4.část: http://www.knihya.cz/21746/tajne-spolecnosti-a-jejich-moc-ve-20-stoleti-1dil-4-cast

Karel Marx – Odnož bavorských Iluminátů, která byla známa až do těchto časů jako „SVAZ SPRAVEDLIVÝCH“ (Leaque of the Just) a vznikla z nejúspěšnější revolucionářské tajné skupiny Francie „Společnosti čtyř ročních období“ získala s Židem Mosesem Mordechaiem Marxem Levi (alias Karl Marx) a jeho přítelem Fridrichem Engelsem, synem průmyslníka, dva nové členy, kteří pro ni napsali Komunistický manifest. Část manifestu vznikla přímo v jejich hlavách, větší část manifestu byla ideologie „Svazu spravedlivých“ a jiných francouzských tajných společností, které povstali revolucionářsky proti Francii.

225px-karl_marx_001Gary Allen k tomu uvádí: Ve skutečnosti byl komunistický manifest v běhu již mnohé roky předtím, než se jméno Karl Marx stalo tak široce známým , aby se mohlo použít pro autorství této revoluční knihy. Vše, co Marx ve skutečnosti vykonal, bylo, že principy modernizoval a kodifikoval ty samé revolucionářské plány, které byly sepsány před sedmdesáti roky zakladatelem bavorských iluminátů Adamem Weishauptem. („Die Insider“ str. 32)

„Boji proti kapitalismu“ nyní již nic nestálo v cestě. Marxovi se podařilo díky jeho intelektuálním schopnostem, image svazu k jistém stupni tak změnit, že se tento poté v roce 1847 přejmenoval na SVAZ KOMUNISTŮ“.  Zde se stalo velice zřejmým, jak vytvořili bavorští Ilumináti v Anglii a Americe na jedné straně „kapitalistický“ systém a na druhé straně to „antikapitalistické“ řečeno komunistické, aby podle Machiavelliho využili vzniklý konflikt, udrželi lidstvo ve stálém sváru a z toho vyplývajícím zmatku.

Plán na světovládu

Weishaupt zemřel roku 1830 ve stáří 82 let. V roce 1834 převzal vedení bavorských Iluminátů GIUSEPPE MAZZINI a držel tuto pozici až do své smrti v roce 1872.

Během doby, kdy vedl bavorské Ilumináty korespondoval Mazzini se satanistou Albertem Pikem, který byl „Suverénním velmistrem starého a přijatého skotského ritu svobodných zednářů“ jižní jurisdikce USA a pozdějším zakladatelem KU KLUX KLANu. Pike byl Mazzinim jmenován vedoucím operací bavorských Iluminátů v USA.  Jako TOP-Ilumináti  pracovali Pike a Mazzini společně. Pike převzal theosofické aspekty jejich operací a Mazzini politiku. Když se svobodozednářské lože Velké orientální lože dostali na základě Mazziniho revolučních aktivit v Evropě do bojkotu, prezentoval (Mazzini) Pikeovi geniální plán. V jednom dopise z 22. Ledna 1870 psal Mazzini Pikoeovi:

    „ Musíme všem spolkům dovolit, aby jako dříve dále pracovali se svými systémy, se svými centrálními organizacemi a  různým způsobem korespondence mezi vysokými stupni toho samého ritu, se současnými organizačními formami. My ale musíme dosáhnout super-ritu, který má zůstat neznámý, a do kterého budeme povolávat podle naší volby zednáře vysokých stupňů. S ohledem na naše spolubratry musíme tyto muže podrobit tomu nejpřísnějšímu utajení. Tímto nejvyšším ritem budeme řídit celé svobodné zednářství, bude to mezinárodní centrála, která bude tím mocnější, že její vedení bude neznámé. („Occult Theocracy“, Lady Queenborough, S 208,209 a  „Insider“ Garyho Allena.)  V tomto případě se má jednat o elitu z 33. stupně skotského ritu. Ideologii těchto stupňů najdete v příští kapitole.

