http://www.knihya.cz/21196/tajne-spolecnosti-a-jejich-moc-ve-20-stoleti-6cast

009freimaurer-logo-pyramide1Talmud o lidské existenci a vyvolenosti Židů:

„ Nejprve byla stvořena země Izrael a teprve poté ostatní svět. Země Izrael bude zavodněna dešti a ostatní svět zbytkem.“ Účel stvoření světa leží pouze v Židech. Ačkoliv je tady vše jasné, musí se toto slovo posoudit chutnat na patře.“ (Zerror Hammor. Krakau 1595 Fol. 145 Kol.4)

Jako nemůže existovat svět bez větru, tak nemůže také existovat bez Židů“ (Taanid 3b, Aboda zara 10b)

„ Každý jediný (Žid) si musí říkat, kvůli mně byl stvořen svět“ (Sanhedrin 37a) „ Jen Židé jsou lidé, Nežidé nejsou lidé, nýbrž zvířata. (Goimové – lidská dobytčata, jednotné číslo „Goy“ (Kerithuth 6b Seite 78, Jebhammoth 61a)

„Vy Israelité budete nazýváni lidmi, naprotitomu národy světa si nezaslouží pojmenování „lidé“, nýbrž zvířata.“ (Talmud z Babylonu, Písmo Baba Metzia, list 114, sloupec 2)

„Děti a potomci cizinců jsou jako chov zvířat.“ (Talmud z Babylonu, ‚Písmo Yebamotha, List 94, sloupec 2)

„Nežidé byly stvoření, aby sloužili židům jako otroci. (Midrasch Talpioth 225)

„Nežidům je nutné se vyhýbat více než nemocné svini“ (Orach Caiim 57, 6a)

„Pohlavní styk s nežidem, je jako pohlavní styk se zvířetem.“ (Kethuboth 3b)

Plodnost nežidů musí být masivně potlačována. (Zohar II,4b)

„Tak jako se nahradí ztráta vhodnou krávou nebo oslem, tak se má nahradit zemřelý nežid.“ (Iore Dea 337,1)

„ Dát Izraelci pohlavek je stejné, jako by se pohlavkoval bůh“ (Sanhedrin 37a)

„Každý, kdo obdrží v životě židovskou duši, je jako ten, kdo obdržel celý svět.“ (Sanhedrin 37a)

„Každý, kdo zničí židovskou duši, je jako ten, který zničil celý svět.“ (Sanhedrin 37a)

„Významné je obřezání. Kdyby ono nebylo, nemohl by svět existovat“ (Schabbat I/37b)

„Všichni židé jsou narozené královské děti“ (na dvou místech Talmudu současně II/1/67a, II/1/128a)

„ Na Židy se bůh (Jahwe) vůbec nikdy nezlobí, nýbrž pouze na nežidy“ (Talmud IV/8/4a)

„Židé jsou podle Talmudu bohu milejší než andělé“ (Talmud V/3/91b)

Bůh (Jahwe) nechá pod svým majestátem žít pouze jemu naslouchající Židy“ (Talmud I/1/7a)

„ Člověk (Žid) musí každý den vyslovit tři požehnání (modlitby), aby ho Jahwe neučinil Goiem, ženou a nevědoucím.“ (Talmud V/2/43b+44a)

„Všude kde se chtějí Židé usadit, musí se tam stát pány, a tak dlouho dokud nezískají neohraničené panství (vládu) se musí cítit jako vyhnanci a vězni, i když už nějaký národ ovládli, tak dlouho dokud neovládnou všechny, musí nepřestávajíc volat: Jaká strast, jaká ostuda! “ (Talmud z Babylonu, Sanhedrin 104a, sloupec 1)

„ Já (Jahwe) činím tebe (židovstvo) praotcem mezi všemi národy, činím tě vyvoleným mezi národy, činím tě králem nad všemi národy, činím tě nejmilejším mezi všemi národy, činím tě nejlepším ze všech národů, činím tě nejdůvěrnějším mezi všemi.“ (Schabbat 105a)¨

Talmud o ženách:

„ Co je to nevěstka? Jakákoliv žena, která není židovkou“ (Eben-ha-Eser, 6 a 8 )

„S nežidovkou se žid nedopustí žádného cizoložství… Židům je pouze zakázáno cizoložství s další, to znamená židovskou ženou. Žena nežida je vyjmuta.“ (Talmud IV/4/52b)

Manželka není pro Goyima (Nežida), oni skutečně nejsou vaše ženy“ (Talmud IV/4/81/+82ab)

Talmud o židovském peněžním obchodě:

