voyages-11Po třetím urychlení výkyvu pozemské osy Nižší Země v r. 3,470 př.n.l. skupiny iluminátských předků opět začaly „znovu vzdělávat“ či spíše indoktrinovat populaci „spících lidí“ na Nižší Zemi. Pomocí „rozvrhu každoročních setkávání“ pomalu se zrychlujícího atlantského iluminátského kalendáře „falešných jug“ a rovnodennostní otevírání červí díry do paralelní Země rasy iluminátských předků cyklicky „dozorovali“ svá teritoria „vězeňské planety“ -Nižší Země a periodicky organizovali „mísení“ jejich rodových linií s amnezickými lidskými zajatci, aby tak systematicky prováděli genetického křížení – hybridizaci -coby důležitý prvek iluminátského globálního plánu s cílovým záměrem – plně kontrolovat pozemské hvězdné portály -Síně Amenti.

 Rasy iluminátských předků a jejich „vyvolená“ iluminátsko-lidská „elita“ všeobecné lidské populaci spáčů vrátily pouze účelově vybrané části starodávných atlantských znalostí a spícím lidem se falešně představovali jako „jejich bohové“. Spáčská většinová veřejnost byla učena „řídit se ročnímu obdobími“, vytvářet „kamenné kalendáře, portálové chrámy a astronomické observatoře“, s jejichž pomocí mohli „sledovat čas a místa návštěv svých bohů -šéfů“ a během těchto návštěv se s nimi křížit. Lidští spáči byli dále nuceni provozovat mnoho odporných rituálů korespondujících s teritoriálním dobýváním pozemské mřížky, vraždy, oběti, perverze, kopulace a posednutí, jejichž prostřednictvím údajně mohli praktikující lidé „dosáhnout přízně“ falešných bohů, kteří je věznili. Znalosti o pozemských hvězdných branách – Síních Amenti, paralelní Zemi, o realitách atlantské historie a o původu pozemských ras, atlantských smrtících vědách a iluminátském globálním plánu byly vždy vyhrazeny pouze elitářským iluminátským „vyvoleným“. Většina andělských lidských a iluminátsko-lidských ras byla držena v amnézii, nevědomosti, nevzdělanosti a porobě a tudíž ve snadno manipulovatelné, řiditelné a kontrolovatelné pozici. Tak to je velmi stručně shrnuta realita „moderní starověké historie“, ze které vznikly naše „známé historické záznamy“.

Jistým starobylým skupinám vybraným iluminátskými předky, jako Mayové, byly svěřeny větší aspekty atlantských znalostí, jak lze vidět např. na mayském kalendáři „konce časů“. Tento starobylý kalendář „prorocky“ znázorňuje „období konce času 2012“ jako dobu, kdy neorganicky synchronizované hvězdné brány a červí díry časových cyklů falešných jug Nižší a paralelní Země vyvrcholí ve společnou synchronizaci hvězdných bran Nižší Země, našeho Slunce a paralelní Země a paralelního Slunce, což způsobí to, že se všechny otevřou a propojí s Alfa-Omega systémem červích děr v galaktickém jádru obou (naší i paralelní) galaxií Mléčné dráhy. Vytvoření této „mezigalaktické synchronizace (či zarovnání, chcete-li) hvězdných bran Alfa-Omega 2012“ byla naplánována proto, aby přivedlo naši sluneční soustavu a paralelní sluneční soustavu do neorganického Merkaba víru metatronické Hvězdy smrti a splynutí dimenzí uvnitř Torální časoprostorové trhliny z r. 10,948 př.n.l. s finálním naplněním primárního cíle iluminátského globálního plánu. Jak rasy iluminátských předků a jejich elitních „vyvolených“ postupovaly se svým dobýváním pozemských hvězdných bran a „desinformačním převýchovným programem“ lidských spáčů, rasy GA-MCEO a Strážců Křišťálové řeky rovněž pokračovaly v intervenčních snahách z teritorií Vyšší Země a dalších oblastí v rámci univerzálního systému svobodných světů.

Projekt „12 ústních legií Krysthl-a“ Strážců byl opět znovu uveden do aktivity, když příslušní jedinci byli Strážci „probuzeni“ proto, aby vrátili učení desek CDT lidským rasám -„všem lidem“, kteří podpořili Smaragdovou smlouvu. Po události „Babylónského masakru“ v r. 3,470 př.n.l. pak bylo několik dalších, psaných, ale jen částečných překladů desek CDT do několika různých jazyků svěřeno vybraným lidským kulturám a ty se staly společným základem současných náboženství – pozn. PP. Historie „lidského válčení a dobývání“ pokračovala a pokračuje do dnešních dnů, kdy jsou skutečné důvody nepřetržitého válčení a krveprolévání ukryty před všemi, až na několik jedinců z nejvyšších postů iluminátských vyvolených, kteří pokračují v realizaci zadání svých předků coby řídících šéfů těchto planetárních událostí. Mezitím se na naší Nižší Zemi, coby „skutečná spirituální a vědecká základna reality“ rozšířila historická „patlanina“ složená ze starodávných mýtů, podvodů, částečných pravd a částečných lží, na které však jsou postaveny názory všech našich známých historických kultur i naší současné civilizace. Bez ohledu na to, čemu si ohledně reality „co bylo před námi“ individuálně zvolíme věřit či nevěřit, faktem zůstává, že naše planeta v současnosti čelí Soupeři dlouho plánované finální události – tzv. „Setkání s iluminátským osudem 2012“, která přímo ovlivní evoluční potenciály všech životních forem na naší Nižší Zemi. A to je pro nás pro všechny velká výzva – pozn. PP