Přichází doba, kdy je nutné si připomenout, odkud jako Slované pocházíme, kdy jsme přišli na naše území, jakou roli Slované v minulosti ve světě hráli, a rovněž si nastínit, jaká úloha stojí před Slovany v dalším období a proč.

Dopracovali jsme se totiž do stavu, kdy mnozí naši spoluobčané nejsou nikterak ukotveni v této složité době. Nevědí, odkud přišli, nerozumí událostem a procesům, které probíhají kolem nás a dotýkají se jich, nevědí ani, kam směřujeme. Jsou proto dezorientování a ovládáni strachem z budoucnosti. Často se pak nejsou schopni vyrovnat s psychickou zátěží, jež z toho pramení, chodí do psychiatrických poraden, někteří si sáhnou i na život. Nikoliv náhodou bylo proto téma Slovanství zvoleno za téma pro 4. informační vlnu, která byla v zásadě odstartována při 4. setkání Poslů budoucnosti-Zlatý věk symbolicky v historickém městě Tábor dne 1.4.2023.


.Je to téma aktuální, které navazuje na témata předchozí zvolená z hlediska logického žebříčku priorit:

.
1. Vyřešení existenční otázky: NWO (většina lidí smrt, zbytek v podobě biorobotů, dluhový systém) x Zlatý věk (život v lepších časech, měny podložené zlatem, konec dluhového systému a korupce). Pro ty, kteří si zvolí život v lepších časech, jsme se dále zabývali způsobem, kterým této změny k lepšímu má být dosaženo. Tedy změnou systému z dluhového finančního systému na nový světový finanční systém s národními měnami krytými plně zlatem, jak následuje:
2. Přechod na nový světový finanční systém (kvantový systém) a agendu GESARA/NESARA
(umožňující nejen zavedení tohoto nového světového finančního systému, ale i podmínek vytvářejících předpoklady pro život v lepších časech – zlatém věku).
V souvislosti s přechodem do nového světa musíme se především vyprostit z dluhového chomoutu a obnovit naše nároky a postavení jako obyvatel planety Země, tj. lidi. Tedy:
3. Informování lidí o našem staletém zotročování a okrádání x OPPT 1776 jako nástroj na osvobození lidí a na navrácení ukradeného majetku lidem prostřednictvím One ́s People Public Trust (Trust Jednoho člověka) a s ním spojeného zamrazení majetku velkých korporací, vlád a bank, jež má být rozdělován mezi obyvatele naší planety, a jejich zbavení moci.
Teď návazně otevíráme další téma, tj. nové uspořádání společnosti ve vazbě na osvědčené slovanské tradice poté, co dosavadní politický systém selhal, tj.:
4. Pozvednutí Slovanství s cílem vytvořit si podmínky pro obnovu našich již zaniklých dřívějších schopností a pro nové uspořádání společnosti v naší zemi, která se bude blížit dřívějšímu systému, který Slované vytvořili a který fungoval po tisíciletí. S tím souvisí obroda Slovanství jako opora pro zachování a obnovu kultury, vzdělanosti, umění v západní Evropě a význam tohoto kroku pro další vývoj v celém světě.

Slovanství je proto obsahem 4. informační vlny, jak následuje:
1. Stručně z dějin Slovanů
1. 1. Vybrané hlavní události podle védických letopočtů Slavjano-Árijců:
Naši předkové Slavjano-Árijci přišli na Zemi (Midgard) postupně ve 4 vlnách před 460-180 tis. lety, a to na Severní kontinent Da ́Ariu (Hyperborea*) v prostoru nynějšího Severního ledového oceánu (tehdy ovšem s příznivějším klimatem), který se skládal ze 4 částí – RAI, CHARA, SVAGA a TULE oddělených řekami, uprostřed s horou Meru (Mira). (Všechny uváděné časové údaje jsou počítány k r. 2000 našeho letopočtu).
r. 460519 – osídlování Daárie DaÁrijci – ze souhvězdí Malé Medvědice, šedavé (stříbrné) oči; r. 273895 – osídlování Ch ́Arra ChÁrijci – ze souhvězdí Orion, zelené oči;
r. 211687 – osídlování části Svaga Svatorusy – ze souhvězdí Velké Medvědice, modré oči;
r. 185767 – osídlování Tuly Rassény – ze souhvězdí Lva – světle hnědé oči;
Hlavním městem (duchovním centrem) se stává Asgard Dáárijský, vytváří se VELKÁ RASA = Rodu Asů, Strany Asů = kmene Asů, země Asů;
r. 165031 – vznik Rassénie;
r. 153365 – Velká Asa vedla válku v dvoraně (souhvězdí) Svati;
před 150000 lety došlo v důsledku této války k zániku měsíce Leticia (Země Dey), jež se nacházela mezi Marsem (Zem Orea) a Jupiterem (Zem Peruna). Po zničení Leticie zůstal tam pás meteoritů a narušená atmosféra na Marsu. Druhý měsíc Fatta byl od Země Dea přemístěn k Zemi Midgard (tj. k naší Zemi);
* Vedle Atlantidy v Atlantiku a země MU v Tichém oceánu představuje 1 z 3 zaniklých pevnin.

