http://www.knihya.cz/19625/utajovana-pravda-%e2%80%93-zapovezene-poznani-16

atom43. VSTUPUJÍCÍ VĚDOMÍ

Pleteme si mapu s místem. Mohu vám dát mapu nějakého místa, nebude to však místo samotné. Ukryto je v nás všechno. Jistě, díváme se ven z našeho fyzického těla, ale ve skutečnosti je to podstata mysli, vědomí v nás, skrze které jsme bdělí, všudypřítomné a překračuje prostor a čas i všechny stupně kosmologie. To znamená, že při astrální projekci neplatí, že „putujeme někam”, protože již jsme všude. Již jsme všudypřítomní – taková je podstata mysli. Nicméně naše individualita hrající sebe samu to může vnímat jako bránu či putování. Při jistém velmi silném prožitku se může tělo změnit do takové míry, že se odhmotní. Může se změnit a zmizet a vstoupit na éterickou či astrální rovinu existence – a potom se znovu objevit. Viděli jsme, jak celé mimozemské koráby změnily astrální formu energie. Vzpomínám si, jak se na Blanca Peak, když jsem vstoupil do osvětleného prostoru, se celé mé tělo poněkud „naředilo” a já jsem měl pocit, že mohu létat vzduchem. Přítomní lidé viděli, že při pohledu z určitého úhlu jsem zcela zmizel a stal jsem se pro ně průhledným.

 

Fyzické tělo a fyzický svět mají velmi těsné intimní spojení s vědomím uvnitř nás. Holografický kvantový vesmír skrze integrující funkci vědomé inteligence spojuje každý bod v času a prostoru a každou úroveň a dimenzi a stupeň kosmologie se všemi dalšími body. Vnímání vzdálenosti a separace je – na jedné úrovni vnímání – přesné. Na jiné se ztrácí v mimoprostorovosti. Tak můžeme vstoupit do toho, čemu lidé říkají jiné „sféry”. Je to umožněno tím, že vědomí do nás vstupuje mnohem mimo- prostovějším způsobem. Někdy toho lidé dosáhnou pomocí manter, zpěvu, meditací atd. Taková cvičení umožní mysli, aby byla nepohnutá a transcendovala omezení fixovaného vnímání hmotného trojrozměrného světa a uviděla to, co je zatím.

 

Někteří lidé jsou schopni vidět bytosti z říše duchů nebo auru lidí. Nebo se podívají na rostlinu a vycítí, jaké jsou její léčivé schopnosti. To všechno jsou dary uschované v našem nitru. Záleží pouze na tom, do jaké míry je rozvíjíme. V jedné kapce lze rozpoznat celý oceán. Takže v každém z nás – kapce – je plnost oceánu. Stvoření nemá konce. V okamžiku, kdy se dva lidé spojí a jedinečná realita genetiky dvou jedinců vytvoří nového člověka – pak je v této nové genetice je zakódovaný potenciál pro tuto novou bytost, pro tuto novou duši. Stvoření vždy tvoří uvnitř sebe sama. Neohraničené bytí vždy tvoří vědomý inteligentní život. Není tu žádný nedostatek místa! Vesmír je nekonečný. Takže nejsou žádná omezení ohledně počtu bytostí a duší, které mohou existovat. Každá z nich má v sobě úplnost vědomí mysli a každá nakonec dosáhne stavu Božství a stane se kapkou vracející se do oceánu.

 

V prvotní duši a prvotním největším světle je přítomno vše, co vůbec může být stvořeno. Takže potenciál pro vše, co může být vytvořeno, co bylo vytvořeno a bude vytvořeno, je na této úrovni kosmologie vždy přítomný. Když dojde ke stvoření nové osoby, je vytvořena z posvátné matrice, která zde byla vždy. Existuje pro nás dosažitelný stav vědomí, kdy se v božském Bytí můžeme ocitnout v přítomnosti všech, kteří zde byli, všech, kteří zde jsou, a všech, kteří vůbec kdy budou. Tento stav jsem zažil sedm dnů předtím, než Shari zemřela. Slyšel jsem biliony bilionů nádherných hlasů zpívat: „V Duchu jsme jedním jediným.” Byla zde přítomna každá bytost, ve své dokonalé kauzální ideové formě emanovala ze svého Stvořitele. Bylo to ohromující a skvostné. Byl to jeden z nejkrásnějších zážitků mého života. Takže z Boha jsme vyšli a k Bohu se vracíme… Každý život přinesený na tento svět – nebo do jiných světů – je navždy součástí stvoření.

