Lokalita Choiromandres - Foto: Tomáš Alušík

Lokalita ChoiromandresFoto: Tomáš Alušík

Někteří z českých archeologů vyjíždějí každoročně do zahraničí, aby se zapojili do zajímavých výzkumných projektů a podíleli se společně se svými evropskými kolegy na výzkumech v archeologicky bohatých oblastech. Jako příklad nám může sloužit Kréta, kde se na relativně malé ploše střídala řada pozoruhodných kultur po několik tisíciletí. Jejich pozůstatky jsou dodnes patrné i pouhým okem, zvláště pokud jde o oko zkušeného archeologa z Českého centra pro středomořskou archeologii.

Rozhovor s PhDr. Tomášem Alušíkem o výzkumech na Krétě

DOWNLOAD (STÁHNOUT)

České centrum pro středomořskou archeologii

“Czech Centre for Mediterranean Archaeology” (CCMA) je občanské sdružení založené v lednu 2009. Jeho členové jsou nedávní absolventi studia prehistorické a středověké archeologie, klasické archeologie a dějin umění. Mezi jejich specializace patří prehistorie egejské oblasti a Kypru, římská antika a raně byzantské období. Tato zaměření jsou v širším smyslu součástí klasické archeologie, což je specifické odvětví archeologie zabývající se hmotnou kulturou antického starověku. V centru zájmu jsou tedy především Řekové a Římané, ale i národy, které se s nimi dostaly do kontaktu nebo jimi byli v různé míře ovlivněny (např. Etruskové, Thrákové atp.). 

Jako ředitel Centra bych chtěl touto cestou představit naše sdružení, jeho aktivity a některé projekty, kterých jsem se v nedávné době zúčastnil. CCMA hodlá pěstovat a v co největší míře popularizovat klasická studia, především klasickou archeologii. Finanční prostředky na tuto činnost bychom chtěli získat formou grantů a sponzorských příspěvků. V současné době se zabýváme nejen teoretickým studiem a experimentální archeologií, ale především se účastníme terénních výzkumů v Řecku a Turecku. Aktivně také prezentujeme výsledky veškerých našich odborných zájmů v odborném tisku a na zahraničních konferencích. Terénní činnost ve Středomoří bychom v blízké budoucnosti rádi rozšířili založením archeologické mise v Řecku a Turecku (případně i jinde), což patří mezi naše hlavní cíle. Chceme rozšiřovat povědomí o klasických studiích především pořádáním přednášek, výstav a konferencí. Máme také v úmyslu vydávat odborné i popularizační publikace v klasické tištěné i elektronické podobě. 

V posledních třech letech jsem díky kontaktům se zahraničními kolegy (především z Řecka a Rakouska) měl možnost zúčastnit se některých zajímavých archeologických projektů – nedestruktivních povrchových výzkumů a dokumentace i klasických vykopávek týkajících se různých fází krétské prehistorie. Na těchto stránkách vás s nimi budeme postupně seznamovat. 

Kde zůstal kámen na kameni 

Lokalita Agia Irini - Foto: Tomáš Alušík

Lokalita Agia IriniFoto: Tomáš Alušík

V roce 2008 jsem se na základě pozvání Dr. Norberta Schlagera, lektora vídeňské univerzity, zúčastnil terénních výzkumů projektu Archäologische Geländeprospektion Südostkreta (Archeologická krajinná prospekce jihovýchodní Kréty). Projekt byl zahájen v roce 1988 a řešen v jednotlivých letech s různou intenzitou. V závislosti na finančních prostředcích a vytíženosti vedoucího se zabývá vyhledáváním a systematickou dokumentací památek a pozůstatků lidského osídlení od nejstarších fází prehistorie po poměrně nedávnou dobu na jihovýchodní Krétě. 

Lokalita Aspro Nero stou Paletsi - Foto: Tomáš Alušík

Lokalita Aspro Nero stou PaletsiFoto: Tomáš Alušík

Během výzkumů v roce 2008 byly práce prováděny na třech předem vytipovaných místech. Jedním z nich byla zátoka Livari s několika prehistorickými sídlišti a pohřebištěm. Pak také Aspro Nero stou Paletsi, kde se nachází prehistorické sídliště, kultovní místo a zbytky byzantského opatství. V lokalitě Agia Irini se zachovalo prehistorické sídliště na svahu a vrcholových terasách hory Kastri. Následující audioslideshow vás těmito třemi zajímavými místy provede. 

 

Lokalita Karoumes - Foto: Tomáš Alušík

Lokalita KaroumesFoto: Tomáš Alušík

Po mínojských cestách
 

V roce 2007 jsem byl přizván k účasti na výzkumu lokality Choiromandres (oblast Zakros, okres Sitia, východní Kréta). Vykopávky zde probíhaly v rámci výzkumného programu řeckého Ministerstva kultury “Minoan Roads Research Programme” (Vědecký program “Mínojské cesty”; termín “mínojský” označuje krétskou civilizaci doby bronzové, kdy Krétě podle mýtické tradice vládl král Mínos). V posledních letech jsou řediteli programu Dr. Stella Chryssoulaki a Dr. Leonidas Vokotopoulos. 

V rámci tohoto programu probíhajícího již od roku 1984 bylo objeveno a popsáno zvláště na východě ostrova v regionu Sitia mnoho zbytků cest i jiných druhů architektury a osídlení. V řadě lokalit se dochovaly zvláštní stavby označované nejčastěji anglickým termínem “guard houses”. Jde o nevelké strážní stavby v krajině i blízkosti sídlišť, objevené a zdokumentované především právě v souvislosti se systémem cest. Následující audioslideshow vás provede několika nejvýznamnějšími lokalitami s těmito specifickými “strážními domy” včetně Choiromandres. 

 

Lokalita Odygitria - Foto: Tomáš Alušík

Lokalita OdygitriaFoto: Tomáš Alušík

Za krétskými pravěkými hroby (Nově přidáno)
 

V loňském roce jsem měl možnost účastnit se jedné z přípravných fází další etapy projektu „Trypiti Survey“ (povrchový průzkum v oblasti zátoky Trypiti na jižním pobřeží střední Kréty), jehož ředitelé jsou Dr. Andonis Vasilakis (z lokálního pracoviště řecké památkové správy) a Prof. Keith Branigan z sheffieldské univerzity. Ve vybrané oblasti se mezi jinými dochovaly především sídliště a pohřebiště ze závěrečných fází neolitu a počátku doby bronzové – tedy z období, kdy se formovala a rozvíjela „klasická“ mínojská kultura a civilizace. Naše poznatky o tomto bezesporu zajímavém období jsou bohužel zatím dosti omezené; právě proto jsou některé objevy nových lokalit učiněné během tohoto projektu velmi důležité. Následující audioslideshow vás provede některými sídlišti a pohřebišti z konce 4. a 3. tisíciletí př. Kr.
 

Tento článek se bude postupně rozšiřovat o další audioslideshov z výzkumů na Krétě i v jiných oblastech, kde České centrum pro středomořskou archeologii působí. 

Autor:  Tomáš Alušík