Kořeny satanismu sahají daleko do minulosti. Satanismus je kromě vzývání egoismu io uctívání a vyvolávání démonických bytostí, které jsou pod různými jmény zmiňovány v nejrůznějších starověkých textech.

Existuje spousta svědectví běžných lidí i insiderů tajných společností, kteří viděli démony na vlastní oči. Třeba si uvědomit, že realita je vibrace, je to svět vytvářený myslí, iluze, energie. Existuje nekonečně mnoho dimenzí reality. Nejvyšší z řad satanistických tajných organizací umí pracovat s energií, která hraje v satanismu důležitou, ne-li nejdůležitější roli; důležitých rituálů se účastní především lidé, kteří se nacházejí na vrcholných pozicích globálních organizací a elitních tajných společností. Nemá to nic společného s nadpřirozenem. Pojmem nadpřirozeno lze ospravedlnit šílené věci, které se ale v pozadí světového dění skutečně dějí.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=418025

Černý kabal je centrála satanismu Rotschildů

Tato organizace je spojení vysoce utajovaného spolku nejnebezpečnějších zvrácených sociopatů vyznávajících Satana, kteří vládnou světu a mají ho zcela pod kontrolou. Tato organizace vlastní všechny centrální banky světa a vydírá a likviduje všechny politiky, včetně našich bez výjimky. Tato šílená sekta je tak šílená, že si ve své nemocné hlavě namýšlí, že Satan je povýší k sobě a dá jim moc. Přitom je jen využívá a potom je zničí. Takže, tolik investigativy snad stačí k tomu, abych tyto grázly konečně „usvědčil“, aby i obyčejným lidem začalo klapat, že zlo má jakousi „centrálu“ na této planetě, že tzv. černý kabal je skutečný, no a abych celou věc konečně mohl posunout do vyšší, náboženské roviny, neboť opravdu velké odpovědi na opravdu velké otázky ohledně toho, čím je lidstvo ve skutečnosti, a co se na této planetě děje ve skutečnosti, se skrývají v Bibli. Předem snad tolik, že ateisté a ti, kteří uvěřili, že člověk je produktem evoluce, žijí ve zcela iluzorním světě, a nikdy nebudou moci vidět východiska ze současné situace světa, dokud nepřijdou na to, že „Bůh“ je skutečný. Ne sice docela takový, jakým si ho představují věřící, ale je skutečný 🙂


Tajný satanistický rituál černého kabalu vysoce postavených iluminátských rodin

Velkým tajemstvím u nás doma dodnes je, že hnací silou za komunismem byl ve skutečnosti bankářský kabal z Wall Street a City of London. Co si myslíte, proč byli i komunisté naprosto tiše ohledně existence kabalistických tajných spolků jako Bilderberg či Trilateral Commission? A proč neodznělo jméno Rothschild ani jednou v komunistických médiích? Inu, proto, že už i Lenina a bolševickou revoluci v roce 1917 financoval tento bankářský kabal, hlavně rodina Rockefellerů. Skrytým cílem bankéřů už po skončení druhé světové války bylo nějakým způsobem donutit státy světa, aby se alespoň částečně vzdali jejich suverenity. Jelikož to nebylo vůbec realistické, aby se země vzdávaly suverenity „jen tak“, bankéři si vymysleli strategii. Třeba si nejprve vytvořit „dvoupólový“ svět, přičemž samozřejmě hnací silou za oběma póly budou v tajnosti oni. Skoro všechny země světa pak donutit, aby se částečně vzdali své finanční, hospodářské a vojenské suverenity ve prospěch jednoho nebo druhého pólu. Je jedno kterého. Sloučit dva póly do jednoho nějakým způsobem bude přece později docela jednoduché a realistické.

Starý dobrý a levný trik poněkud podobný tomu, co Rothschildovi předvedli už iv 19. století v době napoleonských válek, kdy financovali oba válečné tábory, což však znamenalo, že ať vyhraje kterákoli strana, oni si na tom finančně nemohou předělat, jen vydělat! A že jak donutil Černý kabal země, aby se vzdali jejich suverenity ve prospěch některého pólu? Jednoduše… Tím strašákem byl komunismus… Většině neutrálních zemí bylo dáno ultimátum: buď vstoupíte do „západního tábora“, nebo dopadnete jako Střední Evropa: „sežere“ vás stalinovský Sovětský svaz! A tak se stalo, že po roce 1955 už prakticky ani jedna země světa nebyla úplně nezávislá, ani vojensky, ani finančně, ani hospodářsky. Buď se stala „západní kapitalistickou“ nebo „komunistickou“. Prakticky už existovaly pouze dvě země, „Západ“ a „Východ“. A hned v roce 1962 ta šílenější část Černého kabalu dospěla ik názoru, že nadešel čas na sloučení těchto dvou pólů. A to válkou! Ať vyhraje kterýkoli pól, zůstane už jen jeden z nich, který už ale bude zahrnovat všechny země světa! Šílené? Ano..