 

Neohraničená Mysl vyzařující skrze konání svou vlastní vůli manifestuje čirou kauzální myšlenku ve své zvukové formě, ze které pak emanuje celý vesmír. Zvuk je elementárnější než forma či světlo, předchází jim. Z toho důvodu jsou hučení, zaříkávání, mantry, modlitby, myšlenky – opakované myšlenky – tak mocným vehikulem pro transcendenci. Každá stvořená věc má svůj tón, nese v sobě svou vlastní zvukovou vibraci, která pak dává tvar astrální formě dané věci, a tato astrální forma slouží jako šablona pro onu samotnou hmotnou věc. Vidíte to? Pokud to dokážete zažít na nějaké úrovni vědomí, pak – když použijete zvukový komponent myšlenky – můžete pohybovat věcmi, materializovat předměty a ovlivňovat hmotný svět. V budoucnu se naučíme vyrábět tak, že budeme skládat elementy z těchto hlubších a jemnějších úrovní. Při zapracování úrovně zvuku a myšlenek můžeme poskládat astrální formu a vtisknout ji do plně materializovaného trojrozměrného světa.

 

Sanskrt je dávný jazyk, který stojí u kořenů všech indoev- ropských jazyků. V této tradici, ve védách, se mluví o jménu a podobě (formě). Dávní mudrci měli na mysli zvukové vibrace objektů, které dávají věcem jejich podobu. Lidé trénovaní v jistých technikách mohou fakticky vstoupit do určitého stavu vědomí a skrze zvuk a myšlenkové vibrace zhmotnit v naší realitě nějakou věc – jablko, prstýnek, cokoliv. V kosmologii existuje rovina, kde sídlí zárodečná forma veškerého poznání. Poznání můžeme získávat přímo z této úrovně vědomí; to záleží na naší schopnosti a zájmu. Jeden velmi blízký přítel z vojenských kruhů mi řekl, že již dávno – snad v šedesátých či sedmdesátých letech – byla vyvinuta technologie, která umožňuje vytáhnout či extrahovat inteligenci, události či rozhovory z něčeho, čemu se říká „bílý zvuk”. Když se použil pokročilý elektronický systém vyvinutý na vojenské základně White Oaks v Marylandu, pak bylo možné vytáhnout vše, co se kdy na daném místě řeklo a odehrálo. Technologie, které byly vyvinuty v tom ultra tajném světě, jsou vskutku ohromující.

 

Každý bod v prostoru a čase je vstupním bodem do dalšího bodu v prostoru a čase. V jakémkoliv daném bodě v prostoru je zakódováno všechno, co se zde stalo. Vše zde zanechává jakousi esenci, jakýsi znak, který lze vidět. Ve struktuře vědomé inteligence jsou skutečné ákášické záznamy. Jsou všude a lze do nich vstoupit kdekoliv. Na západě Spojených států jsem zažil toto: Viděl jsem a slyšel dávné domorodce, kteří zde kdysi žili. Slyšel jsem jejich zpěvy, bubnování a zvuk podobný tamburíně. Je to jako film, který se zde stále promítá, pouze se musíme vyladit na tu správnou frekvenci. Všechno, co řekneme a uděláme v průběhu celého života, je zde navždy a trvale zakódováno – jako krystal kamene, ovšem na úrovni vědomí a ducha.

 

44. NEBESKÁ KVALITA

 

V rámci velkého cyklu, který se právě otevřel, existují stovky menších cyklů. Zhruba po dalším tisíci let dojde k dalšímu umocnění toho velkého cyklu, které bude výsledkem zjevení dalšího avatára. A pak za dalších tisíc let a tak dál. Tyto manifestace Boží vůle znásobí a posílí schopnost lidstva plně si uvědomit náš osud a vytvořit zlatý věk Země. Tento čas míru bude mnohem hlubší než pouhý politický nebo materiální mír. Bude to doba skutečného osvícení a rozvoje Božího vědomí u stále většího počtu lidí. I když se pozemský život pojí s tělem, dosáhneme plnost realizace toho božského v nás.

