3.část:   http://www.knihya.cz/19128/tajne-spolecnosti-a-jejich-moc-ve-20-stoleti-3-cast

.

6. Četl jste trilogii Iluminátů od Shea Wilsona? Tyto knihy jsou již skutečně staré, ale Vy z nich získáváte mnoho pro Vaši knihu. Kolik fikce je podle Vašeho názoru v této trilogii?

.

illogo1Kolik z toho je fikce, je těžké říci. Ale můj názor na to není tak důležitý. Trilogie ukazuje přinejmenším principy těchto kruhů, což je velmi důležité. Robert Anton Wilson je také “Wilson”, jeden z členů velké kouzelnické rodiny Skotska a tím má přístup do kruhů, ve kterých tyto informace nejsou žádným tajemstvím. Přece psal právě v románové formě, aby nemohly být jeho knihy z trhu vytlačeny (zakázány). (Kromě toho byl zmíněn i L. Ron Hubbard, zakladatel “Church of Scientology” další “Wilson” ze stejného klanu. Otec L.Rona Hubbarda byl do rodiny Hubbardů adoptován, ale byl rozený Wilson a tím se také spoléhal na magii.). Osobně se mi “Trilogie Illuminátů” vůbec nelíbí, protože tyto knihy jsou proloženy nejlevnější pornografií, což kazí téma a energii těchto knih, kterou to má přinášet.

 

Jak již bylo dříve napsáno, může se tato kniha číst také energeticky a spíše vystopovat mezi řádky, kam chtěl pisatel směrovat, než co napsal. Kniha (materie) je skrytá energie autora, jeho cítění, jeho myšlení, jeho energetický kód, jeho aura, jeho magnetické pole jsou s jeho “ovocem” spojeny, tedy s tím co skrze něho vzniklo. Je tak možné vypátrat, zda autor pociťoval během toho co psal, nenávist nebo lásku. A toto ovoce má také vliv na čtenáře. No přeřaďme na druhou rychlost!

.

7. Můžete ještě něco navíc uvést k působení “loží” ve spojení s Ilumináty? “….existuje síla tak organizovaná a tak subtilní a tak perfektně vším protkaná, že je lepší vůbec nepřemýšlet nad tím, co by proti ní mohl člověk dělat.”  prezident Woodrow Wilson

 

Lidské dějiny jsou protkány pověstmi o tajných společnostech, zprávami o “radách starších” nebo “knězích”, kteří hlídali zakázané vědění starých civilizací po staletí a tisíciletí. O prominentech, kteří se scházeli na tajných místech a rozhodovali o budoucnosti civilizací a národů, jsou záznamy v písemnostech všech národů. Pomineme-li Lemurii a Atlantis, potopené kontinenty s vysokou kulturou, je nejstarší mně známá pozemská tajná společnost “Bratrstvo hada” nebo také “Bratrstvo draka”, dodnes ještě existující pod různými názvy. “Bratrstvo hada” si dalo za úkol osvojit si “tajemství věčnosti”, vzhledem k Luciferovi – přinášejícímu nebo poskytujícímu světlo – jako jedinému a pravému bohu. “Vševidoucí oko” nad pyramidou na dolarové bankovce je okem tohoto boha nebo okem Lucifera. Vševidoucí oko je také nejdůležitějším symbolem Illuminátů. Proč to hned uvidíme…

 

talmudUž lidé popsaní ve Starém zákoně, měli v průběhu svého života podle zpráv z Bible, Talmudu, Gilgamešova eposu, řecké mytologie nebo i jiné staré tradice přímý kontakt z “bohem”, respektive s “bohy”, kteří sestoupili s nebe, hovořili s vyvolenými a znovu vystoupili zpět. To, že starozákonný bůh nikdy nebyl jediný, ale vždy se jednalo o několika bohů, zjistíme, když si procházíme sumerské texty. Také například podle Starého zákona měli bohové stvořit člověka. I řekl Bůh: Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.” (1. kniha Mojžíšova 1:26) Aha! Bohové vidí lidi jako sobě podobné. Uvidíme jak naši “bohové” ve svém “stvoření” postupovali.

 

Příkladně to znamená: “I nechal Hospodin Bůh upadnout člověka do hlubokého spánku a on usnul. I vzal jedno jeho žebro a uzavřel toto místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal člověku ženu a přivedl ji k němu”. (1. kniha Mojžíšova 2:21-22) To se velmi silně podobá narkóze nebo operaci a genovému experimentu. A otevřeně řečeno toto šlechtění se “bohům” povedlo. “A když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, uviděli SYNOVÉ BOŽÍ, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Hospodin (Jahve) však řekl: ” Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprázdňovat. Vždyť je jen tělo (maso). Ať je jeho dnů sto dvacet let.” Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, objevili se na zemi obři, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní. (1 kniha. Mojžíšova 6:1-4) Bohové nebyly žádní opovrhovatelé požitků a vášnivě rádi “mlsali” na pozemských ženách. S výrokem, že: “…. neboť také člověk je z masa” je velmi zřejmé, že tito bohové nebyly žádné nadpozemské bytosti, ale fyzické bytosti, neboť jinak by také nemohli oplodňovat pozemské dcery.

 