od r. 142991 – období 3 Měsíců (Lela, Fatta a Luna = náš dnešní Měsíc);
od r. 111807 – stěhování v průběhu 15 let z Daárie na jih přes Ripejské hory (Ural) na kontinent ASIA, nazvaný na počest Asů, do Bělovodí = oblast řek Omi, Iria (Irtyš) a jezera Bajkal;
r. 106779 – založení Asgardu Irijského (duchovního centra) na soutoku řek Iria a Omi, které se stalo hlavním městem Rassenie a Bělovodí. Dnes tam leží město Omsk;
období 106000-73008 – rod Antů se stěhuje na Západ na kontinent v Atlantickém oceánu Atlaň (později Řeky nazývaný Atlantida). Vzniká tam Společnost řízená žreci, spolupracuje s obyvateli červené kůže, dochází k postupné degradaci duchovna Antů a k jejímu rozkladu Vesmírným parazitem (Temné bytosti). V důsledku jejich působení Antové napadají Rassenii, války jsou rozdmýchávány Temnými bytostmi.
r. 44545 – vytvoření Velkého Kola Rassenie (spojení slavjansko-árijských kmenů, aby spolu žily na stejném území);
r. 40005 – doba třetího příchodu Perúna (přináší značný technologický pokrok na Zemi);
od r. 13008 – čas Velké zimy (následek útoku Atlantidy na Euroasii a cílené zničení další družice Země FATA, jejíž fragmenty spadly na Zemi, vyvolaly obrovskou tsunami, potopily Atlantidu, ovlivnily sklon osy Země, rozštěpily kontinenty. Návazně se začala tvořit na Zemi námraza);
r. 7508 – podpis Mírové smlouvy v Hvězdném chrámu (po vítězství Rassenie ve válce nad Ariminií (dnešní Čína) Veleslav. Symbolika: Boj rytíře Jiřího Vítězného (Slované) s drakem (Číňané). Od té doby se začal počítat věk Moderního lidstva..

1.2. Euroasie jako kolébka Slovanů
Slované žijí na tomto území již přes 40.000 let. Později přišly na planetu Zemi i Temné bytosti, které díky svému vlivu vyvolaly před cca 13 tis. lety válku mezi kolébkou Slovanů v Euroasii a Atlantidou. Ta způsobila téměř zánik tehdejší civilizace. Tím ale útoky na Slovany neskončily, právě naopak.
Tuto historii a tedy i kořeny Slovanů je třeba znát nejen kvůli poučení z minulosti, je to zvlášť důležité i v době, kdy Slované jsou po několik posledních století znovu tlačeni do defenzívy, což se týká:
především různých tažení či válek proti Rusku (jen namátkou rusko-polské války, invaze vojsk švédského krále Gustava II. Adolfa v době 30-tileté války, Napoleonovo tažení, intervence cizích armád v Rusku v období 1918-1922, Hitlerovo tažení v rámci 2. sv. války), stejně tak jako současný záměr Západu dobýt či rozložit a následně si rozdělit území Ruské federace vč. jeho nerostného a přírodního bohatství;
rovněž i dalších slovanských zemí – Slované proti Slovanům v 1. sv. válce, decimování Slovanů ve 2. sv. válce Hitlerem, přeměna těchto zemí na kolonie v rámci EU.

1.3. Situace v současnosti
Pokud jde o slovanské země v rámci EU, v současné době k tomu ještě přibývá snaha o cílené promíchání obyvatel EU (a tedy i Slovanů z členských zemí) s účelově dovezenými obyvateli ze zemí 3. světa s cílem vytvořit novou světle hnědou rasu s průměrným IQ 90 dle plánu Coudenhove-Kalergiho tak, aby tito lidé byli schopni vykonávat příkazy, nikoliv se však již bránit.
A podle informací protagonistů Světového ekonomického fóra či Bilderbergu má dokonce dojít k fyzické likvidaci většiny obyvatel světa, a to více než o 90 celkové světové populace. Je jasné, že Slované z toho vynecháni nebudou, právě naopak.