„Vy jste udělali mne, Jahweho, jediným pánem světa, proto udělám já vás (Židy) jedinými pány světa“. Kdo chce být chytrý, zaměstnává se záležitostmi peněžního procesu, neboť není žádná větší opora v tóře, neboť ony jsou jako prýštící prameny.“ (Talmud IV/3/173b)

„ Židé musí stále zkoušet, podvádět nežidy“ (Zohar I,168a)

„ Zabývej se obchodem s Nežidy, když mají peníze na zaplacení “(Abhodah Zarah 2a T)

„Nežidovské vlastnictví patří Židovi, který si je jako prvý vyžádá.“ (BabbaBathra 54b)

„ Když dva Židé podvedli jednoho Nežida, musí se o zisk rozdělit.“ (Babha Kama 133a)

„ Každý Žid smí lží a křivou přísahou Nežida svrhnout do záhuby“ (Babha Kama 113a)

„ Dobrota Goyimů je stejná jako poušť bez pána, a každý, kdo ji ovládne, ji získal “ (Talmud IV/3/54b)

„Židovi je dovoleno, aby těžil z omylu Nežida a podváděl ho “ (Talmud IV/1/113b)

„ Nežidovi se smí vzít lichva“ (Talmud IV/2/70b)

O Mesiášovi:

„Jakmile přijde Mesiáš, stanou se všichni otroky Židů „ (Erubin 43b)

„ Mesiáš dá Židům panství nad celým světem. A vy budete mít podmaněny všechny národy.“ (Talmud z Babylonu, Schahh-písmo, strana 120, sloupec1)

„ Mesiáš dá Židům královské žezlo vlády nad světem a všechen lid jim bude sloužit a všechny národy světa jim budou podřízeny.“ (Talmud z Babylonu, Sanhedrinovo písmo, list 88b, sloupec 2 a list 89 a 99a sloupec 1)

Poté tvrdí Pesachimovo písmo v Talmudu, že v čase Mesiáše: „…. Židé budou nekonečně bohatí a veškeré bohatství lidstva jim padne do rukou“ (Talmud z Babylonu, Pesachimovo psaní, list 168)

Jalgut Simeoni říká ve svém výkladu Talmudu, že v časech Mesiáše: Každý Žid bude mít dvatisíceosmset sloužících.“ (Jalqut Simeoni, list 56 a Bachai list 118b)

A Abarbanel, jeden z nejlepších židovských znalců Bible a Talmudu ujišťuje: Času Mesiáše bude předcházet obrovská válka, ve které zahynou dvě třetiny lidstva.“ (Abarbanel, Masmia Jesua, list 49a) (pramen: přímý překlad z hebrajského Talmudu, také zveřejněno v „Wußten Sie schon“ od Johanese Rothkranze a „Jüdische Selbstzeugnisse“, dr. Johann Pohl, Buchdienst Witten)

Pokusme se vcítit po přečtení těchto citátů do sebe. Co v nás způsobují? Kdo je ten Jahwe – El Schaddai, který něco takového vyučuje, mimozemšťan nebo ne? A můžete si představit, že někdo něco takového vezme doslova? Jak může nějaký národ něco takového označovat jako „ svaté písmo“? Musím tedy docela vážně říci, že mnou tyto řádky docela pěkně otřásli v základech, když jsem je přečetl poprvé.

A tak to stojí v Talmudu ještě dnes, stejně jako tenkrát. Tak se to dnes vyučuje, stejně jako tenkrát. Otázka: Řídí se také dnes podle toho někdo, tak jako tenkrát? A že talmudisté jsou si plně a docela vědomi toho, co stojí psáno ve „svaté“ knize, potvrzuje okolnost, že je zakázáno překládat Talmud doslovně do Goyi jazyků (nežidovských). Přesto vraťme se zpět na zem. Přirozeně se Talmud neskládá pouze z těchto textů. Přesto jsou tyto výroky základním pilířem Talmudu a tím i talmudistů. Nyní se nezajímejme , v našem horkém tématu, pouze o ty kteří, se nedrží výše uvedených příkazů, nýbrž o ty kteří jsou přesvědčeni o tom, že to tak skutečně je a že se musí ve svém denním konání těmito výroky s Talmudu řídit.

