KnihyA

Přeji vám, abyste v životě našli Světlo a Pravdu... j.b. WWG1WGA - Q Děkujeme za vaši podporu: 2301348253/2010

Tajné společnosti a jejich moc ve 20. století 1.díl 5. část

4.část: http://www.knihya.cz/21746/tajne-spolecnosti-a-jejich-moc-ve-20-stoleti-1dil-4-cast

Karel Marx – Odnož bavorských Iluminátů, která byla známa až do těchto časů jako „SVAZ SPRAVEDLIVÝCH“ (Leaque of the Just) a vznikla z nejúspěšnější revolucionářské tajné skupiny Francie „Společnosti čtyř ročních období“ získala s Židem Mosesem Mordechaiem Marxem Levi (alias Karl Marx) a jeho přítelem Fridrichem Engelsem, synem průmyslníka, dva nové členy, kteří pro ni napsali Komunistický manifest. Část manifestu vznikla přímo v jejich hlavách, větší část manifestu byla ideologie „Svazu spravedlivých“ a jiných francouzských tajných společností, které povstali revolucionářsky proti Francii.

225px-karl_marx_001Gary Allen k tomu uvádí: Ve skutečnosti byl komunistický manifest v běhu již mnohé roky předtím, než se jméno Karl Marx stalo tak široce známým , aby se mohlo použít pro autorství této revoluční knihy. Vše, co Marx ve skutečnosti vykonal, bylo, že principy modernizoval a kodifikoval ty samé revolucionářské plány, které byly sepsány před sedmdesáti roky zakladatelem bavorských iluminátů Adamem Weishauptem. („Die Insider“ str. 32)

„Boji proti kapitalismu“ nyní již nic nestálo v cestě. Marxovi se podařilo díky jeho intelektuálním schopnostem, image svazu k jistém stupni tak změnit, že se tento poté v roce 1847 přejmenoval na SVAZ KOMUNISTŮ“.  Zde se stalo velice zřejmým, jak vytvořili bavorští Ilumináti v Anglii a Americe na jedné straně „kapitalistický“ systém a na druhé straně to „antikapitalistické“ řečeno komunistické, aby podle Machiavelliho využili vzniklý konflikt, udrželi lidstvo ve stálém sváru a z toho vyplývajícím zmatku.

Plán na světovládu

Weishaupt zemřel roku 1830 ve stáří 82 let. V roce 1834 převzal vedení bavorských Iluminátů GIUSEPPE MAZZINI a držel tuto pozici až do své smrti v roce 1872.

Během doby, kdy vedl bavorské Ilumináty korespondoval Mazzini se satanistou Albertem Pikem, který byl „Suverénním velmistrem starého a přijatého skotského ritu svobodných zednářů“ jižní jurisdikce USA a pozdějším zakladatelem KU KLUX KLANu. Pike byl Mazzinim jmenován vedoucím operací bavorských Iluminátů v USA.  Jako TOP-Ilumináti  pracovali Pike a Mazzini společně. Pike převzal theosofické aspekty jejich operací a Mazzini politiku. Když se svobodozednářské lože Velké orientální lože dostali na základě Mazziniho revolučních aktivit v Evropě do bojkotu, prezentoval (Mazzini) Pikeovi geniální plán. V jednom dopise z 22. Ledna 1870 psal Mazzini Pikoeovi:

    „ Musíme všem spolkům dovolit, aby jako dříve dále pracovali se svými systémy, se svými centrálními organizacemi a  různým způsobem korespondence mezi vysokými stupni toho samého ritu, se současnými organizačními formami. My ale musíme dosáhnout super-ritu, který má zůstat neznámý, a do kterého budeme povolávat podle naší volby zednáře vysokých stupňů. S ohledem na naše spolubratry musíme tyto muže podrobit tomu nejpřísnějšímu utajení. Tímto nejvyšším ritem budeme řídit celé svobodné zednářství, bude to mezinárodní centrála, která bude tím mocnější, že její vedení bude neznámé. („Occult Theocracy“, Lady Queenborough, S 208,209 a  „Insider“ Garyho Allena.)  V tomto případě se má jednat o elitu z 33. stupně skotského ritu. Ideologii těchto stupňů najdete v příští kapitole.