Papež Bergoglio je jeden z nejvýše postavených satanistů členů černého kabalu. Je to syn ďábla a zrádce Ježíše Nazaretského, živého Boha na Zemi. Je věčně prokletý jako všichni, kdo slouží Satanovi

Černý kabal sice ovládá svět a zotročuje lidstvo, ale je zde jedna věc a ta se nepíše nikde. Oni sice znají mimozemšťany, kteří jsou zlí a ti s nimi spolupracují a sami chtějí, aby lidstvo bylo zničeno, ale existují také dobří mimozemšťané a ti jsou na naší straně. NASA i naše vlády to tají zuby nehty. Nad naší hlavou a to jen ve výšce 80 km je 100 000 vesmírných lodí mimozemšťanů z Plejád v počtu 240 000 000 bytostí, které nás chrání. Mají kontrolu nad všemi jadernými zbraněmi a všechny plány jim kazí. Mají zájem nám pomáhat, neboť jsou to bytosti světla a naše lidská činnost je ovlivňuje našimi negativními hrubě hmotnými vibracemi.

Oni utlumují všechny konflikty a dávají pozor i na švýcarský CERN, neboť to co tam naši lidé dělají je maximální šílenství. Pokoušejí se vyrobit vesmír a ještě horší je to, že chtějí vpustit přes urychlovač do naší dimenze temné síly z jiných světů. Pokud by CERN vybuchl, tak to zničí vše v nejbližší části vesmíru. Právě proto ho mají Plejádania pod kontrolou a Rotschildovi to velmi zlobí. Proto dali Rotschildovi Obamovi pokyn, aby odpálil jadernou raketu na Plejády. Tito mimozemšťané se tomu jen smějí. Oni to zničili a odclonili. Přešlo to skrze ně, aniž by se jich to dotklo.

Dlouhou dobu znám jména nejužší skupiny lidí, kteří hýbou tímto světem a jeho ekonomikou. Je to stále dokola se odehrávající hra, ve které má kriminálník zvítězit nad slušným člověkem. Je jen jeden důvod, proč se menšině daří zotročovat většinu a tím důvodem je nevzdělanost.

Existují jasné znaky lidí, kteří jsou utiskovatelští, ale tím, že je skoro nikdo nezná, tak jim mnozí naletí, ba dokonce si je zvolí do vládních funkcí. Tito lidé utlačují ve „jménu pomoci“ a jejich tvz. „pomoc“ je jen více útlaku. Doporučuji najít si a nastudovat informace o utiskovatelích a znacích utiskovatelských osobností. Na základě těchto informací je společně nepustit k moci. To je cesta z tohoto marasmu. Ti, kteří si tyto informace našli a nastudovali a hlavně použili, jsou dnes daleko svobodnější než ostatní. Svoboda je slovo, které tyto dobráky nesmírně dráždí. Bojujte o svou svobodu a oni se z toho zhroutí.

DESET SATANOVÝCH STRATEGIÍ PROTI VÁM

ZÁKLADNÍ MANUÁL O SATANOVÝCH STRATEGIÍCH
Pokud potřebujete doškolení, o jaké „úmysly“ jde, zde máte shrnutí. Ať z vás Bůh udělá mocného bojovníka! Ať „naučí vaše ruce boji a prsty válce“ (Ž 144:1).

1. SATAN KLAME A JE OTCEM LŽÍ

„Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži“ (J 8:44). Poprvé se satan objevuje v Bibli ve 3. kapitole Genesis a jeho první slova na rtech zpochybňují pravdu („Zda opravdu řekl Bůh: Nesmíte jíst ze žádného rajského stromu?“). A jeho další slova byla rafinovanou lží („Vůbec nezemřete“). Apoštol Jan říká, že satan „nestál v pravdě, neboť není v něm pravdy“ (J 8:44). Máme zde co do činění s podstatou lži a podvodu.

