Toto je pro lidskou rasu asi nejnapínavější téma – vaše představy, jak mimozemšťané vypadají.

thovt.jpg

Inu, fantazie vám po pravdě nechybí; musím vás však zklamat. Všechny vaše dohady jsou jenom iluzemi rozumu. Neexistují ani bytosti obludných tvarů, ani lidšti mutanti. Všechno jsou to pouze přeludy vaší mysli. Inkarnované vesmírné bytosti se svým vzezřením v žádném případě nepřibližují vašim představám. Odstraňte proto v sobě iluze a strachy, že takové nestvůry s válečnými úmysly cestují vesmírnými dálavami. Jste ovlivněni děním na planetě Terra, což také přenášíte do Universa.

Ve skutečnosti je to s mimozemskými vesmírnými obyvateli docela jinak. Vesmír se skládá z nejrůznějších rovin bytí a vibračních frekvencí. Jeho bytosti se inkarnují do různých vibračních hustot a procházejí nejrozmanitějšími zkušenostmi. Pamatujte si, že též v nízkých rovinách bytí existují světlé frekvence. Světlo a láska jsou všudypřítomné – a osvětlují i ty nejtemnější kouty Universa. Zářivé esence zaručují, že i ta nejnižší vibrační frekvence se jednoho dne může zkušenosti a poznáním zvýšit. Díky tomu všechny duševní součásti, bez ohledu na jejich momentální vibraci, jednou splynou se svým Původem čili Prvotním zdrojem. Je to dokonalý a harmonický proces. Světlo si proráží cestu všemi hustotami. Ponuré představy nebo iluze vašeho rozumu neodrážejí realitu a živi ve vašem nit­ru pouze strach. Vaše fantazírováni odráží touhu po poznání vesmíru a obavy ze setkání s mimozemskými bytostmi. Čeho se ale bojíte? Z čeho byste měli hrůzu, kdybyste se opravdu stali svědky takové schůzky? Jak byste zareagovali? Jaká jsou vaše očekáváni? Inu, vy většinou vycházíte z toho nejhoršího. Představujete si, že obyvatelé vzdálených či neznámých planet mají hrozi­vý vzhled, anebo je vidíte jako malá zelená či šedá mon­stra. Takové bytosti po pravdě vůbec neexistují. Jsou to jenom výplody rozumu, neboť téměř všechny duše inkarnované ve vaši úrovni bytí jsou řízeny intelektem. Myšlenky a činy lidské rasy většinou usměrňuje rozum. Kdy se řídíte intuicí? Kdy nasloucháte vašemu srdci a kdy se necháte vést citem?

První myšlenka, jež současně s pocitem křižuje vašeho ducha, vám vždy v dané situaci ukazuje pro vás nejoptimálnější cestu. Dávejte tedy pokaždé pozor na první myšlenku a první vjem, neboť k vám přicháze­jí přímo z duševní roviny, neboli od vašich duchovních vůdců, kteří vám ukazuji nejvhodnější řešení.

Opravdu si myslíte, že bytosti pocházející z dalekých hvězd, by mohly být odpornými kreaturami? Tak to vás musím zklamat, poněvadž všechny bytosti ve vesmíru jsou identické s prvotní myšlenkou Pratvůrce, čili vze­zřením se podobají jedna druhé. Odlišují se pouze bar­vou pleti, vlasů, výškou, vnějšími individuálními zna­ky a různými vibračními frekvencemi. Každá z nich má však stejný základ a identickou, krystalicky božskou strukturu kódu DNA.

Všechny bytosti v Universu vyšly z téhož Prvotního zdroje a vyvíjejí se podle stejných vesmírných zákonů jako vy. Pamatujte si, že si tělesnou vibrační frekven­ci zvýšíte jenom tehdy, odhalíte-li moudrost či poznání a aktivně je včleníte do každodenního života – což znamená, že je i neustále praktikujete. Tehdy se vaše vibrační frekvence zcela samovolně zvýši a vy můžete vystoupit do další úrovně bytí.

