DIGITÁLNÍ EURO ZNAMENÁ ABSOLUTNÍ KONEC SVOBODY A POČÁTEK DIGITÁLNÍ ORWELOVSKÉ UTOPIE, KDY KAŽDÝ, KDO SE NEPODŘÍDÍ NOVÉMU SYSTÉMU ŠELMY, DIGITÁLNÍMU OTROCTVÍ, NEBUDE MOCT NAKUPOVAT ANI PRODÁVAT. BUDE TAK ZCELA VYLOUČEN ZE SPOLEČNOSTI.

Evropská centrální banka spustila přípravu na digitální euro.

Reportáž k přípravě na digitální euro dokonce odvysílala slovenská televize Markíza.

Netají se opravdu už ničím a oznamují nám dopředu své plány.

A co víc, oznamují je jako hotovou věc, kterou udělají ať už se to lidem líbí nebo ne.

Zda souhlasíme či nesouhlasíme je sionistickým parazitům úplně jedno, protože oni se na náš názor neptají a všechny tyto zotručující agendy pomalu ale jistě implementují do každodenního života lidí, který se přemění v digitální otroctví neboli naprostou digitální utopii, kterou skvěle vystihl film Vyměřený čas, kde nám názorně budoucnost lidstva žijícím v digitálním koncetráku předvedli.

Je úsměvné sledovat to, že to lidem v klidu přednesou jako hotovou věc, když před pár lety to byla ještě „konspirace a hoax“.

Jenže to, co řeknou média je přece svaté a 100%ní pravda. Když to říkáme my několik let dopředu, tak je to lež, dezinformátorství a konpirace zralá na blázinec. Takto funguje dnešní systémové Mk – Ultra implementované na celou naivní populaci, která věří bezhlavě všemu, co řeknou sionistická média.

Teď už digitální euro není konspirace, ale „běžná věc“, kterou dle médiemi naprogramovaných otroků musíme přijmout, tak jako lidé přijali chytré telefony a další digitální vymoženosti.

Takto přemýšlí takový normální SION médiemi naprogramovaný otrok, který nemá absolutně ponětí o agendách, které implementují a už vůbec ne o tom jaký dopad to bude mít na jeho ubohý život.

Brát digitální euro jako nějakou „pozitivní věc“ v našem každodenním životě, která nám pomůže spíše než uškodí, může brát opravdu naivní jedinec, který si neváží svobody a života, který má nyní.

Dokonce i špičkoví ekonomové, podnikatelé, akcionáři moc dobře vědí jaký drastický dopad to bude mít na naše životy a převážně na naši SVOBODU. Protože digitální euro a jakákoliv digitální měna znamená absolutní KONEC SVOBODY, kterou jsme doposud měli.

Takže ten normální pracující naprogramovaný otrok, co digitální euro schvaluje a myslí si, že to bude pozitivní plus v jeho životě, nemůže mít ani páru o tom co to s jeho životem a svobodou udělá.

S digitální měnou se pojí vše. Přes svobodu pohybu, svobodu slova a až po nákup základních potřeb a potravin.

Jakmile zruší hotovost mohou s lidmi manipulovat a točit jak chtějí. Přesně o to jim celou dobu jde. Jejich hlavní cílem je zrušit hotovost, aby mohli snáz implementovat agendy a lidé jim museli podvolit. Budou moci lidi vydírat.

Něco řeknete proti systému nebo falešnému mesiáši a nekoupíte si ani chleba. O to jim přesně jde. Aby se lidé báli kritizovat Nový světový řád a raději se drželi nových pravidel, které nebude moci nikdo porušit ani narušit.

Bylo to v několika filmech i knihách : George Orwel 1984, Equillibrium, Divergence, Hunger Games, Dárce, Jako ty…

S tím souvisí i sociální kreditový systém, který mají v Číně. Digitální měna (euro) jede ruku v ruce s tímto připravovaným digitálním systémem, který je vyhodnocován na základě CHOVÁNÍ jednolivce.

Lidé nebudou moci kritizovat systém ani pravidla, která budou jasně daná zákonem.

