Téma 21.12. 2012 a „Konec světa“ je – očividně – dávno „za námi“. Dlouho to sice takhle vypadalo, dokud nedávno archivy KGB neodtajnily spis č. 3. 83-154-963, původně kategorie „Přísně Tajné“ s analýzou informací, které NKVD získalo po 9. květnu 1945 v Berlíně, tedy po porážce fašismu. Ukazuje se, že jsme nevěděli všechno, z čeho tato informace pochází…

Před samotnou informací obsaženou v tomto spisu je nezbytné si ozřejmit základní, strukturální podstatu informace jako takové. Jinak nemusíme tuto – co do podstaty velmi důležitou – informaci odpovídajícím způsobem pochopit.

Informace jako taková vůbec je velmi zajímavá záležitost. Již víme, že všechno kolem nás má strukturovanou povahu. Naše fyzické tělo je sedmi vertikálními čakrami napojeno na sedm dimenzí, přičemž další dvě ještě zůstávají v dělené části Hry. A protože platí védická zásada „jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak navenek“, tak se podívejme i na informaci jak na strukturovanou entitu. Všechno jsou pouze hrany Číslova.

V první řadě zdůrazňujeme, že pro toho, kdo pracuje v oblasti torzních polí samostatně (v Jemnohmotném Světě), tedy pro toho, kdo má otevřený vlastní kanál výstupu do J/S již neexistují žádné autority. Všechny informace si ověřuje praxí sám/a v J/S. Cizí programy nejsou více potřebné.

Každý dnes musí pracovat sám, každý je sám sobě autoritou, každý si musí VŠE OVĚŘOVAT! Jinak není jisté, kde se nachází.

Dalším důležitým faktorem je, že je třeba si ověřovat nejen PRAVDIVOST informace, ale zejména to, z KTERÉ DIMENZE pochází. Každá dimenze má svoji VLASTNÍ DATABÁZE – s nekonečným počtem bodů, ke kterým vede nekonečný počet kanálů…

A každá dimenze (rozměrnost) si hledá své adepty, aby její informaci přenesli na Zemi. Všechny informace, které naleznete na internetu – včetně naší – patří do konkrétní dimenze. Proto si každý musí předem a zodpovědně zvážit, zda vůbec potřebuje pro svůj vývoj rozpracovávání nabízené informace z té které dimenze.

Existuje Horizontální poznávání Světa a existuje Vertikální poznávání Světa. Existuje vstup POUZE do konkrétní dimenze (Horizontální Roviny) a existuje informace, která umožňuje VÝSTUP NAHORU, do Vysokých Dimenzí!

Každá dimenze je zaplněna nekonečným množstvím informací k ní patřícím. Ale úkolem člověka – má-li být Člověkem – je stoupat vzhůru – to je evoluce Ducha. Každá jiná, dimenzionální informace je odpoutání se od výstupu nahoru.

Všechny dimenzionální informace považuje naše Škola Člověků za lstivé, balamutící divy. Ve východní mytologii jsou dimenzionální informace označovány názvem „Maje“. Nejsou otevřeně nepřátelské, ale svádějí z hlavní cesty – tedy z pouti vzhůru.

Jako příklad můžeme použít informaci o naší Zemi. Z pohledu První dimenze to je popis zrodu jejích základních komponentů – kamenů, písků, hlíny, vulkanických materiálů a podobně.

Z pohledu Druhé dimenze můžeme pozorovat procesy „pohybů“ kamenů či hornin, jak se mohou uchovávat, ale také množit a podobně. Existuje k tomu celá věda.

Z pohledu Třetí dimenze i kameny či horniny obecně mohou sloužit jedna druhé jako „potrava“; těžší horniny pohlcují lehčí či menší, tedy patří do systému zabezpečování koloběhu života.

Z pohledu Čtvrté dimenze i kameny jsou součástí formování energeticko-informačních procesů, které na Zemi probíhají. Mohou přijímat lásku (láska k Přírodě) i Negativ, ale mohou i vysílat – informace je otevřeně obousměrná.