2. ZATEMŇUJE MYSL NEVĚŘÍCÍCH

„Bůh tohoto světa zatemnil mysl nevěřících, aby se jim nerozsvítilo světlo evangelia o slávě Krista, který je obraz Boží“ (2. K 4:4). On tedy nejen říká, co není pravda. On pravdu skrývá. Brání nám v tom, abychom viděli poklad evangelia. Dovolí nám vidět fakta, dokonce i důkazy, ale ne jeho vzácnost.

3. OBLEČÍ SE DO KOSTÝMŮ SVĚTLA A SPRAVEDLNOSTI

Ve 2. Korintským 11:13–15 apoštol Pavel říká, že někteří lidé se tváří jako apoštolové, i když nejsou. Vysvětluje to takto: „Vždyť i sám satan proměňuje se v anděla světla. Není tedy velkou věcí, když se i jeho služebníci představují jako služebníci spravedlnosti.“

Jinými slovy, satan má služebníky, kteří prohlašují dost pravdy na to, aby se připojili k církvi, a z nitra pak učí to, co Pavel nazývá „nauky démonů“ (1. Tim 4:1). Ježíš říká, že se budou podobat vlkům v ovčím rouchu (Mt 7:15). Ve Skutcích apoštolů 20:30 je psáno, že nebudou šetřit stádo, ale budou lidi vést do záhuby. Bez Božího daru rozlišování (F 1:9) bude naše láska oklamána a zneužita k hlouposti.

4. SATAN DĚLÁ ZNAMENÍ A ZÁZRAKY

Ve 2. listu apoštola Pavla Tesalonickým 2:9 jsou poslední dny popsány takto: „[Rušitel zákona] přijde satanovým působením se všemi projevy moci, znameními a lživými zázraky.“ To je můj nedokonalý překlad. Někteří to překládají „falešnými znameními a zázraky.“ To však působí dojmem, že znamení a zázraky nejsou opravdové. Někteří lidé tvrdí, že satan dokáže zázraky jen napodobovat. Já o tom pochybuji. A i když to je pravda, jeho napodobování je dost dobré na to, aby se téměř každému jevilo jako skutečnost.

Jedním z důvodů, proč pochybuji, že satan umí své zázraky jen imitovat, je, že v Evangeliu podle Matouše 24:24 popisuje Ježíš poslední dny takto: „Povstanou falešní proroci a budou dělat velká znamení a zázraky, aby svedli, pokud možno, i vyvolených.“ Není tam přímá zmínka o tom, že tato „znamení a zázraky“ budou triky.

Ať se vaše jistota zakládá na něčem mnohem hlubším než nějaké údajné neschopnosti satana konat znamení a zázraky. I opravdová znamení a zázraky, které slouží k nekřesťanským účelům, nic nedokazují, ačkoli se vykonávají „v Ježíšově jménu.“ „Pane, Pane, jestli jsme nedělali mnohé divy ve Tvém jménu?“ Na to jim Ježíš odpoví: „Nikdy jsem vás neznal. ; odejděte ode mě, pachatelé nepravosti!“ (Mt 7:22–23) Problémem nebylo to, že znamení a zázraky nebyly opravdové, ale že byly ve službách hříchu.

5. SATAN ZVÁZÍ LIDÍ NA HŘÍCH

Toto se mu nepodařilo udělat s Ježíšem na poušti – chtěl od Něho, aby zanechal cestu utrpení a poslušnosti (Mt 4:1–11). Podařilo se mu to udělat s Jidášem v posledních hodinách Ježíšova života (L 22:3–6). A ve 2. listu Korintským 11:3 na to Pavel upozorňuje všechny věřící: „Bojím se, aby se vaše myšlenky neodvrátily od upřímnosti a čistoty před Kristem tak, jak had svedl Evu svým chytráctvím.“

6. SATAN VYTRHÁVÁ BOŽÍ SLOVO Z LIDSKÉHO SRDCE A UDOUŠÍ VÍRU

Ježíš řekl podobenství o čtyřaké půdě v Evangeliu podle Marka 4:1–9. V něm se rozsévá zrno Božího slova, a některé padne na kraj cesty a ptáci jej rychle pozobou. V 15. verši vysvětluje: „Hned přichází satan a bere slovo do nich zaseté.“ Satan krade slovo, protože nenávidí víru, kterou to Slovo vyvolává (Ř 10:17).

Pavel takto vyjadřuje své obavy o víru Tesaloničanů: „Poslal jsem ho, abych se dozvěděl o vaší víře, zda vás, opravdu, pokušitel nepokoušel a zda tak nevyšla nazmar naše námaha“ (1. Tes 3:5). Pavel věděl, že satanovým záměrem je zadusit víru lidí, kteří slyšeli Boží slovo.

