Četná postupně odhalovaná fakta naznačují, že skutečná historie vůbec nebyla taková, jak nám ji kreslí v učebnicích. Vše nasvědčuje tomu, že k některým katastrofám s povodněmi došlo nejen v dávné minulosti, odhadované v tisíciletích, ale také relativně nedávno, jen před stovkami let. A příčinu jedné z těchto katastrof hledají alternativní historici v posunu pólů Země. Jedním z důkazů této teorie má být skutečnost, že mnoho starobylých budov není směrováno na dnešní severní pól, ale na jedno z jeho údajných míst v minulosti. A podle tohoto názoru, dnes již široce uznávaného, se tento dřívější severní pól nacházel v Grónsku.

Nezpochybňuji, že ve prospěch této verze existují argumenty. Ale navrhovaná hypotéza o důvodech směrování starověkých chrámů s povinnou orientací přesně na póly, snad kvůli jejich lepšímu osvětlení vnitřku sluncem, je podle mého názoru poněkud přitažená za vlasy. A tak bych rád příznivce této hypotézy přesvědčil, že existuje verze daleko věrohodnější. Studie totiž ukazují, že ještě v nedávné minulosti bylo v nejrůznějších částech světa při výběru místa pro stavbu chrámů nebo jiných dominantních struktur tradicí spíše hledat místa průniku lineárních biogeofyzikálních (BHF) anomálií ve tvaru kříže, na které pak byly osy těchto budov orientovány (obr. 1).

Хутынский монастырь кресты
Obr. 1 Kříže anomálií pod chrámy Varlaamo-Chutynského kláštera ve Velikém Novgorodu.

Jako nejzřetelnější příklad můžeme uvést výsledky jedné studie na toto téma provedené autorem na území kláštera Proměnění Varlaamo-Chutynského ve Velikém Novgorodu. Jasně totiž naznačují důvod velmi neobvyklého vzájemného postavení obou centrálních chrámů. Měření ukázalo, že přesně tak to odpovídá křížům tvořeným dvěma uzly lineárních anomálií. Takový kříž formují anomálie, protínající se přesně pod středem kostela s obloukem, který je vstupem do kláštera. Nacházejí se také pod Varlaamovskou kaplí, ležící poněkud bokem na pahorku, i když osu této nedávno obnovené dřevěné kapličky podle kříže už nikdo znova neorientoval.

Варлаамовская церковь
Obr. 2 Varlaamský kostel (vlevo) a katedrála Proměnění Páně (vpravo)

Soudě podle všeho i ostatní starobylé novgorodské chrámy, a to jak uvnitř Kremlu, tak i na Jaroslavově dvoře za řekou Vochov, jsou rovněž vystavěny na křížích linií anomálií a orientovány v jejich směru. Vzhledem k tomu, že jsem se zde však nacházel z jiného důvodu, souvisejícího s řešením problému radonové ochrany jednoho objektu, jsem tento problém zkoumal pouze mimochodem, během krátké prohlídky zajištěné zákazníkem v centru města. V Kremlu byla přítomnost takového kříže přesně stanovena pod katedrálou sv. Sofie (obr. 3). Anomálie pouze v jedné ose byly zaznamenány ve dvou sousedních budovách, podobných bývalým kostelům přestavěným pro jiné účely, jakož i ve zvonici Sofie. Pravděpodobně existují i ​​anomálie v jejich ostatních osách, ale neměl jsem čas chodit kolem budov, abych to zkontroloval.

Chrámy stojí na křížích. Část 1 Николай Андреев
Obr. 3 Kříže anomálií pod budovami Novgorodského Kremlu

Ze stejného důvodu byla na Jaroslavském dvoře (obr. 4) přítomnost křížů anomálií přesně stanovena pouze v chrámu Paraskjevy Pjatnicy. Pouze na jedné ose a téměř v poklusu se mi podařilo zkontrolovat anomálii pod sousední zvonicí. Přesto se jasně ukazuje, že i když všechny okolní chrámy mají nejrůznější orientace, je vysoce pravděpodobné, že se při jejich budování rovněž vycházelo ze zde zaměřených křížení anomálií. Stejný kříž byl nalezen i pod Pantelejmonovským chrámem na Tichvinské ulici během jedné z procházek po městě.