Například na úrovni Šesté dimenze lze nahlédnout do časů vzniku planety Země, je tam umístěna informace, jak se Země jako planeta tvořila, jak se formovaly zemské sloje, hlína, půda tak, aby se na ní mohl vytvořit další život.

Sedmá dimenze již popisuje Zemi jako celostní, jak je zařazena do všeobecného systému vzájemných vztahů. Obsahuje informaci o vztazích mezi Zemí a Sluncem, jinými Sluncemi a planetami, galaxiemi, o existenci vzájemné energetické výměny, atp.

Tedy informací je nekonečné množství, každá informace z internetu patří do jedné konkrétní dimenze. Má význam se jimi všemi detailně zabývat? Jak nám to může prospět?

Proč tedy nevyhledáváme a nečteme jakoukoli informaci o jakémkoli předmětu? Protože když stoupáme vzhůru, do vyšších a vyšších dimenzí, tak tatáž informace o stejném předmětu se zcela mění. Informace o Zemi ze 4. dimenze se liší od informace o téže Zemi ze 6. dimenze.

Proto je zkoumání informace o čemkoli v J/S považováno pouze za lákavé mámidlo, je to hrozba, která nás může zastavit na naší Pouti Duchovního vývoje Nahoru. Ne „násilně“, ale lstí a klamem – proto Maja. Maja je vždy Horizontální rozšíření, ale my máme za úkol stoupat Vertikálně – NAHORU!

Jedná se o zásadní, obrovský rozdíl. Kdekdo se zaměřuje na Horizontální zkoumání, ale As může být ten a jen ten, kdo si osvojuje Vertikální princip poznávání.

To samozřejmě neznamená, že horizontální informace nejsou pravdivé či správné. Pokud je nějaká informace dokonce i protiřečivá, i tak je správná, ale je třeba vědět, že jde o informace pocházející z různých dimenzí. Všechny informace jsou správné, rozdíl je pouze v tom, ze které dimenze byly přijaty.

Jaký význam má tedy učit se detailní informace, pokud se z dimenze na dimenzi mění? Proto je v naší Kultuře zažitý princip OBRAZNÉHO MYŠLENÍ. Bereme Obraz, není třeba nám – alespoň ne vždy – všechny jeho hrany.

Lepší je zkoumat Vertikální Zdvih. Kdo ví, jak stoupat, ten se kdykoli – podle potřeby – může zasunout do KTERÉKOLIV DIMENZE a získat z ní v konkrétním případě potřeby nutnou informaci. Vždyť pokud chceme mléko, nemusíme nutně kupovat krávu.

Je to přesně jak pracovat na počítači. Na disku máme obvykle nashromážděné obrovské množství informací, které jsou zatříděny v množství adresářů. Adresáře jsou obdobou DIMENZÍ v J/S. Na disku si vždy vybereme potřebný adresář, získáme potřebnou informaci, ale neplánujeme celý život trčet v jediném adresáři.

Každá informace na internetu je nabídkou konkrétní Dimenze (adresáře).

Každý se musí rozhodnout sám a se zodpovědností za sebe, zda si vybírá DIMENZIONÁLNÍ, nebo VERTIKÁLNÍ informační systém koordinát, tedy svůj prioritní VEKTOR směřování (vývoje).

Před tím, než postoupíme k informaci z odtajněného spisu – nejprve několik poznámek. Dnes je populární hledat ideální způsob stravování, měřit správný poměr látek, bylinek, vitamínů, vést speciálně orientované diety s cílem zdravě a dlouho žít. Mnozí hledají škodlivé látky v potravinách, dodnes zkoumají co vlastně bylo v testech či očkovacích látkách z období pandemie a podobně. Ano, dá se tomu věnovat celý život, a to nejeden. Toto vše – kvalita života – patří do TŘETÍ DIMENZE (každá dimenze nabízí nekonečný počet vlastních kanálů). Všemi speciálními dietami, sháněním zdravé stravy či látek, vitamínů, někteří i sexuálními, tantrickými technikami si opravdu dokáží život zkvalitnit a prodloužit. Ale VŽDY jen v omezené míře. Takto se nedá žít staletí či tisíciletí. No kdo vystoupí do Vysokých Dimenzí – mluvíme minimálně o 16., ten si dokáže trvale obnovit vlastní INFORMAČNÍ MATRICI (princip jsme popsali v článku i videu ČASOPRESTOR) a žít tolik, kolik považuje za nutné.