Opět znovu nás nezajímá, zda v to věří nebo ne, ten židovský obchodník na konci ulice, ale majitel nějakého bankovního koncernu nebo zástupce televizní společnosti atd. Předpokládám, že si umíte představit, co to musí mít za následky, když nějaká skupina osob, která na něco tak plného zla věří a navíc je na to ještě hrdá a ta potom obsadí masová media a bankovní systémy! Podle jejich plodů je lze poznat! Podívejte se, co Hollywod se svými filmy o násilím, horory, sexem ve světě natropil zla a uvidíte plody tohoto konání. Proč by měl člověk, který má ještě docela zdravou hlavu, produkovat hororový film? Co je jeho pohnutkou?

A jak si stojí „ovoce“ bank? „ Dejte mi kontrolu nad měnou nějakého národa a bude to pro mne mít stejnou platnost jako to co tvoří jeho zákony.“ Amschel Mayer Rothschild (1743-1812)

Ti nejmocnější, současně nejznámnější Chazaři a současně horliví talmudisté jsou již uvedení Rotschildové. Zde ještě jednou krátký přehled o jejich historii (jen na připomenutí): Moses Amschel Bauer, putující chazarský penězoměnec a Goldschied, se usadili ve městě, ve kterém se narodil syn Mayera Amschela Bauera roku 1743 – ve Frankfurtu. Nad svým skladem v Židovské ulici umístil červený znak, znamení Chazarů, které později Mayer Amschel vložil do svého jména. Po smrti Mosese Bauera začal Amschel Bauer jako bankovní pomocník v bankovním domě Oppenheimerů v Hannoveru a stal se v krátkém čase mladším partnerem. Uhelným kamenem moci Rotschildů byla známost s generálem von Estorff, který v této době pracoval pro dům Oppenheimerů jako poslíček. (Bankovní dům Rotschild je dnes stále ještě velmi úzce svázán s bankovním domem Oppenheimer). Skrze toho se dostal k princi Wilhemu von Hanau a stal se jeho nejužším rádcem.

Roku 1770 se oženil se 17-letou Gutel Schnaper a založil velkou rodinu s pěti syny a pěti dcerami. Rotschild, jako agent „ obchodníka s lidským dobytkem“ Wilhema von Hanau, který své oddíly pronajímal libovolné vládě, načrtl podle výroku zpravodajského důstojníka královského kanadského námořnictva Williama Guy Carra plán na založení bavorských Illuminátů a pověřil potom Adama Weishaupta jejich vytvořením a dalším vývojem.

Se sumou celkem 3 milionů dolarů, které Rotschild zpronevěřil princi Wilhelmovi, se rozhodl, své obchodní podnikání rozšířit ve velkém stylu – stal se prvním mezinárodním bankéřem. Amschel předal tyto 3 milliony dolarů svému synovi Nathanovi, který spravoval rodinné záležitosti v Londýně a skrze jeho půjčky vévodovi Wellingtonovi svou sílu zečtyřnásobil. S tímto majetkem otevřeli Rotschildové dceřinné pobočky v Berlíně, Vídni, Paříži a Neapoli, které byly obsazeny jednotlivými syny. Londýn zůstal a je dále hlavním sídlem Rotschildů.

V závěti Mayera Amschela stálo mezi jiným, že všechny klíčové pozice musí být obsazeny členy rodiny a členové rodiny musí vstoupit do manželství se svými bratranci a vzdálenými příbuznými z prvého a druhého kolena, aby se moc rodiny uchránila. Toto pravidlo bylo později trochu uvolněno, aby mohly vstoupit na jeviště i jiné židovské bankovní domy, a několik Rotschildů začalo vyhledávat členy jiných židovských „elitních rodin“ za účelem sňatku a rozmnožení moci.

Bylo známé, že Rotschildové byli velmi fanatickými talmudisty a obsah knihy byl členům rodiny někdy předčítán i denně. My jsme mezitím poznali část toho co se v této knize nachází. Proto popsal životopisec Frederic Morton Mayera Amschela a jeho pět synů ve své knize „ Rotschildové“ jako „ …mágy financí a ďábelské počtáře, kteří byly poháněni démonickým pohonem, aby dovedli své tajuplné plány k úspěchu.

Talmudu odpovídá totální bezohlednost vůči Goyimům (nežidům)a naproti tomu obchodní odvaha ve všem záležitostech. Po jejich, v prvé knize již, sledované počiny kolem Waterloo ( převzetí „Bank of England“ a City) a ve Francii, odešli Rotschildové do Ameriky. Ztratili sice první kolo, v tom, že od nich založená soukromá americká banka – „Bank of the United States“ byla prezidentem Jacksonem, odvoláním podle práva veta uzavřena, přece to však nevzdali. Podněcovali nejprve obě strany americké občanské války v letech 1861-1865 a financovali jak již bylo dříve uvedeno obě strany pomocí své pařížské a londýnské banky.