 

Hlavním tématem několika příštích století bude ustanovení božské civilizace – civilizace, která je na Zemi ve stavu duchovního osvícení. Zatímco v současné době je v každé společnosti nanejvýš pár osvícených jedinců, na konci tohoto cyklu bude v tomto stavu každý muž, žena, dítě a dokonce i každé dítě, které přijde na tento svět. Děti, které se budou rodit, budou fakticky ve vysokém stavu vědomí. Nyní však mluvím o budoucnosti vzdálené mnoho tisíc let. Nebude dlouho trvat a lidstvo dosáhne míru „spoutaných psů” – politického míru. Vzápětí bude následovat hojnost a konec chudoby a přebudování pozemské civilizace v civilizaci trvale udržitelnou. Nicméně hlavním tématem příštího půl milionu let bude proces lidské existence ve stavu osvícení. Osvícení bude běžnou zkušeností a hlavní aspirací všech lidí. Každý se ptá: „Až bude uskutečněno toto, jaké další cíle budou před námi?” je zde toho tolik. Pro lidské bádání budou otevřeny všechny ty zázračné světy – všechny ty nebeské říše. A to dokonce přesto, že budeme dál žít na Zemi.

 

Modrá planeta se stane jedním z hlavním klenotů na koruně vesmíru. Takový je osud Země a osud lidstva. Představte si na okamžik, že nakonec budeme mít technologie napojené na vědomí a vědomí napojené na technologie. Na vědy, na které se nyní díváme jako na materiální, bude nahlíženo jako na vědy, které jsou plně integrované s poznáním vědomí. Sem spadá léčení, doprava, produkce energie, výroba, biologie, zemědělství – všechny tyto oblasti budou mít složku zahrnující vědu o vědomí.

 

Vědy o vědomí vnesou nový potenciál do materiálních technologií a věd. Takže uvidíme, že veškeré snažení je bránou pro využití vědomostí o vědomí. Výsledkem budou ohromné objevy a mnohá potěšení. Raný stav míru na Zemi bude probíhat souběžně s prvními otevřenými kontakty s mimozemskými civilizacemi. Obecně se rozšíří poznatek, že ve vesmíru nejsme sami a že jsme ani nikdy sami nebyli. Všichni se dozví o skutečné historii lidstva, včetně o těch cyklech a miléniích, kdy na Zemi byly nyní již zmizelé vyspělé civilizace. První fáze vztahu s mimozemskými civilizacemi budou založeny na míru, nikoliv na konfliktech ve vesmíru. Oficiálně si budeme vyměňovat velvyslance s lidmi z celého vesmíru.

 

Ty vědy, které mají mimozemský původ, které pojednávají o biologických strojích, umělé inteligenci, mimoprostrovosti hmoty a mysli, vesmírné komunikaci využívající vědomí napojené na technologie – to vše začne být akceptováno a prozkoumáváno stále větším počtem vědců a politických vůdců. Masy lidí si uvědomí, že mimozemští i pozemští lidé sdílejí tutéž jednotu ducha a čiré Mysli a že vědy vycházející z poznatků o vědomí začínají být volně přístupné celému lidstvu. Začneme pronikat do kosmu a probádávat nové světy společně s dalšími mimozemskými civilizacemi – zpočátku s těmi, se kterými navážeme vztah relativně snadno. Organicky se vyvineme v lidi schopné cestovat vesmírem; nebude to však naráz.

 

Je zde práh, který musíme překročit – univerzální mír. Čeká nás spousta milníků a fází vztahu, které jsou zcela závislé na úrovni evoluce vědomí na Zemi. Čím více bude probíhat naše evoluce vědomí a vstup do stavu osvícení, tím více budeme vstupovat do interakcí s dalšími civilizacemi. Na každé planetě vždy existují lidé, kteří jsou pionýry vedoucími zbytek lidstva do těchto stavů vědomí. Nakonec se celá populace posune tímto směrem. Lidstvo jako celý živočišný druh vstoupí do vyšších stavů vědomí a pak bude moci spolupracovat s jinými světy, jejichž obyvatelé jsou ve stavu kosmického vědomí.