Z kurzov Metafyziky pre Život vieme o Konoch Všehomíru. Jeden z nich hovorí „Čo prehlásim, to aj som“. Teda človek so Živatmou ako jediný vo Všehomíre má právo dávať rozkazy Vesmíru, vytvárať realitu. Nuž práve človek je ten, kto rozhoduje o všetkom vôkol seba.

„Privilegovaní“ – nachádzajúci sa v každom dnešnom národe – iba systematicky ponúkajú, čo by sa mohlo stať (médiami, filmami…), ale ako trojčakrové bytosti nemajú právo dávať také príkazy Všehomíru. No ale naivní a dôverčiví človekovia preberajú ich informačné návrhy do svojej mysle, zaoberajú sa nimi a šíria ich. Takto sa stávajú realitou. Teda práve človek – vo svojej nevedomosti a naivite – je sám zodpovedný za to, že je na vyhynutie.

Takouto informáciou sú aj dnešné „ponuky“ na príchod štvrtej či piatej dimenzie. Niektorí nám ich ponúkajú, že „veď je to to isté, čo hovorí Nadežda, akurát to inak nazvali“. Nuž, je to niečo absolútne iné. Dimenzie, teda Rozmernosti sú všeobecným pravidlom (informačný obsah), „omáčka“ okolo je informačný šum. Jemnohmotný Svet počuje informačný obsah – teda „želanie“ toho-ktorého človeka žiť v budúcnosti vo štvrtej či piatej Dimenzii, a to aj tak želajúcim si človekom splní.

Štvrtá Dimenzia je v kladnej časti biopoľa ľúbosť a láska, v zápornej závisť a nenávisť. Piata Dimenzia je v kladnej časti komunikácia na báze cti či Istiny, teda podávanie neskreslených, pravdivých informácii, v zápornej časti biopoľa ide o klamstvo a podvádzanie. Tieto Dimenzie tu teda sú už dávno, ale kto si želá, toho J/S v nich aj ponechá… Ide totiž o Kon „Čo prehlásim, to aj som“. Akurát, že s rozkazom prichádza aj vykonanie, a teda zodpovednosť a príchod následkov. Opäť nič nové.

Z nášho pohľadu je skutočne nepochopiteľné, prečo si ešte aj dnes niektorí človekovia sami sebe tak komplikujú vlastný život a tým aj budúcnosť. Informácia o Vertikálnom výstupe nahor je tu, ale oni sa donekonečna hrabú horizontálne v Dimenziách. Ale každý si je strojcom svojho šťastia. Veď „meniť sa nie je potrebné, prežitie nie je povinné“.

Teda, ak to zobrazíme graficky, takto vyzerá naša 12-rozmerná Hra dnes:

Nástup Zlatého Veku znamená, že zmizne Svarožia Hranica (nebudeme viac žiť na hranici Javi a Temného Sveta), čo môžeme obrazne prirovnať k potope. Všetko po 9. dimenziu bude zničené (odplavené potopou):

A výsledok bude, že spodnou hranicou nášho Sveta po nástupe Zlatého Veku bude dnešná (nedelená) 10. dimenzia:

Ak si to zobrazíme pomocou Číslova, tak „ako hore, tak dole“ osobný kryštál človeka sa transformuje podľa kryštálu Zeme (proces už prebieha) z Dodekahedronu na Ikosahedron, teda z dvanásťstenu na dvadsaťsten (v súlade s Platónom). Teda budeme žiť v dvadsaťrozmernej Hre, v ktorej bude spodná hranica dnešná 10. dimenzia.