V roce 1914 etablovali své hlavní agenty společnosti Kuhn & Loeb & Co. a J.P.Morgan & Co. a M.M.Warburg. Jacob Schiff převzal špičku a podporoval svými styky k německým zástupcům Rotschildů, bankovní dům „ M.M. Warburg Gesellschaft“ v Hamburgu a Amsterdamu budování Rockefellerova imperia Standard Oil, železnici Edwarda Harrimana a ocelárny Carnegiiho. V roce 1917 nechal dům Rotschildů sklouznout Ameriku s pomocí bankovních domů Kuhn & Loeb & Co. a J.P.Morgan & Co. a M.M.Warburg do, do té doby největší, měnové krize, ke které byla Rotschildy soukromá banka „ Federal Reserve Bank“ s jejich agentem a spolupracovníkem Kuhna a Loeba Paulem Warburgem na špici postupně donucena. (Paul Warburg byl také předsedou I.G. Farben)

Jacob Schiff bylo pro Rotschildy koordinátorem a financovatelem bolševické revoluce a osobním financovatelem Chazarů (Trotzki a jeho rebelové), aby Rusko opět, jako 1000 let předtím, dostali do panství Chazarů. Jak víme z plánů Pike a Mazziniho, běželo všechno podle plánu a bylo předehrou k velkému scénáři světové „studené války“. Může se tedy asi říci, že Rusko, Rudá armáda jmenovitý nositel znaku Chazarů, tedy „patří“ Rotschildům.

To jen špička ledovce zvaného Rotschildové. Přece jen však bude srozumitelnější, proč se těchto osob ani v nejmenším nedotklo, když v Rotschildy financovaných válkách od roku 1917 do 1953 muselo být obětováno přibližně 85 milionů mrtvých komunistického režimu.

Frederic Morton píše: Dnes pečuje rodina starostlivě o dojem neslyšné a nejisté existence. Díky tomu někteří věří, že z velké legendy zůstalo jen málo a Rotschildové jsou docela spokojeni, že jejich veřejný obraz je tvořen podle legendy. (The Rotschilds, S.19). Že to tak absolutně není, jsme zpozorovali již v poslední knize, přesto to bude později ještě podpořeno. Dále frankfurtská veletržní věž tvořená třemi díly pyramidy Illuminátů, je ve městě, ve kterém se počalo impérium Rotschildů (zakladatelů Illuminátů), nepřehlédnutelná. Jasné znamení, kdo ve Frankfurt „ vládne“. Já jsem přesto toho mínění, že čin spiknutí malé elity nedává nikomu právo, aby ničil jiné životy a již vůbec ne, když se jedná o obyčejné občany, ženy a děti. To už je jiná kapitola. My zde chceme sledovat politické pozadí.

Chápete již, proč měli mnozí králové, prezidenti a šéfové vlád nenávist k nositelům židovských monopolů (Illuminátů, bank, olejářů, obchodníků s obilím, vědců)?

A dějiny Chazarů a talmudistů nemohou být jistě prezentovány jako parádní příklad vzorného národu Země navštíveného mimozemskou rasou, byli z každé země, ve které delší čas žili, vyhnáni. Z Anglie 1290 (vrátili se zpět 1655), Francie 1306 (zpět 1682), Maďarsko 1360 (zpět 1582) , Belgie 1370 (1700), Slovensko 1380 (1744) a podobně s Holandska, Rakouska, Španělska, Portugalska, Itálie, Bavorska a ještě jiných evropských národů. ¨

Německý lid je představován jako národ židobijců, který je nejhorší ze všech, pokud jde o téma pronásledování Židů. Také to nemohu jen tak nechat být. Přečtěme si jednou, co zveřejnil Martin Luther: Rozhodl jsem se vlastně již více nepsat, ani o Židech, ani proti Židům. A sice, protože jsem naučil, že tito špatní, zlomyslní lidé se nevzdají, aby nás, křesťany nepřevzali na svou stranu … a já jsem dovolil, aby se tato knížečka rozšířila, abych byl snad jednou nalezen mezi těmi, kteří se postavili proti tomuto jedovatému jednání Židů a kteří museli před tím chránit křesťany. Byl bych si nemyslel, že by to křesťan dovolil, aby byl považován Židy za blázna a sdílel s nimi exil a bezpráví. Přesto je ďábel pánem tohoto světa a kde se nenalézá boží slovo, tam má ďábel místo k rejdům, a to nejen mezi slabými, ale i mezi silnými. Milovaný bože stůj při nás. Amen.

