auru v její složitosti. V dřívějších dobách byli tito členové – často pod různými jmény – součástí kognitivního zkoumání a duchovních tradic. Dnes je tou nejznámější bytostí mezi těmito všemi „údy“ právě fyzické hmotné tělo.“

Před sdílením těchto případových studií Mayer opět učiní důležité odmítnutí odpovědnosti, aby se nedostal do pasti zobecňování, protože vakcíny ovlivňují každého jinak, tak jak bylo uvedeno dříve

„Následující výzkum a zprávy ukazují, že očkování proti koronaviru může mít silné rušivé účinky na některé členy lidské bytosti. To se samozřejmě liší od jednotlivce k jednotlivci. … Každý jednotlivý případ musí být znovu pozorován. Píšu to proto, abych varoval před generalizací. Je to všechno o zostřování své pozornosti a o síle našeho vnímání.“

Začněme dvěma zprávami od 2 různých kraniosakrálních terapeutů, kteří pracovali s klienty, kteří obdrželi COVID vaxx. Tyto případy mě fascinovaly, protože jsem se také naučil, získal certifikaci a praktikoval kraniosakrální terapii (CS) na mnoha klientech, když jsem pracoval jako profesionální bodyworker více než 15 let.

V mé minulé práci bodyworkera se někdy během sezení CS odhalila entita [nesouvisející s žádnými vakcínami], ale můj klient byl schopen ji sám vyčistit. Přesto bylo třeba udělat více práce k uzavření/uzdravení vstupního bodu a od klienta se vyžadovalo, aby převzal vlastní odpovědnost za své psychologické, emocionální, duševní a duchovní zdraví. Na základě mých zkušeností totiž nestačí jen pouhé „odstranění entit“.

Podle mých zkušeností je extrémně vzácné necítit / nevnímat puls CS vůbec. CS puls/rytmus se vyskytuje asi 6 – 12 cyklů za minutu na základě rozpínání/zatahování míšního moku mezi lebkou a křížovou kostí. Říká se mu také „dech života“. Čím silnější je puls, tím zdravější bývá organismus – tělo/mysl/duch.

Tyto zprávy také potvrzují mé postřehy / výzkum, že tyto vakcíny vytvářejí vstupní body pro nepřátelské entity, aby převzaly naše tělo a „vypudily“ z něj duši.

Zpráva 1: Za posledních 20 let jsem to nezažil v žádné léčbě

Rytmická masáž a kraniosakrální terapeutka z Bádenska-Württemberska v Německu v květnu 2021 napsala:

Jako rytmická masérka pracuji od 80. let a asi 20 let jako kraniosakrální terapeut. Během své dlouholeté terapeutické práce jsem léčila dospělé a děti s velmi odlišnými problémy. Během kraniosakrální léčby může dobře vyškolený terapeut s jasnovidnýma rukama přímo vycítit změny v tělesné stavbě klienta.

Terapeut bere klientovi nohy nebo hlavu do dlaní. Při takových ošetřeních mohou velmi specificky vnímat bolestivé body a blokády v celém těle klienta. Mohou také vnímat stav různých orgánů klienta. Jednou ze základních dovedností kraniosakrálních terapeutů je vnímání tzv. kraniosakrálních rytmů.

Od začátku očkovací kampaně proti koronaviru v Německu jsem léčila dva očkované klienty. Zkušenost z léčby těchto dvou očkovaných vakcínami mRNA byla pro mě nová a zpočátku děsivá.

V pěti dosud provedených kraniosakrálních ošetřeních držení hlavy oběma rukama se opakovalo vnímání držení jako zcela prázdné, zkrátka prázdné hlavy. Éterický mozek a šišinka mozková se cítily být vyschlé a scvrklé.

Také jinak vnímatelný povrchový kraniosakrální rytmus vůbec nebyl vnímatelný. S žádným z mých dalších klientů, po více než 20 letech zkušeností, jsem nikdy neměla takové zkušenosti.“

Pokračovala v dalších čtyřech sezeních se svým pacientem a všimla si určitého pokroku v léčbě:

U třetí léčby došlo k jasnému zlepšení. Éterické tělo a kraniosakrální rytmy byly již pociťovány jasněji. Po třetím ošetření klient provedl očistu jater podle Andrease Moritze, následovanou hydroočistou tlustého střeva… Během čtvrté kraniosakrální léčby byla šišinka mozková opět vnímatelnější a klientka mluvila o tom, že už není jen funkční, ale že se cítí být více v souladu sama se sebou, že je schopna se více soustředit a vnímat sama sebe.

To je rozhodně dobrá zpráva, jak poznamenal Thomas Mayer:

„Tato příjemná zpráva ukazuje, že je tedy skutečně možné překonat blokující supersenzorické účinky očkování. Očkování proti koronaviru může být jakýmsi testem. Nyní jsme vyzýváni, abychom se stali dostatečně silnými, abychom se vyrovnali s těmito masivními útoky. To platí jak pro klienta, tak pro terapeuta.“

Zpráva 2: Jako by na ní ležela temná bytost

Další diferencovaná zpráva od kraniosakrálního terapeuta z Bádenska-Württemberska v dubnu 2021:

Vzhledem k tomu, že pracuji s tělem, kvůli očkování jsem nyní konfrontována s energiemi a entitami, které jsoupoměrně šokující. Mám pocit, že se musím chránit a nyní dokonce pochybuji, zda mohu pokračovat v léčbě očkovaných lidí i v budoucnu, aniž bych opustila práci vyčerpaná.

Zejména v kraniosakrální terapii, kde jsem v přímém kontaktu s éterickým tělem a ostatními členy pacientovy bytosti, se zabývám stále více nevzhlednými a děsivými obrazy a vjemy a chráním se před nimi. Jsem hluboce šokována tím, co tato očkování dělají s lidmi, aniž by si oni sami něčeho všimli.

Jako příklad bych vám ráda pověděla o sezeních kraniosakrální terapie se 70letým pacientem, kterého velmi dobře znám a který se se mnou mnoho let léčí.

První sezení se uskutečnilo jen pět dní po první mRNA vakcinaci vakcínou BioNTech Pfizer. Přemýšlela jsem o jeho CS rytmu, který jsem nemohla vnímat. Když mi řekl, že je nyní očkován, bylo mi to jasné. Měla jsem pocit, že nad ní je jakási temná bytost, která brání všem funkcím. Výsledkem je stagnace a tuhost. Tkáň byla jakoby držena, nemohl dýchat a nemohl se pohybovat a již nebyl schopen pulzovat.

Ve druhém sezení to bylo snad ještě horší než v prvním. Nebyl tam prakticky žádný rytmus, jen úplná strnulost. Jako tlustá, lepkavá hmota uvnitř pacienta. U nohou jsem nic necítila, úplně zlomený rytmus. Také při tomto druhém sezení jsem znovu zažila jakousi beztvarou bytost, tmavou, černou, která ležela kolem horní části těla jakoby kolem něj, držela se, jakoby v jakémsi škrtícím pohybu na éterickém hrtanu a vířila kolem.

Další turnusy:

Navíc nebyl patrný normální kraniosakrální rytmus. Všechno bylo stále zaseknuté a nebyl patrný žádný pohyb, žádná inspirace a expirace. Také na úrovni kostí žádný pohyb. Na konci léčby jsem opět uviděla podivnou, nejprve příšernou – černou, nebo takovou šedo-černou bytost.

U nohou nebyl vůbec patrný, úplně přerušený rytmus. Také v tomto druhém sezení jsem znovu zažila tu beztvarou bytost, tmavou, černou, která se rozkládala kolem horní části jakoby kolem něj, držela se jako jakýsi škrtící pohyb na éterickém hrtanu a vířila kolem.

Jako terapeutka jsem musela být velmi opatrná. Jakmile jsem však pracovala se světlem, to znamená s Kristovým světlem, tato temné bytost musela ustoupit. Pacient si toho vůbec nevšiml, žádná změna kranio-rytmu, pro něj to vše bylo normální jako vždy.

Další turnusy:

Navíc nebyl patrný normální kraniosakrální rytmus. Vše bylo jakoby „přilepené“ a v živých tkáních nebyl patrný žádný pohyb, žádná inspirace a expirace. Také na úrovni kostí žádný pohyb.

Na konci léčby jsem opět uviděla podivnou, nejprve šedočernou, později pouze šedou bytost. Možná bytost očkování? Během léčby, zejména na konci léčby, došlo v každém případě ke zklidnění bytosti, která předtím neklidně bzučela a dráždila. Uvelebila se jakoby kolem ramen, jako by se přehnula a plazila se do těla. Cítila jsem, jako by ještě nezalezla úplně dovnitř, ale byla již v procesu spojování a splynutí s tělem.

Bohužel, po mnoha týdnech terapie nedochází k žádnému skutečnému pokroku, k žádnému pohybu. Pacient nemůže tato pozorování žádným způsobem prožívat nebo chápat. Nemá žádné vnímání této bytosti a změny v jejích životních funkcích a kraniosakrálních rytmech.“

Zpráva 3: Tkáň je jakoby ztuhlá a již není schopna pulzovat

Rytmická masérka ze Švýcarska popsala v červnu 2021 další jevy:

„Měla jsem možnost sdílet pozorování s některými dalšími terapeuty, kteří mají podobné vnímání. Kromě toho znám mnoho pacientů již dlouhou dobu a mohu jasně vnímat rozdíl mezi jejich stavem tehdy a nyní.

Často si pacienti sami této změny vůbec nevšimnouNaopak, nyní se cítí opravdu dobře, ulevilo se jim, jsou šťastní a „svobodní“ [a to i poté, co dostali vakcínu]. Někteří, samozřejmě, vykazují počáteční příznaky chřipky v prvních dnech po očkování. Jen velmi málo lidí však trpí a vnímá to nějak hlouběji.

U většiny očkovaných lidí dochází ke kondenzaci v tkáních, zejména po druhém očkování (ale velmi často již po prvním). Tkáň je jakoby ztuhlá, již není pohyblivá a již není schopna pulzovat. Také hmatatelné ochlazení (chlad) se objevuje umnoha očkovaných. S jedním pacientem jsem měla zkušenost jako s masáží „mrtvoly“. Ještě méně než dříve však mají lidé nějaké pocity z tohoto svého chladu.

V obličeji očkovaných jsou viditelné změny. Pohled se často stává tuhým, kontury pevnější nebo lidé dostanou jakoby poněkud rozcuchanou tvář. Tvář se stává jejich maskou, je transformovaná. To, co chce jindy prosvítat, již chybí.

Často se staré slabosti a symptomy, které již byly zlepšeny, znovu objevují na všech úrovních v důsledku očkování: například bolesti, blokády kloubů, svalové křeče a ztuhlost (například u Parkinsonovy nemoci), kornatění páteře, tinnitus atd.

V duševním životě často vnímám nápadně ostře vytesané gesto, až k (latentní) agresivitě. V duševně-duchovní sféře jsem pozorovala jev, který bych popsala takto: Schopnosti získané během mnoha měsíců a let prací s vlastním „já“ jsou opět zatlačeny do pozadí. Například staré, základní strachy, iluze, rigidní představy, vzorce chování atd. Náhle se některé znovu objeví. U některých to zašlo dokonce až tak daleko, že to bylo jasně postřehnutelné jako ( snad dočasné?) změny v samotném jádru jejich bytí.

Účinek na mě jako terapeuta je v modifikované podobě jako u samotných očkovaných lidí – pokud nejsem ostražitá a dostatečně se nechráním. Především zažívám, že někdy, zničehonic, jsou síly najednou odtaženy ode mě. Stává se to zcela nečekaně, i když mám dobrý den. Pokud nejsem zcela v sobě a zejména ve svých rukou, stávají se nehybnějšími včetně hraniční ztuhlosti a bolesti.

Je také nutné dobře vést myšlenkovou činnost; je také v nebezpečí, že i ta bude převzata nějakými rušivými myšlenkami.

Zpráva 4: Zatvrzování v duši

Psychoterapeut z Hesenska, Německo, duben 2021:

„Očkovaná je asi třetina mých klientů, celkem asi deset. Už nejsem schopen je oslovit a prožívat přímo, jak jsem byl zvyklý, ale nyní musím dělat mnohem více a trvat déle, než se dostanu do kontaktu s jejich „já“. Připadá mi, jako by byli za nějakou betonovou zdí. Pocit betonové zdi je u vakcín od společnosti AstraZeneca; u BioNTechu a Moderny je to spíš, jako by se jejich „já“ dusilo pod nějakými hrudkami.

Od očkování jsem zažil zvýšený vliv tmavých vrstev, něco se v nich otevřelo. Jako terapeut musím být opatrnější, abych nebyl vtažen do něčeho velmi temného, a musím se vždy vědomě snažit spojit se světlem. Jde o práci temnými vrstvami, které jsou uloženy individuálně i kolektivně v duchovní zemi.

Často se teď cítím ve své práci velmi osaměle. Znám ty klienty dobře, ale nějak už tam vlastně nejsou. Po sezení už toho člověka necítím, i když tam fyzicky skutečně byl.

Existuje ale jedna výjimka. U ženy, která medituje a také dlouho přemýšlela o tom, zda-li by měla být očkována, to tak není. S ní nezažívám žádné odloučení. Je zřejmé, že byla sama schopna transformovat duševně-duchovní účinky tohoto očkování.“

Pracovní skupina v Bádensku měla v květnu 2021 podobné názory:

„Při pozorování očkovaných lidí (vakcínami od AstraZeneca a BioNTech) jsme vnímali proces zvyšujícího se tvrdnutí v -elementu jejich duše.“

Z těchto zpráv zatím pouze vidíme, že jen jedna jediná osoba se dokázala pomalu zotavit z vakcíny, ale to stejně až po několika opakovaných léčbách; Ale u převážné většiny jiných ty účinky zůstaly, zatvrdily jejich duši a také mnohem více přitahovaly některé temné, nepřátelské okultní síly, které se pak připojily k jejich [astrálnímu] tělu. Některé z těchto entit by také mohly být těmi již zmiňovanými „vakcinačními bytostmi“, o kterých budeme diskutovat později.

Dalším kritickým zjištěním je, že terapeuti a praktici byli také negativně ovlivněni při práci na svých očkovaných klientech. Museli být velmi opatrní, aby nepřijali žádnou temnou energii nebo z toho nebyli naprosto vyčerpáni, zvláště když pracují na nadsmyslné úrovni.

Další zprávy z celého světa

Thomas Mayer také uvádí zprávy od terapeutů a alternativních praktiků, které nebyly z jeho osobní sítě kontaktů (jako ve všech těch výše uvedených případech), ale které našel ve svém výzkumu na online fórech terapeutů a alternativních praktiků, potvrzující to, co on a jeho kolegové objevili při léčbě očkovaných klientů. Zde je jen krátký výběr dojmů a zkušeností od 10 různých terapeutů a praktiků:

 1. „Dělám léčivou masáž. Mám klientku, která ke mně chodí už velmi dlouho. Dnešní schůzku měla naplánovanou už dávno. Moji psi ji nepozdravili tak jako vždycky. Myslel jsem, že je to jen proto, že tu nějakou dobu nebyla. Začal jsem tedy svou obvyklou léčbu, ale byla jiná než obvykle. Prostě jsem se nějak nemohl dostat dost do hloubky. Po půl hodině jsem se jí zeptal, jestli je očkovaná, protože jsem pořád jakoby narážel do zdi. „Ano“, řekla, „před týdnem“.
 2. „Stejnou zkušenost jsme měli i v naší praxi s tělesnou terapii. Nemůžete se dostat do tkáně a systému některých očkovaných lidí.“
 3. „Pracuji jako naturopat a mnoho z mých pacientů se bohužel nechá očkovat. Někteří z nich mi připadají odpudiví: podivná barva jejich tváří, pole aury roztrhané, jako by byli odtělesněni. Některé z nich nejprve nemohu bioenergeticky otestovat, protože na ledvinách dochází k energetickému šoku ve smyslu jakési kybernetické blokády.“
 4. „U některých očkovaných lidí jsem si také všiml, že aura, která byla dříve silná a barevná, se po očkování zhroutí a zešedne. To však není případ úplně všech z nich. Když provádím vyrovnávání čaker, někteří se pak cítí jako po chemoterapii, jako něco co je tuhé, kovové a téměř nepropustné. Rád bych zdůraznil, že to rozhodně není případ úplně všech, u některých necítím žádný velký rozdíl.“
 5. „Od raného dětství jsem byl schopen vidět barvy aury lidí. Jsem na to citlivá. Auru „vidím“ většinou jako nějakou základní barvu s různě barevnými skvrnami. Když se setkávám s očkovanými lidmi, moje oči často „hledají“ auru, ale vše, co vidím, je jen hladký šedý povrch, jako beton. To mě mate, žádná jiná barva se neobjeví.“
 6. „Aura očkovaných lidí se často mění. Stává se popraskaná, rozbitá a nechráněná před cizími energiemi. Energie z očkovaných proudí nefiltrovaná a cizí energie proudí dovnitř.“
 7. „Mám naturopatickou praxi, kde také pracuji osteopaticky (tj. s kontaktem s pacientem). Před třemi týdny jsem měl pacienta, který byl očkován J&J před pěti dny, i když mi o tom řekl až později. Během léčby jsem si všiml několika energetických chapadel, která v něm byla ukotvena. Kromě toho byla ale jeho celková životní energie velmi nízká. Odstranil jsem tato chapadla, stabilizoval jsem jeho energii a pokusil se ho znovu spojit (uzemněním a směrem vzhůru). Druhý den mu bylo lépe.“
 8. „Jsem velmi citlivý a vidím auru lidí. U některých očkovaných lidí není aura barevná jako u jiných, ale šedá a cítím vůni očkovaných lidí. Vůně je nasládlá a pronikavě nepříjemná.“
 9. „S manželem pracujeme s karoserií. Je děsivé vidět, jak očkovaní klienti degradují. Jejich barva kůže se mění, zdá se, že stárnou roky, lymfatické uzliny jsou oteklé po dlouhou dobu, aura je „potrhaná“ a mnoho z nich voní velmi nepříjemně.
 10. „Jsem alternativní praktik; Také dělám energetickou léčbu a někdy nemohu najít energetická pole lidí, kteří byli očkováni. Ta lze nalézt jakoby vedle těla očkovaných.“

Tyto zprávy mi také připomínají informace, které jsem sdílel ve svém článku The Metaphysical Consequences of the COVID Jab In Light of the Occult Matrix a The Way Out of a Supersensible Energy healer popisující podobnou diagnózu nebo zkušenost při práci s očkovaným klientem. Zde je zkrácená verze sestavy:

„Jednal jsem s člověkem, který dostal svoji první a druhou dávku vakcíny. Tuto osobu jsem již před tím energicky léčil, ale nevěděl jsem, že si vzal vakcínu. Když jsem začal s léčbou, okamžitě jsem si všiml změny, jakési velmi těžké energie vycházející z jeho jemnohmotného těla. Nejděsivější bylo, že když jsem pracoval na srdeční čakře, spojil jsem se s jeho duší, jenže ta byla oddělená od fyzického těla, neměla žádný kontakt a bylo to, jako by se vznášela někde vedle a navíc ve stavu naprostého zmatku.