    V dopise z 15.srpna 1871 ukazuje Pike vůdci Iluminátů Mazzinimu v hrubých rysech plán dobytí světa ve třech světových válkách a cestu ke zřízení „Nového světového pořádku“. Prvá světová válka měla být inscenována, aby se carské Rusko dostalo pod bezprostřední kontrolu bavorských Iluminátů. Rusko mělo být poté využito jako „ Buhmann“ , aby se široce podpořili cíle bavorských Iluminátů. Druhá světová válka měla být vyrobena manipulací s panujícími názorovými rozdíly mezi německými nacionalisty a politickými sionisty.  Tím mělo dojít k rozšíření ruské oblasti vlivu a založení státu Izrael v Palestině. Třetí světová válka měla podle plánu vyplynout jako výsledek názorových rozdílů, které Ilumináti vyvolali mezi sionisty a Araby. Bylo naplánováno celosvětové rozšíření konfliktu. Částí třetí světové války je rovněž vypustit na sebe nihilisty a ateisty, aby se vyprovokoval sociální převrat, který by dosáhl nikdy nevídané brutality a bestiality. Po zničení křesťanství a ateizmu by byla lidem naproti tomu nabídnuta pravá „ Luciferova doktrina“ a tak by se zabily dvě mouchy jednou ranou.

Odpovídající poznámka k současné situaci. Díky Rusku jako „ Buhmannu“ byly požadovány západními národy mezinárodní svazky, do kterých by ze svobodné vůle nevstoupili ( NATO, OSN). Právě tak umožnilo ruské impérium jako světový nepřítel vzkvétaní obchodu se zbraněmi, což opět pomohlo mezinárodním bankéřům. Na tomto místě je možno ještě poznamenat, že v pozadí druhé světové války mohl být docela jiný scénář, než jaký se vyučuje v historických knihách.

Na tomto místě se musí ještě o něco hlouběji pohlédnout na ALBERTA PIKEA a „Skotský ritus zednářů“.  „Oficiálně“ povstal svobodozednářský řád „skotského ritu v roce 1801 v USA se skupiny „toryovských“ přívrženců. Ti se zabývali již dříve nekřesťanskými popř. satanskými praktikami. Od roku asi 1840 stojí organizační struktura amerických svobodných zednářů pod přísným dohledem „skotského ritu. Skotský ritus dělí iniciační stupně až do 33 stupně. Především se rozděluje na jižní soudní moc v Arkansasu a severní v Bostonu. Skotský ritus jako prostředek strategie britské KORUNY“ ( bylo vysvětleno v předchozí kapitole) prováděl v polovině minulého století vytrvalou ofenzívu vraždami a rasistickým terorem proti USA a sousedním státům. Nejdůležitějšími událostmi toho bylo americké obsazení Mexika v mexické válce v letech 1846-8, vzpoura přívrženců  otroctví respektive občanská válka v letech 1861-5 a polní tažení, které vedl Ku klux Klan proti novému budování jižních států.