 

Bude docházet k meziplanetární kulturní a technologické výměně. Na Zemi se vyvine výjimečná a nádherná kultura, která se stane kosmickou kulturou. Zatímco hlavním znakem prvního tisíciletí této nové civilizace bude mír a obecná hojnost, znakem následujících milénií bude prosperující vesmírná kultura. Nakonec se vyvineme tak, že se budeme dělit o výdobytky naší moudrosti s jinými světy. Obyvatelé těchto světů se dozví, jakými cestami jsme si museli projít předtím, podobně jako ty starší mimozemské civilizace, které nás dnes navštěvují. A stejně jako jsme v přítomnosti navštěvováni civilizacemi, které vybudovaly mírumilovné světy, budeme my posly a ochránci těch civilizací, které budou v kritických bodech svého vývoje.

 

Dokonce i hmotné předměty vyrobené naší společností budou mít takovou kvalitu, že v nich bude zabudován prvek vlastního vědomi. Pohled na ně se bude rovnat pohledu na krásný západ slunce nebo skvostné umělecké dílo. Vše bude v sobě obsahovat nebeskou kvalitu, dokonce i hmotné předměty. Tak vysoký bude stupeň řemesla a designu. Vyvineme technologie, které budou mít svůj vlastní život a vědomí. Inteligentní, vědomá kvalita bude existovat takřka ve všem, co uděláme – přestože se bude jednat o něco, na co dnes pohlížíme jako na „neživé”.

 

Uvidíme, že ve skutečnosti není nic „neživé”. Neexistuje nic, co by nebylo živé, co by v sobě nemělo životní sílu a vědomou inteligenci. Vše má život, všechno je živé a všechno je vědomé – každá skála, každý minerál, každý atom, každý foton. To si vskutku uvědomíme, nikoliv pouze intelektuálně zdůvodníme, a bude to mít hluboké důsledky pro materiální védy. Města se vyvinou v nebesky vyhlížející struktury s vlastním světlem. Vše bude v sobě obsahovat zvláštní živou energii a vědomí. V budoucnosti vzdálené několik tisíc let bude mít Země nádhernou biosféru s lidskou civilizací, která se bude projevovat božskými, nebeskými kvalitami v každém aspektu života. Lidské tělo bude odrážet dosažený stupeň duchovního rozvoje. Dosáhneme takového stavu dokonalosti, že nás během života nepotká žádná nemoc či choroba. Nemoci budou vskutku velmi vzácné. A když nadejde čas odchodu z tohoto světa do dalších sfér, lidé si zvolí okamžik a vědomé opustí tělo.

 

Na konci toho pětisetletého cyklu se každý aspekt života na Zemi stane božským. Mimozemští lidé, andělské a nebeské bytosti, pozemšťané – všichni se budou vzájemně vnímat a vstupovat do interakcí. Svět, ve kterém žijeme dnes, je obestřen velmi hustým závojem, který zabraňuje lidem, aby vnímali jiné světy. To bude změněno. Bude existovat svět nebeského vnímání a poznání. V budoucnu nebudeme muset ulpívat na nevědomosti, abychom se cítili bezpečně. Nebudeme se ztrácet ve svém ignorant- ství. Nebudeme dále hledat pohodlí ve slepotě, budeme mít volnost vnímání, ze které se budeme radovat. Nejenom že přivítáme mimozemské bytosti a budeme putovat po hvězdách, budeme též vnímat nebeské bytosti a otevřeně s nimi komunikovat.

 

Přijde taková éra, kdy každá bytost na Zemi dosáhne stavu nebeského vnímání a vědomí. Přijde okamžik, kdy se všichni lidé na Zemi rozhodnou vytvořit jeden svět. Vytvoříme takové vesmírné lodě z takové formy a nebeské látky, že samotná loď i její posádka budou ve stavu božského vědomí. V tomto stavu budeme cestovat vesmírem jako jedna civilizace, budeme učit obyvatele jiných planet jako lidé, kteří se vyvinuli do stavu božského vědomí.