iscapwt9ioNěkdy byly také pozemšťané od “bohů” evakuováni, jako např. Henoch:“Ve věku sto šedesáti pěti let zplodil Henoch Metuzaléma. A chodil Henoch s bohem. A poté co zplodil Metuzaléma, žil 300 roků a zplodil syny a dcery. Všech dnů Henochových bylo tři sta šedesát pět let. A protože chodil s bohem, a nebylo ho a již nebyl nikdy spatřen” (1 kniha Mojţíšova 5:21-24). Bohové se starali o své chráněnce, lidi. Stojí psáno, že “vševidoucí oko” hlídalo lidi. Tedy tenkrát lidé viděli něco, co mělo vnější formu oka, možná také mrak nebo “radar”, který jim dal světlo, a sem tam také zakročil, když jejich chráněnci měli těžkosti, aby tím také potvrdil svou moc, ale toto “oko” je sledovalo stále. “ A Hospodin (Jahve ) šel před nimi ve dne v sloupu mračném, a tak je vedl správnou cestou a v noci ve sloupu ohnivém, a tak jim svítil, aby mohli putovat dnem i nocí. Nikdy neopustil lid sloup mračný ve dne a sloup ohnivý v noci” (2 kniha Mojţíšova 13:21-23) Ohnivý sloup” bychom dnes asi označili jako zář světlometu. Takových “mraků” přiletělo tehdy zářit celé množství. “Tu se zvedl Boží posel, který šel před izraelským táborem a šel teď za nimi. Mračný sloup se před nimi totiž zvedl, postavil se za ně a vstoupil mezi tábor egyptský a izraelský.” (2. kniha Mojţíšova 15:19-20) nebo “Za jitřního bdění vyhlédl Hospodin (Jahve) ze sloupu ohnivého a mračného na egyptský tábor a vyvolal v egyptském táboře zmatek. Způsobil, že se uvolnila kola jejich vozů, takže je stěží mohli ovládat. Tu si Egypťané řekli: “Utečme před Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu Hospodin.” (2. kniha Mojţíšova 14:24-25) Nebo jak se setkal Mojžíš s Jahvem: “ A Hospodin (Jahve) řekl “Dívej, chci k Tobě přijít v hustém mraku … Když nadešel třetí den a nastalo jitro, hřmělo a blýskalo se, na hoře byl těžký oblak a zazněl pronikavý zvuk polnice, Všechen lid, který byl v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a zastavil se při úpatí hory. Celá hora Sinaj byla zahalena kouřem, protože Hospodin (Jahve) na ni sestoupil v ohni. Kouř z ní stoupal jako z hutě a celá hora se silně chvěla. Zvuk polnice víc a více sílil. Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal.” (2. kniha Mojžíšova 19:16-19)

 

iscaxs1m3iVšechen lid pozoroval hřmění a blýskání, zvuk polnice a kouřící se horu. Lid to pozoroval, chvěl se a zůstal stát opodál.” (2. kniha Mojžíšova 20:18) “Mojžíš tedy vstoupil na horu a horu přikryl oblak. A Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinaji a oblak ji překrýval po šest dní. Sedmého dne zavolal Hospodin (Jahve) na Mojžíše zprostřed oblaku. Hospodinova sláva se jevila pohledu Izraelců jako stravující oheň na vrcholku hory. Mojžíš vstoupil doprostřed oblaku. Vystoupil na horu a byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí.” (2. kniha Mojţíšova 34:5) “Kdykoli se oblak z příbytků zvedl, vytáhli Izraelci ze všech svých stanovišť. Jestliže se oblak nezvedal, nevytáhli, dokud se nezvedl. Hospodinův oblak býval nad příbytkem ve dne a v noci v něm planul oheň před očima celého domu izraelského na všech jejich stanovištích po dobu putování.” (2. kniha Mojţíšova 40:36-38)

 

iscafmylm5Další místa najdete v 5.knize Mojžíšově 4:32-40, 5:4-5. Takové “vměšování” bohů najdeme v 1. knize Mojžíšově 20:24: “Hospodin (Jahve) začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo a zničil města a celou krajinu a všechny obyvatele měst a vše co na zemi vyrostlo” A Lotova žena se podívala zpět a proměnila se v solný sloup.”  Také toto místo je celkem srozumitelné. Svržení bomby s nukleární náplní – proto ty solné sloupy. (Po svržení atomové bomby se u obětí vlivem teploty odpaří tělesné tekutiny a zůstanou pouze krystaly solí. Při dotyku se mrtvoly rozpadají.) Hořící trnitý keř by mohl být elektrickým světlem, laserem, světlometem shora nebo snad mimozemšťanem s kapesní lampou.

 

Dávní hebrejští očití svědci na základě kterých tyto popisy ( mraky, ohnivé sloupy, kouř a dunění) vznikly, nemohli vidět Jahveho-El Schaddaie zblízka. V Bibli stojí, že nikdo s vyjimkou Mojžíše a několika vybraných vůdců se nesměl přiblížit k Jahveho přistání na vrcholu hory. Jahve hrozil, že zabije každého, kdo se o to pokusí. Na počátku Bible jsou jen takové popisy Jahveho, jak Jahveho viděli očití svědkové z dálky. Teprve mnohem později se mohl skutečně nejznámější prorok Bible Ezechiel, Jahvemu přiblížit a podrobněji jej popsat. Ezechielův popis Jahveho je pravděpodobně i v UFO literatuře nejčastěji citovanou částí. Jeho detailní zpráva o podivuhodných letajících objektech vedla k přílišnému množství spekulací, že sám nakladatel, který vydal Bibli, Tyndale House, nadepsal svou předmluvu ke knize “Ezechiel” “Vyschlé kosti a létající talíře?” I přes nebezpečí, že budu některé čtenáře nudit s dalším opakováním Ezechielovi nejznámější verze, budu ji na tomto místě pro všechny ostatní, kteří ji neznají, ještě jednou opakovat: “Třicátého roku ve čtyřicátém měsíci, pátého dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebesa a viděl jsem boží tvář. Pátého dne toho měsíce, byl to pátý rok přestěhování krále Jójakina, událo se slovo Hospodinovo ke knězi Ezechielovi, synu Buziho, v kaldejské zemi u průplavu Kebaru. Tam na něm spočinula Hospodinova ruka.

iscansatphViděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň; okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu. Uprostřed něho bylo cosi podobného čtyřem bytostem, které se vzhledem podobaly člověku. Každá z nich měla čtyři tváře a každá čtyři křídla. Nohy měly rovné, ale chodidla byla jako chodidla býčka, jiskřila jako vyleštěný bronz. Ruce měly lidské, a to pod křídly na čtyřech stranách měly po čtyřech tvářích a křídlech. Svými křídly se přimykaly jedna k druhé. Při chůzi se neotáčely, každá se pohybovala přímo vpřed. Jejich tváře se podobaly tváři lidské, zprava měly všechny čtyři tváře lví a zleva měly všechny čtyři tváře býčí a všechny čtyři měly také tváře orlí. Takové byly jejich tváře, jejich křídla byla rozepjata vzhůru. Každá se přimykala dvěma křídly k druhé a dvěma si přikrývaly těla. Každá se pohybovala přímo vpřed. Chodily podle toho, kam je vedl duch, při chůzi se neotáčely. Svým vzhledem se ty bytosti podobaly hořícímu řeřavém uhlí. Vypadaly jako pochodně a oheň procházel mezi bytostmi a zářil, totiž z toho ohně šlehal blesk. A ty bytosti pobíhaly sem a tam, takže vypadaly jako blýskavice.