A jako jasné znamení, abychom toto poznali, je, že oni mezi jiným ještě rozdmýchávají svou víru a hořkou nenávist, tím že říkají: „ Nech nás pokračovat. Vidíte jak je bůh mezi námi a nezapomněl na svůj lid v exilu. My nepracujeme, necháme to tak dobře jít, že ležíme na líné kůži a prokletí Goyimové pro nás musí pracovat, my dostáváme jejich peníze, zatímco jsme jejich pány a oni zase našimi sluhy. Pokračujte děti Izraele přece je to lepší než nic. Náš Mesiáš přijde, když budeme pokračovat v přivlastňování majetku pohanů skrze lichvu!“

Neříká jejich Talmud a nepíší jejich rabínové, že není žádný hřích, zabít pohana, přesto že je hříchem zabití bratra z Izraele? Není žádným hříchem, když on nedodržuje přísahu vůči pohanovi. Tím je to služba bohu, když se krade majetek pohana (tak jak to dělají skrze jejich lichvu). Oni jsou toho přesvědčení, že oni nikdy nemohou být proti nám „příliš“ tvrdí a také proti nám spáchat žádné hříchy, protože oni jsou ta „vznešená krev“ a ti „obřezaní světci , my jsme naproti tomu nejsme nic než prokletí Goyimové.“ A oni jsou páni tohoto světa a my jsme jejich sloužícími, jejich dobytkem!“

Věřil –li by někdo, že jsem hovořil již příliš mnoho, musím říci, že tomu tak není, neřekl jsem mnoho – řekl jsem toho příliš málo! Protože já ve svém písmu vidím jak oni nás Goyimi denně proklínají a nám přejí všechno nejhorší na tomto světě ve svých školách a motlitbách. Loupí pomocí své lichvy naše peníze, a vždy když mohou, pokouší se nás nejhorším způsobem obelstít…..

Vy máte pochopit, že Židé nactiutrhají a hanobí jméno našeho spasitele a to den za dnem … z tohoto důvodu, mé dámy a pánové, je nemáte tolerovat nýbrž vyhnat. Oni jsou našimi otevřenými nepřáteli a provozují neslýchanou blasfemii o našem pánu Ježíši Kristu. Označují … Marii jako děvku a jejího svatého syna jako kurvy-syna (Mamzer)….

Kdyby nás mohli zabít, udělali by to s radostí. Skutečně z toho také provádějí mnoho věcí, speciálně takové, které lze nalézt v lékařském a chirurgickém povolání. Vyznají se jako Italové – Borgiové a Medicijští velice dobře ve využívání medikamentů, které lidi otráví tak, že zemřou během jedné hodiny nebo teprve po týdnu.“ (The Jews and their Lies119, E 62 strana 189)

Byl Martin Luther člověkem, který fanaticky nenáviděl Židy? To sotva. Kdo srovná texty z Talmudu s tímto posledním výňatkem, vidí srozumitelně, že hovořil docela speciálně o talmudistech. Nebo jím byl také americký prezident Benjamin Franklin (1706-1790), který uvedl: „ musíme tento mladý národ ochránit před záludným vlivem…. Toto nebezpečí, moji pánové, jsou Židé! V kterékoliv zemi se Židé usadili, zničili existující morálku, devalvovali komerční integritu, vyčlenili se a nezařadili. Křesťanskému náboženství, na jehož cílech je postaven náš národ, zesměšňovali a pokusili se jej podmanit. Vystavěli stát ve státě, když byli s tímto činem konfrontováni, pokusili se zemi finančně zardousit…..

Jsou to vampýři a vampýři nežijí z vampýrů! Nemohou žít sami ze sebe. Žijí z křesťanů nebo jiných národů, které nepatří k jejich rase. Když je nevyloučíme z ústavy USA, budou k nám v kratší době než dvě stě let putovat v tak obrovských rojích, že naší vlast ovládnou a pohltí a forma naší vlády bude pozměněna. Když je nevyloučíme, budou si naši následníci dříve než uplyne dvě stě let objednávat pole, aby udrželi jejich vlastnictví, během toho oni budou sedět v početných domech a mnout si ruce. Varuji Vás, moji pánové, když je nevyloučíme, budou Vaše děti vyhnány od Vašich hrobů.“ (Des Griffin: „ Anti-Semitism and the babylonian Connection“120 Str. 28).