Něco z toho, co vidíme dnes, nám ukazuje, jaká bude naše budoucnost. Ti, kdo viděli extrémně vyvinuté mimozemské civilizace, které, přestože dlí v hmotě, v sobě realizovaly božské vědomí, již koutkem oka zahlédli budoucnost lidstva.

 

Jakmile se jako lidé přesuneme ze Země do vesmíru a zcela realizujeme tento stav božského vědomí, staneme se dynamickou silou příkladu toho, kam mohou ostatní civilizace dospět. Tak jako dnes jsou civilizace, které nám ukazují naši budoucnost. Tak bude tento nádherný cyklus pokračovat bez přerušení. Vidíte tu dobu? Takový je osud lidské rasy. Je božská. Je nebeská. Staneme se „mimozemšťany” ve stavu kosmického vědomí.

 

 

45. GENERACE DOBY PROMĚNY

 

Půl milionu let vlastně není tak dlouhá doba. Zdá se to jak strašlivě dlouhá porce času. Ovšem jakmile lidé pochopí, že život je věčný, začnou vnímat čas odlišně. Když hledíme skrze čas a zamýšlíme se nad současnou situací, dojímavě sladce vidíme, jak jsme primitivní. Nicméně ve svém nitru vidíme potenciál pro budoucnost, kdy Země bude obydlena osvícenými bytostmi – našimi potomky. V té době již budeme všichni na onom světě. My však budeme tím hybatelem, který pozvedne jak tento svět, tak všechny generace po nás. Jsme navždy spojeni se Zemí a jejími dětmi. Budeme pokračovat v rozsévání a vyživování této vize a poznatků mezi lidmi na Zemi, dokud Země nedosáhne vrcholu svého vývoje ve svém zlatém věku.

 

Nikdy neztrácejme odvahu v tomto přechodném času zmatků. Soustřeďme svůj pohled na vzdálený horizont, který vlastně není zas až tak daleko… Již je zde, pučí v našem nitru… Neměli bychom podléhat obavám, pokud nastávající dny či roky či desetiletí přinesou obtíže a temnotu a chaos, neboť ta vize, kterou vidíme, je předem uskutečněná. Bez ohledu na to, kdo se nám co snaží namluvit, božský plán a osud Země a lidstva budou naplněny. Ta realita již existuje. Na okamžik zapomeňme na čas. Zapomeňme na celé moře času. Pohleďme na to, jak na hluboké úrovni stvoření existuje tento plán budoucnosti lidstva – univerzální mír, hojnost, vymýcení ignorance, skoncování s chorobami a rozkvět osvícení v každém člověku na planetě. Sama Země se stane nádhernou vesmírnou lodí vznášející se vesmírem. V rovině lineárního času je to všechno ještě před námi, ale ve skutečnosti již je to tu. Můžeme to vidět i cítit.

 

V jistém smyslu jsme děti polovičního světla. Světlo je zde – ale zatím jen jeho polovina, zbytek je ukryt v současné temnotě. Ale „Bůh miluje ty, kteří pracují společně”. S lidmi, kteří sdílejí tuto vizi a nějakým způsobem pracují na jejím naplnění, se můžeme spojit a trávit společný čas. Musíme si být vědomi přítomných zmatků, ale nesmíme se zaměřovat pouze na to. Prodlévat v tom negativním je snadné. Kolem nás je však i mnoho nádherného. Děje se toho i spousta pozitivního. Můžeme se vytrénovat tak, abychom prodlévali v tom dobrém a krásném. Přitáhnout to k sobě a vnášet to do světa. Není to snadné, protože žijeme ve světě, který je čím dál hrubší a destruktivnější. To nás však nabádá k tomu, abychom se ještě pevněji přimkli k pravdě a hlubší vizi.