Je to PAST, ze které opravdu nebude úniku, pokud ji přijmete.

O co víc je to děsivé, když celý tento systém je popsán v Bibli ve 13. kapitole Zjevení Jana.

Tento systém je popisován jako SYSTÉM ŠELMY, kdy tato druhá šelma (nový systém) bude VŠEM (malým, velkým, bohatým, chudým, svobodným, otrokům) nutit přijmout značku na pravou ruku nebo na čelo a bez této značky nebude moct nikdo nakupovat ani prodávat. Dle Bible a Zjevení podle Jana se tomu říká ZNAMENÍ ŠELMY.

A přesně tam to směřuje. Viděli jsme to na začátku při covid agendě, kdy ten kdo neměl očkování nemohl na různá místa, kdo neměl roušku byl šikanován a vyhazován z veřejných míst.

Udělají to znovu, ale udělají to tak aby to lidé přijali a aby se plnně systému šelmy podvolili. Udělají to dokonce tak, aby lidi udávali ty, co tuto značku mít nebudou.

Zjevení 13, 11-18

A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem, a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. A bylo jí dáno, aby vložilat ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy. A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka, a jeho číslo je šest set šedesát šest.

A jak to souvisí s digitální měnou (digtálním eurem)?

Úplně jednoduše. Na to aby mohli systém šelmy zavést, potřebují digitální měnu úplně zrušit a zakázat používání hotovosti.

Poté omezí zbytek. Protože digitální měna souvisí s celým novým připravovaným systémem sociálního kreditového systému. Je to hlavní díl skládačky Nového světového řádu. Bez zrušení hotovosti nemůže být Nový světový řád zaveden, protože by nemohli lidi kontrolovat, omezovat a přikazovat jim to, co mají či nemají.

Digitální měna znamená zavedení TOTÁLNÍ KONTROLY, kdy už nepůjde svobodně cestovat, nakupovat, prodávat, pracovat, zkrátka o VŠEM budou vědět.

Kdy, jak a co děláte, v jakou hodinu, minutu, sekundu. O všem budou vědět a hlavně vás mohou kdykoliv omezit, podle chování či vašeho postoje vůči systému. Žádné kritizování, žádná svoboda dělat svobodná rozhodnutí.

Bude to DIKTATURA převlečená do falešného dobra. Úplná utopie o které napsal George Orwel román 1984.

Byli jsme varováni před 2000 lety prostřednictvím Božího slova – Bible o tomto hrozném znamení šelmy, které kdokoliv přijme, nevejde do Božího králoství, ale skončí v ohnivém jezeře, tak jak je psáno.

Zjevení 14, 9-12

A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem:

„Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.“ Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.

Proto toto znamení související s připravovaným systémem šelmy digitální měny nepřijímejte a vytrvejte.

Nejde zde o tělo, ale o naši DUŠI. JE TO BOJ O NAŠE DUŠE. 

Nezaprodejte se za pár kousků chleba a pomyslnou prosperitu a falešný mír, který s novým systémem (NWO) přijde.

Je psáno, že ten, kdo vytrvá až do konce, nepřijme znamení na ruku ani na čelo, bude spasen. 

Nevyměňte SPASENÍ VAŠÍ DUŠE za krátkodobé falešné bezpečí zde na zemi, které pomine stejně rychle, tak jako vám ho nabídnou.

Součástí digitální měny bude po nějaké době nutnost přijmout znamení šelmy (nějakou značku, kterou se identifikujete, že jste součásí jejich systému) a toto znamení je znamení šelmy, které je popisováno ve Zjevení Jana 13. kapitole, bez kterého nebude moct NIKDO nakupovat ani prodávat.

O těch, co nepřijmou toto znamení se píše, že budou pronásledováni a zabíjeni.

Zjevení 20,4

A spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili, a byl jim svěřen soud; uviděl jsem také duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, i ty, kteří se nepoklonili šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její cejch na čelo ani na ruku. I ožili a kralovali s Kristem tisíc let.