A americký prezident George Washington k tomu připojil: „ Židi proti nám pracují efektivněji než armády nepřátel. Jsou stokrát nebezpečnější pro naší svobodu a jsou velkou příčinou, ve které jsme zapleteni. Je to skutečně s podivem, že každý stát nezačal již dávno, Židy, jako mor společnosti a největší nepřátele, jaké kdy Amerika měla, lovit a vyhlazovat.“ (Maxims of George Washington, von A.A.Applaton and Co.,str. 125)

To mě skutečně udivuje, proč bylo Hitlerovi nadáváno… Vždyť američtí prezidenti nezveřejňovali nic jiného. Také Winston Churchill se k tomu připojil. V roce 1920 věděl a podal zprávu o světovém židovském spiknutí: „Tento pohyb mezi Židy není nic nového. Od časů Spartaka Weishaupta (zakladatel bavorských Illuminátů na zakázku Rotschildů) přes Karla Marxe (člen „Společnosti čtyř ročních období“, odnože bavorských Illuminátů), až k Trockému (Rusko), Belu Kuhnovi (Maďarsko), Rose Luxemburkové (Německo) a Emmě Goldmanové (USA), rostlo toto světové spiknutí na svržení civilizací a novou výstavbu společností, které jsou pod kontrolou, pomocí závistivé zlomyslnosti a neuskutečnitelné rovnosti. Hráli důležitou a jasně rozeznatelnou roli v tragédii francouzské revoluce. To bylo hlavní příčinou všech subversivních pohybů během devatenáctého století…A nemusí se žádným způsobem přehánět, když se tvrdí, že role Židů v bolševismu a skutečné příčina bolševické revoluce se odehrála pomocí těchto internacionálních a především ateistických Židů. (Illustrated Sunday Herald, 20.Februar 1920, str.5)

V poslední knize jsme již viděli historii bolševické revoluce a nepřehlédnutelnou roli Židů. Rabín Stephen Wise dokonce říká: Mnozí to nazývají marxismus. Já to nazývám judaismus“. (The American Bulletin, 15 Mai 1935).

Nebo: Jistě to není žádná náhoda, že marxismus se narodil z judaismu. A také není žádná náhoda, že to byli Židé, kteří vlastně zplodili marxismus.“ (A program for the Jews and an Answer to all Anti-Semitism122, von Harry Waton str. 148)

To nejzajímavější na tom je, že takové informace nebyly nebo nebudou vyneseny na denní světlo nacisty, muslimy nebo křesťany, nýbrž Židy samými. Velcí učenci nebo rabíni vysvětlili činy chazarských Židů. Je to nějak logické, není pravda?

Zde snad ještě jedno malé vlastní doznání z druhé světové války, jak bylo již prvé knize pojednáno a to sice z řeči prezidenta světového židovského kongresu ( Jewish World Congress) 8 prosince 1942 v New Yorku: „ My to nepopíráme a nemáme žádnou obavu přiznat pravdu, že tato válka je naší válkou a je vedena za osvobození židovstva. Říkáme, že bez nás by nebyl úspěch spojenců myslitelný. Silnější než všechny fronty dohromady je naše fronta, fronta židovstva. My dáváme této válce nejen naši úplnou finanční podporu, zajištění vítězství se staví hlavně na oslabení protivníkových sil, na ničení v jeho vlastní zemi, uvnitř jeho pevnosti, jeho centra odporu. A my jsme ten trojský kůn v pevnosti nepřátel. Tisíce v Evropě žijících Židů jsou hlavním faktorem při zničení nepřátel “.

Dále existuje dokument, který rovněž popisuje téma Illuminátů jen trochu přesněji s exaktními plány a diagramy k řízení hospodářství, energie, kontroly zlata a peněz, tak jako světových medií. Jedná se o „Silent Weapons For Quiet Wars“ ( nehlučné zbraně pro tichou válku). Tento dokument byl 7.července 1986 nalezen jedním zaměstnancem Boing Aircraft Company v jedné přebytečné IBM-kopírce, kterou koupil v dražbě. Jednalo se zde o plán od našinců pro našince, jak ovládnout svět skrytými prostředky psychologické a hospodářské války a jméno Rotschild bylo přitom nejednou zmíněné. Nechci to zde otisknout, neboť je to ten samý plán jako v prvé knize, jen v zeleném. Pokud si ho přesto přejete mít, dávám zde k dispozici adresu: „Silent Weapons For Quiet Wars“ (A programming manual and Study in economic manipulation)123 Cosmic Voyage Publications, P.O.box 1116 McMinnville, OR 97128, USA. Tak, teď je toho už dost.

13…  Existuje tvrzení, že “protokoly siónských mudrců” nemají být pravé. Co si o tom myslíte?