Pokračoval jsem v léčbě tím, že jsem posílal světlo do srdeční čakry, do duše toho člověka, ale zdálo se, že jeho duše již nemůže přijmout žádné další světlo, frekvenci nebo energii. Byl to pro mě tehdy velmi silný zážitek.

Pak jsem pochopil, že tato látka je ve skutečnosti používána k oddělení vědomí, takže toto vědomí již nemůže interagovat prostřednictvím tohoto těla, které má v životě, kde již není žádný kontakt, žádná frekvence, žádné světlo, žádná energetická rovnováha nebo duch.

Uvědomil jsem si, že to nejen znečišťuje jemnohmotná těla a fyzické tělo, ale že to má něco společného i s naší duší. Účelem je poškodit a pokusit se zničit kontakt s vědomím. To, co řekl Rudolf Steiner, je přesně toto. Nejde tedy jen o pouhé poškození imunitního systému…“

Schizma v komunitě wellness a alternativního zdraví

Než budeme pokračovat s dalšími případovými studiemi a půjdeme hlouběji do podrobnějších účinků vakcín na metafyzickou konstituci lidských bytostí, jak je sdíleno v Mayerově knize, chci zopakovat jeden velice důležitý bod, který jsem uvedl v předchozím článku.

Existuje velmi zřejmý rozkol a „rozštěpení“ v komunitě wellness, jógy, alternativního zdraví, při práci s tělem / energetických léčitelů, pokud jde o vakcínu. Mnoho praktiků a terapeutů tuto vakcínu plně podporuje, věří veškeré propagandě s ní spojené a dokonce i všem těm lžím o takzvané „pandemii“ a zkorumpované moderní alopatické medicíně, a dokonce ji mnozí z nich i sami přijali.

Jako dlouholetý profesionální bodyworker, praktik jógy a trenér ztělesnění jsem byl překvapen a šokován tím, kolik lidí v komunitě wellness a alternativního zdraví s tím skutečně souhlasilo, dostalo tu injekci a dokonce požádali i své klienty a studenty, aby si ji vzali. Jinak by jim své služby nadále již nenabízeli.

Podle mého názoru a vnitřní zkušenosti, pokud jste skutečně v souladu se svým tělem a esencí/duší, tj. skutečně ztělesněni (v pravém slova smyslu), pak zcela přirozeně odmítnete COVID injekci, stejně jako odmítnete jakýkoli jiný jed/toxin. Budete se holisticky starat o své zdraví na všech úrovních a to jak fyzické, emocionální, tak psychologické, a nebo duchovní.

Pak budete mít také somatickou inteligenci a intuitivní schopnosti vidět skrze všechny ty lži o této naprosto falešné pandemii. Inteligence jako taková v tomto smyslu nemá nic společného s tituly nebo vzděláním které navíc nejčastěji zatemňuje skutečnou inteligenci kvůli sociálnímu/vzdělávacímu programování a většinou dává člověku pouze pocit intelektuální nadřazenosti, ale je vázána na inteligenci těla jako vyjádření své podstaty, spojené s Božstvím a s vaším pravým Já. Ale také to vyžaduje ohromnou spoustu vnitřní práce, abychom se spojili se skutečnou částí nás samých.

Ve světle tohoto porozumění je zde také jeden velký oxymóron: Učitelé jógy, duchovní vůdci / učitelé / autoři, somatičtí / ztělesnění terapeuti / učitelé / autoři, léčitelé, pracovníci s energiemi, bodyworkeři / masážní terapeuti, naturopaté, odborníci na výživu a kdokoli v „wellness průmyslu“, kteří užívali a propagovali tuto smrtící injekci. Nemohli bychom mít lepší svědectví o tom, že jsou zcela mimo kontakt se svým tělem, duchem a podstatou/duší.

Tato „pandemie“ a to, jak na ni různí lidé reagují, také odhaluje jejich skutečné barvy, zejména v duchovní, jógové a wellness komunitě. Je to takový konečný lakmusový papírek pro každého, kdo tvrdí, že již ztělesnili vědomí do sebe sama. Za několik let tito lidé uvidí, co udělali, a pravda se bude odhalovat víc a víc jak už se to děje – a nebude to hezký obrázek. Je to totiž také velmi těžké karmické břemeno, které je třeba nést. Prozatím se nám vysmívají, spílají nám, zesměšňují nás a útočí na nás svými ad hominem útoky „konspiračních teoretiků“ a těmi sociálně podmíněnými signály ctnosti, aniž by si ale uvědomili, že se přitom sami stali nádobami pro okultní nepřátelské síly.

Příklad: Studoval jsem mnoho populárních kanálů za posledních dvacet let, včetně Abraham-Hicks [viz video níže]. Pravda je zde často smíšena se lží, ale většina kanálů jsou podvody New Age ve světle hyperdimenzionální matrice, okultních zákonů a skrytých (nefyzických) sil života, manipulujících lidstvem z neviditelných říší.

Nejčastěji se tyto nepřátelské síly tváří jako pozitivní, zaměřují se na naše zbožná přání a emocionální předpojatost, kde mnoho „New Age“ příznivců zaměňuje své emocionální vazby za konkrétní názory, nevědomé reakce za traumata a zbožná přání za „pravdu“, nebo za „intuici“ a „rezonanci“.

Neexistuje žádné hlubší psychické rozlišování, kritické myšlení a už vůbec ne povědomí o hyperdimenzionální matrici s jejími okultními zákony, pastmi a podvody. Channelovaný materiál je hluboká králičí nora, o které jsem také psal v průběhu let.

Zde je vynikající příklad tohoto chytrého podvodu. V jednom videu níže Esther Hicks (Abraham-Hicks) údajně channeluje „nefyzické energie lékařů a vědců“ a propaguje vakcínu jako „stojící ve své nefyzické bytosti a libující si v brilantnosti těchto vakcín.“ Když se podíváme na některé reakce z tohoto videa, tak mnoho lidí typu New Age už jim to spolkla, chytli se na háček a vlasec a potápí se, protože věří, že ty vakcíny nyní nejen nejsou vůbec škodlivé, ale jsou pro ně dokonce dobré. Viděl jsem další channelované materiály, které tvrdily, že „vakcíny proti covidu pomáhají vylepšit naši DNA pro další počínající fázi naší evoluce“.

Odvážní terapeuté a praktici kteří vystupují proti vakcínám a odhalují covidovou psychologickou operaci, se dnes často setkávají s posměchem a s útoky. Někteří z nich dokonce přišli o práci a byli „zrušeni“, jen proto, protože se odmítli nechat očkovat nebo prostě jen proto, že pouze nějak zpochybnili oficiální narativ a tu „konsensuální vědu“. Thomas Mayer se s tímto problémem setkal i ve svém výzkumu a musel proto změnit jména všech praktikujících a terapeutů, kteří mu posílali zprávy, aby je ochránil.

„Z důvodu zachování důvěrnosti byla všechna jména [pacientů] změněna v popisech konkrétních případů. To je normální. Není však normální, aby i všichni autoři byli také jmenováni pouze pod svými pseudonymy. Znám je totiž osobně a nechtějí se stát terčem pomlouvačné kampaně. Mnozí z nich mají i své normální povolání a nechtějí přijít o práci. Bohužel takové obavy jsou dnes sklutečně oprávněné, známe totiž již poměrně mnoho případů sankcí a propuštění právě kvůli nekonformním názorům. […]

Musel jsem bohužel přijmout tuto hořkou realitu. Pouze anonymizace autorů tak vytváří nezbytnou ochranu, která umožnila vydání této knihy. Jaké síly zde duchovně působí ze zákulisí, se stane jasnější v průběhu čtení této knihy.“

– Thomas Mayer

Zároveň je také velice důležité pochopit, že každý, kdo je pro injekci a nechápe COVID Psy-Op, tak je bohužel také hluboce vymytý mozkem a je již naprosto ovládán médii, vládou a nebo církví scientismu [pseudovědy], a že reaguje z primárního strachu a traumatu, protože zkrátka vůbec „neví, co dělá„. Jakmile to pochopíme, můžeme tyto lidi vidět s větší empatií a soucitem, místo abychom si na ně projektovali svůj hněv. Neexistuje zde žádný průchod s fakty a logikou a kognitivní disonance je příliš silná. Nejsou totiž odpojeni pouze od svých vlastních těl, ale také od svého vnitřního vedení, a proto se stali jen takovými autoritářskými následovníky.

Když jsem to řekl, mám své hranice a rozhodl jsem se, že nedostanu žádnou léčbu od žádného praktika nebo terapeuta, který dostal injekci. Je to moje osobní volba. Naštěstí mnoho profesionálních wellness praktiků odmítlo injekci a aktivně proti němu promluvilo. Nepůjdu ale až tak daleko, abych se naočkované populaci úplně vyhnul. Tento postoj by byl příliš paranoidní a založený na strachu a navíc je prakticky nemožný, pokud se tedy někde úplně neizolujete od společnosti. Věřím své vlastní duchovní konstituci (pečuji o své zdraví holisticky na všech úrovních), že na sebe jen tak nic nevezmu nebo nebudu negativně ovlivněn. Tuto hranici však vytvářím, když se mnou někdo pracuje prakticky, fyzicky nebo energeticky.

Podrobné účinky očkování proti koroně na konstituci lidských bytostí

Thomas Mayer se také podělil o svá velmi podrobná, nadsmyslná pozorování lidské konstituce s jeho výzkumnou skupinou. Termíny použité v těchto zprávách jsou velmi typické pro práci Rudolfa Steinera a jeho definici nadsmyslových členů lidské bytosti. Odkazuji opět přímo na knihu nebo pdf pro vysvětlení těchto pojmů v kapitole o supersensible research. Zde je jeden z případů, které tato výzkumná skupina oznámila:

„Členové Pracovní skupiny Hesensko jsou zkušení a úspěšní duchovní badatelé, kteří pravidelně spolupracují. Od nich pocházejí následující tři případové studie.

20. května 2021: Žena dostala první očkování vakcínou AstraZeneca. Poté se cítila velmi špatně a už nechtěla pracovat. Je psychoterapeutka a začala být dokonce nevrlá na své pacienty.

Vyšetřování pak odhalilo:

 • V její auře byla Vakcína-Bytost AstraZeneca, která ovlivnila všechny členy její ústavy
 • Duchovní členové její bytosti (Duch-člověk, Život-Duch a Duch-Já) měli spojení s 9. podzemní oblastí Země; Byli jí ovlivněni a zablokováni.
 • Prostřednictvím tohoto vztahu se pak otevřely dveře bytostem transhumanismu, které začaly přímo v její míše vytvářet jakousi duchovní kovovou linii. – Její anděl se projevil v imaginárním vnímání jako šedý a poněkud nezdravý.
 • Na úrovni její intelektuální duše jsme zažili zablokování mezi čelem a korunní čakrou. Interpretovali jsme to jako oddělení intelektuální duše od vyššího já.
 • Účinky Vakcinační bytosti se také dostaly do jejího astrálního a éterického těla. V éterickém těle jsme pak vnímali mnoho malých démonů, kteří se pohybovali chaoticky a disonantně a bublali jako nějaké šampaňské.
 • Elementární bytost těla byla ve své činnosti utlumena.
 • Ve všech čakrách jsme cítili silné blokády

Tyto obtížné účinky jednoznačně musely pocházet z očkování, protože předtím byla Elke ve velmi dobrém stavu. Tyto účinky zažila i při společném vyšetření. Byla velice šokována výsledky a chtěla neutralizovat Vakcinační Bytost a harmonizovat své tělo prostřednictvím duchovní léčivé práce. To se nakonec skutečně stalo a poté pocítila velkou úlevu. Postupně se jí vrátila vůle pracovat.“

Tento příklad ukazuje, jak hluboce očkování proti koroně zasahuje do všech členů každé lidské bytosti. Everything byl převzat a narušen. Popis však také ukazuje, že takové duchovní poškození vakcínou může být neutralizováno, pokud se k nim podle toho přistupuje. Je důležité to zdůraznit, aby zde shromážděné popisy byly chápány správným způsobem. Jde o to dívat se na realitu střízlivě, abychom se naučili a rozvíjeli potřebné kroky.

Pokud tyto zprávy člověka děsí, neměl by je potlačovat, ale měl by se nechat jimi nějak dotknout. Musí se to zkrátka postupně strávit.“

Mayer a jeho výzkumná skupina tedy identifikovali jakousi společnou nit a také základní vzorec duchovního poškození vakcínami u lidí:

„V posledních měsících jsme mohli pravidelně sledovat 20 očkovaných osob. I když jsou účinky očkování proti koroně individuálně odlišné a v průběhu času se poněkud mění, tak ale existují některé základní vzorce, které se často opakují:

Očkování často způsobuje posun členů lidské bytosti. Éterické tělo se zmenšuje. Cítící tělo s jednotlivými členy duše (Cítící, Intelektuální – a Vědomá Duše) se posouvá a ztrácí spojení s fyzickou lidskou bytostí. I-organizace bytosti sklouzává zpět a ukazuje se, že se zmenšuje; totéž se děje s duchovním jádrem nebo s tzv. vyšším SeIf. Tak se očkovaná lidská bytost stává mnohem silněji vázána na hmotu.

Tělo-elementál-bytost, která by se měla starat o lidskou bytost, tak od bytosti nyní odchází a zůstává pouze v její blízkosti. Také dochází k odloučení od anděla – anděl a člověk se již nemohou vzájemně cítit. To jsou velmi bolestivé podmínky pro tyto éterické a duchovní entity, které ale přitom na svých bedrech „nesou“ a podporují lidskou bytost.

Místo nich se dvojník člověka (tedy jeho temný stín nebo nevyřešená stará karma) naopak silněji spojuje s lidskou bytostí. Z duchovních temných podzemních vrstev země přicházejí síly, které ovlivňují „já“ – organizaci, vyšší já a anděla.