Opäť zdôrazňujeme, že tvrdošijné ukotvovanie vlastnej mysle napríklad v 3. dimenzii (zdravý život, diéty, tantry…) znamená zotrvanie v časti, ktorá ide „do šrotu“. Výber, teda rozhodnutie človeka je vždy platné, ale ako vždy v prípade nevedomosti následky prichádzajú (neznalosť Konu neospravedlňuje, hoci vysvetľuje). To je oná „kauzálna reťaz“ (príčina-dôsledok), ktorá je už viditeľná v 16. a všetkých vyšších dimenziách. Nejde o „farby“ Energií, ale o uvedomenie si a pochopenie štruktúry kauzálnej reťaze. Pravidlo kauzality je ostatne priamo otvoreným textom nazvané aj v jednom z filmov série Matrix.

Odtajnená správa KGB, ktorá bola vypracovaná v roku 1983, je v skutočnosti analýza materiálov, ktoré sovietska spravodajská služba skonfiškovala nacistom po porážke fašizmu, teda po 9. máji 1945 v Berlíne. Skonfiškované materiály boli odovzdané vedeckým inštitútom ZSSR s úlohou vedecky analyzovať obsah materiálov a vypracovať detailnú správu. Táto správa – keďže je z roku 1983 – už obsahuje aj spravodajské informácie získané KGB, ktoré majú súvis s vtedy už aktuálne prebiehajúcimi tajnými projektami v USA, ktoré nakoniec doviedli k rozpadu Východného bloku. Preto je výsledok rozhodne zaujímavý.

Pointa je v tom, že materiály Ahnenerbe opisujú tri Armageddony, ktoré už v minulosti nastali. Ale ešte v roku 1938 analýzou starých textov a nájdených materiálnych dôkazov stanovili, že nasledujúci Armageddon nastane v roku 2014:

  1. Armageddon prebehol roku 199 586 pred n.l.;
  2. Armageddon prebehol roku 84 386 pred n.l.;
  3. Armageddon prebehol roku 12 386 pred n.l.

Jeden z východiskových zdrojov informácií o nasledujúcom Armageddone je obsiahnutý v starom rukopise, ktorý venoval E. Schefferovi zomierajúci 13. dalajláma na smrteľnej posteli. Nuž, správa bola odtajnená, lebo v rokoch 2012-2014 sa nič také neodohralo. Ale pri analýze materiálov zahrňujúcich desiatky tisíc rokov mohlo poľahky dôjsť ku chybe vo výpočtoch, teda namiesto roku 2014 môže ísť o roky 2023-24. O to skôr, že opisy sprievodných javov už očividne nastávajú teraz.

V prvej časti sme si povedali o troch predchádzajúcich Armageddonoch tak, ako sú opísané v materiáloch nemeckej výskumno-vedeckej organizácie Ahnenerbe z 30-tych rokov 20. storočia. O tejto organizácii sme už v minulosti písali, preto si niektoré fakty – týkajúce sa ich existencie – spomenieme iba veľmi stručne.

Vedecko-výskumná organizácia Ahnenerbe bola vytvorená v roku 1935 na základe rozkazu Adolfa Hitlera. Od roku 1938 sa už všetky vedecké výskumy v Nemecku vykonávali pod kontrolou vedeckého oddelenia SS „Ahnenerbe“. V rokoch 1937-1938 zrealizovali vedci z Ahnenerbe radu vedecko-výskumných expedícií v Nemecku a v Tibete, pričom hľadali najmä staré artefakty, svedčiace o existencii mimozemských civilizácií, ktoré riadili chod vývoja človečenskej spoločnosti na Zemi. Ahnenerbe sa zameriavala aj na hľadanie tzv. Šambaly. V tejto oblasti bolo zapojených okolo 7 tisíc pracovníkov, najmä známi archeológovia, antropológovia, biológovia, genetici, historici, atď.