 

Musíme mít kuráž, abychom si zvolili osvícení a vzali do svých rukou odpovědnost za naši evoluci a pokrok lidstva. Žijeme v té nejzajímavější době. Jsme poslední generace, která plně zažívá jak starý svět, tak novou éru. Jsme příliš blízko, než abychom to mohli vidět, ale máme krásnou pozici, která je klíčová. Takovou neměla žádná generace před námi a nebude mít žádná generace po nás. Jsme generace doby proměny. Je to jak zdrcující, tak nádherné. Měli bychom být plni radosti a údivu nad tím výjimečným časem, ve kterém žijeme, a bezprecedentními příležitostmi, které máme. Úsilí vynaložené na řešení těžkostí této doby, na vybudování univerzálního míru bude velebeno a připomínáme další tisíce let. Pokud se chopíme příležitosti a vykonáme takovou službu lidstvu jako žádná jiná generace – a z toho důvodu jsme zde.

 

46. SKUPINOVÁ MEDITACE: KONTAKTOVÁNÍ MIMOZEMSKÝCH BYTOSTÍ A MEDITACE A MODLITBA ZA ZEMI

 

Uvolněně a tiše se posaďme. Soustřeďme se na své nitro. Zavřeme oči a z hloubi svého nitra, toho posvátného a pradávného místa, proveďme několik očistných dechů. S každým výdechem jsme čím dál uvolněnější a cítíme, jak naše vědomí expanduje. Cítíme, jak z nás odchází všechno negativní, napětí a obavy. Vnímáme, že se noříme do čím dál hlubšího klidu a míru. Vdechujeme světlo a život. Naše mysl expanduje zároveň s tím, jak se plní naše plíce. Když vydechujeme, uvolňujeme všechny věci, všechna připoutání a stáváme se dokonale vycentrovaní a klidní. Sedíme v tichosti a pozorujeme náš dech, který vchází a odchází. Vnímáme, jak jsme vycentrovaní v rozlehlém oceánu tichého vědomí.

 

Jemně a bez úsilí pozorujeme naši pozornost, která pozoruje náš dech. Sledujeme naši bdělost a tato bdělost je zcela tichá. Nyní si všímáme, jak tato probuzená mysl, klidná a stálá, pozoruje všechny zvuky, myšlenky, pocity, veškeré vnímání. Přesto přese všechno je sama mysl klidná a tichá. Ponoříme se hlouběji do tohoto rozlehlého moře klidného vědomí. Noříme se ještě hlouběji a vidíme, jak všechno vnímání ustupuje, čím dál víc se vzdaluje a tichne. A my jsme ponořeni čím dál hlouběji do toho oceánu vědomí uvnitř nás samých.

 

Vidíme, že je snadné být prostě bdělý a vnímat samotnou pozornost, aniž bychom zaháněli další vjemy nebo se snažili poznat, co tato pozornost je. Bez jakéhokoliv úsilí jsme prosté bdělí a jsme si vědomi mysli, která je vědomím a klidem v našem nitru. Nyní se v tomto moři klidného vědomí usadíme ještě hlouběji. Zde je veškeré vnímání podobné vzdáleným vlnám na hladině moře. Vnímáme, jak se tato rozlehlá bdělá mysl rozprostírá do všech stran. Vidíme, že tato bdělá pozornost je všudypřítomná. Není spoutána ani prostorem, ani časem. Je též nekonečná a věčná. To je skutečná podstata bdělé pozornosti, skrze kterou vnímáme náš vlastní dech, naše vlastní já, zvuky, tvary i myšlenky. Cítíme radost a klid z poznání, že toto bdělé bytí, tato Mysl je v nás vždy přítomná.

 

Nyní, když se osvobozujeme od všech pout vnímání a dokonce i od vlastního já, vidíme univerzálnost neohraničené podstaty této bdělé pozornosti. Každá osoba sedící tu s námi je pozorná a bdělá, a i když jsme neopakovatelně jedineční, světlo vědomí, které v nás je, je jediné. Jsme jediným bytím v mnoha tělech, jedním světlem ozařujícím každou duši a vědomou mysl. Vidíme tutéž nekonečnou bdělou pozornost, jak proniká zemí pod našima nohama i oblohou nad našimi hlavami. Je všudypřítomná, je probuzená na všech místech vesmíru. Vznášíme se na perutích této rozlehlé neomezené bdělé pozornosti, expandujeme vzhůru oblohou a vidíme, že celá země svítí světlem vědomí, podobně jako vesmír i planety naší sluneční soustavy. To vše se koupe a víří v oceánu bdělé mysli.