Hovoří se tak o redukci obyvatel Země z celkových cca 8 miliard na pouhých 500 mil., z toho:
50 mil. novodobé šlechty, vojáků, policie a úředníků a
zbývajících 450 milionů biorobotů, kteří přežijí očkování a další pohromy, které se globalisté chystají na lidstvo ještě poslat.
Zbývajících cca 7,5 mld. obyvatel má být tedy fyzicky zlikvidováno jako neužitečných, resp. nepotřebných, Slovany nevyjímaje. Jejich vzájemná likvidace je plánována Západem v Houstonském projektu.
Účelem těchto informací není vyvolávat u mnohých lidí obavy, strach a z toho pramenící nízké energie, což v podstatě dodává naopak energie Temným silám, tj. negativním entitám jako našim protivníkům. Je však třeba lidi varovat a připomenout jim nejen nebezpečí, která jim hrozí, nýbrž i nutnost a povinnost se jim bránit tak, abychom dědictví po našich předcích nejen udrželi, nýbrž ho mohli předat i se vstupem do nové éry Zlatého věku našich potomkům. Je to zvlášť důležité v době, kdy není zdaleka ještě všude úspěšně dokončen boj s Temnými silami a jejich přisluhovači. Přichází totiž doba, kdy mají být realizovány další plány globalistů spočívající v urychleném převodu lidstva do Nového světového řádu (NWO). Lidé mají být ještě předtím zbaveni veškerého majetku, aby již byli

„konečně šťastní“, má být zlikvidováno drobné a střední podnikání, přerozděleny trhy a zdroje mezi ty největší ekonomické subjekty, tj. korporace. Má probíhat i zmíněná fyzická likvidace lidí. To vše jsou plány k naplnění poslední fáze k přechodu do NWO pod názvem Great Reset. Tento „Velký restart“ v překladu je ovšem z hlediska globalistů určen jen pro velké korporace a tzv. elity. S běžnými lidmi, ať jsou odkudkoliv, se nepočítá. O Slovanech, proti kterým Západ směřuje po staletí, to platí obzvláště. A nic na tom nezmění vyprávění některých příslušníků naší mládeže, že „oni jsou Evropané“, což jim vsugerovaly zejména dnešní vysoké školy a neziskovky. Takový národ neexistuje, to je pouze označení obyvatel kontinentu, nikoliv národa, krom toho jsme pro globalisty věci, ne lidé.


To jsou plány globalistů, které hlásají oni sami, a to již zcela nepokrytě. Byl to právě Klaus Schwab, který za Světové ekonomické fórum před několika měsíci oznámil zahájení této finální přechodové etapy pod názvem Great Reset** jako poslední před převodem lidstva do NWO. Nejde tedy tyto informace dále označovat za konspirativní teorie. Přinejmenším určitě ne ze strany alternativy.
Vážení spoluobčané, pokud sledujete dostupné zprávy ze zahraničí, tak znáte informace o tom, že v celosvětovém boji proti globalistům a Deep State, jehož ozbrojenou paži globalisté využívají, vítězí White Hats čili Bílé klobouky, resp. Aliance Země. To je sice skutečností, otázkou ale je, zda je tomu tak všude na celé Zemi. Bohužel zatím není.

.
Situace je taková, že státy představující celkem 80 – 85 % obyvatel Země, přidávají se k seskupení BRICS, a začínají tak směřovat do nové éry rozvoje, tedy do Zlatého věku.
Nás se to však netýká. My zatím stále setrváváme v tom druhém bloku, a to spolu s USA, Austrálií, Kanadou (viz seskupení AUKUS), dále s americkými koloniemi Japonskem, Jižní Koreou a Evropskou unií, naši zemi a Slovensko nevyjímaje. Směřujeme zatím stále do NWO. Důvod je zřejmý, jsme stále ještě členy globalistické organizace Evropská unie. Stále zřetelněji přitom vystupuje na povrch skutečnost, že projekt vytvoření Evropské unie byl připravován nacisty ještě před koncem 2. sv. války. O zřízení Nového světového pořádku přece usilovali nacisté již za 2. sv. války. A poválečným prvním před-sedou předchůdce EU tzv. Montánní unie uhlí a oceli (Německo, Francie, Itálie, Belgie, Lucembursko a Holandsko) byl nacistický důstojník a autor nacistických zákonů Walter Hallstein. Skutečný charakter EU se nyní dostává na povrch stále zřetelněji. Vědomosti většiny našich občanů v tomto směru jsou však stále ještě žalostně malé. Naše účast v agresívním paktu NATO tuto vazbu jen dotvrzuje.