Všechny bytosti Universa se inkarnují na planetu Terra, aby dospěly k hlubšímu poznání a vyššímu vě­domí. Země je jediné místo ve vesmíru, kde se každá bytost může dále vyvíjet zakoušením v hustě hmotě. To dělá z planety Terra zcela výjimečné místo v Univer­su. Předčasně se odtud dostat do vyšších sfér není mož­né. Duše sama musí svoji frekvenci přizpůsobit vyšším rovinám bytí. Chápete, kam mířím?

Všichni jste tedy mimozemšťané. Jste tu proto, abyste v husté hmotě zvýšili svoji frekvenci. Tudíž vás naplňuje hřejivý pocit touhy, jestliže vzhlížíte ke hvěz­dám. Vždy to tak s lidskou rasou bylo. Je to touha vaší duše a hluboko ukryté vědomí o vašem pravém domově.

Ona rasa, která za dávných časů přesídlila na Zemi, aby vás obrala o dokonalou DNA, je od těch dob rovněž připoutaná k této rovině bytí. Také ona ji opustí pouze tehdy, až se vyvine dále a sjednotí v sobě celou moud­rost. Tyto bytosti si to zapříčinily samy a připoutaly se na Zemi svým konáním. Vysvobodí je odtud jen hluboké poznání, které budou praktikovat i v životě.

Utrpení, jež vám způsobily, máte v sobě zakořeně­ně. Kvůli tomuto duševnímu traumatu se proto domní­váte, že z hvězd může přicházet také bolest. Ale to je vyloučeno, neboť ony bytosti nemají možnost odpoutat se z této roviny, a tudíž vám škodí pouze zde. Nebezpečí k vám tedy nepřichází z hvězd. Číhá však mezi vámi a má množství podob.

To, co vám škodí, je manipulace, jež se děje na Zemi. Bytosti z dalekých planet a vyšších rovin bytí by tak nikdy nekonaly. Dodržují vesmírné zákony a žijí podle božských principů s vědomím všeobjímající lásky. Avšak i mezi nimi jsou jedinci s nižšími frekvencemi, kteří nesměřuji příliš ke světlu a k pravdě. A existují i úrovně bytí, kde se zdržují výhradně tvorové z nízkých dimenzí. Znáte je jako démony a negativní duchovní en­tity. Do vaší úrovně bytí se však mohou dostat pouze tehdy, když je přivoláte. Bez pozvánky se tak nestane.

Straňte se proto přivolávání někoho či něčeho. Neboť  v daném případě jste vydáni napospas energiím, které si přivoláte. Někteří příslušnici lidské rasy pociťují příbuznost s temnými silami a pokoušejí se je pomocí rituálů či magických formuli přivolávat. Tyto entity však přinášejí jenom nízké energie, nikdy ne světlo a lásku. Straňte se černé magie a temných ritů, přivazují vás k této úrovni bytí a znemožňují vám rozvinout v sobě pravé uměni světelné manifestace. Není pak snadné vy­manit se z těchto nízkých pout.