„Rytíři zlatého kruhu“ založení Georgem Bickleyem se zde objevili poprvé v Cincinnati pod vedením KILIANA van RENSSELAERSE. „Zlatý kruh“ měl zřídit nové otrokářské impérium s centrem na Kubě. Jejich cílem bylo pobít nenáviděné katolické hispánce, aby mohli být nahrazeni černými otroky, kteří měli rychle přijet z Afriky. To byla prvá „severoamerická dohoda o volném obchodu“. Pečeť „rytířů zlatého kruhu“ byla ta samá jako u „maltézských rytířů“ , tedy „maltézský kříž“.  „Rytíři zlatého kruhu“ nakonec zmizeli. Albert Pike založil v roce 1867 v Nashville „ Řád rytířů Ku klux klanu“ byl „velkým drakem“ a tedy vůdcem Ku klux klanu. ( řecky kyklos = der Kreis). A tak se zde opět objevili „rytíři zlatého kruhu“.  KKK použil rovněž maltézský kříž jako emblém a byl veden prominentními svobodnými zednáři. Pokud se sledují rasistické a lidmi opovrhující cíle KKK a člověk se podívá zpětně na “„vnitřní existenci“ jeho zakladatelů a členů, musí se skutečně ptát, zda se skutečně jedná o druh „Člověk“. Mezi jiným postupuje KKK násilnicky vpřed, aby uchvátil volební právo černých občanů a aby jim odepřel právo na držení zbraní, aby zničil školy, kde se vzdělávají černošské děti a životní podmínky černých dostal na úroveň, které by se rovnali otroctví. V roce 1843 byl židovskou obcí vytvořen nezávislý řád „B´NAI B´RITH“. B´nai B´rith“ židovská tajná lože, se počítá ke svobodozednářským ložím. B´nai B´rith znamená asi tolik jako „Synové svazu“ a povznáší požadavek na vládu židovstva. Ačkoliv se většina loží tohoto řádu nacházela na severu USA, podporovala B´nai B´rith otevřeně Konfederaci. Mnoho mluvčích řádu na Severu hlasovalo hlasitě pro otroctví a po občanské válce byly činní ve věci konfederace.

Odpovídající poznámka k dnešní situaci. S B´nai B´rith související „ ANZI-DEFAMATION LEAGUE“ (ADL) odstartovala nedávno  kampaň, aby očernila vedoucí černé politiky jako antisemitisty. Tím měly být zažehnuty rasové konflikty a měla být negativně ovlivněna positivní stanoviska židovských Američanů, která byla positivně naladěná pro černé. ADL, která je v otevřeném spojení se skotským ritem,  navenek vystupovala také proti  KKK, ale hlasitě bránila sochu Alberta Pika (zakladatele KKK), která ještě dnes stojí ve Washingtonu.

Zde bych chtěl ukázat výřez s projevu A. Pikea ze 4. července 1889 k nositelům 32. stupně „skotského ritu“.

My uctíváme boha, ale to je bůh, který je zbožňován bez pověr. Náboženství svobodných zednářů  by nás všechny zasvěcence vyšších řádů mělo dovést k čistotě Luciferova učení. Kdyby Lucifer nebyl bůh, byl by potom Adonaiem (Kristem), jehož činy svědčí o krutosti, nenávisti k lidem … a odpírání vědy, pomlouván? „Ano Lucifer je bůh a bohužel je bohem taky Adonai“ Neboť věčný zákon říká, že není světla bez stínu, krásy bez ošklivosti, bílé bez černého, neboť absolutno muže existovat pouze ve dvou bozích…. Proto je učení satanismu kacířstvím. A pravé čisté filosofické náboženství je víra v Lucifera, boha světla, který je postaven Adonai na roveň. Ale Lucifer, bůh světla a dobra bojuje za lidstvo proti Adonai, bohu temnoty a zla“

    Tento citát je konec konců k nahlédnutí v angličtině a francouzštině v Pikeových hlavních aktech v knihovně skotského ritu ve Washingtonu D.C.. Pike byl podle jeho vlastního výroku satanista a agent „britské koruny“ popř. „CITY“ . Pike propůjčil v roce 1867 prezidentu Spojených  států Anderewu Johnsonovi 4. až 32. stupeň skotského ritu. 39. den po uvedení prezidenta Theodora Roosevelta do úřadu, který byl také anglofilským rasistou a svobodným zednářem, byl postaven památník Alberta Pikea ve Washingtonu D.C. a tam stojí dodnes.

Odpovídající poznámka k dnešní situaci. Vidíme, že hierarchický pořádek nepovoluje nikomu jinému svobodnou vůli kromě „vůdce“ a „nejvyšších“. Aby dosáhla nejvyšších stupňů, musí příslušná osoba splnit úkoly, které jí byly přiděleny nejbližším vyšším stupňem.

