jan_van_helsing.jpg

Další nová kniha německého autora Jana Udo Holeye, který je známí jako Jan van Helsing se v českém jazyce objevila  na našem knižním trhu a to zásluhou vydavatelství Anch Books. Tento autor již vydal 13 knih, 2 DVD a 2 audio CD a to ve svém ve vlastním vydavatelství Ama Deus Verlag. Ani tentokrát Vás nezklame, podařilo se mu dostat do kontaktu s aktivním, vysoce postaveným svobodným zednářem a přimět ho k rozhovoru, ve kterém detailně popisuje skryté působení celosvětového tajného společenství.  Připravil jsem si pro Vás jednu ukázku z této knihy a jeden odkaz na další kapitoly.

Jaký máte názor na hysterii, jež v posledních letech panuje okolo změn klimatu? Často se mluví o „klimatické lži”.

Vzniklo to na ministerstvu propagandy současného vedení války. Původcem je skupina lidí s celosvětovým působlením, která je už mezitím známá. Fakt, že prezentace globálního oteplování se zhoubnými následky pro lidstvo jsou holé lži, zná hodně lidí, ale stále ne všichni! Většina má za to, že opatření proti hrozícímu oteplování jsou smysluplná a nutná. Jsou ochotni tuto myšlen­ou finančně podporovat, popřípadě se omezit. Tentýž fenomén můžeme vysledovat i v každé formě ochrany životního prostředí.

Dříve vládci světa lidi nemilosrdně a otevřeně k placení nutili. Dnes se o to snaží šikovnějším způsobem — skrze strach od nás získávají dobrovolné finanční příspěvky. Je to tak daleko, že vnucováním emisních poplatků lze utiskovat a vydírat celé státy. Důležité při těchto sna­hách je to, že máte na své straně i veřejné mínění. Zatím­co Fridrich Veliký ještě prohlašoval, že „můj národ mě nesmí milovat, on se mě má bát”, dnes se dají celé národy podmanit (manipulovanou) láskou ke své vládnoucí eli­tě tak, aby s pochopením přijaly jakékoliv její jednání. V podstatě jde pouze o vydírání, obelhávání lidí, kteří však mají přitom pocit, že se vše koná pro jejich dob­ro. To je skutečné umění. Platon kdysi poznamenal, že královské umění spočívá ve schopnosti vládnout nad svobodnými lidmi. Nemusím snad ani zmiňovat, že svo­bodnému zednářství se také říká „královská disciplína”.

Znáte osobně zednáře, kteří „drží v rukou” osud svě­ta?

Ano, znám, ale nesetkávám se s nimi často. Jsou to velmi příjemné osoby, mají skutečně obrovský vliv a dávají si záležet na tom, aby si vyslechly a zohlednily nejrůznější názory a postoje, protože činí rozhodnutí týkající se celé planety. Ale o tom nemohu mluvit.

Nemůžete říct ani něco málo?

Jsou to pragmatičtí lidé, kteří světové dění, politiku i hospodářství vnímají z pozice „tvůrčího boha”. Tento bůh dopouští na světě bezpráví, zločiny a perverznosti. Je to nutnost. Tito lidé rozhodují chladnokrevně a prag­maticky, a dokud nejsme na jejich místě, jen stěží je mů­žeme pochopit. Uvedu příklad — iluminát by například řekl: „Na světě jsou lidé, kteří zneužívají děti. Osobně to nepovažuji za správné, ovšem fakt je ten, že vždy existo­vali a i nadále budou. Nechme to tedy být, zabránit tomu nejde, protože v celosvětovém dění jsou tyto věci pevně dány jakousi nutností – karmou, osudem, předurčením či naprogramováním. Patří to k životu.”

Znají tito lidé program směrující k nastolení světo­vého řádu?