Zaviňte se raději do krásných a jasných myšlenek a dovolte positivním idejím, aby modelovaly váš život. Pozitivní myšlenková síla, jež se snoubí s čistou energií lásky, je nejdokonalejší a nejsilnější silou v Universu. Žádná energie z nízkých úrovní není schopna ji ochro­mit. Proto vám nedoporučuji usilovat o dosažení osob­ních životních cílů a přání pomoci rituálů černé magie. Vše, co si pro svůj život přejete, uskutečňujte čistou a vědomou silou myšlenky. K tomu nejsou potřebné by­tosti z nízkých úrovní existence. Nepokoušejte se ani jakýmikoliv magickými rituály způsobovat škodu jiným, anebo ovlivňovat jejich svobodnou vůli. Není to v sou­ladu s vesmírnými zákony; uškodili byste sami sobě. Vše negativní, co vyšlete, se k vám vždy vrací. Proto vás prosím — formulujte vaše prosby vždy tak, aby to bylo pro dobro všech. Zacházejte pečlivě s přáními a slovy, neboť si budou hledat vyvážení ve smyslu zákona příči­ny a následku. Vyhýbejte se filmům, které by mohly ve vás tyto emoce probouzet. Obrazy hrůz se zahnízdí do vašich myšlenek a nepozorovaně mohou ovlivňovat vaši realitu. Žijte pěknými emocemi a pozitivními myšlenka­mi. Vyvarujte sebe i vaše děti kontaktu s obrazy hrůz, brutality a násilí. Když vás přece jen tyto dojmy dosáh­nou, vzápětí je z vašeho emocionálního a myšlenkového reservoáru vymažte. Vaše děti nedokážou rozlišit realitu a fikci, jejich skutečnost se s těmito představami pro­míchává. Proto se před tím chraňte – neboť tam, kde převládají světlé myšlenky a láska, radost a krása, ne­mají temné bytosti dosah na vaše city. Přitahujete si je pouze negativními pocity. Láska a světlo zahání každý stín, který se zmocní duše.

Mluvím-li nyní o bytostech z nízkých existenčních rovin, chci poznamenat, že se v žádném případě ne­jedná o mimozemšťany. Negativní bytosti neproniknou do vyšších dimenzi. Jsou pouze ztělesněním, sumou všech negativních myšlenek a činů vaší úrovně bytí. Existují pouze kvůli vašim myšlenkám — a každou ja­koukoliv neblahou emocí je znovu a znovu oživujete. Tyto bytosti jsou manifestaci či krystalizací všech vašich negativních myšlenek.

Osvoboďte se od představy, že existuje někde místo, které nazýváte „peklo”. Je to jen produkt vašeho rozu­mu a způsobu nazírání na svět, neboť vše posuzujete duálně – jako „lepší” nebo „horši”. Zvykli jste si neu­stále hodnotit jiné či a dělit je na „dobré” či „špatné”. Bezděčně tak vzniklo ve vašich představách místo, které nazýváte „peklo”. Posíláte tam ty, kteří se podle vás „ne­chovali na Zemi dobře”. Takové místo však neexistuje. V souladu se zákonem příčiny a následku si „peklo” vy­tváří každý sám. Jak často jste již slyšeli, že určitá si­tuace je „peklem na Zemi”, ale nad hlubším významem svého výroku jste se nezamýšleli. Vaši skutečnost si vy­tváříte vždy a výlučně sami – svými myšlenkami, pře-svědčeními, činy a pocity! Je proto pouze ve vaší moci, zda budete žít na Zemi jako v „nebi”, nebo jako v „pekle”.

Vraťme se však k opravdovým ..mimozemšťanům”. Často se u vás mluví také o únosech mimozemšťany, přičemž zážitky postižených jsou většinou bolestné. Umíte si představit, že bytosti, jež žijí božskými princi­py, by úmyslně ubližovaly jiným? Proč? Oni totiž přesně vědí, že takový čin (= příčina) by jim nevyhnutelně při-táhl(a) odpovídající následky. Neublíží vám — podléhají přesně týmž kosmickým zákonům jako i vy. Navštívit a „unést” vás mohou jediné tehdy, pokud jste se před vaší inkarnací pro to sami rozhodli, když jste k tomu sami dali souhlas. Nikdy vás nebudou nutit.