To jak se mi doneslo k uším, odbylo několik izolovaných čtenářů obsah mé knihy (téma „spiknutí“) argumentem, ře „protokoly siónských mudrců“, které jsem ve výňatcích použil jako příklad pro aplikaci principů „třetí strany“, nebyly pravdivé. Copak na tom, prosím, nemá být pravého? Kdo četl výňatky s Talmudu, které jsou ve svých výrocích s „protokoly sionských mudrců“ téměř identické, nemůže při nejlepší víře původ protokolů již dále popírat.

Je to sice nežádoucí, že byl Talmud doslovně přeložen do goyi jazyků, přesto to není zakázané. Tak není možné nikomu zakazovat, uveřejňovat z toho výňatky (viz. také „Wußten Sie schon“ Johannes Rothkranz a „Jüdische Selbstzeugnisse“ Dr. Johann Pohl, Buchdienst Witten.) Také je mi nepochopitelná otázka „pravosti“ To by odpovídalo výroku, že by deset božích přikázání (Desatero) nebylo pravých. Je však naprosto stejně platné, ať je Desatero od boha, mimozemšťanů nebo od pana Müllera. Nyní existují, každý je může číst, udělat si na ně svůj názor a také je používat. Původ je úplně irelevantní. A tak je to také s „protokoly“.

Věci, které jsou v nich popsány, budou využívány. Je jedno, zda byly sepsány sionisty, Ochranou (carská tajná služba) nebo panem Müllerem. A to bylo moje přáni, abych toto sdělil čtenáři. Naproti tomu je druhořadé, kdo je používá. Sionisté je používají každopádně, ale ještě snad někdo jiný? Faktem že budou používány a lidé by měli být seznámeni s tím, že to jsou lidé s velmi velkou mocí, kteří vysávají občany a nechtějí, aby se ti o tom vědomě něco dozvěděli.

Na podzim 1994 byl vydán jeden rozsudek, který prý chtěl dokázat, že „Protokoly“ měly vymyšleny Ochranou, tajnou carskou službou, aby měla záminku proti Židům. Jaká strast, můj vážený soudče, když Ochrana byla vedena Židy. Tak krásný vlastní gól se vidí málokdy. 2:0 pro mě v bodě dokazování způsobu využití. Co se Iluminátů týče: 2:0 za zastírání a zamlžené tahy !

14. Kdo je spolkový kancléř Helmut Kohl?

Židovský autor Jakov Lind píše ve své, v roce 1988 v Německu vydané, knize „Der Erfinder“(nakladatelství Carl Hanser Mnichov, ISBN 3-446-14989-9), na straně 80: „Pradědeček nynějšího spolkového kancléře se psal ještě s „n“ místo „l“, byl podomním obchodníkem z Buczasu. Mám potvrzovací listiny, důkazy. Celou knihovnu důkazů v trezoru Národní banky ve Vaduzu.“ Kohlovi předci by tedy měli být bývalými chazarskými Židy a jako obchodníci žili pod jménem Kohn v Buczasu, jižním Polsku – Galicii. Následovně měli putovat s velkou židovskou vlnou na západ v době francouzské revoluce a potom se vystěhovali do Německa, nechali se pokřtít a dostali německy znějící jméno Kohl. Historik Treitschke popisuje tento postup tehdejších historických událostí. To je také doloženo zprávou prof. Gottholda Rhoda, obsaženou v jeho tlustém dějepisném díle „Nachbarn seit 1000 Jahren“ (Nakladatelství Hase & Koehler, Mainz).

Poté mi bylo předloženo anonymní psaní, ve kterém je na fotografii vyobrazen náhrobek rodiny Heilmann – Kohnových s vyobrazením rodokmenu u brány 1. centrálního hřbitova ve Vídni. Tam jsou uloženy židovské hroby. V tomto dopise se píše: „ Obraz ukazuje náhrobek rodiny Heilmann – Kohnových, přičemž nejvíce zápisů se vyskytuje v hebrejském písmu. Zde leží prarodiče spolkového kancléře Helmuta Kohla, tedy Sara Kohn a Salomon Kohn. Khonovi byli galicijští Židé a přišli přes Prahu do Vídně, zůstali do své smrti ve Vídni a byli posléze známi jako bohatí obchodníci. Potomci zmizeli do Ludwighafenu na Rýně. Tam se v dubnu 1930 narodil syn Henoch Kohn. Jako politik CDU se později přejmenoval na Helmuth Kohl.“

Že by měly být tyto historické příběhy považovány ještě za aktuální, ukazuje následující: byla mi předložena kopie oznámení jednoho pána T. Rudolpha, Postfach 130, z 49328 Melle 5, ve kterém obviňuje spolkového kancléře z velezrady. Přičemž tvrdí, že Helmuth Kohl je známým členem výhradně židovské lóže svobodných zednářů „B’ nai B’rith“. Tato velká židovská lóže přijímá pouze Židy. Oni jsou generálním štábem světového židovství při všech akcích.