Měli jsme dojem, že silnější účinek Dvojníka souvisí s posílením ega, tedy vlastně nižšího „já“ zatvrzelého v egoismu. To se někdy projevovalo sebevědomějším vzhledem osoby, který však měl svůj zdroj v sebestřednosti. Při takových setkáních se pak člověk nesetkal se skutečnou lidskou bytostí tak jako dříve, místo toho zde bylo jen ego a výrazněj„primitivní člověk“

Zažíváme, že spolu s vakcínou vstoupily i ahrimanické, tvrdnoucí elementární bytosti do jednotlivých lidských orgánů. Astrální tělo a „já“ organizace orgánů byly jasně uhašeny a smrštěny. Také éterické tělo zesláblo a mnohem silněji se spojilo s hmotným tělem; V tomto ohledu se takový člověk stal více fyzickým[…]

Toto zkreslení v duchovní konstituci orgánů je způsobeno temnými bytostmi, které vstupují do lidské bytosti právě prostřednictvím očkování.“

Tři typy bytostí / entit získávajících přístup prostřednictvím vakcíny COVID

Podle výzkumné skupiny existují tři skupiny bytostí [založené na Steinerově práci], které se objevily u očkovaných lidí. Mayer je nastiňuje níže:

 1. Vakcinační bytost: Jsou to duchovní bytosti nižší úrovně duchovního světa. Mají určující a zasahující účinek na téměř všechna těla lidské bytosti a podobají se různým nemocným bytostem. V auře lze tyto Vakcinační Bytosti zažít jako kořen, který jde skrze fyzickou lidskou bytost do všech členů lidské konstituce. Jsou to jacísi potomci a místní zástupci skupinových duší nebo skupinových duchů specifických vakcín.
 2. Soratičtí duchové transhumanismu: Vakcinační bytosti jsou spřízněny se sorátickými duchy transhumanismu, kteří skrze ně získávají přístup k vrstvám lidské aury. Tam se objevují jako černé, ostré, sající útvary nebo skvrny, zejména v okruhu asi tři stopy a více, v celé auře, stejně jako v nejvyšších členech lidské bytosti (Já, Duch-Já, Život-Duch, Duch-Já).
 3. Malé ahrimanizované elementární bytosti: Ty zabírají zejména éterické tělo a orgány.
  Tyto tři skupiny bytostí se zdají být těmi hlavními příčinami popsaných posunů a blokád v lidské konstituci.

Duchovní léčení a jak působit proti nepříznivým účinkům očkování

Vyvstává otázka, jak se mohou očkovaní lidé uzdravit a zpracovat vakcíny proti covidu? Víme o fyzikálních detoxikačních metodách, které mohou fungovat a pomáhají léčit fyzickou konstituci těla. Ale odstranění těchto nepříznivých bytostí vyžaduje ještě také hlubší duchovní práci. Mayer o tom píše:

Účelem duchovního léčení je odstranit tyto tři skupiny bytostí z lidské aury.

To by mělo vycházet z aktivity skutečného „já“ očkované osoby, která v ideálním případě rozvíjí takovou sílu, která těmto bytostem ztěžuje opětovný vstup.

Na základě vlastních pozorování mám zhruba následující obrázek:

 • Pokud se očkovaná osoba nezapojí do aktivního procesu, tak duchové transhumanismu pracují v celé auře; V takovém případě také silně vyzařují do životního prostředí.
 • Pokud se očkovaná osoba zapojila do tohoto procesu – vědomě či nevědomě – pak mnoho duchů transhumanismu z ní postupně odejde. Zůstávají pouze jakési usazeniny, stejně jako Vakcinační Bytost, která je ale pak ve své účinnosti mnohem utlumenější. Alespoň tak jsem to pozoroval u lidí, kteří na první pohled vůbec nevypadají, že byli očkováni.
 • Se stále aktivnější prací se Vakcinační Bytost stále více vzdaluje od lidské bytosti, až do vzdálenosti asi šesti stop. V takovém případě ale na ni již nemá určující vliv.
 • Malé ahrimanské elementární bytosti z větší části ustupují, když jsou vyčištěny duchovní úrovně. To by však mělo být kontrolováno; Často takoví lidé stále potřebují specifickou doplňkovou léčbu.“

Mayer se také zabývá jedním poměrně zásadním faktorem, který určuje proces hojení. Liší se to ale od člověka k člověku a velká část z toho je daná právě tím, za jakých okolností jednotlivec dostal vakcínu.

„Vlastní rozhodnutí očkovat: Pokud se člověk nechá očkovat ze strachu nebo z ideologického přesvědčení, tak existuje nebezpečí, že přidružené entity do něj mohou proniknout mnohem hlouběji než je tomu u lidí s komponovanějšími motivacemi.

Motivace lékaře: Svou roli hraje i duchovní postoj lékaře (nebo osoby, která vakcínu aplikuje). Duše-duchovní atmosféra během očkování může buď přizvat nebo naopak odradit tyto nepřátelské duchy. Pacient to ale může sám také ovlivnit například modlitbou během očkování.

Povědomí o problému: Pokud si je člověk vědom toho, že očkování může způsobit duševně-duchovní poškození a že se o to musí postarat, je takové uvědomění k nezaplacení. To se stane výchozím bodem v duši pro – vědomou či nevědomou – konfrontaci s existencí vakcíny. Bez uvědomění si tohoto problému existuje pro duši nebezpečí, že do něj pouze slepě spadne a že již nenajde žádný způsob, jak pochopit, co se děje.

Lékařská podpora: Existují různé možnosti s přírodními léky a homeopatickými léky. Za tímto účelem se poraďte s lékařem nebo lékařem.

Terapeutická podpora: Všechny terapie, které mají zvláštní účinek na vyšší členy lidské konstituce, mohou pomoci například terapeutická eurytmie, rytmická masáž, kraniosakrální terapie, arteterapie atd.

Základní duchovní posílení: Čím více člověk pravidelně posiluje své duchovní spojení meditací, modlitbou, náboženskými rituály, zpěvem nebo čtením duchovní literatury, tím méně je přístupný negativním duchovním útokům.

Intervence duchovního léčení: Zdá se mi velmi důležité přímo konfrontovat bytosti spojené s očkováním v meditaci nebo modlitbě; setkat se s nimi silou Krista, archanděla Michaela (asertivita), archanděla Rafaela (léčivá síla), uzdravujícího Buddhy nebo jiných vyšších duchovních bytostí. Prostřednictvím toho mohou být tyto nepřátelské bytosti zcela odstraněny z aury a jejich účinky mohou být transformovány. Všechno, co se v tomto směru udělá, má svůj účinek, i když to člověk třeba není schopen osobně rozpoznat. Pro podporu může být užitečné vyhledat pomoc zkušeného duchovního léčitele.

Zpracování očkování by nemělo být podceňováno, jak by mělo být zřejmé i z předchozích popisů. Jedním z nich je jednání s třídou nepřátelských duchů, kteří ho mohou rychle přemoci. I když zpracování trvá u některých lidí jen několik týdnů, jiní na něm musí pracovat po mnoho měsíců.“

Jakkoliv mohou být některé z těchto zpráv a zjištění poměrně znepokojující ohledně nepříznivých duchovních účinků vakcín proti covidu tak situace není beznadějná. Jak jsme již viděli v těchto zprávách, lidé, kteří byli naočkováni, mohou být vyléčeni a mohou sí sami pomoci v procesu hojení.

Pokud jste dostali vakcínu a dostali jste se až tak daleko ve čtení tohoto článku, tak nezoufejte, ale zkrátka vyhledejte pomoc. Dostal jsem e-maily od lidí, kteří se mě ptali, jak čelit metafyzickým důsledkům injekce. Práce a výzkum Thomase Maye nám dávají určitá vodítka a vrhají světlo do temnoty navzdory celkové zdánlivě zoufalé situaci. Nesmíme podlehnout strachu nebo negativnímu myšlení, ale postavit se k tomu zkrátka čelem, brát to tak, jak to je.

Vzhledem k tomu, že se mě na to mnoho lidí ptá a posílá mi kvůli tomu e-maily, rád bych také objasnil, že nenabízím takový druh nadsmyslové práce těla a energie jako Mayer a jeho tým „super-smyslových terapeutů. V současné době už nepracuji ani jako bodyworker, kraniosakrální terapeut nebo praktik holografické kinetiky (HK). Obě modality by možná mohly pomoci očkovaným lidem v jejich léčebném procesu, ale moje práce se trochu posunula a nyní se více zaměřuji spíše na skupinovou práci, online kurzy a na další práci, ke které jsem povoláván Duchem.

V současné době také neznám nikoho, kdo by prováděl takové léčebné postupy, jaké Mayer a jeho lékaři nabízejí na základě práce Rudolfa Steinera. Mayer sídlí v Německu a můžete se tak na něj obrátit přímo a zeptat se ho (kontaktní informace najdete v jeho knize).

Jak si vybrat správného léčitele a nebo praktikujícího

Doporučuji opatrnost zdravého rozumu [ a to bez jakékoliv paranoie] při výběru terapeuta a praktika. Mnoho lidí dnes tvrdí, že dělají tento druh práce, a proto je to pěkná džungle v alternativní léčitelské komunitě tam venku .

Existují ale také šarlatáni a všechny druhy pochybných „léčebných metod“ New Age a „šamani“, kteří slibují odstranění entit, vyrovnání vašich čaker [nebo ještě hůře, „odstranění čaker“] atd. Kritickým bodem k pochopení u tohoto druhu nadsmyslové duchovní práce je to, co Mayer zmínil hned na začátku své knihy, a já jsem to raději zvýraznil červeně:

„Vyžaduje to však roky praxe, meditace, práce s vlastními vnitřními stíny a studia antroposofie a dalších věd o duši a duchovním světě. Je důležité, aby se výzkum hlavně opíral o široké pozadí zkušeností.

Zpracování očkování by tedy rozhodně nemělo být podceňováno, jak by to mělo být zřejmé z předchozích popisů. Jedním z nich je jednání s třídou nepřátelských duchů, kteří ho mohou rychle přemoci. I když zpracování trvá u některých lidí jen několik týdnů, jiní lidé na něm musí pracovat mnoho měsíců.“

Mnoho samozvaných léčitelů a „šamanů“ slibuje všechny druhy „magického“ léčení, ale postrádají právě tyto předpoklady. Pokud hledáte praktikujícího, doporučuji mít na paměti čtyři body uvedené níže a zeptat se jich na to. Vaše intuice vám vždy správně řekne, zda jsou upřímní nebo zda-li lžou:

 1. Jsou zapojeni do neustálé péče o sebe a upřímné vnitřní práce, zejména práce se stíny a esoterické/duchovní práce na sobě, aby si nepletli své vlastní myšlenkové projekce, nevědomý stín a nevědomé trauma s „entitami“ nebo „psychickými vhledy“?
 2. Jsou dobře obeznámeni s různými způsoby nebo mají alespoň široké zázemí zkušeností?
 3. Rozumí okultním a božským zákonům a jsou si vědomi klamné povahy okultních nepřátelských sil?
 4. Mají alespoň 10 let zkušeností a dělají tuto práci na plný úvazek s dosavadními výsledky?

Mnoho z nás má dnes přátele a nebo dokonce rodinné příslušníky, kteří se nechali očkovat. Přirozeně jim chceme pomoci, ale musíme pochopit pravidlo číslo jedna v léčitelské práci: Nemůžete pomoci nikomu, kdo není ochoten pomoci si sám.

Jinými slovy, musíme respektovat jejich svobodnou vůli a netlačit je do žádné léčby nebo terapie, ani si pro ně domluvit schůzku s praktikem, aniž bychom je před tím nepožádali o povolení. Musí si to zkrátka rozmyslet sami. Pouze člověk, který je ochoten se uzdravit a přebírá za to vlastní zodpovědnost, má potenciál být skutečně uzdraven. Je to také velice dlouhá cesta a nebude provedena pouze na jednom sezení, jak zdůraznil Mayer.

Navíc očkovaná osoba, nebo kdokoli jiný, kdo hledá pomoc u terapeuta / praktika, se také musí sám zapojit do své vlastní vnitřní práce a duchovní práce a neočekávat, že „léčitel“ udělá vše za něj.

Super srozumitelné studium vakcín

Thomas Mayer a jeho výzkumný tým zkoumali různé vakcíny proti covidu prostřednictvím „naladění se na ně“ (na „informační pole“ vakcínové látky) pomocí mimosmyslovéjho/nadsmyslového vnímání. Byly použity různé techniky, ale běžnou metodou bylo vzít ampulku se zbytky vakcíny do jedné ruky během experimentu „samotestování“ kvalifikovaným praktikem a psychicky se naladit na „informační pole“ samotné látky vakcíny [tj. začít s ní „rezonovat“ .]

Zjištění byla skutečně pozoruhodná a velmi podobná informacím získaným při práci s očkovanými lidmi. Zde jsou některé vybrané případové studie:

Cítím se odříznutý od duchovního světa

Württemberská pracovní skupina se sešla 5. května 2021 se dvěma pozorovateli:

Zde jsou mé poznámky ke dvěma vakcínám, Pfizer BioNTech a AstraZeneca. Rezonovali jsme s nimi a prožívali to v našich éterických a astrálních tělech. U nás obou způsobily velmi negativní pocity. Duchovní pozorování ukázalo bytosti, které se spojily s nejvyššími protivníkovými silami a nesou tyto síly až k tělu astrálnímu a éterickému.

Moje dojmy:

Pfizer BioNTech:

 • Tíha se šíří na zemi, jako mlha, visící ramena, tma.
 • Vlastnosti, jako je deprese.
 • Ponořte se do tíhy, celé tělo se stává těžkým a ztrácí své „já“ – podpis a vzpřímenost.
 • Cítím se být odříznutý od duchovního světa.
 • Jako tmavá deka, čekající, neproniknutelná je nade mnou a v celé místnosti.
 • Tvořivo-duchovní impulsy (například tvorba hudby, meditace, sociální kontakty atd.): Stojí to hodně úsilí, abyste se na ně dostali. Poté se cítím trochu lépe.

AstraZeneca:

 • Bolest hlavy v čele, utahování.
 • Útočte příměji na úrovni „I“, jako jsou výstřely.
 • Působí zákeřněji, investovaněji, špičatěji (ne tak těžce), nepředvídatelněji.
 • Asi po pěti minutách byl účinek na mě až tak silný, že jsem ukončil vyšetření a opustil místnost.

Důležitý výsledek studií různých výzkumných skupin ukázal, že účinky společností Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson jsou si podobné.

Duše a společenský život: Jak vakcína ovlivňuje mé potřeby, pocit života, práci a plánování života?

Zde je několik dalších dojmů různých nadsmyslných praktiků, kteří provádějí toto vyšetřování:

Už jsem necítil potřebu přemýšlet a rozhodovat se sám za sebe, spokojil jsem se s tím, že jsem se pouze řídil pokyny, bez dalších otázek. Úplně jsem zešedivěl, na ničem mi už nezáleží, ale všechno je v pořádku. Moje sliznice byly suché, cítil jsem se jako plaz.“

„Zažívám vzdálenost, žádné spojení, žádné pocity, žádné sociální kontakty, cítím se být ztracený, můj emocionální život je chladný.“

Všechno by mělo být přísně organizováno, přeji si pořádek, jsem rezignovaný, na útěku, jen se stále někde registruji. Ve svém emocionálním životě zažívám stud, zlobu a zlomyslnost.“

„Kontakty mě již nezajímají, vzdálenost k ostatním lidem mi přijde dobrá. Jsem vděčný za pokyny a vedení. Nemám v životě směr. V mém emocionálním životě není žádná empatie, žádný zájem. Ve svém profesním životě chci jen prostě fungovat. Při pokusu o meditaci narazím do zdi a jsem odstrčen zpět.“

Video níže je svědectvím řeckého kněze-mnicha, který dostal vakcínu Pfizer. Otec Savvas Agioritis čte své vyznání. Kněz-mnich se začal cítit být stále více odříznut od duchovního světa. Také se setkal tváří v tvář s démonickou entitou, která může být soratickou bytostí vakcíny:

O tzv. super rozumné struktuře vakcín proti koroně

Maye a jeho výzkumný tým si také položili otázku: Co lze objevit, pokud se nepodíváme pouze na účinky vakcín, ale nadměrně se zaměříme rovnou na samotné vakcíny?

Zde je to, co objevili:

„Často se vyskytly následující dojmy: V auře vakcíny jsou viditelné kousavé, tmavé kulovité útvary. Ty jsou agresivní a útočné a zdá se, že jsou obsazeny soratickými bytostmi.

Pracovní skupina NDR popsala v dubnu 2021:

„Při pohledu na vakcíny proti koroně, bez ohledu na výrobce, jsme našli éterickou auru asi 8 palců kolem ampule. Uvnitř je nespočet vodních elementálů, kteří se starají o tekutinu vakcíny. Ty jsou silně ahrimanizovány, což znamená, že jsou spojeny s ahrimanskými duchovními bytostmi.

Druhým typem entit jsou elementálové Země, takoví trpaslíci, kteří byli také silně ahrimanizováni, pravděpodobně během výroby vakcíny. Ty jsou s největší pravděpodobností přímo zodpovědní za konstrukci genetické informace na hmotné úrovni.

Elementární bytosti mají za úkol ustanovit hmotu podle duchovních zákonů. Ty, které jsou spojeny s vakcínami Corona, kterými se zde zabýváme, se týkají bytostí z nepřátelských sfér (ahrimanských duchů).

Jak tyto elementární bytosti ztrácejí svůj pozitivní postoj k člověku tak se stávají stále více agresivními. Mohou poškodit éterické tělo člověka, což má následně negativní vliv i na ostatní členy lidské bytosti.“

Autoritářští následovníci a zombifikace lidstva

Tyto zprávy jsou velmi výmluvné ve světle rozsáhlejší maticové agendy. Mějte na paměti, že jediný způsob, jak okultní anti-božské síly a jejich WEF plánovaný „Velký reset“, skrze neomarxisticko-fašistické hybridní politické loutky Nového světového řádu, mohou zajistit zotročení celého lidstva, je s jeho vlastním souhlasem pomocí zmanipulované „svobodné vůle“ lidí.