Program se utváří sám od sebe, jen je třeba vědět, jak se mění a jak jej lze přizpůsobit novým okolnostem. Není na světě člověk – samozřejmě až na výjimky – jenž by jen tak u stolu něco vymyslel a vzápětí to i zrealizoval. Někteří lidé jsou však schopni vnímat duchovní proudy, rozpoznají, co se bude dít, a snaží se tyto procesy opti­málně kanalizovat a humánně řídit a směrovat. Musíte být připraven přijmout každou změnu – to je program. Nevymyslel jej, nevypracoval a ani jej nerea­lizuje žádný lidský mozek. Je to předurčení, jež vychází z univerzálního cyklu. Někteří si to uvědomili a rozpo­znali jej, jiní se zase hodí na to, aby tyto procesy řídili. Neznamená to však, že jsou to bezcitní jedinci, oni tako­ví nejsou, ale jsou velmi pragmatičtí. Víme, že všechno, co se dnes na světě děje, je psáno ve Starém a Novém zákoně. Ilumináti, zednáři nebo jiné organizace jsou jen asistenty při plnění velkého plánu.

Znáte jistě Carla von Weizckera, který se během druhé světové války podílel na vývoji atomové bom­by. V roce 1983 zveřejnil knihu s názvem Der bedrohte Frieden (= Ohrožený mír), v níž nejenže předpověděl zánik sovětského komunismu, za což se mu tehdy vysmívali, ale uvedl zde i jiné prognózy ohledně naší budoucnosti. Cituji nyní z německé tiskové agentury a časopisu PHI (= Politische Hintergrund-Information = Informace z politického pozadí):

 • Počty nezaměstnaných dosáhnou po celém světě netušených rozměrů.

 • Platy klesnou na historické minimum.

 • Sociální stát zanikne státním bankrotem, jako první odpadnou důchody. Spouštěčem bude  globální hospodářská krize obrovských rozměrů vy­volaná spekulanty.

 • Zhruba dvacet let po rozpadu komunismu budou lidé v Německu opět umírat hlady.

 • Na celém světě dramaticky stoupne nebezpečí ob­čanských válek.

 • Vládnoucí elita bude nucena udržovat si soukro­mé armády pro vlastní ochranu.

 • Pro zajištění své nadvlády vytvoří tyto elity státy s totální kontrolou a zavedou celosvětovou     dikta­turu.

 • Oddaní přisluhovači této finanční šlechty budou zkorumpovaní politici.

 • Kapitalistický svět bude podporovat nárůst naci­onalismu (fašismu) doposud nevídaných rozmě­rů jako obranu proti případnému vzestupu ko­munismu.

 • Aby si elita udržela moc, zredukuje obyvatelstvo planety na minimum. Dosáhne se toho uměle   vy­volanými  nemocemi  (biozbraně),  hladomorem a válkami. Jako důvod poslouží fakt, že  většina lidí nebude schopna financovat vlastní stravu. Mocní budou nuceni zavést nouzová opatření, aby  zabránili  vzniku  obrovského  konfliktního potenciálu.

 • Pro udržení moci a nerostného bohatství budou velmoci vést války za použití zbran hromadného ničení.

 • Po zániku komunismu lidstvo zažije nejbezcitnější systém pohrdající lidmi — svůj Armagedon. Systém, jenž je zodpovědný za tento zločin, nese název „nekontrolovaný kapitalismus”.

Von Weizsäcker to napsal před osmnácti lety a větši­na toho se již vyplnila, případně se plní. Autor sám o své knize, kterou označil za své poslední velké dílo, prohlásil, že ji „lidé s jistotou nepochopí, a tak věci naberou spád”.

K německém národu nemluvil zrovna vybíravě a označil jej za „typického příjemce rozkazů, bezvý­hradně poslušného vůči vrchnostem a neuvyklého přemýšlet, který se chová hrdinsky před nepřítelem, ale úplně mu chybí občanská odvaha (…) Typický Ně­mec se brání teprve tehdy, až už nemá nic, co by stálo za obranu. Pokud se však probudí ze spánku, všech­no ve slepém hněvu zničí – dokonce i to, co by mu ješ­tě mohlo pomoci.

Ukázka z knihy „Tajné společnosti – válka svobodných zednářů“ – Jan van Helsing

Další ukázka ze stránek vydavatelství ANCH BOOKS

http://www.demiurg.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=313&Itemid=38