Ako vyplýva z materiálov NKVD ZSSR, v r. 1938, na základe svedectiev získaných expedíciou do Tibetu a Himalájí, nemecké vedenie zorganizovalo expedíciu s cieľom preskúmať podmorský šelf Antarktídy v oblasti Zeme kráľovnej Maud podľa máp, ktoré nemeckí výskumníci získali v Tibete. Na základe týchto výskumov špecialisti Ahnenerbe, spolu s námornými silami Nemecka, prenikli do priestorov zeme ukrytej pod ľadmi Antarktídy. V roku 1944 tam nemecká vláda vytvorila vojenské morské základne, postavili mesto „Nový Berlín“, a pod názvom „Nové Švábsko“ vytvorili novú krajinu. Podľa informácií získaných orgánmi vojenskej kontrarozviedky СМЕРШ, Adolf Hitler – v Nemecku zamenený dvojníkom – prišiel do Nového Berlína na ponorke. Toto bolo potvrdené aj získanými a doloženými materiálmi, ktoré národný komisár štátnej bezpečnosti ZSSR V. N. Merkulov v r. 1945 predložil  hlavnému veliteľovi Ozbrojených Síl ZSSR J. V. Stalinovi (v pôvodnej správe je to príloha č. 1).

11.06.1945 pracovníci vojenskej kontrarozviedky СМЕРШ 70. pechotného útvaru objavili v budove Admirality Nemecka „mapy prechodu morských hlbín“ s poznámkou „výlučne pre kapitánov ponoriek triedy A sprievodného konvoja führera“ v počte 38 ks. Ako vyplynulo z preložených textov, išlo o trasy prieplavu podvodnými koridormi ku vchodu do tzv. Agarty, ukrytej pod ľadmi Antarktídy (v originály správy príloha č. 2.).

V septembri 1945 našli agenti kontrarozviedky СМЕРШ v horách Pirna pod Drážďanmi tajný pracovný zošit plukovníka Wehrmachtu Wilhelma Wolfa s konceptmi rozkazov A. Hitlera a Reisführera SS Himmlera o výbere kandidátov spomedzi Wehrmachtu, Luftwaffe, Námorných síl a vojsk SS pre odoslanie do Antarktídy (príloha č. 3.).

Po vojne bolo do Antarktídy poslaných niekoľko vojenských výprav, najznámejšia je smutne skončiaca sa výprava amerického admirála Birda s názvom „High Jump“- ale o tom sme už tiež písali.

Zverejnený spis KGB – hoci neodtajnili úplne všetko z neho – nám dáva možnosť s údivom posúdiť, čo všetko sa podarilo vedcom z Ahnenerbe zistiť a analyzovať. Preskočme podrobné opisy vzniku a vývoja Zeme a galaxií, postupné osídľovanie viacerými vlnami mimozemských civilizácií – v princípe nič nové, tieto informácie máme aj v Sloviensko-Árijských Vѣdach – a zamerajme sa iba na časť opisujúcu Armageddony.

V opisoch nemeckých vedcov nachádzame detaily prírodných charakteristík udalostí, t.j. globálnych katakliziem, spojených s prechodom tzv. „Železnej planéty“ cez náš Slnečný systém.

Ak chceme pochopiť tieto udalosti, je nevyhnutné brať do úvahy súhrn tých globálnych aspektov elektromagnetických disfunkcií prebiehajúcich v hlbokom Vesmíre, ktoré priamo ovplyvňujú rotáciu jadra Zeme.

V pôvodne očakávanej populárnej „kataklizme“ v r. 2012 bola príčina opísaná oveľa jednoduchšie – priletí 12. planéta (niekde nazývaná aj „X“), Zem sa dostane medzi ňu a Slnko, čo malo spôsobiť na okamih zastavenie rotácie Zeme. V praxi by to znamenalo, že všetky vodné plochy na Zemi – ale najmä Tichý a Atlantický oceán – by sa zotrvačnou silou vyliali na kontinenty a v podstate skoro všetko by zatopili obrovskými vlnami cunami.

Realita je ale oveľa zložitejšia.

Existujúci systém skrutkovitého, špirálovitého vzájomného obiehania kosmických telies – vrátane planét – vo Vesmíre pripomína zložitý hodinový mechanizmus. V ňom všetky vzájomné pospájané malé aj veľké kolieska hrajú dôležitú úlohu v dynamike mechanického procesu.