Oni potřebují poslušné občany a následovníky jejhich autoritářského řádu. Existuje několik způsobů, jak přeměnit lidské bytosti na robotické autoritářské následovníky bez jediné myšlenky na to jednat třeba na vlastní pěst. Jedním ze způsobů je „program splátek matrix traumatu“, jak jsem to nazval. Lidé, kteří jsou traumatizováni, jsou snadněji ovladatelní. Je to základ hanebného programu MK-Ultra na kontrolu mysli, pouze v tomto případě se jedná o jakýsi globální experiment MK-Ultra.

Miliardy lidí se již za poslední 3 roky od začátku „pandemie“ staly značně traumatizovanými se vším tím strachem, lockdowny, ekonomickými, emocionálními a psychologickými těžkostmi, stejně jako maskováním a to zejména dětí, gaslightingem, zostuzováním a signalizací ctnosti korporátními médii a konsenzuálními občany typu „agenta Smithe“.

Většina lidí ani neví, že jsou traumatizováni, ale již mají traumatickou reakci: odhlášení (ocitnou se mimo tělo), oddělení, sebe popírání, návykové chování nebo pád do hluboké deprese počet sebevražd prudce stoupl. Během posledních tří let jsme byli svědky vojenské operace MK-Ultra kolektivní kontroly mysli, která ale zničila lidského ducha. Mějte na paměti, že se to již stalo i bez vakcíny. Pouze lidé, kteří mají pevný duchovní a psychologický základ, mohou odolat této psychologické válce.

Nejjednodušší způsob, jak ovládat lidi, je traumatizovat je, vyvolat v nich strach a pak se jevit jako spasitel, nebo jim alespoň dát něco, co jim slibuje „bezpečnost“ a návrat k „normálu“, tj. vakcínu. Navazuje to přímo na klasický hegelovský dialekt problému-reakce-řešení. Trauma samo o sobě již vytváří vstupní body pro nepřátelské síly, aby přišly a převzaly kontrolu nad tělem a myslí.

Jak můžeme vidět z výše uvedených zpráv, tak účinky samotné vakcíny v lidech posilují to, aby se stali jen otupělými následovníky autorit: „Už jsem necítil potřebu myslet a rozhodovat se sám za sebe, spokojil jsem se jen s následováním pokynů, bez otázek., bez zeptání se… Všechno by mělo být přísně organizováno, přeji si pořádek… Vzdálenost k ostatním lidem mi přijde dobrá. Jsem vděčný za pokyny a za vedení.“

Je nezbytné pochopit, že výše uvedené příspěvky byly provedeny profesionálními super rozumnými praktiky, kteří se „naladili na vakcínu“, a potom podali zprávu o tom, jak se cítí. Drtivá většina lidí, kteří dostali vakcínu, nemá žádné sebeuvědomění, takže najednou si ani nevšimnou toho, že „už necítí potřebu a rozhodovat se sami za sebe, jsou spokojeni s následováním pokynů“ nebo že se „stali emocionálně otupělými, nezažívají vzdálenost, ani žádné spojení, žádné pocity“.

Ve skutečnosti to většina očkovaných lidí popírá a tvrdí, že stále „myslí sami za sebe“ a nevšimnou si vůbec žádných změn. Vyžaduje to totiž určitou úroveň bytí a duchovní sílu v očkované osobě, aby si to vše uvědomila a uvědomila si také tyto vnitřní změny. Vzpomeňte si na zprávy uvedené na začátku tohoto článku od některých praktiků, kteří pracovali na očkovaných lidech, kteří uváděli, že:

 • Pacient nemůže tato pozorování žádným způsobem prožívat ani chápat. Nemá žádné vnímání vlastní bytosti a změny v jejích životních funkcích…“
 • „Často si těchto změn nevšimnou sami pacienti. Naopak, cítí se teď opravdu dobře, ulevilo se jim, jsou šťastní a „svobodní“ a to poté, co dostali vakcínu.“

Lidé ovládaní myslí totiž nevědí, že jsou ovládáni myslí. Je to vrcholný stockholmský syndrom a znepokojující situace – pokus o zombifikaci lidstva. Souvisí to také s tématem „Organické portály – bezdušší lidé“.

Uloupení duše a „mimozemská“ invaze do našich těl

V době publikování tohoto článku (tedy 24. května 2022) oficiálně:

 • 65,7 % světové populace bylo plně očkováno některou z vakcín proti covidu. To je 5,19 miliardy lidí.
 • Bylo podáno 11,77 miliardy dávek mnoho lidí je dvojnásobně očkováno někteří dokonce trojnásobně nebo čtyřnásobně očkováni
 • Denně se i nadále podává na 5,85 milionu dávek.
 • V USA bylo plně naočkováno 220 milionů lidí (tedy 66,8 % populace) a bylo zde podáno 580 milionů dávek vakcíny.
  [Zdroj]

Ve světle toho, co jsme dosud prozkoumali a objevili ohledně nepříznivých duchovních účinků vakcín Corona na člověka, jsou to alarmující čísla. Potvrzuje to agendu hyperdimenzionálního okultního matrixu, o které jsem psal po mnoho let, a ostatní na ni také naráželi. „Mimozemská invaze přes naše těla“ prostřednictvím genetické modifikace a pokus o oddělení duše od těla, příprava těla na okultní anti-božské síly/bytosti, aby převzaly kormidlo. Jak jsem psal již v roce 2016:

Z hyperdimenzionální perspektivy je konečným cílem jejich agendy zcela převzít tedy doslova „ukrást tělo“ naše fyzické/emocionální/mentální já, aby nás uzamkli do frekvenčního vězení – všechny jejich různé šachovnicové „spouštěče“ jsou navrženy tak, aby připravily naše těla tak, aby usnadnily hostování jejich vibrační esence přímo v našem lidském „sálovém počítači“.

Odtud pramení všechen ten tlak na od tělení [vytlačení duše z těla] ve všech jeho různých podobách: zvýšení rozštěpení těla a mysli prostřednictvím zvýšené mentální aktivity/rozptýlení prostřednictvím technologie/AI, stejně jako otrava jedince prostřednictvím GMO, EMF záření, očkování, chemtrails, atd. To vše jsou faktory prostředí, které se spojují s původní sérií experimentů s genetickými modifikacemi prováděnými „Predátorem zpoza hvězd“, aby nás více a více odpojily od našeho původního plánu DNA. Jedná se o program hybridizace společnosti, který připravuje přeměnu celého lidstva na prázdné nádoby pro hyperdimenzionální posednutí.

Což pramení z rozdělení časové osy a reality, frekvenčních vibrací a skrytých sil života

Rudolf Steiner měl pravdu. Ve světle těchto odhalení a dosavadních výzkumů můžeme skutečně vidět, že tyto vakcíny se pokoušejí vyhnat duši z lidstva a lidé jsou očkováni proti svým dispozicím k duchovním myšlenkám.

Na základě Mayerova výzkumu nastíněném v tomto článku, tak zatím vidíme 4 charakteristické účinky vakcíny COVID na lidi:

 1. Duše [tedy to skutečné „já“] je oddělována od těla
 2. Vakcína vytváří „díry“ v astrálním/energetickém těle
 3. Lidská bytost se stává silněji připoutána k hmotě, zatvrzelá v materialismu a egoismu, a proto lidskou spiritualitu a Božství/Boha odmítají
 4. Vytváří si autoritářské následovníky, kteří chtějí, aby jim bylo řečeno, co mají dělat [ztrácejí své vlastní vnitřní vedení]

První dvě podmínky vytvářejí vstupní body pro asurické, soraticko/asurické okultní nepřátelské síly, aby se připojily a převzaly tělo. Zdá se, že vakcína má také svoji vlastní „vakcinační bytost“, jakousi entitu, která se pak váže na očkovanou osobu, jakmile dojde k vakcinaci.

Tyto bytosti/entity pak také zdůrazňují účinky bodů 3 a 4 a všechny tyto body/efekty jsou také vzájemně propojeny. Čím více je lidská bytost odpojena od svého skutečného „já“ tedy od podstaty/duše, tím méně má přístup ke svému vnitřnímu vedení a intuici a hledá vedení a autoritu mimo sebe samu.

Soratičtí duchové transhumanismu: Past vědomí

Agenda očkování proti covidu a její škodlivé duchovní účinky na člověka se také přímo vážou k agendě transhumanismu.

Napsal jsem článek na toto téma s názvem The A.I. Transhumanism, Occult Trap And The Way Out a také jsem na toto téma natočil video:

Laura a já jsme také vydali epizodu podcastu s názvem Jak eliminace duše dláždí cestu pro transhumanismus, kde diskutujeme o některých tématech sdílených v tomto článku.

Co je to však agenda transhumanismu z okultní multidimenzionální úrovně? Lisa Renee to shrnuje poměrně dobře a to mnoho let předtím, než začala „pandemie“ COVID:

Transhumanismus je mezinárodní, kulturní a intelektuální hnutí s konečným cílem zásadně transformovat lidské podmínky tím, že se všeobecně zpřístupní technologie, které výrazně zvyšují lidské intelektuální, fyzické a psychologické schopnosti. …

Transhumanismus je také myšlenková škola, která se nás snaží vést k posthumánnímu stavu. V podstatě jde o vytvoření uměle inteligentních hybridů nebo kyborgů, kteří nahradí organické duchovní vědomí lidí.

Některá z navrhovaných biologických vylepšení využívají kombinaci technologií, jako je genetické inženýrství, psychofarmakologie, terapie prodlužování života, nervová rozhraní, mapování mozku, nositelné nebo implantované počítače a strhávání kognitivních technik. To má potenciálně extrémně destruktivní důsledky pro lidské vědomí a elektromagnetické funkce světelného těla.

Většina těchto možností je navržena tak, aby odpojila lidskou duši od lidského těla a připravila tělo na použití jako skořápku pro nového hostiteleV podstatě se jedná o integraci technologické a farmaceutické hybridizace k poškození lidské DNA, jako přípravy na uchopení těla. Primárním cílem mnoha transhumanistů je přesvědčit veřejnost, že přijetí radikální technologie a vědy je v nejlepším zájmu lidského druhu.

Velký podvod transhumanismu je široce propagován jako že ho vytváří lidé, kteří mají kontrolu nad svou vlastní evolucí, zatímco to, co ve skutečnosti dělají, je, že jen zaprodávají svou duši a ztrácejí tak přístup k organickému lidskému vědomí.

Transhumanismus zdůrazňuje evoluční perspektivu, ale zcela ignoruje elektromagnetickou funkci lidské DNA a realitu vědomí multidimenzionálního lidského ducha nebo duše… Hnutí Transhumanismu je další úrovní satanské agendy negativních mimozemšťanů (negative alien agenda), aby získalo plnou kontrolu nad biologicko-neurologickými a mozkovými sítěmi lidských bytostí, a tak ovládalo i lidské kolektivní vědomí.

– Lisa Renée

Musíme pochopit, že jsme v jakési „koncovce“. Transhumanistická agenda, splynutí člověka a stroje, vyhnání duše a invaze nepřátelských „mimozemských“ bytostí skrze naše těla jsou konečnými stádii negativní agendy vládců matrixu k zotročení lidstva, která se budovala po tisíce let.

Tyto hyperdimenzionální okultní síly manipulovaly lidstvem z neviditelných říší po celé věky a zasahovaly do „harmonické“ evoluce lidstva. Wetiko „mimozemšťan“ infikoval lidstvo zevnitř lidské psychiky.

Soratické bytosti ve Steinerově díle jsou „nepřátelské okultní síly“ a „síly temnoty“, o kterých se Sri Aurobindo také zmiňuje. V průběhu času jen dostali mnoho různých jmen vždy založených na různých okultních tradicích.

Neboť podle veškerého okultního učení mohlo být evoluční stvoření harmoničtější, tak nebýt zásahu Mocností temnoty, tak všechny tradice, včetně védy a upanišad, ukazují pod různými postavami vždy stále na stejnou věc. V Upanišadách jsou to Daityas, kteří přebijí zlem vše, co bohové stvořili, v zoroastriánské tradici je to Ahriman narážející na dílo Ahury Mazdy, chaldejská tradice používá zase jinou postavu.

Ale význam je pokaždé stejný; Je to vnímání něčeho, co zasáhlo harmonický vývoj stvoření a vneslo do něj princip temnoty a nepořádku.

Výsledkem toho všeho pak je, že místo světa integrální pravdy a božské harmonie stvořeného ve světle božské gnóze, tady máme svět založený pouze na částečných pravdách nižší kosmické inteligence, v níž je vše napůl pravda a napůl omyl. Jsou to síly a bytosti, které mají zájem na tom udržovat lži, které vytvořily ve světě Nevědomosti a předkládat je pak lidem jako Pravdu, kterou lidé dokonce musí následovat.

Slovo „zdání“ se vztahuje k formám, které na sebe berou, aby vládli světu, formám často falešným a vždy ztělesňujícím lež, někdy jakoby pseudobožským.

Je to ta síla, která udržuje nevědomost a temnotu ve světě – může být zničena pouze tehdy, když lidstvo již nebude manipulováno do nevědomosti a temnoty.

Tyto špatné podmínky jsou způsobeny skutečností, že Nevědomost je v držení a nepřátelské Síly jsou uznávanou autoritou,která se nechce vzdát svého vlivu a v pozemském vědomí není ustavena žádná plná síla Světla, která by jim nejen nevyhověla, ale ještě převážila jejich plnou sílu temnoty.

– Sri Aurobindo, Božský život

Rudolf Steiner také naznačil, že tyto síly temnoty vždy ovládají lidská těla:

„… Ve starém Řecku bylo celé tělo naplněno celou duší a oni tak byli ve shodě. Dnes tomu tak není, protože těla jsou částečně prázdná. Neříkám nic hanlivého o prázdných hlavách; Zůstanou prázdné jako součást evoluce. Ve skutečnosti však na tomto světě nic nezůstává prázdné. Hlavy jsou pouze prázdné od něčeho, co bylo předurčeno, aby je naplnilo jindy. Nic není nikdy úplně prázdné.

S tím, jak se lidská duše stále více stahuje z těla, je tělo stále více v nebezpečí, že bude naplněno něčím jiným. A pokud lidské bytosti nejsou připraveny přijmout impulsy, které mohou pocházet pouze z duchovního (sebe) poznání, tak jejich tělo bude naplněno démonickými silami.

Lidstvo čelí osudu, kde tělo může být naplněno ahrimanickými démonickými silami. Takže musíme něco dodat k tomu, co jsem řekl včera o budoucím vývoji: v budoucnosti budou lidé, kteří jsou Tom, Dick a Harry v běžném životě, což je něco, co je určeno společenskými okolnostmi, ale jejich těla budou prázdná do takové míry, že v nich pak může žít mocný ahrimanský duch. Jde o setkání se s ahrimanskými démony. Lidské bytosti již nebudou tím, čím se zdají být. Jednotlivec bude někde hluboko uvnitř a navenek získá úplně jiný obraz.

To ukazuje na složitost života, který teprve přijde. Je rozumné říci, že v budoucnu nastanou situace, kdy bude velmi obtížné zjistit, s kým že vlastně máme tu čest. Touha Ricardy Huch po ďáblu skutečně vychází z toho, co přijde v budoucnosti. Instituce a myšlenky, zejména pak sociální ideje, které dnes lidé mají, jsou jen abstraktní a hrubé; Jsou neohrabaní tváří v tvář složitostem, které leží před námi. A protože lidé nejsou schopni mít představy o skutečné podstatě věcí, tak sklouzávají stále hlouběji do chaosu.

… V budoucnu bude obrovské množství lidí… [jehož] koncepty, myšlenky a činy budou založeny na vnějším světě kolem nich a na skutečnosti, že jejich těla jsou naplněna ahrimanským [démonickým] duchem, který chce, aby takové ideje formovali.

Neměli bychom klamat sami sebe, protože čelíme zcela specifickému hnutí. Na koncilu v Konstantinopoli bylo rozhodnuto, že duch neexistuje; Bylo dogmaticky prohlášeno, že lidská bytost se skládá pouze z těla a duše, a stalo se herezí mluvit o lidském duchu. Stejným způsobem budou učiněny pokusy o to prohlásit duši, jakýkoiliv dvnitřní život, za neexistující.“

– Rudolf Steiner, „Pád duchů temnoty – změny v duchovním složení lidstva“, Dornach 7. října 1017
[Přeloženo ze Steinerovy původní přednášky v němčině: „Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt: Der Sturz der Geister der Finsternis – Vorträge in Dornach, 1917, Band 177“]

Když se oddálíme a podíváme se na větší obrázek agendy matrixu a na to, jaký je skutečný účel globálního tlaku na očkování celé světové populace (jak Bill Gates a Klaus Schwab z WEF opakovaně prohlásili, že chtějí, aby se to stalo), můžeme vidět dva hlavní cíle ve hře:

 1. Depopulace a eugenika: Masivní snížení světové populace v průběhu času v důsledku poškození vakcínou (ničí imunitní systém, neplodnost, zvýšené riziko rakoviny, srdeční choroby atd.). Stále více lidí již umírá na očkování.
 2. Uchopení, posednutí a převzetí lidského těla duší: Založena prostřednictvím vakcíny a injekčně podaná „vakcinační bytost“ a/nebo „soratické bytosti transhumanismu“. Vytváří zombifikované autoritářské následovníky, kteří se stávají „agenty“ Matrixu posedlí asurickými démonickými okultními silami.