.

iscaozhye02Když jsem na ty bytosti hleděl, hle na zemi u těch bytosti, před každou z těch čtyř, bylo po jednom kole. Vzhled a vybavení kol bylo toto: třpytila se jako chrysolit a všechna čtyři se sobě podobala; jejich vzhled a vybavení se jevilo tak, jako by bylo kolo uvnitř kola. Když jela, mohla jet na všechny čtyři strany a při jízdě nezatáčela. Jejich loukotě byly mohutné a šla z nich bázeň; ta čtyři kola měla loukotě kolem dokola plné očí. Když se bytosti pohybovaly, pohybovala se s nimi i kola, a když se bytosti vznášely nad zemí, vznášela se i kola. Kam je vedl duch, tam šly, tam vedl duch i kola; vznášela se spolu s nimi, neboť duch bytostí byl v kolech. Když ony šly, jela, když se ony zastavily, stála, a když se ony vznášely nad zemí, vznášela se kola spolu s nimi, neboť duch bytostí byl v kolech.

Nad hlavami bytostí bylo cosi podobného klenbě jako třpyt oslňujícího křišťálu rozpjatého nahoře nad jejich hlavami. Pod tou klenbou pak byla jejich křídla vztaţena jedno k druhému; každá bytost měla dvě křídla, jimiž přikrývala své tělo. Slyšel jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mnohých vod, jako hlas Všemocného, když se pohybovaly; bylo to jako hřmění, jako zvuk válečného tábora; když stály, svěsily křídla.” (Ezechiel 1:1-24)

isca55d4dqPrvá část Ezechielovi vize upomíná na dřívější biblické popisy „Jahveho” pohyblivý ohnivý objekt, na nebi se šířící kouř a hřmění. Když se objekt přiblížil, mohl Ezechiel poznat, že byl z kovu. U objektu se objevilo několik bytostí, které vypadali jako lidé a zřejmě nosili kovové vysoké boty a ornamenty krášlené helmy. Jejich “křídla” byly navléknuté přístroje, které způsobovaly rachotivý hluk a umožňovali jim létat. Jejich hlavy byly zakryté sklem nebo něčím transparentním, na čem se zrcadlilo nebe (helmy astronautů). A nacházely se zřejmě v nějaké formě okrouhlého vozidla nebo ve vozidle z koly, něco na způsob “měsíčního auta”. Nejpozději zde se stává jasné, že Jahve nebyl žádná nejvyšší bytost nebo dokonce satan, nýbrž právě tým mimozemšťanů s technickým vybavením, které obyvatelům země “namluvilo”, že se jedná o bohy. K tomu jim sloužili jejich létající stroje. Nevím, zda máte stejné mínění jako já, ale se zřetelem k “vševidoucímu oku” v pyramidě a popisům v bibli docházím vždy znovu k závěru – “vševidoucí oko” může být jen UFO!

 

Vypadá to tedy tak, že zde nějaká mimozemská rasa komunikovala s Hebrejci, řídila je podle svých cílů a nechala je, jako lehce věřící a poddajné nástroje, vybojovat pro sebe teritorium. Pokud pozorujeme tuto věc hlouběji, zjistíme, že stojí opětovně psáno, že bohové mezi sebou vedli války. V Gilgamešově eposu, v řecké mytologii a na sumerských klínopisných deskách je to docela zřejmé. V Bibli najdeme válku mezi Elohim a Nephilim. Vypadá to téměř tak, že tehdy různé mimozemské rasy měly kontakty s různými národy a tyto národy nechaly vést proti sobě války a aby díky této pomoci ovládnuli teritorium Země – otevřeně s cílem, Zemi pomalu, ale jistě opanovat.

 

Vypadá to skutečně jednoznačně, že zde jsou různé mimozemské rasy. Láskyplné, lidi podporující, a válečné, lidi vykořisťující a zotročující. Destruktivní a zotročující mimozemšťané s pomocí starozákonního “boha” jsou reprezentováni Jahvem – El Schaddaiem, který chtěl lidstvo držet po věčné časy jako otroky. To se stane velmi silně zřejmým při stavbě babylonské věže: “ I byl celý svět jednotný v řeči i v činech. Když táhli na východ, našli rovinu v kraji Sineár a tam se usídlili. A hovořili vespolek: Nuže nadělejme cihel a důkladně je vypalme! – a vzali cihly jako kámen a asfalt jako maltu a hovoříce: Nuže postavme město a věž, jejíž vrchol dosáhne nebes, abychom si udělali jméno, neboť jinak budeme rozprášeni po všech zemích. I sestoupil Hospodin (Jahve) dolů, zhlédl město a věž, kterou lidské děti postavili. A Hospodin (Jahve) řekl: Vidím, to je jeden lid a všichni mají jednu řeč. A to je začátek jejich konání, a pak nebudou chtíti ustoupit od ničeho co si předsevzali učinit. Nuže sestoupíme dolů a tam popleteme jejich řeč tak, aby nikdo nerozuměl jiné řeči. Tak je rozptýlil pán (Jahve) odtud do všech zemí tak, že museli přestat se stavbou města.”. (1. kniha Mojţíšova 11:1-9)

 

sitchinZajímavé, není pravda? Pročpak nechtěl Jahve, aby lidé dělali jediné JMÉNO? Slovo “JMÉNO” je překladem starého slova “shem” Podle Zecharia Sitchina (“Dvanáctá planeta”) bylo slovo “shem” špatně přeloženo. “Shem” se vyvinulo ze “shamah”, a to znamená “ to co vstoupá vzhůru”. Takzvané Shemy dávných dob byly obelisky, které byly široce rozšířeny v mnohých starých kulturách. Jako model pro obelisky sloužily dopravní prostředky ve tvaru raket ve kterých měli přiletět bohové. Slovo “Shem”, “to, co jde vzhůru” zde představuje raketu. Babyloňané tedy chtěli zjevně postavit raketu a věž k tomu byla stavěna jako startovací rampa. Je docela jasné, že “bohové” nechtěli, aby jejich otroci sami létali těmito létajícími tělesy. Tito bohové byli všechno jiné, než blahosklonní a ten, který bojoval proti bohům zotročujícím lidi, byl “had”. Byla tato osoba Zlo nebo Dobro?

 

Pro mne, který je již velmi mnoho let intenzivně zaujatý tématikou UFO, to vypadá celkem jednoznačně, že se v případě symbolu Illuminátů – “Vševidoucího oka” (UFO) jedná o symbolické znázornění mimozemské rasy, která uzavřela s Illumináty smlouvu, o jejich vedení na cestě k světové samovládě, která má přivést svět pod nadvládu této mimozemské rasy – tedy Illumináti jsou nástrojem těchto mimozemšťanů, popřípadě tito mimozemšťané jsou osobními vůdci Illuminátů. Přál bych si na konci této knihy dojít až tak daleko, aby se potvrdilo, že tito Illumináti – mimozemšťané nazývaní “strážci”, mají sídlo ve švýcarských Alpách, kde přímo komunikují s nejužším kruhem skupiny Bilderberger.