 

Tato prostá bdělá mysl uvnitř nás je toutéž bdělou myslí, která proniká všemi věcmi – je všudypřítomná, vševědoucí a věčná. Jak pronikáme hlouběji do nekonečných dálav vesmíru, vidíme celou naši sluneční soustavu, nádhernou modrou Zemi na své oběžné dráze pod námi. Vidíme, že Země sama je vědomou bytostí s individuální existencí. Je probuzená týmž světlem, díky kterému jsme i my vědomými bytostmi. Slunce i všechny planety jsou jedinečnými bytostmi s charakteristickým vědomím. Přesto bdělá pozornost, která je v nich, je i v každém atomu, v každém fotonu, proniká všemi zákoutími vesmíru i vědomou myslí lidí.

 

Expandujeme ještě dále. Dostáváme se za náš solární systém. Prolétáme celou Mléčnou dráhou. Pronikáme skrze vzdálenosti stovek tisíců světelných let a dostáváme se až k vnějším okrajům Mléčné dráhy, do mezigalaktického prostoru. Hledíme na krásnou spirálu galaxie naší Mléčné dráhy. Vidíme, že je živá a probuzená. Je to čiré vědomí, které se vrství a září jako jednotlivé hvězdy, planety a nekonečné množství vnímajících bytostí. Hledíme za oblast galaxie Mléčné dráhy, vidíme mezigalaktický prostor. Vidíme, jak se do všech stran rozprostírá nekonečný neohraničený vesmír složený z miliard galaxií. V každé z nich jsou miliony slunečních soustav a planet kypících inteligentním životem.

 

Bez jakéhokoliv úsilí se noříme do rozsáhlého kosmického vědomí a nalézáme nekonečný mír a nekonečné bezbřehé vědomí pronikající celým stvořením. Hledíme na tu kosmickou mysl, všudypřítomné vědomí, které je vždy nedělitelné a vždy probuzené, které je zde a nyní a neustále. V tomto stavu probuzení vnímáme, jak je celý vesmír, který sám nemá konce, plný mimozemských forem s vlastním bdělým vědomím tak jako my. Skrze ně jsme v kontaktu, skrze ně jsme jedním jediným. Víme, že existuje jedno probuzené Bytí, které září a pobývá ve všem živém. Skrze ně se můžeme spojit s bytostmi z jiných světů. Hledíme skrze vesmír, skrze galaxie, hledíme na Mléčnou dráhu, na naši sluneční soustavu, na Zemi. Dovolíme sami sobě uzřít mimozemské lidi v jejich nádherné nebeské kosmické lodi.

 

Jak je spatříme, požádáme je, abychom se na ně směli dívat. Pozveme je, aby se k nám připojili zde na Zemi, kde se setkáme jako lidé oslavující dobu univerzálního míru a založení osvícené civilizace na Zemi. Jak se díváme na každou z těchto bytostí, vidíme, že jsou spojeny s meziplanetární radou – vysoce spirituálně vyvinutými bytostmi s povahou velvyslanců. Pozveme je, aby se k nám připojily. Ukážeme jim naši galaxii. Pak přiblížíme pohled ještě blíže a ukážeme jim naši sluneční soustavu, pak jim ukážeme naši nádhernou planetu Zemi – třetí planetu naší hvězdy – Slunce.

 

Jak se napojíme na jejich mysli a jejich navigační systém, ukážeme jim naši přesnou polohu. Pak přiblížíme pohled ještě blíže a ukážeme jim tento prostor s naším kruhem shromážděných lidí a pozveme je mezi nás – na toto místo a do tohoto okamžiku. Pozveme je v duchu univerzálního míru a s vědomím, že jsme jedním jediným skrze univerzální vědomé Bytí uvnitř nás a kosmickou Mysl, kterou sdílejí všechny bytosti. Nyní cítíme, že ty bytosti o nás vědí, a duchovním zrakem my vidíme je. Vidíme je a žádáme, aby se k nám nyní připojily v meditaci a modlitbě za Zemi a příchod doby, kdy se naplní její osud jakožto místa plného míru a osvícení. V tomto okamžiku se všichni meditující uchopí za ruce. Jak se tímto způsobem spojíme, vidíme, že zde jsou mimozemské bytosti, velcí proroci a osvícení jedinci – ti všichni se k nám připojují. Začneme – od člověka k člověku – v kruhu proti směru hodinových ručiček posílat zlaté světlo. Posíláme je skrze naše bdělé vědomí. Je to nádherné astrální světlo plné síly jednoty, míru a lásky. A jak toto světlo putuje zleva doprava, vytváří nádherný kruh a stává se svítícím prstencem.