Druhý cíl je také předzvěstí transhumanistické agendy úplného vyhnání duše z těla a sloučení člověka se strojem. Pohledem z této perspektivy a ve světle hegelovského dialektu, pak celá psychologická operace COVID byla uměle vytvořena jako „problém“, který následně vytvořil „reakci“ v populaci, požadující lék/vakcínu. „Mocní, kteří jsou“ pak představují „řešení“: vakcínu, kterou ale již předem naplánovali.

Thoms Mayer a jeho výzkumný tým učinili ještě více znepokojující objevy, když se hlouběji podívali na účinky čtyř hlavních vakcín proti COVID a ověřili si tak, co Lisa Renee, Sri Aurobindo, Rudolf Steiner a další esoterická okultní učení již předtím sdělili. Říká se tomu „téma všech konspiračních témat“: Invaze mimozemšťanů skrze naše vlastní těla. Transhumanismus je inspirován právě těmito silami temnoty injekčně aplikovanými vakcínou:

Trvalo mnoho pokusů, než jsme pochopili silné účinky vakicín společností BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson. Důležité je, že – duchovně řečeno – v jádru jsou tyto vakcíny plné soratických bytostí. Samozřejmě jsou do toho zapojeny i všechny ostatní skupiny nám nepřátelských duchů. Na první pohled lze zažít ahrimanské bytosti, snad i asurské bytosti. Uvnitř nich však vždy pracují hlavně soratické bytosti, které udávají hlavní tón.

Tyto bytosti nepocházejí z vývoje naší sluneční soustavy a v tomto ohledu musí být považovány za duchy vnějších planet. Na rozdíl od luciferských a ahrimanských padlých andělských bytostí nejsou součástí vývoje našeho duchovního planetárního systému, podrobně popsaného v „Okultní vědě“ Rudolfa Steinera.

Prostřednictvím lidské nevědomé přitažlivosti nebo vědomého pozvání získávají přístup a mohou tak ovlivnit náš život na Zemi. Soratské bytosti jsou nám známy po tisíce let; inspirují útlak, zneužívání, nenávist, války, černou magii atd. Dnes se však objevuje i jejich nový druh.

Někteří lidé v mé výzkumné síti jsou poměrně zběhlí ve vnímání soratických bytostí. Přesto byl tento nový druh bytostí pro nás zpočátku znaČNĚ nepochopitelný a nezařaditelný. Neexistuje proto ještě ani žádná zavedená terminologie pro tento druh. Zvolili jsme pro ně termín „duchové transhumanismu“, protože se zdá, že tyto bytosti jsou přímo v duchovním jádru transhumanismu. Transhumanismus totiž chce sloučit lidskou bytost se stroji a tím navždy zrušit naši duši-duchovní bytost.

A co je super rozumné, transhumanističtí duchové dělají přesně tohle. Duchovní účinky jsou již zde, i když mozek ještě není připojen k počítači – sen transhumanistů. Sahají po lidské bytosti, a pokud k ní získají přístup, lidské bytosti ztrácejí – částečně nebo úplně – své duchovní spojení.

Za tímto účelem mají tyto bytosti zejména své fantomové tělo (fyzické duchovní tělo) a éterické tělo. „Slepí“ je dohromady a uzavírají je před duší a duchem a duševně-duchovním okolím. V tomto ohledu chtějí tyto bytosti proměnit lidskou bytost v „Machine-Man“, (mechanického muže) odříznutého od ducha.

Zjistili jsme, že všichni skupinoví duchové čtyř zkoumaných vakcín jsou obsazeni duchy transhumanismu. Navíc jsme je našli v jednotlivých ampulích, kterými se očkováním dostávají do člověka.

Duchovní zkušenosti s nimi se pak jeví jako „zbavené svého „já“, „zvířecí“ a hrozivé. Kolega se setkal s vůdčím skupinovým duchem jedné z vakcín. Jeho záměr jasně vyšel najevo: „Viděl jsem vznešenou duchovní bytost vakcíny, úzkou, drsnou, zlověstnou postavu, extrémně zlou, s vůlí zničit vše, co je lidské: Anděl je jakoby odříznut, éterický rozdrcen, duše podrobena, Já vyhaslo. To, co zbylo, postrádá Mě, vidím prázdné lidi s automaty; vychrtlé, vratké, kovové; vypadají že jsou drženy jako loutky na dlouhé struně.“

– Thomas Mayer

Jejich vlastními slovy

Když se podíváme na vše, co jsme dosud odhalili ve světle matrixové agendy nepřátelských sil, poslechněte si tato krátká videa Yuvala Noaha Harariho:

1. Lidé jsou nyní hacknutelná zvířata

2. Svoboda a svobodná vůle jsou mýtus

https://www.bitchute.com/embed/JnBmmB7wlrJZ/?feature=oembed#?secret=46coLZwHeC

Některé zajímavosti z klipů Yuvala Noaha Harariho:

Covid je kritický, protože přesvědčuje lidi k tomu, aby akceptovali totální biometrické sledování. Chceme-li tuto epidemii zastavit, musíme nejen monitorovat lidi, ale také sledovat, co se jim děje doslova přímo pod kůží.

Lidé jsou nyní hacknutelná zvířata. Celá myšlenka, že lidé mají nějakou duši, ducha a že mají svobodnou vůli a nikdo neví, co se děje uvnitř mě… to je dávno pryč! Neexistuje nic takového jako je svobodná vůle. Ve vědě existují pouze deterministické procesy a náhodné procesy a kombinace obou, ale nic z toho není svoboda. Svoboda je jen další mýtus, který si lidé vymysleli, stejně jako si lidé vymysleli Boha.

Pocity jsou jen biochemické algoritmy a co je nejdůležitější, vědci a inženýři nám stále více říkají, že pokud máme dostatek dat a dostatek výpočetního výkonu, můžeme vytvořit externí algoritmy, které rozumí lidem a jejich pocitům mnohem lépe, než mohou lidé porozumět sami sobě.

A jakmile máte takový algoritmus, který rozumí vám a vašim pocitům lépe, než vy rozumíte sami sobě, pak se autorita logicky přesune od lidí k algoritmům.“

– Yuval Noah Harari

Maajid Nawaz napsal vynikající Exposé o Yuvalu Noah Hararim, které vřele doporučuji si přečíst: Falešní bohové, falešní proroci, nacisté a neoeugenika – Yuval Noah Harari a lidská imperiální arogance

„Když zlo přichází maskované za pokrok, oslavované v nevědomosti jako spravedlivé, když pravda vyvolává jen samou jedovatost a znechucení, když jsou dobří lidé pomlouváni a umlčováni a když jsou nemocní oslavováni jako hrdinové, zatímco náš přirozený stav věcí je zesměšňován, pak jsme skutečně v nebezpečných časech.“

– Maajid Nawaz

Yuval již může být právě tou nádobou pro ahrimanické [démonické] duchy a jejich „organickým portálem“. Neexistuje žádná duše, jen mechanický, materialistický světonázor. Jeho slova dávají nahlédnout do myšlení mnoha lidí ve vysokých mocenských pozicích a konkrétně do myšlení elity okolo Světového ekonomického fóra WEF a kolem Klause Schwaba. Oni zcela popírají duši, duchovnost a Božství a sami si chtějí hrát na Boha.

Ve skutečnosti se totiž již považují za „bohy“, kteří určují, kolik lidí má žít na této planetě a vytvářejí jakési lidské bytosti v trubkách. Klaus Schwab z WEF a zastánce „Velkého resetu“ zmínil ve své knize „Čtvrtá průmyslová revoluce“ zrození „člověka založeného na křemíku“ a také defintitvní konec „člověka založeného na uhlíku“.

Rudolf Steiner měl ve své vizi před více než 100 lety pravdu:

„Přijde čas – a nemusí to být vůbec daleko – kdy se tu objeví zcela odlišné tendence… a lidé si řeknou: Je patologické, aby lidé vůbec ještě mysleli v pojmech ducha a duše. „Zdraví“ lidé nebudou mluvit o ničem jiném než o svém těle. Bude považováno za znamení nemoci, když někdo dospěje k myšlence na něco takového jako duch nebo duše. Lidé, kteří takto ještě třeba uvažují, tak budou považováni za nemocné a – můžete si tím být jisti – bude na to vynalezen lék.

Duše tak přestane existovat pomocí drogy. Vezmeme-li v úvahu tento „zdravý úhel pohledu“, tak lidé vynaleznou vakcínu, aby ovlivnili lidský organismus co možná nejdříve, nejlépe hned, jak se narodí, takže toto lidské tělo již nikdy ani nepochopí, že existuje nějaká duše a duch… Materialističtí lékaři budou požádáni o to, aby vyhnali duše z lidstva.

Rudolf Steiner, „Pád duchů temnoty – změny v duchovním složení lidstva“, Dornach, Německo, 7. října 1917

Je možné absorbovat tyto dotěrné duchy bez skutečného fyzického očkování?

Velkou otázkou je, zda jsou neočkovaní lidé také postiženi těmi, kteří dostali vakcínu. Mnoho neočkovaných žen mělo nepravidelné menstruační cykly, když se dostaly do těsné blízkosti očkovaných lidí. Zdá se, že existují i další fyzické účinky související se spike proteinem, které negativně ovlivňují i minimálně některé neočkované lidi. Ale co ti nepřátelští duchové vakcíny? Thomas Mayer položil tuto otázku v další kapitole své knihy:

„Vakcíny Corona jsou naplněny agresivními nepřátelskými duchy, kteří prostřednictvím očkování zakotví v tělech lidské bytosti. Ale je možné absorbovat tyto dotěrné duchy bez skutečného fyzického očkování?“

Mayer obdržel tuto pozoruhodnou zprávu o několika případech datovanou 20. května 2021 od pracovní skupiny Hesenska v Německu:

 1. Heidrun je zdravotní sestra a ve dnech, kdy musela očkovat, byla vždy naprosto vyčerpaná. Očkuje vakcínami od společnostíi AstraZeneca a Pfizer BioNTech. Vyčerpání určitě souviselo s očkováním, protože ve dnech, kdy se ho neúčastnila, nebyla tolik vyčerpaná. Heidrun popsala, že po dni očkování lidí se cítila sevřená ve své vlastní kůži a jako by její tělo už nebylo její. […] Bylo pozoruhodné, že kromě toho si vytvořila vztah k duši skupiny Pfizer BioNTech, stejně jako k sorektickým duchům transhumanismu – i když nebyla očkována. Normálně takové duchovní spojení není možné bez fyzického očkování. To znamená, že tyto bytosti na ní musely „přeskočit“. Bytosti AstraZeneca nepřeskočily. Po duchovní očistě ze vztahu k BioNTechu a bytostem transhumanismu se opět cítila lépe.
 2. Další přítel se mnou chtěl naléhavě mluvit. Uvedl, že byl týden bez sebe, neměl téměř žádnou energii, ztratil své životní cíle a objevilo se v něm mnoho špatných pocitů. Nevěděl, co se s ní stalo. Bylo to tak od neděle. Při super rozumném vyšetřování vypadal, jako by dostal očkování proti koroně. Část jeho duševní konstituce a organizace I byly odstraněny asi 15 palců doprava; Mezi ním a andělem byla blokáda; V jeho auře byly temné bytosti, jiskry soratických bytostí a duchové transhumanismu. Je to duchovně rozvinutá osoba, zkušená v léčitelské práci, kterou dělá se svými klienty. A přesto se nechala chytit. Nikdo není dokonalý – v každé auře jsou díry nevyřešené staré karmy. Těmito otvory pak mohou vstoupit bytosti napojené na koronové vakcíny – a to dokonce i bez injekční stříkačky. Diskutovali jsme o dojmech, obrátili se s koncentrovanou léčivou silou k těmto bytostem a po hodině se cítil opět vycentrovaný a obnovený.
 3. O týden později jsem měl podobnou zkušenost, moje další kamarádka byla na dně a nevěděla, co s ní je. V meditativní diagnóze se ukázalo, že ve svém „já“ byla posedlá sorektickými duchy transhumanismu. Zde by opět mohl být problém vyřešen… Je tedy možné absorbovat duchy, kteří pracují v koronové vakcíně do duše, aniž by byli fyzicky očkováni. To není vůbec překvapující. To je také případ nadsmyslového vnímání těchto bytostí, ale více kontrolovaným a chráněným způsobem.“

Důsledky těchto zpráv mohou být pro mnoho lidí šokující a vyvolávající strach. Musí ti, kteří nebyli očkováni, udržovat odstup od očkované části populace, aby se nepostavili do cesty žádnému z těchto nepřátelských duchů?

Nezastávám tento extrémní (paranoidní) pohled, jak jsem zde také již zmínil. Ano, možná bude potřeba opatrnosti a zdravého rozumu a vzít v úvahu, že každá situace je trochu jiná a něčím specifická. Například sex nebo intimní fyzický kontakt s očkovanou osobou, pokud nejste očkováni, by mohl skončit tím, že se postavíte soortickému duchu. Hodně se to děje na neviditelných úrovních, a to dokonce i bez očkování, když se sexuálně angažujete, jak je prozkoumáno v tomto článku: Sexuální vampirismus – Sex a připoutání k entitám.

Pokud jde o vztahy, kde jeden partner dostal vax a druhý ho nedostal, tak to může způsobit určité problémy. Nejsem tu, abych někomu říkal, co má dělat, a jen sdílím tento výzkum, postřehy a osobní názory. Musíte se vždy vy sami rozhodnout, co je pro vás to pravé.

Jak jsem již řekl, osobně nepřijmu žádnou léčbu od takového bodyworkera, terapeuta nebo praktického lékaře, který by byl naočkován. Znamená to, že jste možná přijali „očkovací entitu“, když jste dostali léčbu od vaxxed praktického lékaře? Ne, to nutně ještě ne. Ještě jednou důrazně varuji hlavně před strachem a paranoiou. A co je to vůbec nejdůležitější, starejte se o své zdraví na všech úrovních, posilujte svůj duchovní imunitní systém duchovními praktikami, psychologickou prací na sobě (abyste uzavřeli všechny vstupní body) a žijte duchovní život v upřímné aspiraci a odevzdání se Božství.

Jak můžeme vidět na základě Mayerova výzkumu a případových studií, bodyworkeři, terapeuti a praktici v léčitelském umění si také musí být vědomi možnosti „vzít něco na sebe“ od očkované osoby, kterou léčí. Ochranná a čistící opatření jsou tedy nezbytná pro kohokoli v léčebném / terapeutickém prostoru, a to i bez problému s touto vakcínou.

Pokud zůstanete pevně v těle, ukotveni ve svém Já, a pracujete s upřímnou modlitbou [ne pouze mechanickým recitováním], abyste obdrželi Božskou projekci, můžete také ještě více zmírnit jakékoli negativní účinky nebo vniknutí a nepřijmout nic, pokud pracujete na někom, kdo dostal vakcínu, a to i v případě když třeba dostanete léčbu od očkované osoby.

Mayer také zdůrazňuje, že fyzické očkování je mnohem nebezpečnější, protože samotná vakcína obsahuje sorovatickou bytost, a proto je náročnější na harmonizaci a vyčištění. Neočkovanou osobu, která možná jen absorbovala entitu od očkované osoby, tak je mnohem snazší z ní odstranit a dokonce by se mohla zcela očistit.

Jak se chránit před dotěrnými nepřátelskými duchy

Nejdůležitější částí k pochopení je to, co Thomas Mayer poznamenal výše:

V každé auře jsou díry z nevyřešené staré karmy. Těmito otvory mohou vstoupit bytosti napojené na koronové vakcíny – a to dokonce i bez injekční stříkačky.“

Jinými slovy, vždy musí existovat nějaký „vstupní dveře“ pro soratické bytosti, aby mohly vstoupit. Tyto vstupní dveře, body a díry v auře z nevyřešené karmy, o kterých Mayer mluví, souvisejí většinou s nějakým nevyřešeným [nevědomým] traumatem [včetně traumatu z minulých životů], se zraněními z dětství a s aspekty stínu [vztahujícími se většinou k práci se stínem], které jsou všechny uloženy v lidském těle, stejně jako je v těle uložena „karma“ [minulé zkušenosti, které jsme nezpracovali a pouze je zatlačili do nevědomí].