Chrámy stojí na křížích. Část 1 Николай Андреев
Obr. 4 Kříže anomálií pod chrámy Jaroslavského dvora

Všechny výše uvedené příklady jsou zřejmým důkazem starobylosti těchto budov. Ale při založení nového Pravoslavného kostela (obr. 5) v jednom ze současných mikrorajonů města, kam mě pozval zástupce projektanta, se již na tuto starodávnou tradici nebral ohled. Na doporučení místní diecéze byl oltář tohoto chrámu orientován směrem k dnešnímu Jeruzalému (zřejmě stále věří, že je to ten biblický!). A z nějakého důvodu nikoho ani nenapadlo, že by ho měli nasměroval ke stávajícímu severnímu pólu! Ale kříž drobných anomálií se tam přece jen objevil. Nenacházel se však ve středu a linie anomálií, které ho formovaly, nesouhlasily s osou chrámu. Spolu s rekonstrukcí varlaamské kaple tyto dva příklady naznačují, že dnešní pravoslavná církev nenásleduje starodávné tradice zakládání chrámů, anebo o nich prostě neví.

Chrámy stojí na křížích. Část 1 Николай Андреев
Obr. 5 Model stavěného Pravoslavného chrámu v jednom z mikroregionů V-Novgorodu.

Zde uvedený vzorec týkající se polohy a orientace starověkých chrámů nebo jiných významných struktur není výhradním rysem tohoto města, či dokonce území Ruska. Již dříve jsem si všiml podobných příkladů ve všech budovách chrámového komplexu Angkor Wat v Kambodži (obr. 6), jakož i ve starověkých chrámech ve Vietnamu (obr. 7, 8), které se mi podařilo navštívit. To potvrzuje, že tradice výběru místa pro jejich výstavbu v civilizaci, kterou jsme ztratili, byly všude stejné.

Ангкор-Ват
Obr. 6 Kontrola křížení anomálií pod středy budov chrámu Angkor Wat (Kambodža).
Храм Вьетнам Нячанг
Obr. 7 Průzkum přítomnosti křížení anomálií pod středem chrámu v Nha Trang (Vietnam).
Храм Вьетнам
Obr. 8 Tento vietnamská chrám také stojí na kříži anomálií.

K tomuto účelu bylo široce používáno “umění lokalizace” a bylo zjevně respektováno! Kolega sedící vedle (obr. 9) to může potvrdit:

Вьетнам лозоходцы
Obr. 9 Společná fotografie s vietnamským kolegou “dowsingerem”

О результатах аналогичных исследований в некоторых других городах расскажу в следующих публикациях. В заключение — несколько пояснений и гипотез.

O výsledcích podobných průzkumů v některých dalších městech se zmíním v následujícím článku. Na závěr několik vysvětlení a hypotéz.

 1. Kdokoli, kdo má schopnost dowsingu, může takové anomálie snadno najít a na zemi je sledovat. Existuje názor, že takových lidí není více než 10 % a podle mých zkušeností se je přitom nemusí nijak zvlášť učit! Stačí jednou ukázat, jak všechno funguje, a oni sami už ucítí neřízenou reakci virgulí ve svých rukou při překročení takových anomálií. Dále jsou lidé, kteří potřebují delší zaškolení. Nakonec však i těm nepříliš sebevědomým – sice poněkud později, ale přesto  – virgule v rukou začnou na průnik takových anomálií reagovat. Bohužel však existují i ​​ti, kteří v této záležitosti neuspějí. A dá se očekávat, že právě ti budou tvrdě pravdivost zde prezentovaných skutečností zpochybňovat.
 2. Jaký je zdroj těchto anomálií? Experimentálně bylo dávno prokázáno, že anomálie tohoto typu vytvářejí především tektonické poruchy ve skalnaté základně jakéhokoli území. Tuto skutečnost a s ní spojené fyzické důsledky ve své profesní praxi široce a úspěšně využívám. Metoda dowsingu totiž umožňuje rychle a efektivně detekovat lokalizaci tektonických poruch a jejich strukturu v oblastech geofyzikálních prací. Což je velmi užitečné při hledání podzemních vod, ložisek endogenních rud a uhlovodíků, stanovení příčin trhlin v základech a zdech budov a také při vývoji nejúčinnějších opatření pro jejich protiradonovou ochranu.
 3. Kontrolou křížů z lineárních anomálií v základech starobylých budov, struktur a památek bude možné zjistit dobu, kdy byla tato starodávná tradice zapomenutá. Myslím si, že se tak stalo s příchodem romanovské Ruské impérie, která nahradila civilizaci Tartárie (nazývám ji zatím podmínečně). Jeden příklad k potvrzení: v Petrohradě pod pomníkem Tisíciletí Ruska je přítomen kříž z anomálií. Tato památka, která je nedílnou součástí architektonického komplexu Jekatěrinského parku, je zde zřetelně instalována na místě něčeho starodávnějšího, něčeho, co zbylo z minulé civilizace. Ale pod pomníkem stejného jména na území Novgorodského Kremlu, založeném v roce 1862, tedy místem, které bylo zjevně vybráno za Romanovců – takový kříž už neexistuje.
 4. Je možné, že zde je původ křesťanského symbolu kříže. Tektonické prvky odrážené v lineárních anomáliích této formy jsou zcela běžné. Když byly objeveny, starověcí “lokalizátoři” jim mohli dát nějaký posvátný význam. A pak přesně vybírali právě taková místa pro stavbu různých budov a struktur. Ve skutečnosti taková tradice zjevně vznikla ještě dávno před Tartárií, protože uzly anomálií podobného typu jsou zaznamenávány pod řadou těch objektů, které jsem zkontroloval, a které jsou s největší pravděpodobností starodávnými megalitickými strukturami. Bohužel jsem kdysi nezkontroloval jejich přítomnost pod egyptskými pyramidami v Gíze, když jsem tam byl na exkurzi. Tehdy jsem se však tímto problémem ještě nezabýval, zatímco dnes je pro nás Egypt prakticky nedostupný.
 5. Rozuměli naši předkové fyzikální povaze takových anomálií? Myslím, že do určité míry to chápali. Možná, že ne úplně, podobně jako my dnes. Ale skutečnost, že ve starověku dokázali najít ložiska rudy lépe než dnešní geologové vyzbrojení nejmodernějším geofyzikálním zařízením, je fakt! A mohli to udělat pouze tak, že se spoléhali na takový jedinečný vyhledávací nástroj, jako je dowsing. A historie nám takové důkazy zanechala.

A jen tak mimochodem – kromě toho se pravděpodobně dokonce naučili, jak generovat elektřinu ze statické elektřiny, která se vytváří přes takovéto anomálie. Ale o tom až někdy později.

Během své krátké návštěvy Petrohradu v roce 2016 jsem si potvrdil, že i zde staré chrámy a mnoho dalších struktur byly postaveny minulou civilizací na křižovatkách úzkých lineárních biogeofyzikálních (BHF) anomálií, které se tvoří nad tektonickými poruchami ve skalní základně pod nimi. A tyto budovy jsou striktně orientovány podle směru těchto linií.

Prozkoumání této otázky jsem speciálně věnoval celý den a prochodil jsem téměř celé centrum města pěšky. Již dříve jsem si totiž v tomto ohledu všiml zajímavých nesrovnalostí. Tentokrát jsem proto podrobněji prozkoumal všechny zajímavé objekty, snažil jsem se je obejít a pomocí navigátoru GPS označit průsečíky těchto anomálií na všech stranách objektů. Tak jsem přesně zjistil, že například Issakijevský chrám a Měděný jezdec stojí na křižovatkách takových anomálií a jsou orientovány v jejich směru (obr. 1),

Chrámy stojí na křížích. Část 2 Николай Андреев
Obr. 1 Kříže anomálií pod Issakijevským chrámem a Měděným jezdcem

…stejně tak celý komplex Palácového náměstí s Alexandrovým sloupem, Zimním palácem a obloukem budovy Generálního štábu (obr. 2),

Chrámy stojí na křížích. Část 2 Николай Андреев
Obr. 2 Kříže pod Alexandrovým sloupem a Ermitáží

…Kazaňská katedrála (obr. 3),

Chrámy stojí na křížích. Část 2 Николай Андреев
Obr. 3 Anomálie pod Kazaňskou katedrálou

…Pomník tisíciletí Ruska v Kateřinském parku (obr. 4),

Chrámy stojí na křížích. Část 2 Николай Андреев
Obr. 4 Anomálie pod Pomníkem tisíciletí Ruska a Gostinyj dvor

…celý architektonický celek na výběžku Vasiljevského ostrova s budovou Burzy a oběma Rostrálními sloupy (obr. 5),

Chrámy stojí na křížích. Část 2 Николай Андреев
Obr. 5 Anomálie na Vasiljevském ostrově

…Uspenský chrám na nábřeží lejtnanta Schmidta na Vasilyevském ostrově, památník uprostřed Marsova pole (obr. 6), na jehož místě však dříve rozhodně stálo něco daleko staršího,

Chrámy stojí na křížích. Část 2 Николай Андреев
Obr. 6 Anomálie pod Michailovským palácem, Letním sadem a Marsovým polem

…Michailovský palác (obr. 7) s pomníkem „Pradědovi od pravnuka“ před jeho průčelím a Letním sadem na druhé straně s celou dispozicí. V ní dokonce i všechny fontány stojí na křížích průsečíků jemných anomálií nad již odpojenými zlomy.

Chrámy stojí na křížích. Část 2 Николай Андреев
Obr. 7 Pohled na Michajlovský palác a Letní sad

Orientace Gostinovo dvora (obr. 4) vůči Něvskému prospektu vedená v nezvyklém úhlu také není náhodná. Nebyl však už čas jít si to zkontrolovat. Úhel lineární anomálie, pod kterým protíná střed jeho fasády, však ukazuje, že celý tento komplex byl postaven v souladu se strukturou takových anomálií na tomto místě.

Analogická je příčina určitého úhlu natočení fasády budovy Hornického institutu (obr. 8) ve vztahu k systému linií ulic na Vasiljevském ostrově. Majestátní portikus se sloupy zde přesně ve středu a kolmo na něj protíná mohutná lineární anomálie. Jak to často bývá, zlom, který tuto anomálii vytvořil, zjevně protíná příčnou trhlinu vyznačenou svými anomáliemi v přilehlých ulicích s jistým zatočením, protože na Velkém prospektu tato anomálie „vychází“ přesně uprostřed bloku mezi 21. a 22. linií.

Chrámy stojí na křížích. Část 2 Николай Андреев
Obr. 8 Anomálie pod Hornickým institutem

Naprosto chybnou se jeví na internetu často uváděná hypotéza o orientaci Isaakijevského chrámu na předpokládaný předchozí severní pól nacházející se v Grónsku. Možná že tam ten pól skutečně byl, ale tento chrám byl postaven právě v tomto místě a takto nasměrován výhradně proto, že právě takovou orientaci mají linie anomálií nad průsečíkem tektonických zlomů ve skalním základu pod ním! Množství podobných faktů o poloze a orientaci téměř všech ostatních starověkých architektonických památek jasně ukazuje, že romanovská dynastie nemá s výstavbou této katedrály nic společného. Maximálně mohli provést její rekonstrukci. Protože nic z toho, co bylo jimi nainstalováno nebo postaveno, nenese tyto spolehlivé „známky“ starobylosti. To platí například pro chrám Zmrtvýchvstání Krista, lidově známý jako „Spasitel na Krvi“, který byl postaven v roce 1881.

Ani umístění „Měděného jezdce“, údajně zde postaveného na počest Petra I., není náhodné. Očividně tu stál dlouho před carovým narozením. Ani v dobách Sovětského svazu, ani v předchozí carské éře romanovské dynastie totiž neexistovala tradice vybírat místa pro kostely a památky na kříži anomálií. Naproti tomu všechny budovy, jejichž výstavba spadá až do doby Rurikovců, takové „nesmazatelné značky“ nesou všude. Podobně je to se stavbami na těch územích, která až do poloviny 19. století byla pod kontrolou tzv. Tartárie. Fakta, která to dokazují, však probereme jindy.

Níže uvedený růžicový diagram prostorové orientace aktivních tektonických poruch (obr. 9) je výsledkem zobecnění skutečných dat získaných jeho autory pro řadu objektů na severním, středním a jižním Uralu. Každý jeho vrchol ukazuje, jaký druh kinematiky posunu mají aktivní zlomy mající určitý azimut rozprostření. Tyto jimi stanovené azimuty rozprostření zlomů, nejcharakterističtější pro každé území, tedy přímo souvisejí se vším výše uvedeným. Právě takovým pro každé terirorium přesně stanoveným souborem azimutů se pravděpodobně vymezuje orientace všech starých budov a struktur na ní. Tento vztah by měl být samozřejmě zkontrolován na statisticky významném vzorku. Bohužel, nemám na to čas.

Chrámy stojí na křížích. Část 2 Николай Андреев
Obr. 9. Růžicový diagram prostorové orientace aktivních tektonických poruch

(pozn. překl.: tuto geologickou terminologii neznám, proto ponechávám původní text. Můj laický překlad by vypadal asi takto:

 • 1 – rozdělení a srážení;
 • 2 – levé křehké posuny;
 • 3 – levé křehce plastické posuny;
 • 4 – pravé křehké posuny; 5
 • – pravé křehce-plastické posuny;
 • 6 – posuny.

Na závěr bych rád uvedl ještě jednu skutečnost. Téměř všechny staré objekty v Petrohradě, stojící na křížích anomálií, mají ve své výzdobě reliéfy znázorňující nějaké příběhy (obr. 10 – 12), které však jasně nepatří k nám historicky známé civilizaci. Tyto památky byly původně zasvěceny jiným hrdinům, než těm, s nimiž se je dnes pokoušejí spojit. Zdá se však, že falzifikátoři historie z romanovské éry asi litovali zničit tak nádherná díla. Proto si prostě vymysleli legendu o tom, že v době vzniku těchto staveb jen existovala taková móda tvořit v antickém stylu – a slávu jejich tvůrců si přisvojili. Na památkách z jejich éry už byly pro ni skutečné příběhy, jak však ukázal můj průzkum, kříže z anomálií nad zlomy pod nimi chybí. Tyto falzifikátory očividně nenapadlo, stejně jak to nevědí ani jejich současní následovníci, že předchozí civilizace – prakticky zcela zničená živly a zaniklá během takzvaných „selských válek“ Stěnky Razina a Jemeljana Pugačova, stejně jako válkou v r. 1812. – nám zanechala tyto nesmazatelné „značky“ označující skutečné autory všech těchto grandiózních struktur.

Chrámy stojí na křížích. Část 2 Николай Андреев
Chrámy stojí na křížích. Část 2 Николай Андреев
Obr. 11 Basreliéf na zdi budovy komplexu Palácového náměstí
Chrámy stojí na křížích. Část 2 Николай Андреев

а.

Chrámy stojí na křížích. Část 2 Николай Андреев
б.
Chrámy stojí na křížích. Část 2 Николай Андреев
в.
Chrámy stojí na křížích. Část 2 Николай Андреев
Obr. 12 Basreliéfy na průčelích katedrály sv. Izáka: a) severovýchod; b) jihovýchod; c) jihozápadní; d) severozápad

https://www.tart-aria.info/cs/hramy-stojat-na-krestah-chast-2/