 

Skrze naši mysl do něho vkládáme ohromnou energii a vysíláme je vzhůru jako světelný sloup, který se tyčí z tohoto místa až do vesmíru jako maják, který v sobě nese lásku Země, jednotu, kterou sdílíme, a čas míru, který budujeme. Tento maják svolává všechny bytosti, aby se k nám v míru připojily. Vidíme, jak se toto světlo spojuje s každým světem, každou hvězdou, každým srdcem a každým životem. Toto nádherné zlaté světlo se šíří a proniká celým vesmírem. Vidíme, jak toto světlo proniká i do půdy a skrze zemi pod našima nohama. A toto světlo míru a jednoty a lásky zaplavuje Zemi. Osvícené je každé srdce, probuzena je každá mysl. Každý temný kout je tímto jasem prozářen.

 

V tomto stavu osvícení žádáme velké Bytí, aby dalo Zemi mír, aby přeměnilo každé sobecké srdce v tryskající fontánu lásky a štědrosti. A vidíme, že tam, kde jsou nenávist a nevraživost, dochází k uzavírání míru a přátelství. Tam, kde je odloučení a smutek, vzniká radost, sjednocení a láska. jak pokračujeme v tomto konání, vidíme, jak se k nám přidává vesmír a všechny osvícené bytosti – hmotné, nebeské i božské. Všichni posílají tuto vizi dál a Země vstupuje do svého období míru. Chaos na zeměkouli končí. Vidíme, jak se před námi vynořují tisíce generací lidí, kteří spolu žijí na Zemi v míru a mají nádherné nové technologie a vědy, které nám umožní žít v harmonii se Zemí. S příchodem hojnosti vymýtíme všechny choroby a chudobu a veškeré bezpráví a veškerou nouzi.

 

Vidíme, jak se na základech tohoto míru a prosperity srdce všech lidí obracejí ve snaze o osvícení. Za těchto podmínek jsme zváni do rozlehlých prostorů vesmíru, stáváme vesmírnými lidmi a jsme vítáni do rodiny meziplanetárního společenství. Jak zříme skrze tyto věky, žádáme velké Bytí, aby nás v tomto okamžiku nasměrovalo k osvícení. A vzápětí vidíme dobu, kdy každý muž, každá žena a každé dítě dlící na Zemi vstupují do kosmického Vědomí, do stavu božské Mysli. Posvátné vědy a osvícení vítězí. Žádáme Velkého ducha, abychom mohli být prostředníky, posly a nástroji potřebnými k vybudování tohoto míru a cesty osvícení. Vidíme, že jsme spojeni s bytostmi nebeskými, mimozemskými a božskými. Vidíme, že nejsme sami. Vidíme, že jsme ani nikdy nebyli osamoceni. A žádáme to velké Bytí, abychom všichni přiložili ruku k dílu při budování univerzálního míru a vesmírné civilizace.

 

To zde zanecháme jako náš drahocenný dar našim dětem a dětem jejich děti. Jsme si jisti, že se tato krásná vize uskuteční, neboť Stvořitel nám již dal poznání, vědy a moudrost potřebné k vytvoření takovéhoto světa, vytvoření takovéto reality. Náš život zasvětíme budování posvátné civilizace. Namaste.

 

STEVEN M. GREER

Utajovaná pravda zapovězené poznání

 

Z anglického originálu Hidden Truth – Forbidden Knowledge (It is timefor you to know) vydaného nakladatelstvím Crossing Point (Virginie, USA) v roce 2006 přeložil Gato Grafická úprava, sazba a obálka Michael Maiwald Vydalo nakladatelství DOBRA v roce 2008 ISBN 978-80-86459-60-8