    V dopise z 15.srpna 1871 ukazuje Pike vůdci Iluminátů Mazzinimu v hrubých rysech plán dobytí světa ve třech světových válkách a cestu ke zřízení „Nového světového pořádku“. Prvá světová válka měla být inscenována, aby se carské Rusko dostalo pod bezprostřední kontrolu bavorských Iluminátů. Rusko mělo být poté využito jako „ Buhmann“ , aby se široce podpořili cíle bavorských Iluminátů. Druhá světová válka měla být vyrobena manipulací s panujícími názorovými rozdíly mezi německými nacionalisty a politickými sionisty.  Tím mělo dojít k rozšíření ruské oblasti vlivu a založení státu Izrael v Palestině. Třetí světová válka měla podle plánu vyplynout jako výsledek názorových rozdílů, které Ilumináti vyvolali mezi sionisty a Araby. Bylo naplánováno celosvětové rozšíření konfliktu. Částí třetí světové války je rovněž vypustit na sebe nihilisty a ateisty, aby se vyprovokoval sociální převrat, který by dosáhl nikdy nevídané brutality a bestiality. Po zničení křesťanství a ateizmu by byla lidem naproti tomu nabídnuta pravá „ Luciferova doktrina“ a tak by se zabily dvě mouchy jednou ranou.

Odpovídající poznámka k současné situaci. Díky Rusku jako „ Buhmannu“ byly požadovány západními národy mezinárodní svazky, do kterých by ze svobodné vůle nevstoupili ( NATO, OSN). Právě tak umožnilo ruské impérium jako světový nepřítel vzkvétaní obchodu se zbraněmi, což opět pomohlo mezinárodním bankéřům. Na tomto místě je možno ještě poznamenat, že v pozadí druhé světové války mohl být docela jiný scénář, než jaký se vyučuje v historických knihách.

Na tomto místě se musí ještě o něco hlouběji pohlédnout na ALBERTA PIKEA a „Skotský ritus zednářů“.  „Oficiálně“ povstal svobodozednářský řád „skotského ritu v roce 1801 v USA se skupiny „toryovských“ přívrženců. Ti se zabývali již dříve nekřesťanskými popř. satanskými praktikami. Od roku asi 1840 stojí organizační struktura amerických svobodných zednářů pod přísným dohledem „skotského ritu. Skotský ritus dělí iniciační stupně až do 33 stupně. Především se rozděluje na jižní soudní moc v Arkansasu a severní v Bostonu. Skotský ritus jako prostředek strategie britské KORUNY“ ( bylo vysvětleno v předchozí kapitole) prováděl v polovině minulého století vytrvalou ofenzívu vraždami a rasistickým terorem proti USA a sousedním státům. Nejdůležitějšími událostmi toho bylo americké obsazení Mexika v mexické válce v letech 1846-8, vzpoura přívrženců  otroctví respektive občanská válka v letech 1861-5 a polní tažení, které vedl Ku klux Klan proti novému budování jižních států.

„Rytíři zlatého kruhu“ založení Georgem Bickleyem se zde objevili poprvé v Cincinnati pod vedením KILIANA van RENSSELAERSE. „Zlatý kruh“ měl zřídit nové otrokářské impérium s centrem na Kubě. Jejich cílem bylo pobít nenáviděné katolické hispánce, aby mohli být nahrazeni černými otroky, kteří měli rychle přijet z Afriky. To byla prvá „severoamerická dohoda o volném obchodu“. Pečeť „rytířů zlatého kruhu“ byla ta samá jako u „maltézských rytířů“ , tedy „maltézský kříž“.  „Rytíři zlatého kruhu“ nakonec zmizeli. Albert Pike založil v roce 1867 v Nashville „ Řád rytířů Ku klux klanu“ byl „velkým drakem“ a tedy vůdcem Ku klux klanu. ( řecky kyklos = der Kreis). A tak se zde opět objevili „rytíři zlatého kruhu“.  KKK použil rovněž maltézský kříž jako emblém a byl veden prominentními svobodnými zednáři. Pokud se sledují rasistické a lidmi opovrhující cíle KKK a člověk se podívá zpětně na “„vnitřní existenci“ jeho zakladatelů a členů, musí se skutečně ptát, zda se skutečně jedná o druh „Člověk“. Mezi jiným postupuje KKK násilnicky vpřed, aby uchvátil volební právo černých občanů a aby jim odepřel právo na držení zbraní, aby zničil školy, kde se vzdělávají černošské děti a životní podmínky černých dostal na úroveň, které by se rovnali otroctví. V roce 1843 byl židovskou obcí vytvořen nezávislý řád „B´NAI B´RITH“. B´nai B´rith“ židovská tajná lože, se počítá ke svobodozednářským ložím. B´nai B´rith znamená asi tolik jako „Synové svazu“ a povznáší požadavek na vládu židovstva. Ačkoliv se většina loží tohoto řádu nacházela na severu USA, podporovala B´nai B´rith otevřeně Konfederaci. Mnoho mluvčích řádu na Severu hlasovalo hlasitě pro otroctví a po občanské válce byly činní ve věci konfederace.