Bytosti, jež vás navštěvují, patří k rase, která se ve svém vývoji vzdálila pocitům, a proto je zajímá vaše schopnost cítit. Přestože tuto schopnost ztratily, jsou dobromyslné a plné světla, podobné vám. Věnovaly se však výlučně vědě a výzkumu. Mají obsáhlé technické a matematické znalosti — a v jejich rovině bytí se zabýva­jí pouze těmito oblasti. Avšak své poznatky nikdy nezne­užívají v neprospěch jiných bytostí. Následkem neustálé a intenzivní vědecké práce u nich ale zakrněly některé schopnosti — například pociťovat velkou radost, proží­vat smích a pláč, nebo pohlavní lásku tělesným splynu­tím muže a ženy. Zobrazujete je jako lidičky s velkýma očima a malými ústy. Tento obraz však odpovídá sku­tečnosti jenom částečně. Díky své nápadné schopnosti dokonalého a jasného vnímáni mají velmi výrazně oči. Většinou se domlouvají telepaticky. a proto mají zavřená ústa, jež se pak zdají velmi malá. Snaží se opět oživit své city. tudíž chtějí vaši schopnost cítění propojit s je­jich. Patří do páté dimenze bytí, a mají tedy podstatně vyšší vibrační frekvenci než vy teď. Jejich vyšší vibrace poukazuje na to, že již žijí božskými principy, světlem a láskou ke všern bytostem Universa. Jsou to láskyplné a jemné bytosti, nikdy by vám neublížily. Nebylo by to v souladu ani s jejich stupněm vývoje, ani s universál­ními zákony. Obdivují vás kvůli vaši schopnosti cítit a kvůli vaší rozmanitosti. Před vaší inkarnací vás po­prosili o pomoc a spolupráci. A vy jste souhlasili s tím, že mohou být účastni vašich pocitů. Tak se jim podaří vymanit se ze stagnace. A k tomu potřebují emoce zakó­dované ve vašich genech – jedná se pouze o to. Žádné lidské bytosti, již s jejím dovolením zkoumají, by nikdy neublížily.

Ti z vás, koho s jejich domnělým „únosem” spoju­je bolestná zkušenost, podlehli úkladům a manipulaci pramenící z vaší úrovně bytí. Nikoliv všechny „únosy” jsou dílem této rasy. Mnohá skutečná zmocnění se stala záměrně zde na Zemi. Jejich účelem bylo, abyste si vy­tvořili nesprávnou představu. Někteří z vás jsou častými oběťmi členů tajných organizací na vaší planetě, kte­ré s vašimi těly převádějí bolestivé pokusy. Děje se tak proto, aby pak tyto oběti na základě svých neblahých zkušeností šířili strach a hrůzu z mimozemšťanů. Toto je jediný důvod pro fingované únosy na Zemi. Spousta zavádějících informací se k vám dostává též prostřed­nictvím sci-fi filmů. Tyto ideje proudí do vašeho ducha a zastiňují skutečnost. Nejedná se tedy o bytosti přichá­zející z dálek Universa, ale o pozemšťany. Jejich snahou je navodit a zakořenit ve vás přelud nebo strach, které se již zmocnily velkých částí vaší planety.

Skutečné „únosy” probíhají zcela jinak. Bytosti, jež vyjádřily před svou inkarnací souhlas, že chtějí pomoci oné rase v jejím vývoji, nejsou „uneseny”. Většinou se to děje tak. že na jistou dobu přestanou vnímat čas. Prů­běh událostí si poté uvědomují jenom schematicky, po­dobně jako když sníte. Některé si později dokážou vzpo­menout, že zažily něco neobvyklého, a jiné máji pouze dojem, že se s nimi „něco” udalo. Co se však doopravdy stalo, je u nich jakoby vymazáno, chybí důležitá část. Je to tak zařízeno úmyslně, aby ve vás nevyvolaly pocity strachu a bolesti. Tb, jak „odebírají” genetickou infor­maci z vaší DNA, nelze však vaší řečí popsat. V žádném případě nevyoperují ženám vajíčka z vejcovodů ani ne­odebírají mužům vzorky spermií. Neprovádějí úkony na fyzických tělech, jak je znáte v pozemské rovině. Přenos genetické informace se uskutečňuje v těchto případech splynutím vnitřního ohně, jejž má každá bytost v sobě. Tento proces se děje pouze na energetické úrovni. V žád­ném případě tělům nic neodebírají ani jim nijak jinak neškodí. To je klam — lež, která vás má jenom zmanipulovat.

