V roku 1994 vedci na tajnom urýchľovači častíc v Afrike nadviazali kontakt s entitou z paralelného vesmíru. Päť rokov dostávali správy a predpovede, ktoré mohli mať pre ľudstvo veľký význam.
Článok nie je nový, bol publikovaný v platenej časti časopisu Nexus. Jeho predpovede sú však natoľko znepokojivé, že redakcia časopisu sa nedávno rozhodla sprístupniť ho aj neplatiacej verejnosti.

Nová zákazka

Bol to posledný týždeň pokojného júna v roku 2006. Väčšinu svojich prác som už odovzdal na konečnú analýzu, dokončenie a archiváciu. Existovalo niekoľko nových projektov, no boli to iba zvyčajné nariadenia, ktoré bolo treba počas niekoľkých týždňov každé dva alebo tri dni nanovo skontrolovať a sledovať. Čiže nič mimoriadne. Čoskoro ma čakala dovolenka a už som premýšľal nad tým, ako si vychutnať niekoľko pokojných dní. Pozeral som von z okna. Nie preto, že by som mal pekný výhľad, bol to čistý zvyk. Vtedy som nefajčil. A vôbec som netušil, že to sa čoskoro zmení.

Zapípal mi pager so správou „Ihneď do kancelárie vedúcej oddelenia“. V duchu som sa si položil otázku, prečo si ma dala zavolať cez pager. Moja kancelária sa predsa nachádzala na tej istej chodbe. Mohla ma zavolať cez interkom v mojej kancelárii. Ešte som stihol hodiť na seba sako skôr, ako som opustil kanceláriu. „Do kelu“, blyslo mi hlavou, „mal som si vziať inú kravatu.“

Boli sme v jej kancelárii sami. Sadol som si.

„Vyznáte sa v diskusných fórach na internete?“, opýtala sa ma, aj keď dobre vedela, že to patrilo medzi moje špeciálne oblasti a do profilu požiadaviek môjho okruhu činností.

Bola však na tomto podlaží nová a ako vedúca oddelenia začala pracovať iba v januári.

„Áno“, povedal som a spýtavo zdvihol obočie.

„Chcela by som, aby ste počas nasledujúcich týždňov všetky ostatné úlohy odložili stranou“, povedala. Bol som zmätený. Posunula mi cez písací stôl útly spis. Otvoril som ho a pomyslel si: „Cha, iba dve strany; to nemôže byť nič náročné. Takže nemusím si robiť starosti. To nemôže trvať viac ako týždeň.“

„Na strane číslo dva nájdete podpísaný formulár pre prístupové oprávnenie k spisom a žiadosť. „Fíha!“, pomyslel som si, „podpísala formulár aj bez toho, aby sa ma najskôr opýtala, či tú úlohu zoberiem.“

To mi opäť iba potvrdilo skutočnosť, že presne vedela, aký bol profil mojich činností.

Zrazu som pochopil. Spis je buď prísne tajný (prístup iba pre pracovníkov vo vysokej funkcii) alebo príliš veľký na to, aby ho prenášala v obale. A mal som pravdu v oboch prípadoch.

Spis bol obrovský – vlastne to bol celý kartón plný spisov – a zahŕňal viac ako 20 000 stránok protokolov. Všade boli odtlačky pečiatok pracovníkov vo vysokých funkciách. Okrem toho tam boli tisíce strán s podrobnými výskumnými správami a kópiami písomnej komunikácie medzi výskumníkmi, technikmi a vedcami z iných oblastí. Zopár diskiet, ako som videl podľa dátumov, pribudlo iba nedávno.

Dodnes som presvedčený, že dáma v registratúre, keby ma nebola osobne poznala, na formulári o poskytnutí prístupu by požadovala aj druhý podpis.

„Vraj niekoľko týždňov. Do kelu, to mi potrvá celé mesiace“, uvedomil som si.

Takýmto spôsobom som bol zapojený do projektu s označením CHANI, a to bola príčina, prečo som ešte v ten deň začal fajčiť.

Projekt CHANI

V období rokov 1994 až 1999 skupina výskumníkov istej organizácie resp. spoločnosti, ktorú tu budem nazývať ako RAND and Associates, skrátene RA, získala prístup k podzemnému zariadeniu v Afrike, ktoré možno porovnať s urýchľovačom častíc CERN (presné miesto naďalej podlieha utajeniu). Isté oddelenie bezpečnostnej služby AFRICOM bolo poverené ochranou a, prirodzene, aj utajovaním tejto základne. Vedúci tímu AFRICOM organizoval a sledoval cesty a nocľahy skupiny vedcov, ktorá bola sledovaná 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

Počas uvedených rokov výskumníci zrazu začali dostávať správy od akejsi entity, ktorá tvrdila, že pochádza z paralelného univerza alebo, povedané inak, z inej časovej línie. Nasledovala pozoruhodná a mimoriadne vzrušujúca výmena. Výskumníci za päť rokov položili entite viac ako 20 000 otázok a na viac ako 95 percent otázok dostali aj odpoveď.

Súbežne sa uskutočňovali aj iné aktívne projekty, ako výroba časopriestoru, simulácia výmenou a odstraňovaním atómov, holografické programovanie tmavej hmoty, manifestácia kvantových energií a asociované reťazcové programovanie prostredníctvom éteru alebo prostredníctvom interakcií s éterom a niekoľko ďalších projektov. V rámci tohto článku sa však obmedzím na projekt CHANI (skratka pre Channelled Holographic Access Network Interface).

Keď som si prešiel svoje vedecké záznamy pre tento článok, prišlo mi to, ako keby sa v určitom okamihu všetky ostatné skôr uvedené projekty jeden po druhom zlúčili s projektom CHANI a témou tohto článku. Jeden z bádateľov to vyjadril takto:

„Je to jedna orgazmická interakcia vedy, teórie a duchovného uvedomovania.“

V októbri 1999 uskutočnili technici celý rad aktualizácií softvéru a hardvéru zariadení a počítačových sietí urýchľovača častíc. Uskutočnili to so zámerom pripraviť infraštruktúru systému na prechod cez rok 2000. Čoskoro sa malo ukázať, že aktualizácie, ktoré mali za úlohu zaručiť kompatibilitu s rokom 2000 (s prechodom z dvojmiestnych na štvormiestne údaje rokov v dátumových poliach), mali bezprostredný dopad na výskumný projekt CHANI.