Přitom také tvrdí, že tato židovsko zednářská lože kancléře Helmuta Kohla vyznamenala nejvyšším židovským krvavým řádem – Josephs Orden – který byl udělován pouze za mimořádné zásluhy, Židům, kteří se vynikajícím způsobem zasadili o blaho židovského lidu. Také Menachem Begin je držitelem tohoto vyznamenání, poněvadž v zájmu svého lidu vykonal unikátní převratné činy: v letech 1945 – 48 vymetl z Palestiny Araby, kteří zde bydleli, přičemž nechal vhodit jednu celou arabskou vesnici Deir Jasin, žijící ženy, děti a starce do vesnické kašny a naházet tam ruční granáty, aby umlčel křik umírajících. Poté, co se stal známý, tento bestiální čin, uprchli Arabové v bezhlavém zděšení ze své vlasti – a Židé převzali tuto zemi do vlastnictví.

Rudolph také tvrdí, že kancléř Kohl je vysoce postaveným svobodným zednářem a nejbližším přítelem svobodného zednáře vysokého stupně Mitteranda. Jako vysoký stupeň svobodných zednářů se zavázal, plnit rozkazy těchto tajných řádů. Není tedy již více vázán úřední přísahou. Kohl je podle výpovědi pana Rudolpha prominentní spolubojovník svobodozednářského panevropského hnutí Židovské Coudenhove – Calergie. Právě tak má být nejbližším přítelem rodiny Rothschildových v Paříži a Londýně a pravidelně se účastnit na rodinných slavnostech, těchto velkých bankéřů. To se v příštích letech ještě ukáže, zda stojí kancléř Kohl na straně lidu nebo ne. Nezávisle na tom, jestli je židovského nebo jiného původu.

Zájemci naleznou  právě popsané informace v knihách Johanesse Rothkranze, plus celé množství dalších údajů o panu Kohlovi! („Die Verträge von Maastricht“ – Maastrichtská dohoda – svazek I. a II.)…

Pokračování: Tajné společnosti a jejich moc ve 20. století. 2.díl – Jan van Helsing

Otázka 15

Je Vám známé jméno Georg Sorös

Otázka 16

Co se normálně stane s autory, kteří odkryjí intriky Illuminátů?

Otázka 17

Na jednom místě se zmiňujete o “Black Nobility” o “Černé šlechtě”, kdo je to?

Otázka 18

Nemůžete sdělit také ještě něco o Vatikánu a jeho spojeních?

Otázka 19

Co víte o “ římském klubu”?

Otázka 20

Co můžete říci k AIDS?

Otázka 21

Kdo byl Kaspar Hauser?

Otázka 22

Můžete sdělit ještě něco přesnějšího k číslu 666 a “antikristovi” ?

 

Otázka 23

Jako roli hrál nebo hraje Ježíš v tomto scénáři?

Otázka 24

Ohlásil jste ve Vaší knize stránky o televizních společnostech, ale nepřipravil, z jakého důvodu?

Otázka 25

Jak se stavíte k pornografii, homosexualitě a formě sexuality tzv. “lásce”, jak ji propaguje Hollywood?

Otázka 26

Můžete ještě něco napsat k tématu rockové hudby?

Otázka 27

Co víte o “ Jason Society”?

Otázka 28

Vysvětlete , prosím, ještě něco o Alternativě 3?

Otázka 29

Co je to “třetí moc” a “ poslední batalion”?

Otázka 30

Slyšel jste něco o nasazení říšskoněmeckých leteckých disků ve válce v perském zálivu?

Otázka 31

Jak daleko jsou dnes Iluminati se spojením s UFOny?

Otázka 32

Víte také něco o Majestic 12?

Otázka 33

Slyšel jste již někdy něco o projektu “ Galileo”?

Otázka 34

Zmiňujete se také o projektu “ Montauk”, co o něm soudíte?

Otázka 35

Proč nemáte žádné přednášky v Německu?

Otázka 36

Budete zdokonalovat Vaše poznatky o lóžích a Iluminátech a postupně je předávat veřejnosti. Jakými tématy se zaobíráte nyní?

Shrnutí

Konec