voyagersSoučasné pozemské drama a Uvítací sídla v roce 6,520 n.l. Současný nový překlad Maharata textů a přímý překlad desek CDT začal v r. 1997 prostřednictvím 1.mluvčí MCEO -Ashayana Deane. Počátek překladů byl zveřejněn v r. 1999 prostřednictvím vydavatelství Granite Publishing (později Blue Water Publishing/Wild Flower Press) jako „knihy Voygers“ (svazek 1: Spící unesení a svazek 2: Tajemství Amenti).

Překlad desek CDT byl prováděn 1.mluvčí MCEO a prezentován na seminářích Svobodných učení MCEO konaných několikrát do roka v letech 2000 až 2009; tyto překlady stále probíhají. Od prvního vydání knižní série Voyagers v r. 1999 se práce s interdimenzionální Aliancí Strážců (GA) (přičemž řada dřívějších kontaktů s GA je vyjmenována ve zmíněných knihách Voyagers) nepřetržitě zintenzivňovaly a rozšiřovaly tak, aby byly následně začleněny do transdimenzionálních koncilů předků, zejména koncilů Křišťálové řeky Adaši adeptů Aquareion (jedná se o koncily předků, jichž je GA-MCEO součástí). Koncily Křišťálové řeky Aquareion zahrnují různé civilizace jak z naší galaxie Mléčné dráhy, tak i z galaxie M31 -Andromédy, přičemž koncily Mashaya-Hana zastupují civilizace ze sousedního vesmíru zvaného Aquareion; a mnoho dalších koncilů v rámci našeho vesmíru/matrixu i mimo něj. Koncily Křišťálové řeky -Adaši adepti jsou koncily našich předků a vedoucí silou pro všechny kolektivy GA-MCEO – tedy Strážců. (Z těchto skutečností si lze udělat obrázek o tom, že situace kolem naší Země je pod neskutečným drobnohledem ohromného množství civilizací a světů a tedy že se zde na Zemi skutečně nejedná o lokální a nepodstatný problém někde na periferii Mléčné dráhy – pozn. PP).

Současné překlady (počínaje r. 1997) MCEO desek CDT obsahují historické záznamy a související spirituální vědu učení o „vzestupu“ v našeho „místním“ 15-ti dimenzionálním vesmíru. V důsledku eskalace událostí současného planetárního dramatu v r. 2007 koncily Křišťálové řeky Adaši adeptů Aquareion rozšířily kontrakt překladu 1.mluvčí MCEO tak, aby byly zahrnuty překlady dat i z dalších křišťálových disků známých jako KUmA’-yah Al-humbra, které obsahují rozšířené historické záznamy a související pokročilou spirituální vědu učení o „vzestupu“ z galaxie M31-Andromeda/Aquinos, která je součástí našeho 15-ti dimenzionálního vesmíru a taky sousedního 15-ti dimenzionálního vesmíru jménem Aquareion. Překlady a veřejně dostupné vyučování příslušných aspektů desek CDT i křišťálových disků KumA’-yah Al-humbra, pokračuje prostřednictvím seminářů Svobodného učení MCEO a bude uveřejněno v budoucích knihách (2010).

Je nezbytné vědět, že za velmi krátkou dobu bude biologický potenciál transfigurativního vzestupu a s tím korespondující možnost biologické transmigrace zpět na Vyšší Zemi, pro obecné masy pozemských ras z Nižší Země, natrvalo ztracen a to v důsledku nových environmentálních anomálií, ke kterým dojde na Zemi v letech 2012-2013 coby důsledku pokroku v iluminátském globálním plánu 2012. Bez ohledu na to, co si osobně vybereme ohledně minulosti lidstva nebo současných evolučních potenciálů myslet, „významné období“, ke kterému byl primární cíl iluminátského globálního plánu dlouho směřován, se stává, s příchodem pozemského SAC 2000 (otevření pozemských hvězdných bran – Síní Amenti), skrytou realitou naší přítomnosti. Příznivou okolností pro alternativu „zabezpečení pokračující evoluce“ současného pozemského lidstva je fakt, že manifestované roviny a životní realitní pole „Vyšší Země“ dodnes stále existují. Teritoria Vyšší Země se vyvíjela nerušeně, protože jejich následné formování po r. 13,400 př.n.l., se ubíralo mnohem „pozitivnějším-žádoucnějším“ směrem a to jako součásti komunity „univerzálních svobodných světů“ – bez iluminátské manipulace a genetických mutací, které utrpěli jen obyvatelé Nižší Země. Od období „Velkého zasíťování“ v období 13,400 př.n.l.

Strážci MCEO-Křišťálové řeky pokračovali jak v přímých, tak i v dálkových intervencích do teritorií Nižší Země a mnozí z nich s námi dnes komunikují z různých časoprostorových pozic z teritorií Vyšší Země ale i dalších intergalaktických míst spadajících do oblastí „Svobodných světů“. Vyšší Země a galaktická teritoria „Svobodných světů“ jsou mimo dosah iluminátské NET technologie a existují jako hmatatelné „trojrozměrné fyzické reality“ -verze Země a galaxie Mléčné dráhy, které jsou stejně skutečné, jako naše vlastní, „NET technologií zasíťovaná či spoutaná“ Nižší Země a další galaktická teritoria. Vyšší Země a Svobodná teritoria galaxie Mléčná dráha existují „ve stejném prostoru“, jako náš stávající známý systém, ale jejich manifestace probíhá pod odlišnou „úhlovou rychlostí rotace primárních energetických částic“ a tím se tyto dva vzájemně propojené realitní systémy stávají vůči sobě vzájemně neviditelnými. Teritoria Vyšší Země sdílejí společnou minulost s naší „zasíťovanou“ Nižší Zemí až do r. 13,400 př.n.l.. Po tomto datu se realitní pole Vyšší Země vyvíjelo svobodně, zatímco realitní pole naší Nižší Země se od těch dob vyvíjí pod neustále rostoucím sevřením iluminátskou manipulací. Od r. 13,400 př.n.l. zůstaly primární hvězdné brány – planetární temply -průchody vzestupu – Síně Amenti Vyšší i Nižší Země uzavřeny, ale jsou stále propojené, se stále trvající možností jejich otevření v reakci na očekávané „Setkání lidstva s iluminátským osudem 2012“. Menší sekundární časoprostorové portály z Vyšší Země byly periodicky otevírány, zejména za účelem provádění intervencí Strážců během krizových období na Nižší Zemi. Od počátku stávajícího SAC v r. 2000, zde na Nižší Zemi zasahovali Strážci přímo z řady míst z teritorií spadajících do „Svobodných světů“ a to jak z galaxie Mléčné dráhy, tak i mimo ni, včetně teritorií Vyšší Země a odsud obzvláště ti, kteří se nacházejí v (z našeho pohledu) budoucím časoprostoru“ Vyšší Země, konkrétně v období r. 6,520 n.l.

V těchto souběžně existujících časoprostorových lokalitách -„našeho budoucího času“ na Vyšší Zemi v roce 6,520 n.l. (tedy měřeno naším letopočtem) se vyvinuly vysoce specializované kultury a životní prostředí uzdravující civilizační struktury, z jejichž lůna Strážci, „cestováním v čase“ intervenují do „ponuré“ minulosti i naší současnosti s cílem iniciovat tam/zde vznik „budoucích“ časoprostorových sídel. Původní kontakt Strážců, jehož prostřednictvím vznikl kontrakt současné 1. mluvčí MCEO – překladatelky desek CDT, byl zahájen z tzv. Centra pro pokročilé mezidimenzionální komunikace (CAIC). A právě i tento CAIC je velmi „fyzickým“ a činorodým komplexem vyššího vzdělávání nacházející se na Vyšší Zemi v roce 6,520 n.l., v oblasti, která odpovídá časoprostorovým koordinátám současného Kauai na Havaji na naší Nižší Zemi. Na Vyšší Zemi v roce 6,520 existuje mnoho dalších vysoce vyvinutých institucí, které se specializují na různé aspekty intervence do ponurých teritorií, mezi které patří i současná Nižší Země. Teritoria Vyšší Země roku 6,520 n.l. jsou současnému lidstvu „příznivě nakloněnou, nadějí na záchranu“ jejich/naší evoluce na Nižší Zemi. Za tímto účelem byly v těchto časoprostorových teritoriích založeny tzv. „Transmigrační sídla“ či „Vzestupné kolonie“. Vzestupné kolonie na Vyšší Země v roce 6,520 n.l., existují na řadě míst po celé planetě a jsou koncipovány jako místní „Uvítací sídla“ pro bytosti z Nižší Země (a dalších lokalit galaxie Mléčné dráhy), které dosáhnou na schopnost realizace svého biologického transfigurativního vzestupu a uschopní se tak k další evoluční etapě svého věčného života a to prostřednictvím vzestupných technik tzv. Transmigračního „skluzu“ skrze příslušné vzestupné průchody -brány. Vzestupné kolonie Vyšší Země roku 6,520 n.l. jsou také „příštím evolučním místem k životu“ pro ty bytosti z Nižší Země, které dosáhnou na vzestup až po své smrti na Nižší Zemi, kdy v průběhu „přechodu smrtí“ – tzv. Bardó průchodem se jejich Vědomí bude moci narodit/reinkarnovat do těchto již připravených Vzestupných kolonií na Vyšší Zemi, aby zde pokračovali na své evoluční cestě věčným životem.

Od doby, kdy došlo k oddělení zasíťovaných teritorií Nižší Země v r. 13,400 př.n.l. bylo teritorium osamostatnivší se Vyšší Země záměrně chráněno, živeno, vyvíjeno a navrhováno Strážci a koncily Křišťálové řeky Aquareion tak, aby se připravilo a stalo jedním z „uvítacích sídel či planetárních vzestupných kolonií“, jejichž prostřednictvím zůstane potenciál vzestupu do věčného života dostupný i obyvatelům Nižší Země a dalších míst z lokální galaxie Mléčné dráhy. Primární pozemské hvězdné brány (časoprostorové portály) vzájemně propojující Vyšší Zemi v r. 6,520 n.l. a dnešní Nižší Zemi se v letech 2012 až 2230 otevřou a propojí a potenciálně tak umožní zrealizovat vzestupný průchod prostřednictvím tzv. Transmigračního skluzu. Na tuto vzestupnou (únikovou – pozn. PP) možnost však mohou dosáhnout jen ty bytosti z Nižší Země, které probudí a znovu získají svůj vlastní genetický potenciál nezbytný pro realizaci tohoto biologického, transfigurativního a transmigračního vzestupného „skluzu“ a to během trvání environmentálních planetárních anomálií, ke kterým na Nižší Zemi dojde v letech 2012-2013. (Možná už je nám nyní o něco jasnější smysl současných iluminátských aktivit jako „cosi blokující“ plošná vakcinace stále ještě spícího lidstva – pozn. PP). Pro ty bytosti, kterým se nepodaří získat zpět tento svůj genetický potenciál v průběhu environmentálních změn objevivších se v období 2012-2013 n.l., zůstane podmíněně (viz. následující souhrn č.2) dostupná ještě možnost náhradního vzestupu skrze průchod Vědomí v Bardó období příslušnými portály, ale to pouze během období 2012 až 2230. Po r. 2230 n.l. se primární hvězdné brány (časoprostorové portály) mezi Vyšší a Nižší Zemí natrvalo uzavřou a vzestupný průchod z Nižší Země na Vyšší Zemi, tedy evoluční vzestup, návrat či únik (ať biologické Bytosti či energetického Vědomí) na cestu věčného života již možný nebude.

Současné učení MCEO se zaměřuje na pomoc lidem žijícím na teritoriu Nižší Země, aby lépe pochopili masivní mezigalaktické drama, do něhož je jejich planeta lapena, tak, aby tito jedinci mohli činit inteligentnější a informovanější Svobodné volby ohledně potenciálů svého osobního evolučního osudu a to dříve, než očekávané environmentální anomálie přicházející v důsledku „Planetárního setkání lidstva se svým osudem 2012“ učiní tuto volbu za ně. Současné učení MCEO bude progresivně pomáhat jedincům, kteří si zvolí připravit se na realitu transmigrace prostřednictvím vzestupného průchodu Hvězdnými branami, jehož prostřednictvím se tak mohou připojit k vyspělým civilizacím věčného života v „budoucím času“ – v roce 6,520 n.l. v uvítacích sídlech vzestupných kolonií na teritoriu Vyšší Země. Takové přípravy začnou posílením osobního komunikačního vztahu tzv. „recipročních výměnných kontaktech“ mezi lidmi žijícími na teritoriích Nižší Země a kteří si přejí transmigrovat a vyškolenými Strážci z Centra pokročilé mezidimenzionální komunikace Vyšší Země v roce 6,520 n.l. a souvisejícími servisními organizacemi Strážců.

„Reciproční výměnný kontakt“ jednoduše znamená to, že Strážci budou pomáhat a komunikovat pouze s těmi lidmi, kteří si tento kontakt přejí a kteří toto přání či tužby demonstrují tím, že jsou ochotni pracovat s učením MCEO, které Strážci poskytli proto, aby získali schopnost keylontické komunikace a zapojili se do bio-regeneračního uzdravování, které je biologicky nezbytné pro uskutečnění reálného, biologického, vzestupného průchod Hvězdnými branami. Strážci budou recipročně vracet či zrcadlit míru snahy a upřímnosti projevené lidskými zájemci; nemají v úmyslu “hrát si na spasitele“ (pasivních spáčů), ale rádi pomohou s „vlastní sebezáchranou“ (aktivním zájemcům) před problematickými masovými evolučními událostmi, kterým bychom se osobně mohli vyhnout, pokud budeme dostatečně kvalifikováni k tomu, rozpoznat signifikantní rozdíly -příležitosti. Volba je na nás; záměrem Strážců je zplnomocnit či vybavit nás potřebnými znalostmi, jejichž prostřednictvím můžeme provést svoji kruciální volbu moudře. Prostřednictvím pochopení historického a současného původu učení MCEO je nám předkládána příležitost učinit informovanější Svobodnou volbu v situaci, kdy do našich životů přichází „čas kolektivního evoluční zúčtování“ celého lidstva a my tak zjišťujeme, že vstupujeme do dlouho očekávaného klíčového období „Setkání se svým osudem“, na konci roku 2012.

Informace o recipročních výměnných kontaktech, pokročilé bio-regeneraci a přípravách na transmigrační vzestup lze nalézt v příští knize 1.mluvčí MCEO – A’sha Deane -Život po Zemi: Šeptající Orbové a probuzení Stříbrného semínka, která by měla vyjít koncem léta roku 2010. Nové informace o „Setkání lidstva s osudem 2012“, iluminátském globálním plánu, atlantských smrtících vědách a „Misi Strážců podporujících vzestup skrze Transfigurační skluz“ lze nalézt v následujícím souhrnu č. 2 (když tímto končí souhrn č.1).

S láskou, světlem a povědomím … a poprášením hvězdným prachem … Ashayana Deane