 

Principy této mimozemské rasy a jejich nařízení Illuminátům (hebrejský krevní svazek) najdeme v Talmudu a také ve Starém zákoně. Proto také nesmí být Talmud přeložen do jiných řečí, aby tím goy národy neprohlédli. Přesto budeme sledovat později některé výňatky z Talmudu, které nám ukáží, co “Jahve” svým chráněncům nalil do hlav. I když to, co jsem zde tvrdil, jsou jen jiskry ve kterých se měla skrývat pravda, musíme pro to najít také nějaké důkazy a odkazy. Přejme si tedy vyrazit již na pátrání po těchto důkazech. Na tomto místě by jsme měli ještě jednou sledovat zprávy na sumerských klínopisných deskách, která popisují poměrně přesně události v tomto koutě Země. Po pátrání Zecharia Sitchina (“Dvanáctá planeta”) byli “Annunaki” – “Ti, kteří přišli z nebes”, mimozemšťané z jedné ještě neobjevené nebo lépe řečeno autoritami již objevené, přesto před veřejností zamlčené další planety naší sluneční soustavy, která obíhá naše slunce na oběžné dráze jednou za 3600 let.

 

iscax5ry0uPodle sumerských tabulek přistáli Annunaki (Nephilimové) před cca 450.000 lety poprvé na Zemi, aby zachránili svou planetu. A to sice těžit zlato a jiné suroviny, které potřebovali pro svou atmosféru, neboť jim bylo líto těžit prostřednictvím vlastních rukou, experimentovali s genetickou manipulací na samicích Hominidů rodu HOMO SAPIENS ( před cca 350.000 lety). Země dvou řek byla tudíž jejich první kolonie. (Já osobně věřím, že se zde jednalo pouze o jednu z různých ras Homo sapiens, které dnes nalézáme na Zemi, tedy nikoliv o lidské pokolení. S vysokou pravděpodobností je to rasa, která je dnes usídlena na Blízkém východě).

 

Podle klínopisných desek se připisuje “vytvoření” Homo sapiens především “bohu”, EA. EA měl být synem krále těchto mimozemšťanů, který, jak se zdá, vládl z jiné planety obrovské říši mimozemšťanů. Princ EA byl známý pod svým titulem EN.KI, to znamená “pán nebo vévoda Země”. Podle starých sumerských textů nebyl EAův titul přesto tak úplně výstižný, neboť měl své panství v široké části planety ztratit prostřednictvím svého nevlastního bratra ENLILa, během nekonečného soupeření a intrik, které páni této mimozemské civilizace stále vedli z požadavků brát. Princi EAovi bude připsáno nejen “vytvoření lidstva”, nýbrž množství další práce. On měl vysušit močály u Perského zálivu a nahradil je plodnými poli, stavěl hráze a lodě a byl dobrým vědcem. Vytvořením Homo Sapiens potvrdil, že rozuměl i něčemu z genové technologie, ale podle klínopisných tabulek to nemělo proběhnout bez vedlejších pokusů. To znamená, že dal “život” množství různých mutantů.

 

A přece co je zde pro nás velmi důležité, že měl být by při svém tvoření plný dobra. Podle mezopotámských textů se EA představuje jako někdo, kdo se ujal nového zemského rodu v radě mimozemšťanů. On povstal proti mnoha ukrutnostem, které ostatní mimozemšťané, mezi jinými i jeho nevlastní bratr ENLIL, lidem uložili. Z klínopisných desek vyplývá, že nechtěl lidi jako otroky, ale přesto byl v této věci ostatními přehlasován. S lidmi, kteří pro své pány nebyli dále vhodní jako tažná zvířata, jejich páni krutě zacházeli. (Tak jako například bílí Američané jednali s černými a jak se částečně stále děje). Desky hovoří hladomorech, nemocích a o tom, co dnes označujeme jako biologickou válku. Když toto vraždění lidí, nepřineslo žádný dostatečný úbytek lidského obyvatelstva, usnesli se, že lidé budou vymazáni pomocí velké světové potopy.

 

Dnes potvrzují mnozí archeologové, že na Blízkém východě došlo před tisíciletími k potopě, která se podle již zmíněných pramenů opakovaně nachází i v mýtech severoamerických indiánů. Podle mezopotámských textů vyprávěl EA Mezopotámci jménem Utnapištim o plánu ostatních mimozemšťanů a naučil ho jak postavit loď a vyplout s trochou zlata, jeho rodinou, dobytkem, několika řemeslníky a divokými zvířaty na moře.

 

Tento příběh o Noeovi pochází, jako mnoho dalších příběhů Starého zákona, z předcházejících starých mezopotámských textů. Hebrejci pouze změnili jména a z mnoha “bohů” se stal jeden “bůh” židovského náboženství. Mezi všemi zvířaty, které lidi nalodili, nebylo žádné tak markantní a významné jako had, a to sice proto, protože had byl symbolem skupiny, která v dřívějších kulturách obou hemisfér získala velký vliv.

 

iscaga3ksrU této skupiny se jednalo o bratrstvo vzdělaných, kteří se zavázali k rozšiřování duchovních poznatků a dosažení duchovní svobody, “Bratrstvo hada”. Bojovali proti zotročování duchovních bytostí a pokusili se osvobodit lidstvo z poddanství mimozemšťanů. (Předbiblické slovo pro hada je nahash a je odvozeno ze slovního kmene NHSH a znamená “rozluštit, zjistit”). Zakladatelem “Bratrstva hada” byl buřičský, ale přesto konstruktivní kníže EA. V textech se uvádí, že EA a jeho otec ANU ovládali rozsáhlé mravní a duchovní vzdělání a bylo to právě toto vědění, které se bylo později symbolizováno v biblickém příběhu o Adamovi a Evě. EA byl označen jako viník, který člověku předal vědění o jeho původu, jeho stvoření (mimozemšťany) a o jeho volnosti a pomohl mu k duchovní svobodě.