14. novembra 1999 sa stratil kontakt s entitou, ktorý sa uskutočňoval na dennej báze po dobu piatich rokov. Technici sa celé mesiace pokúšali kontakt obnoviť. Nemalo sa im to podariť a v apríli 2000 bol výskum v rámci projektu CHANI zastavený.

Na tomto mieste musím poznamenať, že som nepatril medzi tých šťastlivcov, ktorí boli súčasťou projektu alebo používali zariadenie CHANI od samého začiatku.

Som však neskutočne vďačný za to, že mi boli pridelené tieto ohromujúce, významné informácie, ktoré zmenili môj pohľad na svet. V mojom myslení došlo k zmene paradigmy, ktorá sa neskôr ukázala ako trvalá.

CHANI a „chaneling“ prostredníctvom počítača

To, čím sa projekt CHANI odlišoval od iných chanelingových metód alebo techník a čo ho robilo jedinečným, bola okolnosť, že vedci v žiadnom okamihu nevyužili „chaneling“ prostredníctvom ľudského média. Takto bolo možné vylúčiť emócie, city a výklady, ktoré by priniesol chaneling cez ľudské médium. Prenosové médium bolo čisté, vyvážené a zamerané na cieľ; neboli žiadne skreslenia, ovplyvnenia alebo kontaminácie na základe kolísania nálady alebo porúch v podvedomí ľudského probanda všetkými možnými potláčanými emóciami, spomienkami alebo psychickými traumami. Z kalkulácií a výsledkov sa podarilo účinne vylúčiť silu ľudskej predstavivosti.

Presný postup, ako boli pomocou zariadenia CHANI snímané, zobrazované na obrazovke a reprodukované jednotlivé slová, doteraz podlieha utajeniu. Podľa mojich poznatkov to bol prvý zdokumentovaný prípad, v ktorom stroj, zariadenie alebo počítač boli dlhodobo úspešne použité na nadviazanie kontaktu s inou bytosťou alebo entitou, na komunikáciu a posielanie správ. Vedci nadviazali kontakt iba s jednou jedinou entitou. Existenciu entity potvrdili metódy, ktoré doteraz podliehajú prísnemu utajeniu, o ktorých preto nesmiem poskytnúť žiadne údaje.

Entita a ľudstvo

Entita vedcom podrobne vysvetlila, že kontakt bol vytvorený preto, pretože ako istý druh „študenta“ dostala povolenie od najstarších, aby s nami vstúpila do interakcie, aby nás mohla pozorovať, študovať a učiť sa od nás. Entita oznámila, že my (tu na Zemi) a celá naša slnečná sústava sa podľa údajov najstarších rozprestierame priečne nad „ich“ paralelným univerzom. Uviedla tiež, že nie sme jediná rasa, ktorá dosiahla takýto bod križovania alebo bod zlúčenia, že dokážu vidieť aj iné mimozemské rasy z iných planét našej slnečnej sústavy. Naša entita dostala za úlohu študovať nás (ľudí a Zem), zatiaľ čo iní študenti majú študovať iné rasy a planéty, ktoré vstúpili do kontaktu s ich planétou a slnečnou sústavou. Nešlo iba o zlúčenie alebo zrážku sa našou pozemskou realitou, skôr sa celá naša slnečná sústava stretla s realitou inej, „paralelnej“ slnečnej sústavy. Boli sme to my ľudia (s trochou podpory a technológií od mimozemšťanov), ktorí sa zabávali „s tmavou hmotou a portálmi“, a dôsledkom tejto zábavky sa celá naša slnečná sústava zviditeľnila pre „ich“ univerzum a začala byť vnímateľná.

Na postavenie vyššie uvedeného do správneho svetla treba uviesť, že naši vedci používali na opis konania entity slovo „študent“. Vyvolávalo to dojem, ako keby sa entita zúčastňovala na magisterskom štúdiu, podobne ako sa pozemskí študenti pripravujú na obhajobu dizertačnej práce. Najstarší mohli vidieť, ako celá naša slnečná sústava prešla do ich reality. Preto spustili svoj vlastný výskumný program, aby študovali nás a naše dejiny, aby najstarší svoju civilizáciu mohli pripraviť na náš príchod, resp. zlúčenie. Entita nás teda skúmala.

Aby umožnila vedcom spraviť si predstavu o tom, kedy zlúčenie alebo stret realít možno očakávať, uskutočnila entita niektoré „predpovede“. Tie slúžili ako indikátory pre očakávaný okamih. Schopnosti entity a presnosť jej údajov sa odhalili vedcom prostredníctvom predpovedí a indikátorov, ktoré boli poskytnuté počas päťročnej doby platnosti projektu CHANI (tieto sú ešte stále tajné).

Predpovede neboli poskytnuté všetky naraz, ale boli rozložené na celú dobu platnosti výskumného projektu. Aj keď entita bola v „tu a teraz“, za stálej podpory najstarších dokázala vidieť udalosti na našej časovej línii, ktoré vedcom oznámila. Niektoré sa týkali udalosti kozmického nadzvukového tresku a zmien na Slnku a Jupiteri. Všetky tieto predpovede mali slúžiť ako míľniky/indikátory, na stanovenie okamihu (roku zlúčenia), kedy sa veľká udalosť (spojenie) mala uskutočniť.

Odhalenia zo strany Rubikonu

Koncom roka 2005 boli spisy projektu CHANI odovzdané oddeleniu Rubikon na zverejnenie projektu. Ako vyplýva už z názvu, Rubikon sa zaoberal informáciami, o ktorých sa predpokladalo, že dosiahli „bod bez návratu“. Oddelenie Rubikon pozostávalo z celého radu „nespokojných“ členov vedúcej ligy spoločenstva RA, ktorí rozhodovali o publikovaní niektorých informácií a rozhadzovaní niekoľkých semiačok na zmeranie a skúmanie reakcie verejnosti. Tým sa mala uvoľniť cesta a položiť základy, aby, keď „im“ to bude vyhovovať, mohli zverejniť rozsiahle informácie na určitú tému všetkými možnými kanálmi. Vždy, keď sa vyžadovala interakcia s verejnosťou, boli rozhodené informácie.