Kráčejte životem s otevřenýma i láskyplnýma očima a respektujte všechny tvory Universa. Osvoboďte se od názorů, že bytosti, jež vás navštěvují z dálav a hlubin Universa, mají nízké úmysly. Zbavte se tohoto strachu, poněvadž má původ v jednom zážitku, hluboko zakó­dovaném ve vaši duši. Kdysi byla totiž vaše lidská rasa masivně zmanipulována bytostmi z jiné hvězdy. Tyto informace se poté uložily hluboko do jádra vaší duše; a podvědomí vám zrcadlí tomu odpovídající strach. Ne­pokoušejte se však tento strach potlačovat. Naopak, vy­neste ho nahoru, do vědomí, a pak ho rozpusťte. Tady a teď vám není nápomocný.

Všechny bytosti přicházející z Universa již dosáhly vyšších vibračních frekvencí, a proto vám nikdy nemo­hou ublížit. Vše, co je vykresluje jinak, jsou pouze iluze lidského rozumu. Jsou zkonstruovány s úmyslem, aby ve vás vyvolávaly pocity strachu; v žádném případě však neodpovídají skutečnosti.

Když hledíte vzhůru, ke hvězdám, čiňte tak s rados­tí a v dokonalém přesvědčení, že nejste sami; byli jste a navěky zůstanete nedílnou součástí celku. Bytosti při­cházející k vám z Universa mají vibrační frekvence mini-málně páté dimenze. Proto se těšte, až se s nimi setkáte; vnímejte jejich láskyplnou energii.

Rozpusťte všechny obavy a strachy. My všichni jsme JEDEN a máme stejný původ. Máte-li z něčeho nebo z někoho strach, ten má svůj původ vždy ve vaší úrovni bytí. Nízké bytosti stvořené vašimi negativními emocemi nemohou třetí dimenzi opustit. Pro kontakt s nimi vás otevřou pouze rituály černě magie, pokud je praktiku­jete.

Zbavte se strachů a osvoboďte svého ducha. Důvě­řujte a nepochybujte. Pochybnosti a strachy jsou vašimi největšími nepřáteli. Uvědomte si, že každá negativní událost, okolnosti ěi emoce vás mají pouze pevněji při­poutat k vaší rovině bytí. Proto se vymaňte z labyrintu a transformujte vaše vědomí tím, že přijmete pravdu; a ona se pro vás stane každodenní skutečností.

Máte na výběr: Chcete pokračovat cestou strachu a zapomnění, nebo pravdy a osvíceni?! Volte moudře, neboť vysvobodit se můžete jenom tehdy, když vykročíte po stezce moudrosti a hluboce prožitého poznáni a prav­dy. Jen tak zvýšíte svoji vibrační frekvenci a dosáhne­te vyšší sféry. Proto v sobě zrušte jakékoliv pocity stra­chu, které vás vážou k této úrovni – nebo k labyrintu, jenž ve skutečnosti neexistuje. Ztratí svůj vliv nad vámi v okamžiku, proměníte-li všechny myšlenky a negativní emoce v pozitivní. Tak zreaktivujete vaši 12vláknovou DNA.

Ať má slova oslovi vaše srdce a vy poznáte prav­du! Ať se váš strach či vaše pochybnosti rozplynou a zaplaví vás božské světlo!

Ať se tak stane!

V hluboké lásce

Thovt

kerstin.jpg

Ukázka z knihy:

©Kerstin Simoné – Thovt – projekt lidstvo/5.kapitola

Demiurg