 

V zahradě E.DIN, v ovocné plantáži Annunakiů (Nephilimů), kde pracovali někteří otroci Homo sapiens, bylo zakázáno jíst z jednoho určitého stromu – stromu poznání. Požívání jeho plodů, zde se pravděpodobně jedná o drogu rozšiřující a ovlivňující vědomí a z něho pocházející poznatky, měly velmi důležitý význam, neboť tím povstala pro lidi možnost se rozmnožovat. Až do té doby byli lidé jen hybridi, kříženci dvou různých ras, neplodní jako všichni hybridi.

 

Sitchin ze sumerských textů vyvozuje, že nás lze vidět jako směs Nephlima a tvora Homo Erectus, předchůdce Homo Sapiens. Přirozeně nebyli Annunakové – Nephilové z našeho rozmnožování nijak zvlášť nadšení, neboť nechtěli v žádném případě ztratit kontrolu ve svém experimentu. Vědění, které tehdejší lidé díky pojídání ovoce dosáhli, nebylo vědeckého typu, byl to poznatek plození, možnost jak ze sterilních hybridů vyvinout rasu schopnou rozmnožování.

 

To velmi rozlobilo Annunaki, a došlo k vyhnání lidí ze zahrady E.DIN. EA, který umožnil otrokům, aby se stali novou rasou tím, že je přemluvil k pojídání ovoce, se tím vzepřel, nikoliv jak je popsáno v Bibli, proti bohu, ale proti krutému jednání mimozemských “bohů”, popřípadě proti svému otci, králi mimozemšťanů. Přes všechny jejich očividně dobré úmysly nepodařilo se bez pochyb legendárnímu EAovi a dávnému Bratrstvu hada, aby lidi osvobodili. V mezopotámských deskách stojí, že “Hadi” (Bratrstvo hada) byli velmi rychle přemoženi od jiných odštěpených skupin vládnoucích mimozemšťanů a EA byl vyhnán na Zemi a od svých protivníků byl od základu očerněn, aby bylo jisté, že již mezi lidmi nikdy nenajde následovníky.

 

EAův titul byl z “knížete Země” změněn na “knížete temnot” a byl nazýván dalšími strašnými příjmeními, jako ďábel, satan atd…..Představovali ho jako smrtelného nepřítele vyšších bytostí, v tomto případě jeho otce, velitele hvězdné lodi, ale z pohledu obyvatel Země, jejich stvořitele (což se také tak docela nezdařilo). Učilo se, že vše špatné na světě pochází od něho a že chtěl lidi pouze duševně zotročit.

 

Podle tohoto hlediska byl vlastně “dobrý” představován jako “špatný”, tak jako Ježíš učil lásce, a přesto byl pro židovské velekněze smrtelným nepřítelem, kterého nechali ukřižovat neboť učinil jejich skutky veřejnými. Illumináti mezitím vždy dosáhli toho, aby byla pravda tak otočena, že ti “dobří” byli potrestáni a ti “špatní” byli žádáni o pomoc (viz. Válka v zálivu a Bush a Hussein).

Tvrzení, že naše planeta je jedna z těch, kterou navštívili různé životní formy z hlubin vesmíru, aby zde vytvořili život a potom ji zase opustili, je všechno jiné než “širokou veřejností přijímané”. Řecká mytologie nám vypráví o bozích, kteří žili na Olympu a především o Hermovi, poslu bohů, který přilétal z nebe se svým božským vozem. Havajský Hula-Hula-Song popisuje například, jak přistála kosmická loď na velkém vulkánu “Maunakea” na Big Islandu a nejodvážnější z bojovníků vystoupili vzhůru k této lodi, spojili se s ženou, která s ní vyšla a z toho povstala dnešní havajská rasa.

 

Mayové a Hopiové nás zpravují o tom, že přišli z Plejád. Že měli nejprve žít na jednom kontinentu, který se nacházel v Atlantiku, který se ale později propadl a oni nejdříve přežili v podzemních městech, dříve než se usídlili na severoamerickém a také na jihoamerickém kontinentu.

 

iscas9w0efAustralští Aboriginesové vyprávějí, že také u nich měl přistát před dlouhým časem vesmírný koráb, jehož cestující je učili spirituální vědomosti a také bumerang jim zde měli nechat. V africkém Mali žijící kmen Dogonů má již přes 700 let mimořádně zajímavé vědomosti, které získal NASA teprve v roce 1970. A to jen na základě pokrokové satelitní techniky. Dogonové tvrdí již 700 let, že Sírius, vlevo dole pod pásem Orionu, má další malou hvězdu, která tuto obíhá jednou za 50 let a skládá se z nejhustějšího materiálu vesmíru. Neboť ji nebylo možné, s pomocí našich teleskopů vyhledat, považovali etnografové tyto údaje za mýtus. V roce 1970 se zaměřil jeden teleskop do vesmíru a konečně objevil trpasličí hvězdu, která byla se svými 55 kg na kubický centimetr neuvěřitelně těžká a obíhala Sírius jednou za 50,1 roku. Když navštívili vědci Dogony, aby zjistili odkud to věděli, vyprávěli Dogoni, že před 700 lety přistálo UFO, toto přistání vytvořilo obrovský kráter, který se naplnil vodou a bytosti, které vypadali jako delfíni, vyskákali do jezera, připlavali ke břehu a vyprávěli Dogonům o tajemstvích vesmíru. Podle zpráv delfínů žijí na Síriu dvě různé rasy, jednou je delfíní-rasa a druhou ti, které dnes označujeme jako Homo Sapiens, jsou však vysocí až 4 metry.

 

iscalhoq951Aztékové vypráví podobný příběh. Podle tohoto vyprávění přiletěli před čtyřmi tisíciletími létající talíře k jezeru Titicaca, delfíni vyskákali z disků do jezera plavali ke břehu a vyprávěli ten samý příběh, jako u Dogonů.

 

Podle výkladu vědeckého světa (jím zkontrolovaného) se nám vkrádá víra, že dějiny lidské civilizace se započali před 3800 roky v sumerské říši. Před tím existovali jen vlasatí divoši a barbaři. Existuje však několik háčků. Například Sfinga je datována svým stářím 2500 let před Kristem, když byl faraonem Cheofrem schválen její stavitel. A přece naprosto jednoznačně potvrdil matematik a orientalista R.A.Schwaller, stejně jako egyptolog John Anthony West, že vzorky eroze na Sfinze se mohli objevit pouze působením vody. Těmito průzkumy se dokázalo, že erozivní vzorky prokazatelně nebyly způsobeny prostřednictvím písku a větru, nýbrž asi 70 centimetrů hlubokou tekoucí vodou. West tak mohl vypočítat, že Sfinga musela být nejméně 1000 let vystavena konstantním proudům deště a jen tak se mohly objevit tyto jedinečné vzorky eroze.

 

Tak stojí geologie v absolutním rozporu s archeologií. Sahara není stará více jak 7000 až 9000 let, což znamená, že Sfinga by musela být stará přinejmenším 8000 až 10 000 roků. Přesto podle našeho “odborného světa” nebyla v této krajině žádná vysoce vyvinutá kultura a již vůbec žádná, která by mohla zhotovit něco takového jako Sfingu, jejíž zbudování představuje i pro naši současnou techniku těžký problém.

 

Opustili nás tito návštěvníci navždy a na věčné časy nebo se zase vrátí? Nebo snad nikdy neodešli? Mají židovští vůdci snad stále ještě kontakt s Jahvem, tak jako dříve? Vypadá to otevřeně přinejmenším tak, že náboženství hrálo vždy důležitou roli v jednání této organizace a komunikaci s “vyšší silou” využívaly tyto skupiny jako základ svého konání.

 

vatikanPodívejme se na Vatikán, který nechal ve jménu “božím” vyvraždit miliony lidí!!! Před tím než vstoupíme ještě hlouběji do děje, posuďme ještě jednou principy působení tajných společností, tajemství těchto lidí jsou od základu tak hluboká, že jen několik vyvolených a také dobře vzdělaných jim může rozumět a také vědět jak je používat. Tato skupinka využívá tato tajemství jen k prospěchu lidstva. Přinejmenším platí to, co oni tvrdí.

 

Odkud můžeme my zájemci jenom vědět, co tito lidé drží v tajnosti, když je to přece tak střežené? Za prvé se objevili u některých členů takových organizací problémy se svědomím a své vědomosti odkryli „Insaderům“. Za druhé existují lidé, kteří byly propašováni z konstruktivní strany, aby nám předali své zkušenosti. K tomu přidejme osobní kontakty s „pozitivními“ mimozemšťany, duchovními bytostmi, které naší planetu již dlouho pozorují a přirozeně mají nejpřesnější zprávy o postupu těchto organizací. Je také velmi zajímavé pozorovat, jak je většinou, i když ne ve všech případech, primitivní (prastarý) původ všech nejstarších členů takových tajných spolků. Ty jsou přehledně rozděleny do mužských a ženských skupin. Ty mužské opětovně dominují v naší kulturní epoše. Je překvapující jak opětovně odráží tento obraz, vytváření většiny „civilizovaných“ tajných společností. To vždy znovu znamená, že tyto tajné společnosti nepracují proti dnešnímu Etablishmentu, ale pro něj. Ve skutečnosti je možné říci, že elita tajných společností je Etablishment!

 

Vypadá to tak, že tajné společnosti vždy odrážejí mnohé fazety každodenního života. A ve všech případech lze vyhledat menšinu, na způsob elity, která mezi řadovými členy zvolí samu sebe a kterou lze nalézt nejen v tajných společnostech, ale i například v místním fotbalovém klubu a která má větší přehled nebo disponuje větší mocí, než zbytek. Tento výběr „zasvěcenců“, takzvaný „vnitřní kruh“, je tou nejsilnější zbraní, alfou a omegou každé tajné společnosti.

 

iscardazgvZde se ze všeho nejdříve odehrají všechna rozhodnutí, která budou dříve nebo později sdělena zbytku. Pro jistotu se v těchto tajných společnostech baví nebo komunikuje pomocí kódů, řečí symbolů, znamením rukou a hesel a dalších nástrojů. Takové rituály jsou prováděny v lidských organizacích stále. Dále se okolí předvádí vždy plně proměnný základ existence nějakého takového svazku, který je vždy jiný než ten skutečně reálný. Zda to bude spojení Svobodných zednářů nebo mezinárodní spojení takzvaných Lions nebo Rotary klubů, které budou uváděny pouze ve spojení s pozitivním, sociálním chováním, v tom nečiní žádný rozdíl!!!

 

iscavxt9lnDoufám, že nejste přesvědčení, že dospělí muži z nejvyšší rodů a kruhů a nejdůležitějších jmen se pravidelně setkávají v tajnosti, proto aby na sebe pro zábavu navěsili róby a zástěry, aby přitom drželi v ruce svíčky! George Bush ležel příkladně nahý v rakvi (jistě ne pro zábavu) s pásem kolem svého penisu a popisoval během tohoto rituálu své sexuální zážitky, když byl zasvěcován do řádu „Skull & Bones“.

 

Jak jste se mezitím dozvěděli z první knihy, měl díky tomuto zasvěcení získat množství peněz. Setkání v tajnosti znamená vždy, že něco není určeno pro veřejnost. Logicky je otevřené předávání informací o uctívání Satana, kontaktech s mimozemšťany nebo touha po globální moci nebo jiných peněžních výhodách neprospěšné pro získávání nových členů nebo vystupování na veřejnosti.

 

 

Velmi důležité je v takovýchto sdruženích kamarádství mezi členy. Zprostředkovávat si mezi sebou některé věci a tajemství, mělo vždy pro lidi jisté kouzlo. A jistě každý, kdo sloužil v bundeswehru pod šikanou velitele, zná ten pocit kamarádství a sounáležitosti, který je sdílen těmi, kdo jsou pod drilem velitele. V případě zasvěcení jde také jen o ten jistý pocit elity. A důleţitým nástrojem každé tajné společnosti je rituál a mýtus, který zasvěcení obklopuje.

 

Tyto zasvěcovací rituály mají velmi důležitý a hluboký význam pro každého člena. Zasvěcení nabízí různé pro tajnou společnost důležité funkce. Za prvé spojí zasvěcení skupinu osob na vyšším stupni a znovu ještě pevněji jednoho z druhým. Tato cíleně využívaná zasvěcení, vyvolají u každého jisté myšlenky a pocity, a ty budou výše postavenými docela cíleně využívány, aby „nováčky“ zelenáče řídili podle libosti. Zasvěcení spojuje zasvěcené jednoho s druhým v mysticismu.

 

Tito takzvaní „neophyté“ dosahují potom díky zasvěcení do tajemství zvláštního statusu. Prastarý význam slova „neophyt“ pochází z významu „ opětovně vypěstován“ nebo „znovuzrozen“. Ve skutečnosti jsou zasvěcení pobídkou pro neophyty, aby dokázaly svou loajalitu vůči výše postaveným, a tím byli pro příště připuštěni mezi horní stupně. Cíle o které společnost usiluje se stanou s každým novým zasvěcením silnější a působivější, že zasvěcovaný pak těmto cílům v denním životě již nemůže uniknout. To má za následek také změnu v politickém, náboženském a sociálním postoji člena. Tyto změny jsou přirozeně vždy v nejlepším zájmu vůdce lože, z vnitřního kruhu, kterému tento cíl vyhovuje. A nadřízení nižších stupňů vedou (nováčky) tak, že ti nikdy netuší, kam jdou a kde všechno skončí.

 

Tito vůdci jsou nazýváni „adepti“. To celé může také znamenat, že se v rámci toho mají sjednotit postoje vojáků, kterým se nedovoluje myslet. Pouze vykonávat rozkazy výše postavených. Výsledkem je v mnoha případech těžké poranění nebo dokonce smrt vojáka, z důvěry, že velitel správně rozhodl. Z pohledu zasvěcených je to celé dobrodružství s dotekem mystiky, které je obohaceno rituály a tajnými symboly. Ti se cítí jako vnitřní účastník a v této víře budou také „horními“ utvrzováni. Nadále se bude vždy dávat přednost, jen vzornému provádění rozkazů. Ze zorného úhlu vůdců nebo adeptů pozorujících z vnějšku, to neznamená přesto nic jiného než výběr, popřípadě hledání nejochotnějších a nejlépe řiditelných individuí pro jejich egoistické cíle.

 

Jestliže je tedy někdo v roli podřízeného vojáka nebo vedeného člena lóže, který odevzdal svou odpovědnost a předal ji vyššímu představenému, aby se cítil dobře, nezaslouží si jistě žádný soucit, také proto, že přitom pravděpodobně ztratil své fyzické tělo.

 

Můžeme konstatovat: Čím vyšší stupeň jednotlivé lože, tím méně osob se účastní. To neznamená, že by nebylo více osob způsobilých tohoto stupně dosáhnout, ale, že se koná nejpřísnější výběr v tom, kdo může být přijat do úzkého kruhu. Na nějakém místě je potom také dosaženo bodu, ze kterého není více možné postoupit vlastními silami dále, nýbrž musí přijít pomocná ruka shora. Většina členů, většiny loží nikdy nepřekročí tento bod a nepoznají také nikdy skutečné cíle a zájmy loží nebo tajných společností.

 

Ti členové, kteří zůstanou stát na tomto místě, slouží již jen jako nástroj pro základ politické a hospodářské moci, když předtím přirozeně také nebyli nic jiného. Mezitím by si měl i ten poslední všimnout, že zasvěcení, jedno jakého druhu, je jen prostředkem k dosažení toho účelu, zjistit, komu věřit a komu ne.

 

Použitelnou metodu, jak zjistit, zda by žák mohl být adeptem nebo ne, je poplivání v křesťanských kruzích (vlastně antikřesťanský kříž, protože je mimo harmonii – jedno rameno je delší než druhé. Negativní působení tohoto symbolu se nechá docela jednoduše přezkoušet kineziologickým testem.). Odmítne-li to kandidát, gratulují mu představení a řeknou mu: “Učinil jsi správné rozhodnutí, opravdový adept by nemohl nikdy něco tak odporného udělat!“

 

Nově příchozí se bude přesto po dlouhém čase divit, že on nebo ona nepostoupil dále. Jestliže by tedy přesto kandidát kříž poplival, měl tím potvrdit své vědění o mystériích a byl by se již brzy nalezl jako kandidát pro následující vyšší stupeň. Velkým tajemstvím například je, že náboženství je využíváno pouze jako nástroj na ovládání mas. Vědění a moudrost je opětovně JEDINÝM „bohem“ Illuminátů, díky kterému se člověk, podle tohoto názoru, sám stává bohem.

 

Had a také drak jsou symbolem moudrosti. A Lucifer, nositel světla, je opětovně personifikací vědění, neboť on vědění přinesl. Světlo se také značí jako moudrost, viz. kartu tarotu zvanou „Eremit“ na které drží eremit v temnotě lucernu. Toto světlo lucerny představuje vědění, které eremit má a moudrost, které dosáhl. To znamená, že eremit vzniká tím, že se stáhl zpět, když své vědění nemůže nikomu sdělit. Nikdo mu již nerozumí. Je to podobně jako s knihou „Tajné společnosti I“ . Četli jste ji a zprostředkovaně dostali určité vědění. Když o tom budete vyprávět Vašim kolegům, kteří tuto knihu ještě nečetli, budou se Vám, buď vysmívat nebo Vás povaţovat za blázna. Co se stane? Stáhnete se automaticky zpět a v budoucnosti budete vybírat, s kým budete na toto téma hovořit, protože si již nepřejete být nadále zraňováni a tak se stanete, díky svému vědění a bez možnosti sdělit jej svému okolí, eremitem.

 

Proto je existence tajných společností tak srozumitelná, protože se zde setkávají osoby, které hovoří docela otevřeně k věci, a díky tomu jsou veřejností buď vysmíváni nebo dokonce potírány. Závoj mysticismu, který zakrývá tajné společnosti, jim tímto dopřává pověst, být abnormálním společenstvím nebo přinejmenším podivným shlukem lidí. Pokud přece budou tyto názory převzaty většinou, přestanou být naráz označováni jako „antisociálové“. Dobrým případem pro to by zde mohli být křesťanské kostely, které byly od časů římského panství označovány jako tajné společnosti. A skutečně řídila „ otevřená, přátelská tajná společnost“ (Vatikán) jistou dobu své existence téměř celý svět.

 

Většina tajných společností se dnes zařazuje jako „antisociální“. Věří se, že jejich vlastní zájmy neslouží dobru většiny. A přesně to je v téměř všech případech jádro problému. Kdyby to tak nebylo, poznalo by se to na plodech jejich činnosti. Tak je to také s Vatikánem – dnes asi největším a nejhorším zločineckým syndikátem světa, který se denně koupe v krvi. Perfektně utajené!

 

To nejlepší na celém příběhu je, že církevní křesťané své řezníky ještě platí. Podívejte, proč Illumináti mají názor, že jiní lidé nejsou nic víc než zvířata? Pro tyto lidi patří zvířata na jatka. Komunismus stejně jako fašismus jsou považovány v mnoha zemích za tajné společnosti a jsou právně stíhány. Také v Německu je to tak. Přece také když se veřejná existence fašistických stran zakáže, je skutečně jasné, že se tito lidé setkávají v tajnosti. Může se vycházet také z toho, že jestliže by byly cíle takových tajných společností k dobru všech, mohli by čestně vystoupit na veřejnosti, neboť všichny by to potěšilo.

 

Ale vždy to není stejný případ. „Černé slunce“, které si určilo jako úkol, ukončit panství Illuminátů, což by bylo k dobru všech, se nemohlo jistě vyjádřovat na veřejnosti. Také takzvané „ bílé lože“ nemohli okamžitě otevřeně pracovat, protože by byly okamžitě od Illuminátů infiltrovány a tak potřeny. A přesto, že zákonnost téměř všech států, se proti těmto státům ve státě brání, nikdy se je nepodařilo odstranit. Příčinou je především to, že přáním každého jednotlivce je stát se „vyvoleným“, který nemůţe být potřen žádnou silou světa. A protože se většina necítí dorostlá pro vlastní, individuální a ke svobodě vedoucí cestu, dávají přednost, jít cestou bez vlastní odpovědnosti a tím se vlastně nechávají ovládat.

 

Jedním z nejdůležitějších tajemství, které se má pochopit, pokud se chce porozumět mysteriu těchto lidí, je uvědomění, že tito členové věří, že na této planetě existuje pouze několik málo „skutečně zralých osobností“. A jsou o tom pevně přesvědčeni, že tito „vyvolení“ přirozeně patří výlučně k nim. Následující filosofie odráží opět klasické hledisko tajné společnosti: Je-li osobnost se silným intelektem konfrontována s problémem, jehož řešení vyžaduje schopnost rozsáhlých dovedností, zůstává netečná, aby zkusila v klidu řešit problém a mezitím sbírá o úloze fakta a hodnotí je. „Nezralý“ je naproti tomu již na počátku přetěžován těžkostmi zadaného úkolu.

 

Prvý, kterého bychom mohli označit jako kvalifikovaného, aby řešil mysterium svého vlastního osudu, musí během toho jednat v očích Illuminátů se zbytkem lidstva jako se zvířaty a také tak o nich hovořit. Jinými slovy „nezralí lidé“ tedy devadesát devět procent obyvatelstva Země jsou v očích Illuminátů srovnatelných se zvířaty, tak je s nimi také zacházeno. Musí být hnáni ve stádě a drženi v kleci (národy a státy), značkováni žhavým železem (laserové tetování = mark of the beast), vykořisťovaní jako pracovní síla a tříděni jako srny v lese. Jako jsou ovce závislé na ovčákovi, jsou lidé závislí na Illuminátech. Illumináti se cítí povoláni k tomu, aby podle svého ohraničeného myšlenkového schématu vedli lidstvo. Vybočí-li někdo ze stáda, musí být zahnán zpět, popřípadě eliminován. Tak jednoduché je schéma Illuminátů.

 

Člověk se schopným intelektem bude vyučován mystériím a bude zasvěcen do esoterických (vnitřních) duchovních mechanismů. Masa bude naproti tomu vyučována v exoterických (vnějších) interpretacích.

 

Jeden příklad. Vyvolený bude v pozadí zasvěcen do působení tajné vlády, do toho co se odehrává uvnitř v hloubce. Masy budou naopak vyučovány, že mají volit mezi kádry pravicových a levicových stran. Tedy exoterickému, vnějšímu, na povrchu se odehrávajícímu a do vnějšku situovanému obrazu světa. Jiným příkladem by zde mohlo být léčení nemoci. Skutečný esoterik v pravém smyslu toho slova nevidí nemoc jako takovou, ale jako signál, jako varování před disharmonickým myšlením, cítěním a duchovnem.

 

Tělo jako obraz duše ukazuje tuto disharmonii jako takzvanou nemoc, tedy disharmonii těla. Při takzvaném duchovním léčení ( bez pozemského terapeuta), tedy léčení příčiny, tedy lidského ducha, tedy esoterické, ve vnitru se odehrávající léčení, bude tuto disharmonii poznávat a léčit, což se projeví jako změna cítění, myšlení, a jednání člověka (tedy léčení bez terapeutů, léčitelů ducha, praktických léčitelů, klasických lékařů, neboť také pomoc od praktického léčitele nebo duchovního léčitele představuje exoterické, z vnějšku tedy pomocí jiné osoby konající se léčení. Také léčení pomocí krystalů, manter, barev, přikládání rukou spadá do oboru exoteriky.

 

Esoterika popisuje vnitřní procesy, změny z vnitřku ven. Zdůrazňuji to zde proto tak silně, protože málokteří lidé v tomto pojmu mají skutečně jasno, když jím kolem sebe velmi neomezeně mrskají. Těch několik, kteří se označují jako esoterikové nebo okultisté, jsou skutečně takoví. Většina pouze plave na této vlně, pobíhají kolem ve fialové nebo bílé, mají na krku krystaly a mumlají jakési mantry. Jsou na poloviční cestě zůstat zastrčeni ve formálním vnějším světě a tím by být přesně v protikladu k „esoterice“.

 

Tuctový člověk jde naproti tomu ke klasickému lékaři a nechá si předepsat tabletky, které omezí bolesti a které nelze popsat, ani jako léčení, ani jako poznávání příčiny. Tím je to tedy exoterické, čistě vnější konání, které se musí být dříve nebo později zhroutit. Přesto budou masy cíleně drženy v ignoranství a pomocí masových médií přesvědčovány o tom, že exoterický světový názor je ten jediný. „Každému se stane podle jeho víry“ nemohu více než to zde opět citovat.

Během toho co budou masy, závislé na pěti vnějších smyslech a Illumináty kontrolovaných masových médiích, učebnicích a vědě, ještě utvrzovány ve své falešné víře, pozoruje několik vyvolených a poznává v trhlině mezi těmito frontami symbolický společný růst velké abstraktní pravdy. Ten, který je Illumináty zasvěcen komunikuje přímo s bohy (mimozemšťany), kteří zase naopak zpětně komunikují s ním.

 

Masy obětují své ovce na oltáři a vidí naproti sobě kamenné a dřevěné tváře, které nemohou ani slyšet ani mluvit. Zasvěceným bude předáno vědění o skrytých tajemstvích a jsou „rozzářeni“ (budou naplnění věděním) a nám známí jako Illumináti, „ strážci tajemství odlivu a přílivu“. Tajemstvím Illuminátů a nejvyšších stupňů většiny jednotlivých loží je znalost komunikace s mimozemšťany (a také s Jahvem).

 

pokračování:

 

http://www.knihya.cz/20415/tajne-spolecnosti-a-jejich-moc-ve-20-stoleti-5cast