Vraťme se ale zpět k našim slovanským kořenům. Naši prapředkové na Zemi vybudovali systém fungující po tisíce let. Ten byl zásadním způsobem narušován temnými entitami, zejména pak v průběhu posledních několika století. Dostali jsme se jako Slované pod tlak, ztratili postupně různé znalosti a schopnosti, kterými jsme byli v dávné minulosti vybaveni. Byli jsme dlouhodobě cíleně udržováni na nízkém stupni poznání v pokrouceném 3D světě, tedy v Matrixu.

.
Máme-li navázat na naše dávné předky a naše dávné znalosti a schopnosti si obnovit, musí dojít k vzestupu lidstva, což platí především o Slovanech. Právě v této době, kdy Země přešla postupně z prostředí 3D do 5D, naskýtá se k tomu jedinečná příležitost též i pro obyvatele Země. K nim by měli patřit v prvé řadě právě Slované, kterým by se tak navracely i některé jejich dávné schopnosti. Jednak proto, že jim byly ze strany temných sil zablokovány (to je i důvod udržování lidstva v podmínkách 3D), jednak proto, že lidé zapomínají a dnes často neznají své dějiny. Zda se nám této změny podaří ve skutečnosti dosáhnout, záleží jen na nás samotných. Je třeba probudit se z Matrixu, ze spánku, v němž jsme nevědomky dlouhodobě přežívali v podobě otroků. Je třeba stát se v pravém smyslu slova Živými lidmi. Aktivními lidmi, kteří budou zapotřebí v přicházejícím Zlatém věku. O tom hovoří i Trumpův Great Awakening (Velké probuzení). A to se týká nás Slovanů především.

.
Té změny nedocílíme ale tím, že si pořídíme pouze průkaz Živého člověka, oč se již někteří naši spoluobčané snaží, nýbrž tím, že adekvátně tomu začneme se i chovat, myslet a podle toho i jednat. Tím, že se sami probudíme a postupně změníme k lepšímu.
K tomu ale potřebujeme znalosti, jak říkají dnes již klasici:
– Julian Assange: „Naším nepřítelem č. 1 je neznalost“;
– V.V.Pjakin: „Znalosti znamenají moc“.
A já dodávám „… a neznalost znamená bezmoc“. Té jsme často svědky při pokřikování občanů na
**Pozor, neplést s Global Currency Reset, který naopak souvisí se zaváděním nového světového finančního systému.

Na demonstracích, kde sice lidé si zakřičí, „upustí páru“, společně zkritizují vše špatné a jdou domů, aniž by je někdo seznámil s příčinami tohoto stavu a s alternativním řešením (tím není zdaleka pouhá demise vlády). Určitý prostor, resp. podmínky k tomu vytvoří i GESARA, byť jde o celosvětovou agendu a z ní vycházející dohodu. Netýká se tedy výslovně či pouze Slovanů, resp. toho kterého etnika, nýbrž všech lidí na Zemi. O tom ale většina stále nic neví, byť jde právě o kýženou možnost skutečné změny.

´
2. Aktuální vývoj ve světě a role Slovanů v blízké budoucnosti
2.1. Aktuální vývoj ve světě
Ačkoliv se o tom u nás až tolik nedovíme, svět směřuje nově k multipolárnímu uspořádání, kdy USA ztrácejí postupně svoji pozici světového hegemona. A to po všech stránkách, tedy politické, vojenské i ekonomické.
Tyto ztráty pozice USA lze dokumentovat po stránce:
politické – ztrátou pozic na Blízkém východě, ale též v Africe, nejasný výsledek americké podpory na Ukrajině, na což poukazuje již i americký mainstream, rozkladný vnitropolitický vývoj v USA, problémy s migranty a kriminalitou;
vojenské – stahování vojsk z Afghánistánu připomínající spíše úprk podobný situaci ve Vietnamu v polovině 70. let, ale též stále obtížnější pozici amerických oddílů v Sýrii a v Iráku, nově pak vznik vojenské spolupráce Ruska a Číny s možnou podporou Iránu a Severní Koreje. To vše komplikuje silně americkou podporu Tchaj- wanu i Ukrajině.
ekonomické – nejprůmyslovější země světa tzv. G-7 (USA, Kanada, V. Británie, Francie, Itálie, Německo a Japonsko) byly z hlediska výše HDP již předstiženy zeměmi BRICS. Patří sem ale též nesplatitelná zadluženost USA, ztráta důvěry větší části světa v americký dolar, ztráta jeho postavení jako světové rezervní měny, jeho postupný pád se všemi následky pro USA.