Rubikon sa zaoberal a zaoberá uverejňovaním tajných informácií kontrolovaným spôsobom a s povolením zhora na „verejné použitie“ cez rôzne platformy a médiá. Medzi tieto platformy patria napríklad internetové diskusné fóra. Medzi ďalšie spôsoby patrí písanie anonymných listov alebo uskutočňovanie anonymných telefonátov alebo kontaktovanie zvolených individuálnych osôb alebo skupín s falošnou legitimáciou a predstieranou adresou odosielateľa. Hneď ako sú informácie a tajné oznámenia zverejnené, zaznamenávajú, sledujú a analyzujú sa reakcie verejnosti alebo individuálnych osôb alebo skupín. V závislosti od odozvy sú poskytnuté ďalšie informácie v rámci etapového, presne synchronizovaného postupu, ktorý sa riadi správaním, vnímaním a reakciami verejnosti. Ak sú reakcie verejnosti, individuálnych osôb alebo skupín vyhodnotené ako „nepriaznivé“, projekt sa pozastaví, nastaví sa na neskoršie zverejnenie alebo sa celkom zruší. Občas je potrebné, informácie stiahnuť, presmerovať alebo poprieť a nechať ich dlhšiu dobu rásť a klíčiť, až potom sa možno pokúsiť o opätovný kontakt s dotknutými osobami alebo skupinami a opätovné umiestnenie alebo rozšírenie informácií.

Kto som?

Patril som medzi „pátračov“ oddelenia Rubikon. V závislosti od zákazky som mal hrať rolu pozorovateľa, strážcu, reportéra, vyšetrovateľa, učiteľa alebo analytika; vo väčšine prípadov som však bol iniciátorom, alebo dokonca podnecovateľom.

K mojim úlohám patrila aj návšteva diskusných fór v internete a vyhľadanie možných spôsobov šírenia informácií Rubikonu, sledovať ich, poskytovať o nich správy a kategorizovať ich. Za normálnych okolností to prebiehalo tak, že som zavesil v niektorom zvolenom fóre tému, ktorá by podľa nášho názoru najlepšie dokázala priblížiť cieľovému publiku doteraz utajované informácie.

Druhý krok spočíval v tom, fyzickou formou (štúdie v teréne) a digitálnou formou (cez satelit a high-tech postupy) zhromaždiť informácie o určitých skupinách ako aj osobách alebo udalostiach na celom svete, ktoré zodpovedali profilu a ktoré by mohli mať význam pre niektoré projekty Rubikonu, a tie potom sledovať a skúmať.

Rubikon sa riadil nasledujúcim heslom: „Pískame iba celkom potichu, pretože keby sme pískali nahlas, nejednému by mohol prasknúť ušný bubienok a potom by všetci ohluchli.“

Presnejšie povedané, pracovníci Rubikonu boli schválení informátori, ktorý svoje informácie odovzdávali v obmedzenej, kontrolovanej forme.

CHANI začína v internete

Jedného studeného dňa v júni 2006 som stlačil elektrický ovládač, aby som zamkol dvere svojej kancelárie, ako to zvyčajne robia ľudia, ktorí zaobchádzajú s utajovanými záležitosťami na vedúcej úrovni a rozložil spisy po celom písacom stole. Moja milostná aféra s týmto projektom a s entitou sa začala.

Podľa očakávania, potreboval som mesiace, aby som si materiál CHANI pozrel, prečítal a naštudoval. Na začiatku som mal problém donútiť svoj rozum, aby vôbec pochopil, s čím tu mám do činenia. Na základe mojich skorších rešerší a aktívnych pozorovaní som už mal istú predstavu o tom, na ktorých internetových fórach budem publikovať svoje zistenia a odhalenia. Napriek tomu som viac mesiacov strávil s prieskumom ďalších fór, aby som nakoniec našiel to vhodné, na ktoré by som mohol zavesiť projekt CHANI.

Pri tomto osobitnom projekte by môj čas a moje zdroje stačili iba na jedno fórum. Projekt mal pre mojich vtedajších nadriadených nesmierny význam, a nechcel som preto reagovať prirýchlo. Musel som svoje vlákno (thread) založiť na správnom mieste a byť si absolútne istý, že som zvolil to správne fórum (počas posledných rokov som na tomto fóre založil mnohé ďalšie projekty Rubikonu, posledne projekt BEZERK, so všetkými príslušnými odhaľujúcimi vláknami a utajovaným informáciami, ktoré bol Rubikon ochotný uvoľniť). Na tomto mieste treba poznamenať, že tajné služby často využívali internetové fóra, aby svojim pracovníkom vonku odovzdali informácie alebo aktualizácie. Od vzniku internetu sa dovtedy bežná prax a zodpovedajúce využívanie inzerátov v novinách ako v médiu na komunikáciu stávali stále viac anachronizmom, zatiaľ čo diskusné fóra, platformy na spoločné hranie hier v sieti a ich príslušné hovorne (chatrooms) sa stali normou.

V rámci mojich počiatočných prieskumov som umiestnil niekoľko vlákien vo fóre Godlike Productions, aby som odskúšal atmosféru a vytvoril si nejakú identitu. Fórum je všeobecne známe ako stránka pre konšpiračných teoretikov a ľudí s extrémnymi názormi. Vytvoril som si teda identitu, ktorá sa na to hodila a stal sa niekým, kto bol tak trochu cvok, ostatných si občas doberal, no napriek tomu v duchovných témach a globálno-strategických insiderských otázkach ostal nepriehľadný. Táto identita mi poskytla vhodný pláštik, pod ktorým som mohol uverejniť informácie bez toho, aby priveľa ľudí pritom zdvihlo obočie. Niekedy som musel preto hrať protagonistu, inokedy zasa antagonistu.

Rozhodol som sa, že odskúšam reakcie na niektoré témy, a založil som príslušné vlákna a uverejnil pravé, aj keď obmedzené utajované informácie o politických insiderských témach a o duchovnosti. Áno, duchovnosti. Nejeden by bol pozitívne prekvapený, keby sa dozvedel, ako „duchovne orientovaní“ sú pracovníci s rozhodovacou právomocou na vyšších vedúcich úrovniach a v organizácií tajnej služby. Sú si plne vedomí toho, aké duchovné dôsledky budú mať prichádzajúce zmeny na ľudstvo. Vplyv a potreba duchovných interakcií a duchovného uvedomovania sú v ich think tankoch dobre známe a sú zohľadňované, keď treba rozhodnúť, čo poradiť tým, ktorí sú od takýchto analýz závislí.

Think tanky ako Rubikon (RAND) v nás vypestovali protivný zvyk, veci najskôr analyzovať na smrť, až potom spraviť rozhodnutie a určiť smer ďalšieho napredovania.

Ostalo už iba trpezlivo vyčkať na správny okamih, kedy predstaviť informácie z projektu CHANI verejnosti. Tento okamih prišiel v marci 2008.

Zrod vlákna „ja hovoriť vám teraz“ (me tel u now)

Zo spisu CHANI, ktorý zahŕňal viac ako 20 000 otázok a odpovedí, vzniklo vlákno „ja hovoriť vám teraz tak, že vy veriť mi po 15. máji“ (me tel u now so u belive me after 15 may) a bolo zavesené do fóra na Godlike Productions. Okrem pozoruhodných informácií a výkladov na rôzne témy spis obsahoval aj veľký počet „predpovedí“ a „výpočtov“ (pojem, ktorý si entita zvolila sama). Dostali sme údaje, nie však roky. Entita nikdy neuviedla presný rok, oznamovala iba mesiace a dni.

Pri rozličných príležitostiach entita aj kládla otázky našim vedcom, či spôsobilo fascináciu, viedlo k vytvoreniu názorov a k hĺbavosti. Pravdu povediac, niektoré dni boli vedci skutočne ohromení.

Keď vedci, ktorí sa zaoberali projektom CHANI (vedúci pracovníci oddelenia Rubikon a moja skupina), dokázali v roku 2007 dekódovať mená, scenáre, spúšťajúce udalosti a predpovede, ktoré entita v období rokov 1994 a 1999 oznámila ako budúce alebo pravdepodobné, predpokladalo sa, že rok 2008 bude rokom „zlúčenia“. Považovali za potrebné, informovať o tom verejnosť, a tak som začal s publikáciami a odhaleniami.

15. mája 2008 bolo vlákno spustené. Plán bol taký, že ak by ho ľudia prijali dobre, budem v ňom pokračovať. Od samého začiatku to bol zásah do čierneho. Ľudia reagovali ihneď a navzájom sa informovali, a záujem skokom narástol. Ešte teraz patrí vlákno medzi desať najdiskutovanejších tém fóra.

Otázky členov fóra a iných prispievateľov som odpovedal tak, že som poukazoval na skutočné odpovede entity, presne som však zachoval formát s štýl písania entity. Na udržanie súvislosti a umožnenie lepšej interakcie som odpovede personalizoval a improvizoval diskrétne dodatky. Vo fóre boli diskutujúci často toho názoru, že entita nadviazala s nami kontakt iba preto, aby nás varovala. Kontakt však nevznikol takýmto spôsobom a nie z toho dôvodu.

Roky 2008 a 2009 uplynuli bez toho, aby sa uskutočnilo významné spojenie, a tak som koncom roka 2009 ukončil svoju aktívnu účasť a činnosť odhaľovania na túto tému. Oddelenie Rubikon projekt oficiálne ukončilo. Keď však v roku 2010 vyšli na známosť niektoré udalosti, predpokladalo sa, že rok 2011 by mohol byť rokom zlúčenia. Pretože Rubikon oficiálne poskytol informácie BEZERK (ktoré boli v júni r. 2010 umiestnené v inom vlákne), možno sa domnievať, že „ropná choroba“ a problémy v Japonsku, o ktorých entita hovorila, by sa mohli vzťahovať na udalosti, ktoré možno nájsť vo vlákne BEZERK (napr. katastrofa s ropnou plošinou Deepwater Horizon a zemetrasenie, cunami a rádioaktívne zamorenie v Japonsku). To spôsobilo môj opätovný, aj keď „neoficiálny“ záujem o projekt CHANI a príslušné informácie.

Tento článok má slúžiť ako vstup do tematiky projektu CHANI a poskytnúť niektoré informácie o jeho pozadí. Ak bude dostatok záujmu a dopyt, veľmi rád napíšem v ďalších článkoch o iných témach, spomenutých entitou, aj keby malo vysvitnúť, že rok 2011 nie je rokom zlúčenia.

Entitou používané slová a spôsob písania budete spočiatku možno považovať za zvláštne, pochabé či dokonca detinské. Ubezpečujem vás však, že ešte aj na našich popredných neurolingvistov urobilo mimoriadny dojem to, ako bezprostredne tento jednoduchý tok slov, vetných štruktúr, spôsobov písania a viet oslovil bytosť čitateľov. Informácie boli vysvetľujúce a informatívne, ukazovali cestu, ale mimoriadne nápadný bol príjemný, jemný a milý spôsob, ako tieto texty pôsobili na sluch, srdce a rozum. Išlo o istý druh detskej reči pre dospelých. Jednoduchosť a ľahkosť, s akou sa entite podarilo vyjadriť ťažké a kontroverzné témy, zanechali trvalý dojem. Zažil som viac razy, ako som celé dni prežúval isté myšlienky a moje podvedomie niekde v zadnej komôrke môjho rozumu aktívne rozmýšľalo o poskytnutých informáciách. Som si istý, že všetci vedci, podieľajúci sa na projekte CHANI, zaznamenali rovnakú skúsenosť a dúfam, že aj vy ako čitateľ tohto článku to zažijete, keď si prečítate nasledujúce úryvky zo spisu.

Nasledujúci výber citátov entity nie je usporiadaný podľa nejakého kritéria, ani podľa dôležitosti. Uvádzam citáty tak, ako som ich dostal, s niekoľkými mojimi osobnými poznámkami (vo forme nadpisov tam, kde to bolo potrebné; samotné „formulácie“ entity ostali neupravené). Svoje komentáre a vysvetlenia som cielene zredukoval na minimum. Je na vás, čitateľoch, aby ste nad posolstvami popremýšľali a spravili svoje vlastné závery.

Nasleduje prvá položka vlákna „ja hovoriť vám teraz“ (me tel u now). Potom, ako som si pozrel viac ako 100 predpovedí, rozhodol som sa vlákno začať nasledujúcim výberom:

„mnoho vecí sa pokaziť 15. mája, pretože otvoriť dvere s portálom k tmavej hmote ľudské bytosti nerozumieť

Sharon zomrieť pred 15. májom

Mandela zomrieť pred 15. májom

Thatcherová dostať porážku pred 15. májom

Japonsko vojenská vec začať potajomky pred 15. májom

ropa dostať veľmi veľkú chorobu nemôcť používať po 15. máji

Bush senior byť veľmi chorý pred 15. májom

Cheyney zomrieť pred 15. júnom

Obama nehoda pred 27. aprílom

veľká choroba pred 15. májom

veľký pohyb zeme 17. apríla

oceán nespať keď veci na oblohe vyvarovať sa veľké množstvo vody padať

hnedý podfuk pred 15. májom

Putin stratený po 15, máji mnoho ustarostených ľudí robiť bláznivé veci”

Tu je prvé posolstvo, ktoré entita poskytla, a opakovala ho mnoho razy.

„vy klásť mi mnoho otázok ja najskôr odpovedať vám vysvetlením

aby vy porozumieť seba a seba vo vesmíre vy musieť rozumieť tieto veci

najskôr vy musieť pochopiť ilúziu nekonečnosti

potom vy musieť pochopiť nekonečnosť ilúzie

to neznamená nič ale vysvetľuje všetko

ako prvé vy naučiť vy

potom vy naučiť vesmír

pretože to vysvetliť všetko a znamenať niečo”

Ďalšie indície na ropnú chorobu a zemetrasenie a rádioaktívne zamorenie v Japonsku.

„ja písať pravdepodobnosť dobre

ja vidieť pád lietadla na palubu americkej vojnovej lode 55 mŕtvych

ja vidieť pád amerického bombardovacieho lietadla do mora

ja vidieť mnoho delfínov a veľrýb spáchať samovraždu

ja vidieť 250 a viac mŕtvych pri nehoda a pád lietadla európski ľudia

ja vidieť veľmi pohybujúcu zem opäť ľudia s rovnakým tvarom oka Japonsko

ja vidieť choroba ísť ľudia Indie a ľudia Kórey

ja vidieť veľmi ropná choroba ľudia Ameriky zväčšovať sa počet čo nemôcť dovoliť kúpiť ropa

ja vidieť Amerika ľudia veľmi nahnevaní ísť poškodiť pamätník tam Kapitol v poriadku

ja vidieť veľmi veľkú a konečnú vojnu na Zemi v túto časovú líniu, no stále to môžete zastaviť

prosím zabudnúť ropa vaša ropa sa stať nepriateľom po septembri vašej časovej línie

ropa dostať žiarenie ako ja povedať predtým prečo vy mne neveriť

ja plakať pre vás ”

O našom spôsobe myslenia, čítania a výkladu.

“písaný jazyk spôsobovať zlé veci pre vaše ľudské dejiny držať vás pozadu

lepšie kresliť obrázky ako Sumeri

lepšie písať obrázky ako Egypťania

písaný jazyk vám povedať čo myslieť nie ako myslieť nie dobrá vec pre rozum

obrázok vám povedať ako myslieť musíte použiť rozum na čítanie obrázka dobrá vec pre rozum

obrázok si zapamätať navždy písaný jazyk čoskoro zabudnúť čoskoro vôbec nemyslieť ”

„dôvod prečo Sumeri písať v obrázkoch je oni chcú posledná generácia ich chápať o 2000 rokov neskôr dobre

keď oni písať údaje na kotúč vy neschopní rozlúštiť disk lebo nemať rovnaké zariadenie na prečítanie ich údajov o 2000 rokov neskôr

Sumeri písať na kameň aby prežiť všetku vašu technológiu dobre

dovoliť porozumieť aj o 2000 rokov neskôr jednoducho dobre“

Entita vysvetľuje slobodnú vôľu.

“ja opýtať najstarších aby vysvetliť slobodnú vôľu lepšie

najstarší povedať mi vysvetľovať takto

boh vám dať vajce

vajce je tu vajce už vytvorené vajce existuje

vy použiť slobodnú vôľu rozhodnúť čo spraviť s vajcom

vy môcť zvoliť uvariť vajce zjesť vajce

vy môcť zvoliť upiecť vajce zjesť vajce

vy môcť zvoliť vajce nechať zhniť ale vajce stále tu

vy môcť zvoliť vy nejesť iné zvieratá takže vy hodiť vajce preč vajce zhnije niekde inde ale vajce stále existovať vy ho možno zacítiť

vy možno musieť rozhodnúť a zaoberať sa vajcom

kolízia času je ako vajce

boh urobiť kolíziu času

kolízia času je tu kolízia času už vytvorená kolízia času existuje

nakoniec vy musieť rozhodnúť čo vy chcieť urobiť s kolíziou času a zaoberať sa ňou

vy nemôcť zmeniť čo boh vytvoril no so slobodnou vôľou vy musieť rozhodnúť čo vy spraviť s kolíziou času dobre

ja hovoriť zjesť vajce pretože vajce dobré pre vás skôr než zhnije potom vajce pre vás veľmi zlé”

Vedci požiadali entitu, aby vysvetlila koncepciu trojice.

“Najskôr ja skúsiť vysvetliť rozum telo duch

ja vysvetliť vám skutočnú trojicu

trojica je rozum telo duch

trojica je otec dieťa a matka

váš sumerský symbol pre sumerskú kráľovnú je holubica

vaši náboženskí vodcovia sa pred dávnymi časmi rozhodnúť

nepoužívať ženy aby viesť cirkev a ako vodcov

oni tak odstrániť ženskú podstatu od dieťa a odstrániť podstatu matky od duch

oni potom povedať trojica je otec syn a duch všetko mužská podstata

to bolo aby odvrátiť zmiasť zmeniť cirkev a náboženstvo iba pre vládnutie mužmi a dominovanie

preto všetky vaše náboženstvá vchádzať chybne do histórie

otec je rozum

syn dcéra alebo dieťa je telo

matka je duch dobre

podstata matka duch je vyváženie je harmónia je spojivo

matka je medzi otcom a synom alebo dieťaťom

duch je medzi rozumom a telom

náboženstvo bez podstaty matka duch nie je duchovné ale falošné náuky na ovládnutie

trojica je rodina života

trojica je súčtom skúsenosti rozumu tela a ducha dobre

teraz ja skúsiť vysvetliť ako pripraviť rozum telo ducha

pripraviť váš rozum porozumieť všetko čo sa udeje

pripraviť váš duch akceptovať všetko čo sa udeje

pripraviť vaše telo nebáť sa smrti vy nebyť telo to je iba vaše vozidlo ja rozumieť vy mnohí mať viac strachu z bolesti pri umieraní ako zo smrti samotnej

to iba telo strach nebyť reálny ak by smrť bola bezbolestná vy by sa oveľa viac podieľali dobre áno nie

zomrieť nie je koniec, ale nový začínajúci proces

smrť je pokrok je rast”

O zákone príťažlivosti

„ja skúsiť to vysvetliť lepšie

vy byť boh vo svojom univerze

ale vy nebyť boh v božom univerze

vy musieť pochopiť že

vy môcť byť boh iba vo svojom vlastnom univerze

vy nemôcť byť boh v božom univerze dobre

vy ešte nebyť vo svojom vlastnom univerze dobre

vy naďalej veriť vy dostať svoje vlastné univerzum

treba žiť mnoho časových línii potom vy dostať svoje vlastné univerzum

vy hrať na boha

teraz vy iba veriť vy byť časť božieho univerza možno raz vy vytvoriť svoje univerzum vierou

ale zatiaľ vy byť boh žiak dobre”

“čo vy myslieť vy vytvoriť

čo vy vytvoriť myslením hrať veľmi veľkú rolu áno dobre”

Entita hovorila o delfínoch a pri mnohých príležitostiach spomenula ich význam.

Delfíny akýmsi spôsobom vyrovnávajú niektoré vibrácie Zeme. Boli uvedené podrobnosti, ale Echelon ich neuvoľnil na zverejnenie. Máme si všímať správanie delfínov a udalosti, v ktorých delfíny hrajú rolu. Ich správanie signalizuje udalosti a zmeny na Zemi:

„táto planéta najskôr iba voda,

potom prísť súš,

delfín sa rozhodol chodiť po súš vašej planéty,

diať sa mnohé vojny,

potom delfín spomenúť na radosť byť vo vode,

delfín potom vrátiť späť a plávať vo vode s radosťou,

delfín najmúdrejší tvor tejto časovej línie planéty,

morská voda obsahuje stopy po komunikácii delfínov,

krik delfína spôsobuje v morskej vode vibrácie, aby sa stať majákom a vyvážiť energiu,

delfín je oveľa vyspelejší ako človek tejto časovej línie planéty,

musíte študovať delfínov,

delfín vždy milovať všetky stvorenia s božou podstatou, ešte aj človeka,

delfín chápať slobodu božej podstaty mnoho životov tejto časovej línie,

delfín udržiavať rovnováhu Zeme,

delfín chrániť celú planétu a všetky stvorenia s božou podstatou na Zemi,

ľudia teraz zabíjať priveľa delfínov, prísť čas, kedy chcieť ich zachrániť a zdieľať s nimi planétu,

delfín súhlasiť prísť do našej časovej línie 15. máj, my pripraviť miesto,

mnoho delfínov sa už obetovať na udržanie harmonickej rovnováhy vašej planéty a zmenšiť vaše utrpenie,

veľmi, veľmi veľké utrpenie sa blíži a delfíny to nemôcť zastaviť,

aj keď sa snažiť byť statočné, ale to nestačiť,

musíte sa naučiť čo najskôr harmonizovať vašu planétu, inak zaniknete, bez toho aby ste niečo vedeli, a budete začínať opäť od 0000,

áno zvuk delfína uzdravuje aktivitu mozgu všetkých stvorení na Zemi,

zvuk delfína spôsobiť, že nervové spoje fungujú lepšie, umožnia zázrak.

delfíny vyvážiť harmóniu víru Zeme

mnohé bytosti žiť hlboko v oceáne a v dutej Zemi môcť dať vám ľuďom odpoveď a pomoci

keď vy porozumieť oceán, vy porozumieť ako ľahko môcť cestovať vo vesmíre

oceán má rovnaké zloženie ako vesmír rovnaký živel v poriadku

keď vy rozumieť soľ a voda a magnet vy rozumieť život a všetko živé“

„ahoj

ja hovoriť vy pozorovať Slnko

ja hovoriť vy pozorovať delfín

ja hovoriť vy pozorovať Cern

ja hovoriť vy pozorovať pápež

ja hovoriť vy pozorovať pohyb Zeme

vy pozerať, čo vaše Slnko robiť

vy pozerať, čo vaše delfíny robiť

vy pozerať, čo Cern robiť

vy pozerať, čo pápež robiť a hovoriť

vy pozerať, čo robiť pohyb a prečo

vy opýtať sa svojich vodcov

vy pripraviť svojich vodcov

vy stále nepripravovať, prečo

0000 je tu pripraviť svoj rozum dušu telo teraz

Komentáre entity k duchovnej evolúcii mimozemšťanov a k vzostupu (niektoré podrobnosti ostávajú tajné).

“sú tam mnohí vysokovyvinutí telesne no nie vysokovyvinutí duchovne

vy ľudia byť duchovne vyššie vyvinutí ako oni

oni však lipnúť na svojej múdrej technológii

ich Bohom je ich technológia“

„ja rozumieť váš vzostup formulovať otázky

ja hovoriť vám teraz váš vzostup nebyť nič iné ako masový únos vec dobre”

“my vyhrali vojnu s reptiliánmi pred dávnym časom našej časovej línie my potom vyvinuli vyššie

reptiliáni vaša časová línia držať vás späť vy nemôcť rozvíjať”

„my zabiť mnoho drakov pred mnohými časovými líniami 1

ešte draci ostať v dutom podzemí vašej časovej línie 1 áno“

„Zem nebyť (vnútri) plná

ja nevedieť všetky teória veci

bytosti podobné drakom žijú v dutej zemi stále

oni teraz dobré

oni teraz veľmi múdre

oni teraz mierumilovné ako delfín ”

„ja nevedieť všetky tieto veci

ešte cudzorodejšie bytosti existovať v iných časových líniách

bytosti vyvíjať sa všetky časové línie nikdy neprestať“

„my môcť hovoriť so všetkými stvoreniami ktoré majú rozum dobre“

Niektoré z otázok položených entitou vedcom.

„dobre ja opýtať prvá otázka

aký účel váš Mesiac

moja časová línia Mesiac mŕtvy pred dávnym časom

život sa stať lepší bez Mesiac

prečo vy ešte mať Mesiac

pre aký účel vy mať váš Mesiac

Mesiac nebyť prírodné nebeské teleso

Mesiac tam byť umiestnený inými bytosťami na kontrolu nálady Zeme

bez Mesiaca prísť veľký pokoj na ľudí žiadna veľká búrka

nabudúce iba malá búrka

bez Mesiaca mier medzi ľuďmi

najstarší hovoriť stará rasa chytiť Mesiac vo vesmíre potom priviesť vedľa Zeme

najstarší hovoriť mesačné sily pôsobiť ako stroj času držať kontrolu čas

Mesiac tiež kontrolovať náladu bytostí na planéte v tejto časovej línii“

“ja mať otázku

ja teraz položiť otázku

ja vidieť vás skúmať planétu Mars s veľkými nákladmi a množstvom zdrojov

prečo vy neskúmať hlboký oceán vaša vlastná planéta s rovnako veľa peňazí a zdrojov

hlboký oceán dávať všetky odpovede vaša existencia a budúcnosť

hlboký oceán mať veľa vedomostí vy ešte musieť naučiť

ja povedať vám tajomstvo

niektoré miesta hlboký oceán tlak vody tak veľký že vzduch

vy dýchať nemôže vybublať na hladinu

tento vzduch zachytený tvoriť veľké jaskyne

kde ľudia môcť žiť a dýchať dobrý vzduch a rastliny a život veľmi dobre

hlboké oceány mať veľa kryštály vyriešiť celé zásobovanie energiou

nepotrebovať znečistenie

vy ignorovať vaše najlepšie záchranné lano nehľadaním odpovedí od vlastný hlboký oceán

boh dal hlboký oceán prečo vy nevyužívať čo je dané

Zem je vodná planéta ale vaši vodcovia hľadať odpovede vo vesmíre prečo

hlboký oceán mať všetky odpovede pre cestovanie vo vesmíre túto časovú líniu

prečo vy ignorovať to vo vašej histórii

keď vy vyriešiť záhady hlbokého oceánu vy vyriešiť záhady vesmíru opýtať sa delfínov oni vám to povedia dobre”

“ja mať viac otázka

ja teraz položiť otázka

aký zmysel náboženstvo keď vodcovia nie ako boh nie skutoční bohovia

aký zmysel stavať chrám keď tam žiadni bohovia

aký zmysel stavať kostol keď tam žiadni bohovia

aký zmysel stavať mešita keď tam žiadni bohovia

aký zmysel modliť k veľký múr keď boh nebyť múr

aký zmysel modliť k socha keď boh nebyť socha

aký zmysel modliť k rieka keď boh nebyť rieka

prečo krava posvätná keď krava ani nepoznať boh

prečo opica posvätná keď opica ani nepoznať boh

jediné posvätné zviera táto časová línia je delfín

nepotrebovať modliť k delfín ako boh ale musieť delfína mať vo veľkej úcte“

“ja teraz položiť otázka

prečo vy dospelí ešte stále piť mlieko

prečo vy piť materské mlieko od iného druhu nie človeka”

„ja opýtať najstarších na zlato

najstarší hovoriť ja musieť opýtať

ja pýtať teraz

kde je toto zlato

vaši vodcovia zlato neuschovávať

vaši vodcovia už nemať veľa zlata

vodcovia vždy dávať vaše zlato bytostiam iných planét

prečo vy to nevedieť

vy nestarať sa o zlato

zlato nedržať bezpečné miesto pre vašu rodinu vy nejesť zlato

väčšie starosti keď ropa dostane chorobu ”

„ja mať otázka

ja teraz položiť otázka

ja vidieť pôdu trpieť žiadna voda veľmi sucho ľudia hladní

ale oceán plný vody

prečo vy nezobrať soľ preč z morskej vody a použiť na súši

oceán dostatok vody aby premeniť všetku pôdu ešte aj púšť na les všetci ľudia môcť jesť pekne dostatok

prečo vy nečerpať vodu z oceánu všade

vy vedieť spraviť veľkú bombu no nevedieť spraviť veľkú čerstvú vodu z oceánu

veľké bomby veľmi zlé

veľká čerstvá voda vždy dobrá”

Niekoľko poznámok na záver:

(1) Angličtina bola hlavným jazykom, ktorý entita použila. Iným jazykom bola dokonalá latinčina. Z originálnych dokumentov spisov uschovávaných na úrovni vedenia, je zrejmý protiklad medzi detským použitím angličtiny a použitím latinčiny rovnako ako iné témy. K týmto spisom som nikdy nemal prístup. Dodnes sú označené ako centrálne utajované a držané pod zámkom. Pod označením centrálne utajenie sa rozumie stupeň utajenia, pri ktorom je utajené ešte aj utajenie. Takýmto spôsobom chránené informácie spadajú pod rozličné národné a medzinárodné smernice o tajných informáciách (NIID; v žargóne tajných služieb vyslovované ako Nid).

(2) Projekt CHANI sa ukázal byť prirodzeným vedľajším prejavom výskumných prác, vykonávaných v urýchľovači častíc. Okrem iných boli vykonávané skúšky a experimenty s časopriestorovou sieťou. Keď sa zrážajú protóny, čo sa potom stane s časom? Môžu sa zrážať časy?

V tom spočívala irónia výskumu na urýchľovači častíc. Hľadala sa možnosť zrážky časov – a vedci neboli sklamaní, ako dokazuje projekt CHANI. Boli skúmané a skúšané aj iné fenomény časových línií, napríklad stroje času, vedomá projekcia vedomia „ľudského probanda“ smerom dopredu a dozadu v čase alebo projekcia „objektov“ (zväčša prístroje na zaznamenávanie subnanokvantov) smerom dopredu a dozadu v čase.

(3) Rád by som vysvetlil niektoré aspekty koncepcie času, na ktorých sa zakladal výskum projektu CHANI. Čas je lineárny a pohybuje sa v kruhu, to znamená, zodpovedá individuálnej línii, ktorá sa kreslí ako kruh: z 0 do 0000, potom späť do 0 (od začiatku po koniec po začiatok). Existuje mnoho týchto kruhových časových línií a niekedy sa navzájom prekrývajú alebo križujú, podobne ako gravitačné vlny alebo obežné dráhy planét slnečnej sústavy. Ak sa pretínajú, entity alebo ich rozvinuté vedomie dokáže preskočiť z jednej časovej línie na druhú a nepotrebujú viac napredovať po tej (časovej) línii, na ktorej sa nachádzali predtým. Iné nepreskočia, dokážu však druhú časovú líniu vidieť a interagovať s bytosťami na tejto časovej línii, ak dochádza ku križovaniu. Niekedy dokážu entity križovať našu líniu alebo vidieť, ako s blížime k bodu križovania ešte skôr, ako sa naň dostaneme. Tento posledný príklad opisuje „našu“ schôdzku a naše stretnutie s entitou (slovo „našu“ sa vzťahuje na vedcov R & A).

Čas je tiež elastický a môže sa rozpínať, výsledkom sú fenomény rozpínania času. Niektorí vedci vysvetľujú, ako do tejto paradigmy zapadajú zážitky typu déjà-vu a ako možno opísať a definovať model elastického času ako jediný použiteľný model cestovania v čase. Model elastického času vysvetľuje aj to, ako skutočnosti v rovnakom čase dokážu kolidovať.

Čo sa týka projektu CHANI, elastické vlastnosti času poskytli vysvetlenie toho, prečo neboli v časových údajoch uvádzané roky. Ďalšou pomôckou bol spôsob, akým entita opisovala bezprostredný a „plánovaný“ vplyv mesiaca na ľudské vnímanie času. Pretože entita vo svojom paralelnom univerze, respektíve vo svojom časovom univerze nemala mesiac (zničili ho alebo „zabili“), bolo pre ňu nemožné uviesť údaje o roku, a tak sa jej výpočty nášho času stali „pravdepodobnosťami“, nie iba „možnosťami“.

Entita vysvetlila, že najstarší naše dátumy pôvodne vypočítali na základe matematického modelu s 28 dňami a 13 mesiacmi, nevedeli však zvoliť vhodný matematický postup a počiatočné dátumy, ktoré by použili pre našu súčasnú časovú líniu na Zemi. Napredovanie času a naše uvedomovanie si času bezprostredne riadi Mesiac. Mesiac ovplyvňuje telo, rozum a ducha každého živého organizmu na tejto planéte. Z toho dôvodu najstarší entity zničili svoj mesiac. Chceli sa oslobodiť spod vplyvu mesiaca. Radu, aby postupovali týmto spôsobom, dostali od bytostí z vnútra svojej planéty. Bez Mesiaca zaznamenali nasledujúcich päť bezprostredných zmien:

a)      Najvýraznejšie zmeny zaznamenali nálady a temperament bytostí a civilizácií, ktoré tam žili. Bez mesiaca boli pokojnejšie a mierumilovné. Nervozita a emocionálny strach drasticky ustúpili tak u obyvateľstva, ako aj u zvierat. Postihlo to všetky živé bytosti.

b)      Nastali poveternostné a klimatické zmeny. Oceány sa výrazne upokojili. Ťažké búrky a blesky prichádzali už iba zriedkavo. Na celej planéte bola vyvážená klíma. Extrémny chlad alebo horúčava patrili minulosti.

c)       Vyvinulo sa vylepšené nové spektrum farieb. Entity dokázali vidieť a rozlišovať nové farby, a to spôsobom, ktorým predtým nebol možný.

d)      Veľká väčšina obyvateľstva si začala uvedomovať svoje telepatické schopnosti, najmä medzi rodičmi a deťmi a medzi súrodencami. Deti, narodené po „dožití“ mesiaca, dokázali komunikovať s entitami vo vnútri planéty bez toho, aby na to potrebovali nejaké zaškolenie alebo vedenie zo strany najstarších, alebo nejaké prístroje.

e)      Výrazne sa zmenil systém dýchania. Zmenili sa alebo prispôsobili aj krv a chémia dýchania. Deti, narodené po zničení mesiaca, dokázali zadržať dych pod vodou na celé hodiny.

(4) Chcel by som čitateľa upozorniť na to, že pri niektorých témach entita poskytovala informáciu zjavne s veľkou nechuťou a nechcela uviesť žiadne ďalšie podrobnosti. Niektoré témy boli otvorene odmietnuté (ktoré to boli, ostáva tajné). Medzi „s veľkou nechuťou“ komunikované témy patrili mená a opis bytostí vo vnútri Zeme a ich rola pri našom vývoji, ako aj stanovená hierarchia alebo otázka, kto túto hierarchiu určuje.

(5) V súvislosti s dobou, počas ktorej sa technici pokúšali obnoviť kontakt s entitou, výskumné záznamy informujú o zavedení kvantového prostriedku s opačným účinkom alebo vírusu s umelou, na zbierke reťazcov založenou inteligenciou a odhadovanou periódou pokoja 10 rokov. Technici prišli k záveru, že kód, hneď ako bol zavedený do siete urýchľovača častíc, tam bude spočívať a pritom zbierať umelé informácie o tom, ako opäť obnoviť kontakt. Povedané jednoduchšie, mysleli si, že problém sa časom odstráni sám od seba.

Som si však pomerne istý tým, že projekt CHANI skončil v roku 2000; preto neviem, či nebol obnovený v rámci nejakého iného vedeckého aspektu alebo sa nestal súčasťou iného projektu. Spomínam to preto, pretože vo svetle nedávneho rozšírenia vírusu Stuxnet a v súvislosti s komentármi technikov o tomto víruse mám stiesnené pocity, keď pomyslím na podobnosť medzi aktuálne vyčíňajúcim Stuxnetom a „vlastnosťami kódu“, o ktorých diskutovali technici v čase problému s prechodom na rok 2000 v súvislosti s projektom CHANI. To bolo v roku 2000 a Stuxnet sa objavil v roku 2010. 10-ročná doba pokoja? Áno, to je otázka, ktorú si kladiem. Ale to je celkom nová konšpiračná teória na iný deň.

Preklad z nemčiny ďurino, máj 2013

Zdroj