Díry v auře mohou být také vytvořeny traumatem a každý nese trauma v různé míře zpět k „původnímu zranění“ [iluzorního] oddělení se od Boha. Identifikace s egem tak může být viděna také jako samotná reakce na trauma.

V průběhu let jsem se tímto tématem mnohokrát zabýval ve svých spisechvideíchwebinářích a podcastech [se svou ženou Laurou].

Kdokoliv může být dnes vystaven těmto okultním silám souvisejícími s vakcínou nebo i bez ní. Jen proto, že je někdo „červenou pilulkou“, tj. má nějaké intelektuální povědomí o matrixu v němž jsme, nebo nepřijal injekci, tak neznamená, že je zcela imunní a to není žádná slovní hříčka, je to myšleno doslova, vůči jakémukoli zasahování a připoutání od soratických / asurických bytostí nebo jakékoli jiné formy okultních nepřátelských sil. Mayerova práce je založena na kosmologii Rudolfa Steinera ale i mnoho dalších esoterických tradic a okultních učení hovoří o podobných bytostech jen svými vlastními slovy.

Vaše/naše slepé skvrny ega, zranění, traumata, stínové aspekty, touhy nižší přírody atd. často slouží jako „vstupní body“. Kromě toho také nadužívání konopí, léčivých rostlin, léčiv atd. také poškozuje astrální tělo. Vytváří vstupní body, stejně jako jej vytbváří každodenní stres atd. … Kdykoli nemáme žádné sebeuvědomění, tj. „nepamatujeme si sami sebe“ [jak by řekl Gurdjieff], tak můžeme být snadno vystaveni okultním zásahům. Život zaměřený jen na hlavu, odříznutý od těla, jak to dělá většina lidí v našem počítačovém světě, také vytváří rozštěpení nebo přímo díry v lidské auře pro okultní síly, aby jimi prošly.

Mnoho „pravdoláskařů“ s červenými pilulkami je těmito silami poháněno a ovlivňováno, zejména je svádí k externalizaci zla, stínovému projektu, pádu do zkázy, temnoty, vědomí viny/oběti, identifikaci se s myšlenkami, které nejsou jejich vlastní, atd., většinou lidé, kteří nejsou zapojeni do žádné formy upřímné vlastní práce sama na sobě Hledání pravdy a boj se zlem pouze někde „tam venku“ zdaleka nestačí a ve skutečnosti může ty věci ještě více zhoršit, pokud nebudeme uplatňovat stínovou práci a nevezmeme si zpět naše vlastní projekce.

Pokušení externalizovat všechno zlo a vidět se jako „lepší“ udržuje lidi uvězněné v matrici jejich vlastní mysli a coby loutek v rukou okultních sil. Stínová práce se v posledních několika letech stala populárnější, jenže s mnoha zkresleními a zjednodušeními. Každý, kdo tvrdí, že nemá žádné spouštěče, neprojektuje a je „hotov se stínovou prací“, vážně lže sám sobě. Bylo by to totéž jako o sobě tvrdit, že člověk je plně seberealizovaný a osvícený.

Můžete také ztrácet roky a desetiletí pouhou intelektualizací procesu stínové práce, aniž byste pokročili byť by jen trochu hlouběji (na začátku své práce jsem do této pasti spadl na několik let). Musí se to stát somaticky na všech úrovních a tělo ukládá všechno. Před správným nanesením a provedením stínové práce, která je velmi nepohodlná, chaotická a bolestivá, musíte hlavně vědět, JAK to udělat a CO to znamená.

Vyžaduje to také určitou úroveň sebeuvědomění, vnitřního svědka a schopnost pozorovat své vlastní projekce, tedy přenos, identifikaci projekce, její spouštěče atd., aniž bychom to ospravedlňovali, externalizovali nebo k něčemu z toho připojili svůj příběh. To se ale mnohem snadněji řekne, než nakonec skutečně udělá, a já se nijak nevylučuji z této rovnice.

Tento proces také vyžaduje dlouhé roky studia a praxe, takže se stává naši „druhou přirozeností“ – aplikovanými ztělesněnými znalostmi a nejen intelektuálními teoriemi. Je to brána k našemu Božství, která musí být projita. Žádné zkratky. Je to zákon vzestupu a sestupu a pokračující proces pro kohokoliv z nás, kdo je zapojen do Práce – Velkého Díla.

„V projekci stínu se oddělujeme od části sebe sama a snažíme se jí zbavit, což je vlastně ale sebepoškozování, které je ve skutečnosti aktem násilí. Při promítání stínu se oddělujeme od části sebe sama a „rozdělujeme“ se (ve dví), odvracíme se od sebe s odporem a přerušujeme naše spojení s naší temnější polovinou, jako bychom se s ní ještě nikdy předtím v celém svém životě nikdy nesetkali.

Vrháme svou vlastní temnotu mimo sebe sama a vidíme ji, jako by snad existovala pouze v druhých. Pak reagujeme násilně, když se setkáme se ztělesněným odrazem našeho stínu ve vnějším světě, chceme ho zničit, protože nám připomíná něco temného uvnitř nás samých, s čím bychom raději neměli ale vůbec nic společného.

Při projekci stínu se tedy dopouštíme násilí (psychického i fyzického) nejen na sobě, ale i na „druhém“, který je příjemcem naší projekce stínu. Tento akt vnějšího násilí pak ale není ničím jiným než naším vnitřním procesem páchání násilí na části nás samých, které mění kanály a vyjadřuje se ve vnějším světě, jak v něm tak i skrze něj.

Ve snaze zničit náš projektovaný stín ve vnějším světě však jednáme špatně, stáváme se posedlými a inkarnujeme tém právě ten stín, který se snažíme zničit.

Paradoxně, když sestupujeme do hlubin našeho nevědomí, abychom se vypořádali s prima materia stínu, jsme současně na cestě vzestupu ke skutečně skutečnému světu, jak jsme uvedeni do světelných světů ducha vyšších dimenzí.

– Paul Levy, Dispelling Wetiko

Některými hlavními mylnými představami o tomto „tématu všech témat“ jsem se zabýval ve svém článku Okultní vědění, duchovní obcházení a nutnost holistické integrální sebepráce.

Řešení a náprava? Jako vždy je to Velké Dílo, protože bylo povoláno ke skutečnému probuzení, zapojení se přímo do procesu vtělení duše. Tato práce zahrnuje jak základní psychologickou práci, tak i stínovou práci a duchovní práci. Ale to je práce, které se většina lidí vyhýbá, protože to není snadné a konfrontační. Zahrnuje to vědomé utrpení a boje, protože válka je v nás a je vedena skrze nás.

Každý, kdo tvrdí, že je „osvobozen“ od jakéhokoli zásahu, je stejný jako kdo tvrdí, že je plně ztělesněn, oduševněn a osvícen. Věřit, že pouze ostatní jsou ovlivněni entitami, je samo o sobě matrixovou pastí, přeceňování úrovně vlastního bytí a s největší pravděpodobností zapojení se do nějakého obcházení. Cesta je ale velmi úzká. Zároveň tyto síly slouží jako vyučovací funkce ve světle evoluce vědomí a mohou být „využity jako učitelé“, zdůrazňují nám, co je ještě třeba vyléčit, integrovat a nebo odmítnout.

Každý je těmito silami ovlivněn jinak, dokonce i naočkovaný, a Mayer zdůrazňuje tento bod ve své knize, aby nedělal generalizace. Úroveň bytí, karmické lekce a mnoho neznámých faktorů mysli totiž vstupují do této rovnice. Nacházíme se v temném věku a všechno již bylo a nebo teprve bude odhaleno uvnitř i vně během tohoto Času Přechodu. Proto jsme tady a nemůže to zkrátka být jakkoliv jinak.

Účinky alopatické medicíny a psychiatrických léků v posmrtném životě

Posmrtný život a duchové připoutaní k zemi

Jestliže existuje evoluce vědomí v evolučním těle a duše obývající tělo, tak skutečný a vědomý jedinec, pak je zřejmé, že je to postupná zkušenost této duše v přírodě, která na sebe bere formu této evoluce vědomí: znovuzrození je samozřejmou nezbytnou součástí, je vlastně jediným možným mechanismem takové evoluce.

Je stejně nezbytná jako narození se samo; neboť bez ní by zrození bylo pouze prvním krokem bez jakéhokoliv pokračování, jen začátkem cesty bez jejích vzdálenějších kroků a příchodů. Je to právě znovuzrození, které dává při zrození neúplné bytosti v těle příslib úplnosti a duchovního významu.

– Sri Aurobindo, Filozofie znovuzrození

Ve světle evoluce duše tak evoluce vědomí znamená, že duše postupuje a „roste“ po mnoho životů, reinkarnací a znovuzrození. Tělo je nositelem duše. Po smrti duše opouští tělo a prochází různými fázemi, než se inkarnuje do nového těla. Miliony hlášených NDE (zážitky blízké smrti) sdílejí stejné zkušenosti s opuštěním fyzického těla, „cestou ke světlu“, prožívání zpětného „přezkoumání života“ atd.

Mnoho starověkých esoterických tradic, včetně antroposofie, popisuje zákony, které řídí náš posmrtný život. Tibetská kniha mrtvých je klasická příručka, která pomáhá duši projít ke Světlu a různým posmrtným fázím, aby duše neuvízla v bardu, tedy v přechodném stavu mezi smrtí a znovuzrozením.

[Poznámka: Myšlenka, že reinkarnace a tunel světla je pastí mimozemské hyperdimenzionální matrice, která má recyklovat duše, aby nás udržela uvězněné v matrixu, je paranoidní dezinformace alespoň tedy podle mého názoru, která se zdá kroužit v „okrajových konspiračních“ kruzích. Zabýval jsem se tímto tématem v tomto článku: Evoluce duše, vesmírné zákony a karma v těle.]

Úroveň bytí a stav integrace / individualizace duše určuje zážitek smrti a také to, co se stane po smrti. Celý smysl vnitřní esoterické práce a vědomého zapojení se do cesty k probuzení v tomto fyzickém těle je individuace duše, práce skrze karmu a lekce od života k životu.

Čím více jste vtěleni (což je ona integrace duše) – čím více jste upřímně zapojeni do vnitřní práce na ukotvení Božství (což znamená pracovat prostřednictvím traumat/zranění/problémů, které všichni musíme v různých stupních zakoušet) – tedy čím výše stoupá vaše Úroveň Bytí, tím více svobodné vůle pak skutečně získáte/získáte/získáte, a tím více uvědomění se/vědomí budete mít – a to vše také určí, co budete prožívat po smrti.

Stav vědomí, ve kterém se člověk nachází v okamžiku smrti, také hluboce ovlivňuje posmrtnou zkušenost. V posmrtném životě existují pasti, slepé uličky a bloky, které mohou zabránit duši dosáhnout Světla, uvíznout v nižší říši a připoutat ji k zemi jako ducha připoutaného k zemi. Thomas Mayer popisuje některé z těchto blokád posmrtného života:

… V posmrtném životě existuje mnoho blokád a slepých uliček. Spoutání duše na Zemi je dnes velmi velkým problémem. … Pracuji na tomto tématu již mnoho let a publikoval jsem dlouhou pracovní práci o pomoci mrtvým. Posmrtné blokády mohou mít své éterické, duševní a duchovní příčiny. Například šok z velmi náhlé náhodné smrti třeba může vést k posmrtné vazbě. Nevyřešená a potlačená duševní traumata shromážděná během života se často stávají nepřekonatelnou blokádou, kterou duše po smrti nemůže překonat. Příliš hluboké záměrné ponoření se do materialistického způsobu myšlení může vést k zatemnění vědomí v posmrtném životě. V důsledku toho pak již duše nevnímá své duchovní prostředí…“

Práce Dr. Willama Baldwina a „Spirit Releasement Therapy“ jdou ještě hlouběji do tohoto tématu. Duch/duše připoutaná k zemi je přežívající vědomí zesnulého člověka. Může se připojit k jiné živé lidské bytosti jako diskarnovaná entita. Je to vlastně ta nejběžnější forma posedlosti.

Posedlost zesnulých duchem připoutaným k zemi je samo o sobě velkým tématem. Zde je krátký článek: Syndrom posedlosti duchem založený na práci Dr. Baldwina. Doporučuji také jeho knihy „Spirit Realeasnemnt Therapy“ a „Healing Lost Souls“, stejně jako klasiku Dr. Edith Fiore „Neklidní mrtví – psycholog, léčí posedlost duchem“. Jejich práce popisuje mnoho případových studií o tom, jak uvolnit nežádoucí duchy z vašeho těla a pomoci zmateným duchům připoutaným k zemi přejít zpátky ke Světlu.

Otrava těla drogami také způsobuje zablokování v posmrtném životě

Nicméně, jak řekl Mayer, „nejen stav duše a ducha ovlivňuje život po smrti; Existují také blokády způsobené otravou těla.“

Nadměrné užívání alopatických léků a psychiatrických léků / léčiv (včetně „nelegálních“ drog) může velmi negativně ovlivnit posmrtný život a udržet takovou duši připoutanou k zemi. Dr. Baldwin učinil stejné objevy ve své práci, stejně jako Steve Richards ve své práci s holografickou kinetikou.

Thomas Mayer popisuje právě takový případ [založený na asthroposofii] u někoho, kdo zemřel na rakovinu poté, co dostal těžké dávky chemoterapie:

Cementované éterové tělo po chemoterapii

„Během meditačního kurzu Martina zachvátil tak hluboký smutek, který ho překvapil a zaměstnával po celý den. Podívali jsme se na něj blíže a ukázalo se, že jeho dvojče, Stefan, zemřel na rakovinu před šesti lety… Před svou smrtí dostával silnou chemoterapii a měl nafouklý obličej. Smutek, který Martina zachvátil, nebyly jeho vlastní pocity, ale pocity jeho bratra.

Byl zoufalý, protože se nedokázal pustit – cítil se, jako by byl spoután železnými řetězy vnější silou. Nejdřív jsem tomu nerozuměla, protože ve své duši byl Stefan žoviální, šťastný a svobodný; Nemohl jsem najít vůbec žádné pouto. Teprve když jsem se podíval na jeho éterické tělo (životní tělo), pochopil jsem, že je ztuhlé jako černé lepidlo, zhutněné jako asfalt. To byly důsledky chemoterapie.

Stefanovo astrální tělo (tělo duše) se nemohlo oddělit od těla éteru; jeho astrální tělo nebylo schopno opustit svůj pozemský život a vstoupit do Kamaloky, tedy do tzv. Měsíční sféry. To pro Stefana nebylo možné, i když po tom naléhavě toužil.

V jeho éterickém těle jsem našel soraticko-ahrimanské bytosti, které byly zjevně spojeny s látkami používanými při chemoterapii, a tak získaly přístup ke Stefanovu tělu.

Jednalo se o vedlejší účinky chemoterapie, které ovšem nejsou popsány v příbalové informaci. Je však známo, že hřbitovy prodlužují dobu ležení mrtvých těl po chemoterapií, protože se tato těla nerozkládají snadno (Frankfurter Allgemeine Zeitung 199, novinový článek z 9.5.1997, „Chemotherapie verzoegert Verwesungsprozess“ – „Chemoterapie zpomaluje proces rozkladu“). To je pozemské vyjádření toho, co Stefan zažil v duchovním světě.“

Ve své knize Mayer popisuje více případů škodlivých účinků [legální] eutanazie, protilátkové terapie, psychiatrických léků, morfinu a dalších alopatických léků na astrální/éterické tělo během života a v posmrtném životě. Mohou udržet ducha uvízlého v nižší astrální říši a zranitelného vlivem a připoutaností nepřátelských sil soratiky.

Na těchto příkladech se neříká, že všechny ortodoxní (alopatické) léky fungují tímto způsobem. Mnohé z nich ne, ale některé ano. Takové posmrtné následky pak připomínají mučení. Posmrtné vedlejší účinky léků se však vůbec nezkoumají a nezohledňují. … Problém je ale znám již poměrně dlouhou dobu. Rudolf Steiner před sto lety mluvil velmi jasně o tom, jak mohou mít hmotné látky posmrtný účinek.

Zde je další příklad případové studie účinků psychiatrických drog v posmrtném životě:

„Kolega studoval Melperone, jeden z nejčastějších léků na agitovanost, úzkost a depresi. Nechala drogu působit na své tělo a zažil, že „já“ a astrální tělo byly vtlačeny do éterického těla a fyzického těla a drženy v nich. V důsledku toho byla aktivita jeho vlastního „já“ paralyzována a astrální tělo se stalo hbitějším; vyvinula se jakási otupělost a strnulost.

Lze předpokládat, že to má vliv také na spánek a že „já“ a astrální tělo již nemohly být v noci pravidelně uvolňovány z éterického a fyzického těla, ale zůstaly v něm uvězněny. Duše již nemohla být v době spánku mezi duchovními bytostmi. Tím by vědomí duchovního světa vyhaslo a duše by byla uvedena do umělé nehybnosti.