Nutné je i přičíst rovněž:
stále rostoucí problémy USA na domácí politické, sociální a ekonomické scéně, které jdou již tak daleko, že některé z unijních států hrozí odchodem z této unie (navíc za situace, kdy není zcela jasné, zda demokraté akceptují návrat USA z podoby korporace zpět do podoby původního státu podle ústavy z r. 1776 či nikoliv. rostoucí zájem dalších zemí o členství v seskupení BRICS (Egypt, Irán, Indonésie, Saudská Arábie, Argentina). Podle dosud nepotvrzených zpráv se přihlašují již i některé členské země EU, zatímco EU sama má stále rostoucí problémy všeho druhu. Hlavně však trpí ztrátou své reputace.
částečný odchod/neodchod Turecka jako významného člena NATO, jehož význam na jižním křídle NATO je neocenitelný jak s ohledem na jeho geografickou polohu, tak i na jeho vojenskou sílu.
I přes tyto skutečnosti uplatňovaly dosud USA úspěšně svůj vliv zejména v Kanadě, Austrálii, Japonsku a v EU.

.
Pokud jde o Evropskou unii, zde je stále patrnější vliv Deep State a jejich záměr realizovat projekt Trojmoří zahrnující země od Pobaltí až po Bulharsko, Severní Makedonii a Albánii. Vytvořit tedy pás zemí oddělující západní Evropu od Ruska, jeho surovin a možné spolupráce. Uvalené sankce na Rusko ze strany Západu dodržují jen země EU, zatímco USA překupuje ruský tekutý plyn od Indie či přímo, aby ho za několikanásobek jeho původní ceny prodaly zemím EU už jako „demokratický plyn“. Sankce tak logicky postihují daleko více země EU než Rusko, o čemž píše jak mainstream v USA, tak se o tom mluví stále více i v západní Evropě. Některé tamní průmyslové firmy se již stěhují kvůli tomu z Evropy pryč. Jde totiž o konkrétní metodu plánované deindustrializace Evropy.

.
Vládám těchto států se tak propadají příjmy, což je ještě umocněno agendou Green Dealu a nyní i sledování „uhlíkové stopy“, neboť autorům těchto nápadů ještě zřejmě nikdo od 50. let dvacátého století nesdělil objev americké NASA z 50. let 20. století, že vliv člověka na teplotní změny na planetě je minimální, že změna planety spočívá ve změnách sklonu zemské osy a tedy i ve změně tvaru oběžné dráhy Země kolem Slunce. Krom toho ve škole zřejmě nepostřehli, že CO2 je důležitý pro rostliny a ty zase pro lidi a život na planetě, neboť produkují kyslík. Další krok k depopulaci Země?
Globalisty plánovaná deindustrializace a chudnutí Evropy pod touto falešnou záminkou ovšem mezitím probíhá zdárně. Hloupost mnohých obyvatel EU a servilita jejich vedení je totiž bezbřehá.
Připočteme-li k tomu ještě miliony migrantů dovezených do Evropy, kteří sem přišli vesměs za účelem bezpracné obživy, je zřejmé, že členským státům EU vzrůstají stále problémy, jak z hlediska ekonomického, tak bezpečnostního, jakož i sociálního.
Do toho přichází ještě krach bank odstartovaný sice v USA (Silicon Valley Bank), pokračují zprvu v USA, dále pak ale navazují i problémy bank v západní Evropě (Credit Suisse, dále Deutsche Bank, začíná se hovořit i o bankách dalších).

.Za situace, kdy:

globalisté mají zájem převést bankovnictví na digitální měnu formou centrálně řízených plateb z ústřední banky CBDC (zatím příslušné země, později jediné světové) – tzv. elektronický koncentrák (se svými důsledky vyplývajícími z absolutní kontroly klientů státem či spíše elitářskou špičkou v čele mocenské pyramidy NWO), zatímco Bílé klobouky a další propagátoři nového světového kvantového systému mají připravený kvantový počítač řízený přes satelity, který zajišťuje přímý platební styk kvantového počítače s koncovým klientem, který si hospodaří se svým účtem sám, nelze rozumně očekávat podporu klasických komerčních bank od žádné z obou stran. Je tedy zřejmé, že tyto banky se přežily a budou končit.