Slnko aj Zem sa súčasne zúčastňujú viacúrovňového, postupného mechanizmu pohybu. Zem sa otáča okolo Slnka, Slnko rotuje okolo Centra miestnej skupiny hviezd a Sĺnk (nazývame to Čertog), ktoré zase – tak ako Slnečný systém – rotujú špirálovitým pohybom okolo Centra Hviezdneho a Slnečného nakopenia Gouldovho pásu v miestnej štruktúre ramena Orionu-Labute galaxie Mliečna Cesta. Galaxia zase rotuje okolo Centra Hmloviny Andromeda, ktorá zase rotuje okolo Centra Metagalaxie „Deva“… a tak to pokračuje donekonečna. Všetky vzájomne sa obiehajúce kosmické telesá vyžarujú elektromagnetické vlnenia rôznych frekvencií, ktorých zmena spôsobuje poškodenie rytmiky vibrácií objektov podľa princípu „od väčšieho k menšiemu“, teda niečo ako princíp „väčšieho psa“. Zmena rytmiky pulzácie vnútorného jadra Zeme nemôže vyvolať elektromagnetické disfunkcie v živote Slnka a štruktúre slnečno-hviezdnych zoskupení.

Trvalá a rytmická rotácia vnútorného jadra Zeme závisí od globálnych elektromagnetických vplyvov, vznikajúcich tak v hlbokom Kosmose, ako aj v štruktúre Slnečného systému.

Prechod v blízkosti Zeme takého objektu, akým je „Železná planéta“ (50x väčšej ako Zem) – obiehajúcej s periódou 3 600 rokov v smere hodinových ručičiek – vyvoláva elektromagnetické toky a víchry u rotujúcich planét a objektov Slnečného systému, rotujúceho proti smeru hodinových ručičiek, rozhodne spôsobí narušenie elektromagnetického vibrovania jadra Zeme.

Jadro začína vylučovať vysokofrekvenčné, rytmy meniace toky elektromagnetickej energie vysokej rýchlosti, ktorá sa v krátkom čase zvyšuje. Keď rytmus vibrácie jadra dosiahne hodnotu 13 Hz, jeho elektromagnetické chovanie sa zmení na nepredpovedateľné a v minulosti spôsobovalo posuny magnetických aj zemepisných pólov.

Nie každý takýto prelet má pre Zem negatívne následky. Kataklizmy nastávajú iba vtedy, keď je Zem v okamihu hlavného silového pôsobenia Železnej planéty otočená k nej oblasťou Tichého oceánu:

Podľa analýzy predchádzajúcich Armageddonov celý komplex silového pôsobenia „vytlačí“ vody atlantického oceánu, ktoré sa vylejú na pevninu 5 km vysokými vlnami.

Podrobnejší dopad na zemeguľu je v ďalšej prílohe:

Podľa údajov nemeckých vedcov sa mal štvrtý Armageddon odohrať v roku 2014, presnejšie v auguste-septembri 2014:

  1. Armageddon sa odohral 199 586 rokov pred n.l.;
  2. Armageddon sa odohral 84 386 pred n.l.;
  3. Armageddon sa odohral 12 386 pred n.l.

Ako teda vedci prišli na to, že práve v auguste-septembri 2014? Perióda obehu tzv. „Železnej planéty“ je 3 600 rokov, pričom každý štvrtý cyklus je pre Zem katastrofický, teda ku kataklizme dochádza spravidla s násobkom 14 400 rokov. Potopa nastáva vtedy, keď sa Zem nachádza v kritickom okamihu otočená stranou Tichého oceánu voči orbitálnej dráhe Železnej planéty. Ide o nám už známy numerický súčet „9“.

Medzi prvou a druhou potopou je 8 cyklov po 14 400 rokov (vychádzame z 3 600 x4).

Medzi druhou a treťou potopou je 5 cyklov.

Medzi treťou potopou a predpovedanou štvrtou – ktorá sa mala odohrať analogicky – je 14 400 rokov (3 600 x 4), čo vychádzalo na rok 2014.

Prečo štvrtá potopa neprišla? Jednou z reálnych alternatív je, že žiadne zložité procesy sa nikdy neodohrávajú presne „na chlp“. Každý „technický“ proces nastáva vždy v intervale pravdepodobnosti – na to existujú detailne vypracované metodiky. V podstate už výroba jednoduchej skrutky s nominálnym rozmerom sa vždy realizuje v prípustnej tolerancii, teda najčastejšie v hornej aj dolnej. Takto vypočítanie nástupu nejakej udalosti len na základe teoretických výpočtov „na chlp“ sa v reálnom živote NIKDY NEODOHRÁVA. Interval pravdepodobnosti nástupu (tolerančný interval technického procesu) je súčasťou všetkých reálnych procesov na Zemi. Teda „ako hore, tak dole“… nič nového pod Slnkom.

  1. dalajláma dovolil Schefferovmu fotografovi v roku 1938 (a aj dvom ďalším vedeckým pracovníkom SS) vykonať filmový záznam granitovej platne, ktorá sa nachádza(-la?) v podzemí paláca Potala v Lhase. Zároveň im daroval zvitok starého rukopisu, na ktorom boli zobrazené desiatky rôznych kruhových formácií rozličných rozmerov, popísaných dvojkovým číselným systémom. Rukopis bol písaný starým tibetským písmom a aj neznámym samskritom (môžeme predpokladať že Karunou). Podľa názoru vedcov kruhy označovali polohy planét v Slnečnom systéme pred 1,5 miliónom rokov. Numerácia bola vyhotovená pre nás neznámym spôsobom, pričom nemeckí vedci nakoniec dospeli k záveru, že bola použitá oveľa pokročilejšia a presnejšia „matematická“ metodika, pričom napríklad v použitom systéme zápisu neboli použité ŽIADNE NULY. Runy ani Bukvica Slovѣnov NEOBSAHUJÚ žiadnu nulu – tá prišla až s pozičnou sústavou sefirotov (teda s ciframi, nie číslami!). Ale to je už iná oblasť…

Teda aby sme to skrátili – ak na základe 1,5 miliónu rokov starého rukopisu bol vypočítaný štvrtý Armageddon a takto ho aj stanovili na august-september 2014, nuž rozdiel 9 rokov (chyba určenia) je iba 0,0006%. Teda ak by sme teoreticky mali na mysli napríklad rok 2023 namiesto 2014…

Veď ak nikto z nás tu nežil v časoch prvých 3 Armageddonov, ako vieme, či sa neodohrali približne v takom istom tolerančnom intervale?

Problém je ale v niečom úplne inom. V roku 1983 už špecialisti KGB pracovali aj so spravodajskými údajmi, ktoré boli získané z prostredia CIA. CIA odovzdala v roku 1980 prezidentovi USA správu „O situácii vo svete ku roku 2000“. Jedna zo štyroch častí spisu bola venovaná globálnej zmene klímy a prognóze klimatickej situácie Zeme k začiatku 21. storočia (2000-2012). V správe sa hovorí, že v uvedenom časovom intervale sa na Zemi očakávajú globálne kataklizmy, ktoré ovplyvnia život človečenstva a existenciu civilizácie. Približne na rok 2010 prognózovali zmeny polôh spočiatku magnetického, a následne aj zemepisného pólu Zeme smerom k severoamerickému kontinentu. Vody svetového oceánu mali do menej ako mesiaca zaplaviť súš do úrovne 5 000 metrov. Pre USA a celý severoamerický kontinent neostane žiadne bezpečné miesto nad novou hladinou vody.

Mapy prognózovaného zaplavenia sveta sú po internete k dispozícii, ešte v roku 2012 sme takúto mapu zverejnili na stránke aj my. V americkej správe už boli presne vyznačené miesta, ktoré po posune pólov ostanú nad morskou hladinou. Najlepšie na tom bude územie Ruska – to malo byť zaplavené najmenej zo všetkých krajín sveta. V Európe malo ostať nad hladinou cca 20% územia, ale to iba hornaté územia. Ide o oblasti Pyrenejí, Álp a Karpatskej oblasti…

V súvislosti s výsledkom americkej analýzy začali americké spravodajské služby už od 60-70 rokov 20. storočia realizovať globálnu dezinformačnú kampaň s cieľom implementovať a následne upevniť vo svetovej a najmä sovietskej vede také teoreticko-metodologické koncepcie v metodických, technologických a prírodných vedeckých smeroch, ktoré by spôsobili strategickú, svetonázorovú a celkovo praktickú nepripravenosť ZSSR, krajín Východného bloku a všetkých pravdepodobných protivníkov na nastupujúce kataklizmy.

Aké demokratické plány mali (či stále majú) s nami?

Výsledky sme rokom 1989 a ďalej už všetci pocítili na vlastnej koži…

Oni sa – samozrejme – na plné obrátky pripravovali. Teraz už je v inom svetle aj pravdepodobný motív Hitlera smerom k pokusu o likvidáciu ZSSR, teraz je už jasné, prečo sme v takej situácii v akej sme…

Správa je omnoho podrobnejšia, ale vidíme, do akej miery boli ochotní platiť vedúcim činiteľov bývalého sovietskeho bloku, aby tí sami zničili našu spoločnú bezpečnosť pre vlastný prospech – za peniaze…

No ale od roku 2010 v Rusku a od 2018 už aj na území Slovenska a dnes už aj Čiech sa vyformovali žrecovské štruktúry, ktoré systematicky začali pretvárať pre nás nepriaznivú situáciu v náš prospech. Aj to je jeden z faktorov, ktoré spôsobili že sme dnes tam, kde sme. Ale dnes to skôr vyzerá tak, že ZSSR sa – aj podľa predpovede Simpsonovcov – k roku 2024 obnoví, a spolu s ním aj tie krajiny bývalého Východného bloku, ktoré sa nachádzajú nad „Zlatou čiarou“. A USA svoju rolu očividne dohrávajú… proste sa prerátali.

Nuž, môže byť, že všetko najzaujímavejšie je ešte naozaj iba pred nami, a rozhodne už nie ďaleko za horami.

Nikto nám to neoznámi „presne“ – určite nie „elektromagnetický svet Priestoru a Času“ – ale informácia je individuálne prístupná cez štruktúry torzných polí. Pre koho? Pre každého, kto sa dokáže čistkou zbaviť Negatívu a presunúť Vedomie do 16. dimenzie… Tie „štvrté“ či „piate“ nech si pekne nechajú… pod hladinou mora.

Je potrebné uviesť, že to či sa stane niečo také ako opisuje odtajnený dokument alebo nie nemôžeme nijako zaručiť, ale ani vyvrátiť. Spis bol odtajnený, čo by malo logicky znamenať, že je „neaktuálny“… ale… Účelom nášho článku ani nie je zaviesť program, ktorému by ste mali uveriť. Výber rozhodnutia je u každého človeka osobnou záležitosťou.

Ak by sme mali vyjadriť náš pohľad, tak v takom stave, ako to bolo pôvodne opísané sa zmena – inak neodvratná – sotva odohrá. Z prvého dielu vieme, že každá informácia má štrukturálnu podstatu. Teda závisí od toho, z akej dimenzie je posudzovaná. Naše Veľké semináre – teda tí človekovia, ktorí sa ich spoločne zúčastňujeme – už „prebili dieru“ cez matrice a egregory našich nepriateľov. Cez vytvorený kanál sme požiadali o pomoc – a tá nám už je poskytovaná. Kto má vedomie v 16. a vyššej dimenzii, ten sa ROZHODNE nemusí obávať žiadnej nastupujúcej zmeny. Môžeme po tejto stránke ostať pokojní. Nuž ale tí, ktorí si udržiavajú vedomie na nízkych dimenziách nedokážu prekonať potopu – môže byť aj energetická – teda z pohľadu 16. dimenzie. Len opakujeme, že úzkostlivá, starostlivo plánovaná, inak „dobrá“ snaha o správnu životosprávu je IBA TRETIA DIMENZIA. Vôbec prvé tri sú principiálne určené na prežitie vo Svete Javi: Prvá (vznik života, narodenie), Druhá (zabezpečenie potomstva – udržanie fyzickej prítomnosti vo Svete Javi) a Tretia (kvalita života – či už v kladnom alebo zápornom smere). Vedomie na úrovni tejto čakry nestačí na prekonanie „potopy“ – hovoríme najmä o energetickej úrovni vo svetle aktuálnych Energií.

https://www.podtatransky-kurier.sk/za-zrkadlom/armageddon

Zlatý Vѣk je už na dosah.