Taková byla zkušenost ženy, jejíž matka dostala Meloperon, když žila v domově důchodců. Paní, které bylo přes 90 let a byla duchovně probuzená, se zoufalými slovy dostala do tohoto stavu: „Já už nejsem! Už tu nejsem!“ Podívala se na dceru, která ji navštívila, a řekla: „Tady přicházíš a já bych měla být šťastná, ale nic necítím.“ – Už se nemohla radovat ani se ničeho účastnit. Ztratila také zájem o antroposofii, dokonce i o modlitbu, která byla součástí jejího života po celá desetiletí.

Tento stav se nezastavil smrtí. O několik let později bylo zjištěno, že duše staré dámy byla stále v izolaci a nemohla vstoupit do pravidelného procesu Kamalokoa. Chyběla mu schopnost hluboce pocítit důsledky vlastních činů v duších druhých. Měla sice stále povědomí o sobě samé, také měla vzpomínky na svůj život na Zemi, ale jen ze svého vlastního pohledu.

Uvízla v určité nehybnosti duše a nemohla přímo vnímat ani vnímat duchovní okolí lidských duší, které jí patřilo, ani je vnímat v dálce. Žila izolovaná a obklopená temnotou. Světlo a teplo obdržela pouze skrze láskyplnou péči živých – jejich prosby, meditace a duchovní myšlenky. Tato pozornost však nemohla zásadně změnit samotný stav izolace. Toho bylo dosaženo pouze cílenými rozsáhlými léčebnými meditacemi.

Šokující na tomto případu je, že i lidé, kteří intenzivně žili s antroposofií, mohli být drženi v šedém kokonu – v samotě a bez přímého vnímání svého duchovního okolí – způsobeného psychotropními drogami. Jejich proces vývoje v Kamaloce může být vážně zbrzděn po celá léta.“

V Mayerově knize je více případů těchto škodlivých účinků léčiv na duchovní těla lidí.

Škody způsobené očkováním proti koronaviru v posmrtném životě

Thomas Mayer a jeho výzkumný tým také zjistili, že účinky vakcín zdaleka nekončí smrtí. Zatímco fyzické tělo je po smrti odhozeno, duchovní bytosti a síly z vakcín proti covidu pokračují v práci. Mayer ukazuje některé případové studie toho, co to vlastně znamená přímo pro zemřelé očkované lidi:

„Dne 23. února 2021 jsem měl při pracovní schůzce možnost vnímat zemřelou osobu, která byla jheště před opuštěním těla očkována proti koronaviru. Éterické tělo zesnulého bylo stažené, nakloněné a napjaté, duše k němu byla připoutána, smutná, trpící, osamělá a dezorientovaná v temnotě. Za normálních okolností se po smrti éterické tělo rozpíná a stává se svobodným obrazem života, ve kterém zesnulý prožívá všechny vzpomínky na svůj minulý život současně a jasněji. To se zde nestalo, bylo zabráněno životnímu tablu a duše uvízla na zemi. Žádné světlo duchovního světa se k němu nedostalo. Obvykle jsou zesnulí přijímáni a obklopeni svými anděly. V tomto případě tomu tak nebylo, anděl byl bez jakéhokoliv spojení na vedlejší koleji.

Z takových zablokovaných stavů se duše nemohou v nějaké dohledné době osvobodit ze svých nesnází. Potřebují zásah zvenčí. Zde mohou pomoci duchovní zásahy, které jsou stimulovány vtělenými lidmi. Udělali jsme pro tuto ubohou duši vše, co bylo v našich silách, abychom jí pomohli v procesu vývoje. Byl to jen ojedinělý případ, nebo je to po očkování proti koroně běžné? To je skutečně palčivá otázka.

Pokud není nikdo, kdo by se postaral o zesnulé upoutané na Zemi, může to trvat i mnoho staletí, než se jejich stav změní. Je to jen injekce a pak můžete znovu cestovat,“ oznamují reklamy na očkování. Ale ve skutečnosti by to mohlo znamenat, že duše nemůže putovat duchovním světem stovky let po smrti, uvíznout tu, trpět a tím i zatížit živé.“

Mayer také zmiňuje, že „duchovně jsou zesnulí vždy blízko živým, kteří jsou s nimi spojeni. Pokud jsou mrtví ve špatném stavu, vyzařuje to i k živým.“ Naznačuje to možnost, že tito duchové zesnulých, kteří jsou stále připoutaní k zemi, tak mohou mít za následek duchovní připoutanost k živé populaci, jak to popsal Dr. William Baldwin ve své práci zmíněné dříve.

Mayer si nyní klade velkou otázku, když stojí jako slon v obývacím pokoji a řeší skutečnost, že více než polovina světové populace se stala plně očkovanou alespoň jedním krátkým očkem. Mnoho lidí mělo dvě, tři nebo dokonce čtyři přeočkování. Víme také, že Klaus Schwab (WEF), Bill Gates a WHO chtějí, aby se takto naočkovala naprosto celá světová populace.

„Jak bylo ukázáno v předchozích kapitolách, o některých moderních lécích je již známo, že mají podobné posmrtné účinky, jakých jsme si všimli po očkování proti Covidu. Nyní by však mělo být naočkováno celé lidstvo. Pokud posmrtná fáze obnovy selže pro miliardy lidí, co se vlastně stane s lidstvem? To by bylo stejné jako s inkarnovanými lidmi, kterým je odepřena hluboká přestávka na spánek. Mohou se tito mrtví lidé připoutaní k zemi vůbec znovu inkarnovat? A jaké účinky by to vlastně mělo na jejích další inkarnace?“

Podrobný pohled na očkované lidi na Zemi

Mayer a jeho tým pozorovali velmi citlivě 11 mrtvých lidí, kteří byli očkováni. Jejich duše byly připoutány k zemi, izolovány a staly se snadno kořistí okultních nepřátelských sil:

„Podívali jsme se velmi citlivě na jedenáct zemřelých, kteří byli očkováni. Těchto jedenáct mrtvých lidí bylo upoutáno na zem. Jejich vyšší těla byla tak nesouvislá a bez ochrany vyšších bytostí, že se stala snadnou kořistí pro nepřátelské duchy. I-jejich celá organizace, vyšší „já“ a andělé byli také připoutáni k zemi a byli vystaveni útoku těchto bytostí.

Duše byly většinou v temném duchovním prostoru, naplněném strachem, zoufalstvím a bolestí. Neměli žádný kontakt s jinými dušemi a cítili se tam sami a opuštění. Tyto negativní pocity a myšlenky mají destruktivní účinek i zde na Zemi a jsou účelně využívány ahrimanskými a asurskými bytostmi.

Existují však také i ještě hlubší „pekelné říše“ v nižších astrálních úrovních, kam mohou být duše očkovaných staženy:

„Jsme rádi, když jsou duše pouze pozemské, protože jsme měli i případy, kdy byly duše strženy do tzv. šesté duchovní temné vnitřní vrstvy země. To se stane, když dojde k výbuchu éterického a astrálního těla při smrti. Ale k tomu skutečně došlo jen v některých případech.“

Více případů očkovaných lidí vázaných na Zemi

„… Došlo ke ztmavnutí, jako malé černé tečky, z kontaktu s temnými silami. Dvojník je o něco blíž než obvykle a má silný vztah k těmto temným bodům astrálního těla. Elementární tělo bylo zatvrzeno, došlo k traumatu. Také strážný anděl měl zbytky traumatizace. Setkání s temnými bytostmi, které přicházejí s vakcínami, se zdá být pokaždé skutečně velkou výzvou a zanechává své stopy.

Tento příklad také ukazuje hluboký účinek očkování proti koronaviru. Může se jednat o traumatický, těžce zraňující zážitek, a proto se zesnulý velmi často nedokáže osvobodit vlastním úsilím. Pak je nutná pomoc a vliv zvenčí. Bez takového zásahu může stav připoutání k zemi a odříznutí od duchovního světa trvat velmi dlouho. Pár set let se zdá být opravdu možné…“

Další výzkumná skupina v Německu zkoumala 31 očkovaných zemřelých lidí:

„Podívali jsme se celkem na 31 očkovaných zemřelých, z nichž všichni byli stále ještě na Zemi. Tito lidé zemřeli v březnu a dubnu 2021 a bylo jim většinou více než 80 let.

Země znamená, že éterické tělo a fantomové tělo (fyzické duchovní tělo) jsou ztuhlé a nerozpínají se. Duše je k těmto tělům připoutána, a proto žije v temnotě – neprožívá životní panorama ani své duchovní prostředí a neprožívá ani svého anděla. Nemohou zakusit ani jiné světlem naplněné mrtvé kolem sebe, ani hřejivé duchovní světlo Krista.

Kvůli svému špatnému stavu tyto pozemské duše negativně ovlivňují duševní a vědomý život těch, kteří se inkarnovali na Zemi, kteří s nimi byli nějak spojeni, a tak formují kolektivní atmosféru, aniž by si to sami vůbec nutně uvědomovali. […]“

Další otázkou, která vyvstává ve světle těchto pozorování, je, zda je rozdíl, pokud někdo zemře až o několik let později po očkování. Všechny výše uvedené případy se týkaly zemřelých lidí, kteří zemřeli jen během několika týdnů po podání vakcíny. Nadřízený výzkumný tým položil tuto otázku a uvedl, že je nemožné říci, protože to nebylo možné pozorovat v době tohoto výzkumu a vydání Mayerovy knihy.

Poté, co si tyto případy ověřil a uvědomil si „hrůzu situace“ s ohledem na duchovní důsledky miliard lidí, kteří byli očkováni, tak Mayer opět sdílí své myšlenky:

„Abych si tyto zkušenosti ověřil, pracoval jsem s těmito zesnulými sám a mohl jsem jen potvrdit hranice země a popsané zvláštnosti. Rozsah těchto posmrtných účinků očkování je pro mě skutečně děsivý. V posledních letech jsem se hodně zabýval blokádami v posmrtném životě a viděl jsem toho již tolik, že jsem byl schopen vyvinout si jakýsi druh profesionální střízlivosti, podobně jako záchranáři, kteří řídí záchranku od nehody k nehodě.

Nicméně rozsah této očkovací katastrofy se mi dostává skutečně až pod kůži. Pro svou vlastní duchovní hygienu je důležité, abych těmto pocitům dal prostor. Proto o tom také píšu. Díky tomu se proměňují v sílu, která mi umožňuje zůstat u tématu a napsat tuto knihu.“

Další případy pozemských duchů očkovaných lidí jsou v Mayerově knize, kterou si ostatně můžete přečíst a studovat sami. Pro účely tohoto článku jen cituji některé vybrané případy, abych poskytl přehled ve světle celkové agendy matrixu a duchovního boje, ve kterém se právě všichni nacházíme. Jak jsem již řekl mnohokrát a jak se to také stává ještě zřejmějším, tak jsme uprostřed multidimenzionální války o naši duši a v podstatě o celou budoucnost lidstva.

Ale ne vše je ještě ztraceno. Na konci tohoto článku se dostaneme k té důležité části „co dělat“. Není to nic nového a je to jen to, co jsem již mnohokrát řešil znovu a znovu. Všichni máme tu moc překonat tuto děsivou situaci a získat zpět svou duši a božskou podstatu, ale vyžaduje to naše úsilí, upřímnost a vlastní zodpovědnost.

Zemští duchové očkovaných mrtvých jako potrava pro temné nepřátelské duchy

Mayer učinil další znepokojivý objev. V některých případech se uvězněný pozemský duch zemřelého očkovaného člověka stává snadnou kořistí, na které by se nepřátelské síly rády přiživovaly, tj. vysávaly z nich životní sílu. Nejčastěji se ostatní duchové připoutaní k zemi stávají vodiči mocných protivníkových negativních sil, jak je popsáno v tomto případě:

„… Během duchovního zásahu jsem se nejprve soustředil na duchy soraticko-transhumanismu v jejím éterickém těle. Ale to nestačilo, byly tu další temné inkluze spojené se skupinou zemřelých, kteří byli v bídném stavu a spojili se s nejvyššími nepřátelskými duchy. Ty vysávaly sílu z ženy stále ještě připoutané k zemi. Teprve poté, co byla posedlost touto skupinou mrtvých odstraněna, byl duchovní zásah pociťován jako přinášející nějaké účinky.

Toto vysávání není vůbec překvapující; zotročení zesnulého existuje po celé věky v mnoha variantách a často bylo také vyvoláno zcela vědomě. V tomto případě odporná skupina mrtvých duší jednoduše využila „dobré příležitosti“ a obsadila bezbrannou ženu, aby si pomohla svými silami. Zesnulí, kteří jsou zabaleni svým andělem, nemohou být posedlí, ale této andělské ochraně právě zabránilo Corona očkování .

Jak často se stává, že zemští očkovaní mrtví jsou používáni jako krmítko pro duchovní predátory? Obávám se bohužel, že velmi často, protože v duchovním světě je nespočet ubohých mrtvých, kteří nemají žádné spojení s vyšším duchovním světem, a proto se uchylují k tomu, aby se jen živili z moci jiných mrtvých.“

Mějte na paměti, že protichůdné okultní nepřátelské síly se živí vědomím, životní silou a projektovaným emocionálním lůžkem lidských bytostí – primárním „modus operandi“ temných sil, které si zotročily lidstvo a konečným „účelem“ hyperdimenzionální matrice. Psal jsem o tomto tématu do hloubky v průběhu let. Pro výběr článků a esejí na toto téma, jděte ZDE a podívejte se na mé bezplatné e-knihy. Také jsem vytvořil 8-hodinový webinář o těchto okultních silách ZDE.

Jediný způsob, jak se plně chránit, je prostřednictvím Velké Práce a oduševnění vašeho Bytí. Čím více žijete z esence a máte svou duši plně vtělenou, tím méně se k vám tyto nepříznivé síly mohou dostat, ať už v tomto fyzickém životě nebo v posmrtném životě.

Osvobození těch, kteří zemřeli v důsledku poškození vakcínou, může být ovšem velmi obtížné

V další kapitole knihy Mayer sdílí zkušenosti praktikujících, kteří pomáhají uvízlým pozemským duchům zesnulých očkovaných lidí přejít zpátky ke světlu, dostat je ze spárů temných, nepřátelských sil a získat jim zpět své duchovní Já.

Tato práce není vůbec snadná a vyžaduje mnoho okultních znalostí, zkušeností a nadsmyslového vnímání. Kromě toho musí být praktikující opatrný, aby na sebe nevzal entitu sám nebo nebyl negativně ovlivněn ještě i jinými způsoby. Jak již bylo zmíněno dříve, tak praktici v Mayerově výzkumném týmu a citovaní v jeho knize jsou všichni vyškoleni v antroposofii založené na Steinerově práci s desítkami let zkušeností.

Nicméně stejná léčebná práce na pomoci pozemským duchům přejít a zotavit se z nepříznivých účinků očkování by mohla být také dosažena, podle mého názoru – s modalitou Dr. Williama Baldwina „Spirit Releasement Therapy“ a Steve Richarda „Holographic Kinetics“. Jsem si jistý, že jiné způsoby uvolňování ducha mohou dosáhnout stejného výsledku [ale existuje také mnoho nesmyslů a pseudo-New Age-typů modalit], ale mohu pouze komentovat ty, které jsem sám studoval nebo se kterými jsem sám pracoval.

Ale ať už je modalita jakákoli, není to snadná práce, ale vyžaduje mnoho sezení a spoustu času a energie. Mějte také vždy na paměti, že máme co do činění s novým typem „démonické“ entity („vakcinační bytosti“ a/nebo „duchů soraticko-transhumanismu“), která je injekčně aplikována přímo do lidí prostřednictvím vakcíny.

Thomas Mayer píše o těchto výzvách duchovním léčitelům, kteří pomáhají mrtvým:

Zpráva však odhaluje jeden velký problém: dokonce i duchovní léčitelé, kteří mají zkušenosti s pomocí mrtvým, mohou být zahlceni očkovanými mrtvými a práce trvá velmi dlouho. Kdo se tedy postará o obrovské množství očkovaných zemřelých? To přece není vůbec zvládnutelné. Je zde absolutní nedostatek kvalifikovaného personálu a školení. Pouze ve vybraných případech se tedy očkovaným mrtvým dostane takové pomoci, kterou potřebují.“

Když si Mayer uvědomil nemožnost pomoci všem očkovaným mrtvým, dospěl k nejdůležitějšímu závěru, na který jsem také neustále upozorňoval:

„Ti, kteří se nechají očkovat, to musí udělat na vlastní duchovní zodpovědnost. V současné době je bohužel dost naivní doufat v nějakou posmrtnou pomoc. Pokud se věci nedaří, duchovní svět již nemůže dosáhnout k zemřelému a ostatní inkarnovaní lidé, kteří mají potřebné schopnosti a zkušenosti, jsou dnes beznadějně přetíženi.

Dodal bych k tomu, že tato „duchovní zodpovědnost“ musí být také aplikována neočkovanými nebo kýmkoliv, kdo je dostatečně vědomý, aby se zapojil do tohoto vnitřního (velkého) díla na všech úrovních: fyzické, emocionální, psychologické a duchovní. Toto je práce ztělesnění duše a upřímné práce na sobě k vyhnání a odmítnutí všech temných sil a znovuzískání si vaší duše.

Kolik z nich je pozemských?

Konečnou otázkou je, kolik z očkovaných mrtvých nepřešlo do lIghtu, ale stalo se duchy připoutanými k zemi, uvízlými v nižší astrální říši. Thomas Mayer a jeho výzkumný tým kvalifikovaných a zkušených supersenzibilních praktiků zjistili, že ze 48 očkovaných zemřelých, se kterými pracovali, pouze jeden z nich nebyl pozemský. V takovém případě bych řekl, že vývoj duše a duchovní konstituce člověka byly dostatečně silné, aby odrazily soratické bytosti vakcíny, i když si vakcínu vzal.

Zde jsou Mayerovy poznámky k tomuto konkrétnímu případu:

„Velmi zvláštním zážitkem pro mě bylo setkání s Rafaelem 5.28.2021, velkou duší. Raphael zemřel v březnu 2021 ve věku 91 let, tři dny po očkování. Zemřel by v dohledné době i bez očkování. V posledních letech byl sice dementní, ale fyzicky docela fit. Měl velmi blízko k antroposofii. […]

… Co se stalo s očkováním proti koroně před jeho smrtí? Snažím se na to dívat a mám dojem, že jeho duše si byla vědoma hlubokých temných bytostí a sil, které přišly s očkováním. Dobře cítím jejich kvalitu, on by to asi cítil taky. Ozvalo se však „Sem nevstoupíš!“ A tak jimi zůstal vnitřně nedotčen.“

Nicméně 47 ze 48 zesnulých se po smrti stane zemským duchyi:

„Vyvstává otázka: Lze popsané případy zobecnit? Dá se očekávat, že velmi mnoho očkovaných zemřelých zůstane upoutáno na Zemi?
Myslím, že ano, protože tato tendence je poměrně jasná. V našem výzkumu jsme zjistili, že téměř žádný z očkovaných mrtvých nebyl upoután na Zemi. Počet zkoumaných případů je samozřejmě stále velmi malý, ale výsledek je poměrně jasný. Ze 48 zesnulých zmíněných v této kapitole bylo 47 upoutáno na Zemi a pouze jeden ne.
Musíme tedy předpokládat, že očkování Corona vede do značné míry k pozemské hranici po smrti – pokud před smrtí neproběhly žádné procesy „zpracování“ vakcíny.

Tento stav je důležitý, protože ve všech studovaných případech uplynulo mezi očkováním a smrtí jen několik týdnů a lidé byli většinou již tak staří nebo pravděpodobně v tak špatném stavu, že téměř žádné procesy ani nemohly proběhnout. Pokud je člověk očkován ve středním věku, vede aktivní život a poté zemře po 30 letech, je třeba předpokládat, že převažují zcela odlišné předpoklady pro posmrtný život – alespoň tedy pokud se očkování proti koroně neopakuje každý rok.

V Mayerově knize je více informací také přímo o CVOID-19, o samotné „nemoci“ a dalších tématech s ní souvisejících, která jsou k dispozici ale pouze v německém vydání kompletní knihy a v době psaní tohoto článku. Jak již bylo zmíněno, anglická verze kompletní knihy vyjde až někdy koncem léta 2022.

Situace není beznadějná – důležitost zapojit se do velkého díla

Navzdory této zoufalé situaci a znepokojujícím odhalením o duchovních účincích vakcíny Corona nezapomínejme na důležitý bod, který Mayer [a já také] učinili hned na začátku:

Musíme si dávat velký pozor na paranoiu, i na příliš negativní myšlení (četnost strachu zkázy a temnoty) a obzvláště opatrní musíme být na generalizace. Zatímco situace může někomu připadat opravdu zoufalá, znepokojující a dokonce zcela „beznadějná“, tak musíme zůstat nereaktivní a objektivní, jak nejlépe umíme. V dnešním „hnutí za pravdu“ a „konspiračním světě“ vidím tendenci přehnaného strachu a negativních pocitů plných stínových projekcí.

Jak napsal Thomas Mayer ve své knize, každý je vakcínou ovlivněn jinak na individuální bázi, takže rozhodně nemůžeme generalizovat. Přichází mnoho známých i neznámých faktorů: kolik dávek/posilovačů člověk dostal, jaká je úroveň bytí člověka, vývoj duše, duchovní síla, karmické a duchovní lekce a mnoho dalšího, co je pro mysl třeba i nemožné pochopit.

Mayer také uvedl, že „situace není beznadějná“ a je třeba se poučit. S tímto tvrzením z celého srdce souhlasím. Ve skutečnosti vše, co existuje, jsou lekce ve světle evoluce vědomí z mnohem širší perspektivy obrazu v souladu s Boží vůlí. Je nezbytné zapojit se do Velké práce na individuaci a oduševnění našeho bytí, tj. vtělení duše, ukotvení duše a vynesení esence na povrch bez ztotožnění se s naším egem-osobností.

Musíme si však být také vědomi nebezpečí duchovního obcházení. Tato práce také zahrnuje hlubokou psychologickou práci na uzdravení všech našich ran a traumat, hlavně zapojení se do práce se stínem, na uvědomění si našich projekcí a jejich spouštěčů, a tudíž léčení/uzavření vstupního bodu pro jakékoliv nepřátelské síly, které by mohly vstoupit.

V průběhu let jsem psal a mluvil o této nezbytné hlubší [vnitřní] práci více do hloubky. Pokud jste v mé práci noví, najdete o ní mnoho zdrojů na mých webových stránkách a v hypertextových odkazech v tomto článku. S Laurou jsme o tom také mluvili v mnoha epizodách podcastu Cosmic Matrix.

Ona to totiž není ani zdaleka snadná práce. Mnoho lidí říká, že se chtějí „probudit“ a zapojit se do práce se stínem. Přesto, když guma narazí na silnici, stane se chaotickým a nepohodlným, když se objeví veškerý potlačený nevědomý psychický materiál. Protiprojekce nastupují se všemi ospravedlněními a racionalizacemi a mnoho lidí s dobrými úmysly zkrátka a dobře nemůže v tomto bodě již překročit práh a „znovu usnout“.

Jsme uprostřed Kali jugy (vládne jí démon Kálí, ne bohyně Kálí, jak si většina lidí plete), nejtemnějšího cyklu, kde je lidstvo nejvíce vzdáleno od Božství a kde antibožské síly temnoty vládnou světu a pracují prostřednictvím lidí na normalizaci všech druhů patologií. V Kali juze jsme tisíce let, pokaždé když sestupujeme hlouběji do temnoty.

Z vyšší perspektivy je to přirozený proces ve světle evoluce vědomí podle Zákona Vzestupu a Sestupu. Přesto také přispíváme k temnotě a živíme anti-božské okultní síly, protože nejsme „integrálně upřímní“, jak řekla Matka [partnerka Sri Aurobinda]. Jinými slovy, neodevzdali jsme ještě plně všechny části našeho Bytí Božskému.

Všichni bez výjimky jsme stále připoutáni/závislí a poháněni vědomými/nevědomými touhami pramenícími z naší nižší materiální podstaty, a proto tím také přispíváme k temnotě „tam venku“. Všichni to ale ospravedlňujeme svým vlastním způsobem.

Každý, a to naprosto bez výjimky, má nějaké trauma sahající zpět po celý život a dokonce i jen základní zranění z dětství z vyrůstání ve světě, kde se veškerá patologie stala již normalizovanou. Všichni máme své cíle, potřeby, touhy a přání, které pramení ze zraněného/podmíněného falešného já, z tzv. falešné duše touhy (jak to nazval Sri Aurobindo), která si ji ale plete se svým pravým Já.

Jsou to kompenzace a externalizace, které se nemají vypořádat s bolestí z toho, že se nesnaží zaplnit díru uvnitř, která přitom ale nikdy nemůže být zaplněna tímto způsobem. A to je také místo, kde se do něj nepříznivé okultní síly vpínají, živí se jím a dokonce ho pohánějí skrze pokušení.

Nejsme zcela upřímní a máme všechny druhy výmluv, racionalizací a důvodů, proč se nezapojit do Velkého [vnitřního] Díla. Promítáme svou bolest navenek na ostatní a ospravedlňujeme naše spouštěče a projekce. Každý, kdo tvrdí, že není zraněn/traumatizován nebo nemá žádný stín, je ještě více traumatizován, než si uvědomuje.

Jak pokračuji v noření hluboko do své vlastní temnoty, zářím světlem [vědomím] na všechny části sebe sama, které byly zraněny a traumatizovány, zanedbávány, zahanbeny a vyhýbaly se jim, se vší bolestí, smutkem, hněvem a zármutkem, které se v tomto procesu objevují, tím více to vidím u ostatních, kteří sní o tom, že jsou vzhůru a jsou odříznuti od svých těl. mechanicky žít spolu jako programy. Celá jejich existence je jen traumatickou reakcí, protože jsou loutkami sil, o kterých nemají žádné povědomí.

Nemluvím jen o lidech, kteří souhlasí s globalistickou agendou, ale také o mnohých, kteří tvrdí, že jsou „probuzeni“ jen proto, že vidí skrze agendu 3D matrixu. Ale stále se externalizují a neznám mnoho lidí, kteří by se skutečně upřímně zapojili do vnitřní práce, aby vyčistili nádobu, aby se plně integrálně odevzdali Božství.

Nevylučuji se z rovnice, protože občas vidím svůj nedostatek upřímnosti. Boj o to, jak moje ego-osobnost zasahuje do všech svých připoutání, jak nevědomé trauma/zranění ve mně stále spouští specifické reakce a chování, a jak mohu občas projektovat svůj stín na ostatní a svět.

Nikdy bych netvrdil, že jsem plně „probuzený“ v pravém významu tohoto slova. Tolik lidí přeceňuje svou úroveň bytí/uvědomění jen proto, že možná mohou vidět skrze klam 3D matrixu na intelektuální úrovni.

To však nestačí. Jak jednou řekl Adyashanti:

Pravdou je, že většina lidí, kteří říkají, že chtějí probuzení, se ve skutečnosti „probudit nechtějí“. Chtějí svou verzi Probuzení. To, co ve skutečnosti chtějí, je být opravdu šťastní ve svém vysněném stavu. Ale skutečný, upřímný impuls k osvícení je něco, co jde daleko za touhu zlepšit náš vysněný stav. Je to impuls, který je ochoten podrobit se všemu, co je potřeba, aby se probudil.

Autentickým impulsem k osvícení je vnitřní modlitba, která žádá o cokoliv, co nás přivede k plnému probuzení, bez ohledu na to, zda se to ukáže jako nádherné nebo hrozné. Je to impuls, který neklade žádné podmínky na to, čím musíme projít.“

Jinými slovy, opravdu se chcete probudit nebo jen být šťastní? Odpověď na tuto otázku a to, jak se podle ní chováte, je zkouškou vaší upřímnosti a nakonec „řešením“ šílenství/temnoty „tam venku“, protože pouze vaše vlastní upřímné probuzení může pomoci změnit svět. Pokud je vaše odpověď na tuto otázku „Chci obojí“, uvidíte dokonalý příklad toho, proč je svět stále v temnotě a váš vlastní vnitřní boj se všemi rozpory.

Máme před sebou ještě dlouhou cestu, ale nenechte se mýlit, skutečné probuzení je destruktivní proces uvnitř vás, nejen tam venku. Tato jóga [sjednocení s Božským] je bitva… Nikdo nemůže dosáhnout nebe, kdo neprošel peklem,“ jak Sri Aurobindo a mnoho dalších mistrů minulosti poukázali na tuto univerzální/božskou Pravdu. Nikdo nemůže uniknout Zákonu vzestupu a sestupu. Je to o zapojení se do Díla. Taky si to zrcadlo nastavuju.

Jsou dvě síly, které jediné mohou ve svém spojení vykonat velkou a obtížnou věc, která je cílem našeho úsilí, pevnou a neselhávající aspiraci, která volá zdola, a nejvyšší Milost shora, která odpovídá.

Ale nejvyšší Milost bude jednat pouze v podmínkách Světla a Pravdy; nebude jednat za podmínek, které na něj klade Lež a Nevědomost. Neboť kdyby se podvolila požadavkům Falše, zmařila by svůj vlastní účel.

To jsou podmínky Světla a Pravdy, jediné podmínky, za kterých sestoupí nejvyšší Síla; a je to pouze nejvyšší nadmentální Síla, sestupující shora a otevírající se zdola, která může vítězně zvládnout fyzickou Podstatu a zničit její obtíže.

Musí existovat naprosté a upřímné odevzdání; musí existovat výlučné sebeotevření se božské Síle; musí existovat neustálá a integrální volba Pravdy, která sestupuje, neustálé a integrální odmítnutí lži mentálních, vitálních a fyzických Sil a Zdání, které stále vládnou pozemské přírodě.

Odevzdání musí být úplné a zmocnit se všech částí bytosti. Nestačí, aby psychika (duševní bytost) reagovala a vyšší mentální přijetí nebo dokonce vnitřní vitálno se podřídilo a vnitřní fyzické vědomí cítilo vliv.

V žádné části bytosti, ani v té nejvnější, nesmí být nic, co vytváří rezervu, nic, co se skrývá za pochybnostmi, zmatky a úskoky, nic, co se bouří nebo odmítá.

Pokud se část bytosti odevzdá, ale jiná část se rezervuje, následuje svou vlastní cestu nebo si vytváří své vlastní podmínky, pak pokaždé, když se to stane, vy sami od sebe odstrkujete božskou Milost.

Pokud za svou oddaností a odevzdáním vytváříte krytí pro své touhy, egoistické požadavky a životní naléhání, pokud tyto věci nahradíte pravou aspirací nebo je s ní smícháte a pokusíte se je vnutit Božské Šakti, pak je zbytečné vzývat božskou milost, aby vás proměnila.

Pokud se na jedné straně nebo v jedné části otevíráte Pravdě a na druhé straně neustále otevíráte brány nepřátelským silám, je marné očekávat, že božská Milost zůstane s vámi. Musíte udržovat chrám čistý, chcete-li tam instalovat živou Přítomnost.

Jestliže pokaždé, když Síla zasáhne a přinese Pravdu, se k ní obrátíte zády a znovu tak jen vyvoláte lež, která byla vyloučena, není to božská Milost, kterou musíte obviňovat za to, že vás zklamala, ale je to falešnost vaší vlastní vůle a nedokonalost vašeho vlastního odevzdání se.

Budete-li volat po Pravdě, a přesto si něco ve vás pokaždé jen vybere to, co je falešné, nevědomé a nebožské, nebo dokonce prostě jen není ochotno to vše úplně odmítnout, pak budete vždy otevřeni útokům a milost od vás ustoupí. Nejprve odhalte, co je ve vás samých falešné nebo nejasné, a vytrvale to odmítejte, jedině tak můžete správně vyvolat božskou sílu, aby vás proměnila.

Nepředstavujte si, že pravda a lež, světlo a temnota, odevzdanost a sobectví mohou přebývat společně v domě zasvěceném Božství. Transformace musí být integrální, a proto je nutné i integrální odmítnutí všeho, co jí odolává.

Odmítněte onu falešnou představu, že božská Síla pro vás udělá a nebo že je snad dokonce povinna udělat vše jen na váš požadavek, a to i když nesplňujete podmínky stanovené Nejvyšším. Učiňte své odevzdání nejprve pravdivým a úplným, pak se už všechno ostatní udělá za vás.

Odmítněte také falešné a líné očekávání, že božská Síla za vás udělá i odevzdání. Nejvyšší vyžaduje, abyste se jí odevzdali, ale nevnucuje to: jste svobodní v každém okamžiku, dokud nepřijde neodvolatelná proměna, abyste zapřeli a odmítli Božství nebo si vzpomněli na své sebedarování, pokud jste ochotni trpět duchovní následky.

Vaše odevzdání musí být opravdu vlastní a svobodné; Musí to být odevzdání živé bytosti, ne inertního automatu nebo mechanického nástroje. Netečná pasivita je neustále zaměňována se skutečným odevzdáním, ale z nehybné pasivity nemůže vzejít nic pravého a mocného. Je to netečná pasivita fyzické přírody, která ji ponechává na milost a nemilost každému temnému nebo nebožskému vlivu.

Radostné, silné a nápomocné podřízení se působení Božské síly, poslušnost osvíceného učedníka Pravdy, vnitřního Bojovníka, který bojuje proti temnotě a lži, věrného služebníka Božství.

To je ten pravý postoj a jen ti, kteří ho mohou přijmout a k tomu i udržet, zachovat víru neotřesenou zklamáními a těžkostmi a projít tak zkouškou k nejvyššímu vítězství a své velké proměně.

– Sri Aurobindo

 

 

 

 

AUTOR:  Bernhard Guenther

ZDROJ

Zpracoval:  Myšpule/myspulesvet.org