Již nyní můžete vidět jak jdou lidé proti těm, co nepřijímaj tyto jejich zvrácené agendy a nesouhlasí s jejich plány.

Není nic k udivení na tom, že po nás půjdou a lidé, co přijmou toto znamení nás budou udávat a nenávidět, neboť budou žárlit, že jsme svobodní. Protože ti, co nepřijmou toto znamení budou SKUTEČNĚ svobodní a nevysledovatelní. A proto na nás budou ti, co to přijmou žárlit. Nebudeme otroci, ale svobodní lidé, kteří se nepodvolili agendě a nezaprodali svoji duši za pár kousků chleba a pocit falešného bezpečí.

Ti, co ho naopak přijmou budou sledováni 24 hodin denně a nebudou moct udělat ani jediný svobodný krok aniž by se to zobrazilo v systému, který bude mimochodem vyhodnocovat umělá inteligence. Tak si představte jak nebezpečné to bude v takovém systému být, když ho bude vyhodnocovat AI (umělá inteligence).

Vše mají připravené a proto tak pospíchají s celosvětovou implementací.

Verše ze Zjevení 13 mluví o tom, že ona univerzální znamení bude povinné pro každého, a že kdo si ji nenechá dát, bude odříznutý. Ve světě, kde peníze existují pouze virtuálně, v podobě binárních čísel na počítačových serverech, kdy jsou veškeré platební operace dostupné pouze pomocí implantované kreditní karty, nebude moci nikdo bez tohoto znamení ani nic koupit, ani nic prodat. Nebude mít totiž ani žádný virtuální účet. Nedostane důchod, nekoupí si jídlo, oblečení ani nic jiného, nezíská zdravotní péči, zkrátka nic.

Bůh nás před tím varuje a upozorňuje 2000 let. A přesto to lidé přijmou, přesně tak jak je psáno.

Z dlouhodobého hlediska je přistoupení na tento systém zničující, každý, kdo znamení šelmy (značku, pečeť) přijme, ponese následky, které budou horší než cokoli se může stát těm, kteří se neskloní.

A řešení ?

Je na tobě.

VŽDYCKY JE TO NA TOBĚ.

Je na tobě jestli se podvolíš a nebo zda nezaprodáš svoji duši za pár kousků chleba a pomyslné falešné bezpečí a falešnou prosperitu, kterou ti naslibují.

Je důležité vědět, že nic z toho, co ti slíbí ti nezaručí spásu tvojí duše. Protože cílem je naší duši ZATRATIT. 

Nechtějí, aby naše duše vstoupila do Božího králoství a tak se snaží lidem tuto cestu uzavřít a uvěznit naše duše v uhlíku (v našem těle).

O tom jsme psali tento článek , kde je vše podrobně vysvětleno:

Doporučujeme přečíst, je to dost důležitý článek.

Je opravdu na každém jak se rozhodne, protože je to na každém jednotlivci zvlášť. Je asi jasné, že se to nezastaví, to by museli lidé CELOSVĚTOVĚ odmítnout, ale opravdu CELOSVĚTOVĚ, což se nejspíš nestane, protože mnoho lidí již nepoužívá hotovost a vše platí kartama, mobilem, hodinkama..a tato většina spláchne tu menšinu sebou.

Proto je to pak pouze na každém jednotlivci zvlášt jak se k tomu kdo postaví. Máš možnost to odmítnout, kdykoliv. Nemusíš se do toho zapojovat. Otázkou je jak se na to cítíš ty sám. Musíš být silný na to , to odmítnout a vědět co chceš. Zda chceš zaprodat duši tomuto systému za pomyslné „bezpečí“ a falešnou prosperitu a nebo vytrváš jako svobodný člověk, který nepotřebuje tyto falešné sliby a pozlátka a nezaprodá svoji duši…

Vše se naplňuje před našima očima a je jen na nás jak si vybereme. Volte správně, protože po vašem konečném rozhodnutí nebude cesty zpět.

Cesta do zatracení je široká, jednoduchá a žel hodně lidí se po ní vydává.