.
Připomenutí existence a průběhu konfliktu na Ukrajině a konflikt mezi Čínou a Tchaj-wanem, k němuž se schyluje za účasti USA a zřejmě i dalších zemí na obou stranách jen dokresluje současnou velmi složitou a napjatou situaci ve světě. I tak se projevuje postupující změna zavedeného světového finančního (a mocenského) systému. Má v praxi vytvořit podmínky k odstranění korupce a k zajištění míru na Zemi na období příštích 1000 let. Jde tedy o hodně. Největší nápor globalistů, kteří v posledním období začali v mnohých směrech spolupracovat více s Deep State, je cíleně veden na Evropu a USA. Je přitom zřejmé, že některé státy v současné podobě pod tíhou migrantů nevydrží, mění se v nich prostředí, hroutí se kultura, mění se převažující náboženství a způsob života, chybějí peníze, klesá reálná výše jejich příjmů. Původní obyvatelé z některých států EU již emigrují.

.
Za situace, kdy Evropa jako světadíl byla díky své diverzitě národů a kultur vždy motorem vzdělanosti, kultury, umění, ale též různých vynálezů ve světě, znamenal by její kolaps nenahraditelnou ztrátu pro celý svět a naši civilizaci. Již dnes je tedy zřejmé, že posledním pilířem, který může další evropské státy v této situaci podepřít, jsou Slované, a to s ohledem na jejich dlouhou historii a schopnosti. To ovšem předpokládá jejich obrození tak, jak tomu bylo již v minulosti, byť později často nevydrželo. Stačí přitom připomenout českou historii a některé její mezníky:

.

Dobu krále železného a zlatého Přemysla Otakara II., který směřoval k roli panovníka evropského formátu, padl však zradou vlastních lidí na Moravském poli;
Dobu husitskou, jejíž úpadek nebyl zahájen smrtí hejtmana Jana Žižky, nýbrž zradou části husitů v bitvě u Lipan r. 1434;
Dobu předbělohorskou, kdy zhruba rok před tragickou bitvou na Bílé hoře r. 1620 s popravou českých pánů na Staroměstském náměstí o rok později, obléhalo české vojsko Vídeň. Nesváry však daly průběh dalším již zmíněným událostem;
Období dalších 300 let naší poroby až do vzniku 1. československé republiky r. 1918 zanechalo na našem národě hluboké stopy, které se projevují dosud;
Promítly se nakonec i do dění v protektorátu Böhmen und Mähren za 2. sv. války.
Dlužno ale říci, že některé nešvary jsme si do té pobělohorské (ale i pozdější) doby přinesli již z dob předchozích. Nejednotnost, neschopnost sjednotit se na cílech a ty pak společně realizovat, řevnivost, závist atd. Později přibylo též udavačství.

.
Existují některé věštby či proroctví, že v dohledné době nastanou 2 století Slovanů. Máme k tomu z minulosti předpoklady, nabyli jsme ale v dobách pozdějších hodně nepěkných vlastností, s nimiž vzestup člověka do vyšších dimenzí není možný. Máme-li být prospěšní pro Evropu a možná i svět, musíme tedy nejprve zvládnout sami sebe. A to i v našem vlastním zájmu.


.

Zvládneme to? Budeme schopni spolupráce i s dalšími slovanskými národy? Bude postačovat připomenout sobě i jim pověst o 3 prutech Svatoplukových? Poučíme se již konečně? Pokud chceme skutečně zamířit do Zlatého věku a tedy žít i v lepších dobách a podmínkách, měli bychom již nyní o těchto otázkách začít přemýšlet a na jejich naplňování v rámci možností bezodkladně pracovat. Toto je mimochodem i jeden z cílů projektu Poslové budoucnosti. Bez aktivního přístupu lidí to ale nepůjde. Živým či oživeným člověkem se nikdo nestane získáním průkazu, nýbrž svým chováním a činy. A to mějme všichni na paměti, byť někteří lidé půjdou ke svému životnímu cíli odlišnou cestou.

Zdroj: Jaroslav Tichý

http://www. poslovebudoucnosti-zlatyvek.info