Příklad: Ukáži čekateli na příští stupeň bílou knihu, ale řeknu mu, že je černá. Nyní se ho zeptám, jakou barvu kniha má. Řekne-li bílou, propadl, řekne-li, ale černou, je mu dovolen přístup k dalšímu vyššímu stupni a tím k mnoha novým úkolům, které by měl právě tak bez vůle následovat, jako tento předešlý. Bije do vás očí, že podle tohoto principu jsou vybudovány všechny hierarchie světa? Že všechny školské systémy, téměř všechna náboženství, včetně křesťanského, islámského, hinduistického, buddhistického, mormonů, svědků Jehových, scientologů….. jsou přesně tak vybudována? Vlastní názor popřípadě svobodný vývoj a samostatné myšlení není povoleno, pouze následování úkolů, které člověk dostal od „vyššího“.

 Zda je to, jako ve výše uvedeném příkladě u Pikeho, s luciferskou doktrínou pro 33. stupně nebo s dogmaty křesťanské a islámské církve vůči svým věřícím, v tom nečiní žádný rozdíl.

SOUČASNÍCI, KTEŘÍ SE VZDAJÍ „CELÉHO VĚDOMÍ “ SVÉ SVOBODNÉ VŮLE A SVÉ VLASTNÍ ODPOVĚDNOSTI, TO PŘENESOU NA JINOU OSOBU, ORGANIZACI NEBO JINÉHO VŮDCE, NEJSOU HODNI TOHO, ABY SE S NIMI JEDNALO LÉPE. NEBOŤ MI DNES SKUTEČNĚ, A SPECIÁLNĚ V NĚMECKU“, NEJSME NIKÝM  „NUCENI“ KE VSTUPU DO NĚJAKÉ ORGANIZACE NEBO CÍRKVE.

Jak tomu uvedl Anatol France: „I V PŘÍPADĚ, ŽE HLOUPOST VYSLOVÍ PĚT MILIONŮ LIDÍ, PŘESTO TO ZŮSTANE POUZE HLOUPOSTÍ!“

Odpovídající poznámka k dnešní situaci. Prezidenta USA Billa Clintona (bývalého guvernéra Arkansasu) se to týká též: Ve svém velkém článku o Ku Klux Klanu nás informuje „Nová solidarita o tom, že farář W.O.Vaught byl zednářem 32. stupně skotského ritu (tedy „mistrem královských tajemství“)“. On byl duševním učitelem a vlastním pěstounem Clintonovým a společně s ním i pracoval. Jako guvernér Arkansasu, státu ve kterém je pevně zakořeněný duševní odkaz Alberta Pikea, podporoval Clinton trest smrti, a mnohé nechal i vykonat. V praxi to znamená exekuci na chudých a černých. Jak nedávno sdělil Vaughův syn, byli v tom Clinton a Vaught zajedno, že jim jejich náboženské pochopení povolovalo zabíjení vězňů a nenarozených dětí (zvláště černých dětí). Clinton je právě tak členem „Council on Foreign Relations“ , „Trilaterální komise“, Bildbergerů (jejichž význam bude ještě objasněn) a po dobu života členem svobodozednářského řádu „ De Molay“ Jacques de Molay byl posledním velmistrem řádu templářů, který byl 18. 3. 1314 v Paříži upálen. Podle řádové literatury byl „ ŘÁD DE MOLAY“ řízen vysokými zednáři a skládal se mladíků ve věku 14 až 21 let, kteří byli vychováváni podle sedmi ctností: lásce k rodičům, ctnosti, zdvořilosti,kamarádství, čistotě (myšlenek, slov,a činů), věrnosti a lásce k vlasti. Jak dalece to odpovídá realitě je ponecháno vlastní úvaze.

Zdroj: http://orgofoto.webnode.cz/products/tajne-spolecnosti-5/

Marx: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx