voyages-12Z dosavadního textu se může zdát, že lidstvo bylo těmito utajenými historickými událostmi z let 13,400, 10,948, 3,470 př.n.l. a souvisejících období jakoby obětováno, ale z „vyšší perspektivy“ je vhodné dívat se na tyto události jako na součást dlouhého cyklu evolučního učení, které andělští lidé a iluminátské síly sdílely a společně spoluvytvářely. Neztrácejme tedy ze zřetele, že mimo tento „lokální učební cyklus“ existuje i „větší účel“, který prospívá lepší spirituální a biologické evoluci obou rasových linií a mnoha dalších ras ve vesmíru, které na toto dění jen „přihlížejí“.

A částí tohoto „většího účelu“ je i onen smísený genetický kód „nového společného lidského genu“, coby výsledek společné mutace DNA, který začal svoji evoluční cestu v diskutovaném období 13,400 př.n.l. A tak, spolu s tím, jak genom andělských lidí utrpěl postupnou ztrátu své původní povahy „DNA diamantového slunce kódující pozemské Hvězdné brány“, naopak, různé iluminátsko-lidské genomy se ziskem genů ze struktury „DNA diamantového slunce“ o to více „polidštily“. A ačkoliv tento „společný gen“ vytvořil zranitelnost a potenciální ztrátu schopnosti vzestupu pro rasy andělských lidí, představuje na druhé straně rovněž příležitost pro Strážce andělských lidí, obdarovat iluminátsko-lidské pozemské rasy.

Obdržením částí andělských lidských DNA kódů diamantového slunce tak získaly iluminátsko-lidské rasy dar potenciálního osvobození se od hierarchické kontroly ze strany jejich iluminátských předků – a tak získaly zpět potenciál pro svoji genetickou bio-regeneraci, jejímž prostřednictvím tak mohou znovu získat „dar původního Zdroje“ spočívající v možnosti navrátit se na cestu věčného životního evolučního vzestupu. Svobodná volba historicky učiněná jak andělskými lidmi, tak iluminátsko-lidskými rasami – tedy „rasami člověka se společnými geny“ a obzvláště Svobodná volba, která bude učiněna v podmínkách “Setkání lidstva s iluminátským osudem v r. 2012“ rozhodne o tom, jestli tento „dar svobody“ skutečně dojde svého naplnění i v realitě.

V současnosti, s tím jak se naše planeta blíží svému „Setkání s iluminátským osudem 2012“, však systémy víry většiny lidské veřejnosti bohužel kolektivně pracují více na dalším zastření jakýchkoliv znalostí starobylých pravd o vzestupu, než na odhalení nějaké možnosti posílení a rozšíření znalostí o těchto starobylých spirituálních vědomostech. Nicméně řešením „současného dilematu lidské evoluce“ není rozsáhle se soustředit na rozluštění jakéhosi „společného místa zrodu falešností a nepravd“, které prostupují hlavní masové světonázory, ale spíše jím je soustředění se na identifikaci společných „semínek pravdy“, jejichž prostřednictvím lze falešnosti a klamy překonat. Právě za tímto účelem Strážci GA-MCEO a Adaši adepti Křišťálové řeky v současnosti vracejí lidské veřejnosti v psané podobě, dálkově přenášené učení z desek CDT, které bylo lidstvu tak dlouho upíráno. Prostřednictvím tohoto učení je lidstvu nabídnuta příležitost poznat se a vzpomenout si, protože když by lidstvo poznalo samo sebe, může najít pravdu, jejímž prostřednictvím se bude moci v období „Setkání se s iluminátským osudem 2012“ konečně

osvobodit. A právě kvůli tomuto svému dávnému a základnímu slibu, podpořit u lidstva potenciál k nabytí této svobody jsou současné MCEO dálkové přenosy desek CT prezentovány jako Svobodné učení MCEO (ve smyslu vedoucí k osvobození nikoliv, ve smyslu zdarma – pozn. PP). Protože desky CDT a Maharata texty představují „společný zdroj“, ze kterého všechna pozemská náboženství původně vzešla, „příslib a možnost obnovení potenciálu skutečného vzestupu“ a zodpovědnosti lidstva coby Strážců pozemského templu – systému hvězdných bran – Síní Amenti jsou tak společným evolučním, prvorozeným právem pozemských ras andělských lidí a dnes již i iluminátsko-lidských ras, které nyní s andělským lidstvem spolusdílejí nezbytný klíčový andělský lidský genetický kód Diamnatového slunce. Tudíž současné dálkové přenosy MCEO desek CDT a z nich odvozené učení Maharata textů tak představují starodávné dědictví všech náboženství a všech lidí žijících na současné Nižší Zemi, ať již kterýkoliv jednotlivec tuto realitu uznává či nikoliv.

Ačkoliv se zdůrazňuje „společné semínko pravdy“, jejímž prostřednictvím může být lidstvo sjednoceno, vize MCEO není vizí „doktríny jednotného světa“ – to je záměrem iluminátského státu a jeho větší agendy „Jednotného celosvětového řádu“ -globální iluminátské nadvlády „vyvolených“ nad pozemským templem skrze specifické globalistické společenské poměry. Učení MCEO spíše prosazuje vizi „Jednoty skrze komplementární různosti a doplňování se“, ve které lidé všech světových náboženství přijmou perspektivu vzájemného respektu a společně poznají jedinečná „semínka čisté pravdy“, která jim všem byla svěřena do ochrany. S nabytím poznání o „společném zdroji“, ze kterého vzešlo každé „semínko posvátné pravdy“ a vize „Jednoty skrze komplementární různosti a doplňování se“, tedy nauk, které obsahuje každá z původních 12 desek CDT, může lidstvo učinit „obrovský skok vpřed“ při vymanění se z tajné nadvlády a kontroly stávajících globálních iluminátských sil. Iluminátské síly, ve své snaze o dosažení nadvlády nad pozemským templem a naplnění svého primárního, globálního, cílového plánu 2012, pokračují za oponou, skryti před zraky veřejnosti v tajných manipulacích, které permanentně “štvou člověka proti člověku“ v marné obraně falešného „konceptu oddělení spirituality od vědy“ – (tedy na principu rozděl a panuj, když už dřívější zmanipulované náboženské doktríny akceptuje stále menší a menší počet lidí -pozn. PP).

Pokud by se pochopilo, že většina „následovníků“ všech náboženství a vědeckých paradigmat ve skutečnosti hledá harmonické, mírové, plnohodnotné znovusjednocení doposud uměle a štvavě rozdělených světonázorů s oním záhadným zdrojem veškerého stvoření“ – který lidé začali nazývat „bůh, bohové nebo ne-bůh“ – možná by se také pochopilo, že v rámci všech těchto tradičních nauk je tento společný cíl inherentně kodifikován a existuje. Po tomto pochopení, se vzájemným respektem, přístupem k trvale udržitelnému životu v podmínkách „vzájemného neubližování si“ a rostoucí spirituální dospělosti projevující se v „úctě ke Společnému Zdroji uvnitř všech věcí“ by toto vše mohlo v kolektivní lidské psýché dát vzniknout nové, skutečně svobodné etapě v lidské evoluci. A za takovýchto evolučních okolností, lze získat osvobození od bolesti a utrpení, která jsou vytvářena zejména prostřednictvím konkurenčních „ovládacích her“ iluminátského vědomí, jakož i osvobození se od iluminátského globálního plánu 2012. Tato „ideální vize uzdravení lidstva“ se pravděpodobně, v nepříznivých podmínkách ilumináty globálně řízené masové psýché současného pozemského lidstva, nijak brzy nenaplní, ale zůstává “živá naděje a probíhající probouzení“, které jsou základem, na kterém jsou organizovány „Kristovské svobodné světy“ a na kterých stojí Svobodné učení MCEO. Strážci z GA-MCEO a Adaši adepti křišťálové řeky budou vždy respektovat Svobodnou volbu všech bytostí a to i tehdy, kdy je tento dar použit velmi scestnými způsoby. Nejsou tu proto, aby „spasili svět“, ani proto aby si „hráli na spasitele“ lidstva potácejícího se na okraji propasti. Jsou zde jednoduše proto, že to slíbili a dali nám tak příležitost k tomu, abychom si připomněli „větší pravdy“, zaznamenané na deskách CDT a aby pomohli těm, kteří si zvolí vynaložit úsilí na znovuobjevením a znovuprobuzením potenciálu skutečného a ryzího transfigurativního vzestupu, spirituální evoluční schopnosti, která v nás ještě stále, byť neprobuzena, čeká na svoji příležitost.