7. SATAN ZPŮSOBUJE NĚKTERÉ NEMOCI A ONEMOCNĚNÍ

Ježíš jednou uzdravil ženu, která byla shrbená a nemohla se narovnat. Když ho někteří kritizovali, že to udělal v sobotní den, řekl: „Tato dcera Abrahamova, kterou satan měl povázanou, aj, osmnáct let, zda neměla být zbavena tohoto pouta v den sobotní?“ (L 13:16) Ježíš viděl satana jako toho, kdo způsobil toto onemocnění.

Ve Skutcích apoštolů 10:38 Petr popsal Ježíše jako toho, kdo „chodil, dobře činil a uzdravoval všechny ďáblem posedlé.“ Jinými slovy, ďábel často posedne lidi nemocí. Toto je také jeden z jeho úmyslů.

Ale nedělejte chybu v tom, že o každé nemoci budete říkat, že je ďáblovým dílem. Aby bylo jasné, i když je „osteň v těle“ Božím záměrem pro naše posvěcení, může být i „satanovým poslem“ (2. Ke 12:7). Ale jsou jiné případy, ve kterých je onemocnění připsáno výhradně Božímu záměru bez zmínky o satanovi: „Ani tento nezhřešil, ani jeho rodiče, ale (stalo se to proto), aby skutky Boží byly zjeveny na něm“ (J 9:3). Pro naplnění svých vlastních milostivých záměrů Ježíš vůbec nepotřebuje přizvat satana jako viníka.

8. SATAN JE VRAHEM

Tím, co ho plánovali zabít, Ježíš řekl: „Vy jste z otce ďábla a žádosti svého otce chcete činit. On byl vrahem lidí od počátku a nestál v pravdě“ (J 8:44). Jan říká: „Ne jako Kain, který byl z toho špatného a zabil svého bratra“ (1. J 3:12). Bezúhonnému sboru ve Smyrně Ježíš řekl: „Ďábel některých z vás uvrhne do vězení… Buď věrný až do smrti a dám ti věnec života!“ (Zjev 2:10)

Jedním slovem, satan je krvelačný. Kristus přišel na svět, abychom měli život a měli ho v hojné míře (J 10:10). Satan přichází, aby mohl život ničit, kdekoli jen může, a nakonec ho učinil věčně nešťastným.

9. SATAN BOJUJE PROTI PLÁNŮM MISIONÁŘŮ

Pavel hovoří o tom, jak byly jeho misijní plány otráveny v 1. listu Tesalonickým 2:17–18: „S touhou tím vroucnější jsme se snažili vidět vás opět tváří v tvář. Proto jsme chtěli přijít k vám… ale satan nám to překazil.“ Satan nenávidí evangelizaci a učednictví a hází pod nohy polena, kde jen může, na cestě misionářů a lidí s nadšením pro evangelizaci.

10. SATAN OBVIŇUJE KŘESŤANY PŘED BOHEM

Zjev 12:10 říká: „Nato jsem slyšel mohutný hlas z nebe: Nyní nastala spása a moc i království našeho Boha a vláda jeho Pomazaného, ​​neboť byl svržen žalobce našich bratrů, ten, co na ně dnem i nocí žaloval před naším Bohem.“ Satanova porážka je jistá. Ale jeho obvinění neskončila.

Jsme ve stejné situaci, v jaké byl Job. Satan mluví o nás Bohu: Oni tě ve skutečnosti nemilují; mají rádi tvé výhody. „Vystři ruku a dotkni se všeho, co [mají], jestli se ti [nebudou] do očí rouhat?” Jejich víra není opravdová. Satan nás obviňuje před Bohem, jak obviňoval Joba. Ale slavné na tom je, že Ježíšovi následovníci mají obhájce, který „vždy žije, aby se promlouval za ně“ (Žd 7:25).

https://chcemviac.com/clanky/desat-satanovych-strategii-proti-vam/

ANTIKRIST, ŠELMA, RKC, 666 [DOKUMENT] 

https://www.podtatransky-kurier.sk/za-zrkadlom/desat-satanovych-strategii-proti-vam

Satanismus v populární hudbě:

https://goldman.sk/home/satanizmus-pop-music/


Globální elita – satanisti a pedofilové:

https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=445573


Satanismus sociopatů na špičce mocenských struktur:

https://necenzurovane.net/gosudarjon/g51.html


Satanismus u Svobodných zednářů, zneužívání dětí, rituální oběti:

https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=502543