Odpovídající poznámka k dnešní situaci. S B´nai B´rith související „ ANZI-DEFAMATION LEAGUE“ (ADL) odstartovala nedávno  kampaň, aby očernila vedoucí černé politiky jako antisemitisty. Tím měly být zažehnuty rasové konflikty a měla být negativně ovlivněna positivní stanoviska židovských Američanů, která byla positivně naladěná pro černé. ADL, která je v otevřeném spojení se skotským ritem,  navenek vystupovala také proti  KKK, ale hlasitě bránila sochu Alberta Pika (zakladatele KKK), která ještě dnes stojí ve Washingtonu.

Zde bych chtěl ukázat výřez s projevu A. Pikea ze 4. července 1889 k nositelům 32. stupně „skotského ritu“.

My uctíváme boha, ale to je bůh, který je zbožňován bez pověr. Náboženství svobodných zednářů  by nás všechny zasvěcence vyšších řádů mělo dovést k čistotě Luciferova učení. Kdyby Lucifer nebyl bůh, byl by potom Adonaiem (Kristem), jehož činy svědčí o krutosti, nenávisti k lidem … a odpírání vědy, pomlouván? „Ano Lucifer je bůh a bohužel je bohem taky Adonai“ Neboť věčný zákon říká, že není světla bez stínu, krásy bez ošklivosti, bílé bez černého, neboť absolutno muže existovat pouze ve dvou bozích…. Proto je učení satanismu kacířstvím. A pravé čisté filosofické náboženství je víra v Lucifera, boha světla, který je postaven Adonai na roveň. Ale Lucifer, bůh světla a dobra bojuje za lidstvo proti Adonai, bohu temnoty a zla“

    Tento citát je konec konců k nahlédnutí v angličtině a francouzštině v Pikeových hlavních aktech v knihovně skotského ritu ve Washingtonu D.C.. Pike byl podle jeho vlastního výroku satanista a agent „britské koruny“ popř. „CITY“ . Pike propůjčil v roce 1867 prezidentu Spojených  států Anderewu Johnsonovi 4. až 32. stupeň skotského ritu. 39. den po uvedení prezidenta Theodora Roosevelta do úřadu, který byl také anglofilským rasistou a svobodným zednářem, byl postaven památník Alberta Pikea ve Washingtonu D.C. a tam stojí dodnes.

Odpovídající poznámka k dnešní situaci. Vidíme, že hierarchický pořádek nepovoluje nikomu jinému svobodnou vůli kromě „vůdce“ a „nejvyšších“. Aby dosáhla nejvyšších stupňů, musí příslušná osoba splnit úkoly, které jí byly přiděleny nejbližším vyšším stupňem.

Příklad: Ukáži čekateli na příští stupeň bílou knihu, ale řeknu mu, že je černá. Nyní se ho zeptám, jakou barvu kniha má. Řekne-li bílou, propadl, řekne-li, ale černou, je mu dovolen přístup k dalšímu vyššímu stupni a tím k mnoha novým úkolům, které by měl právě tak bez vůle následovat, jako tento předešlý. Bije do vás očí, že podle tohoto principu jsou vybudovány všechny hierarchie světa? Že všechny školské systémy, téměř všechna náboženství, včetně křesťanského, islámského, hinduistického, buddhistického, mormonů, svědků Jehových, scientologů….. jsou přesně tak vybudována? Vlastní názor popřípadě svobodný vývoj a samostatné myšlení není povoleno, pouze následování úkolů, které člověk dostal od „vyššího“.

 Zda je to, jako ve výše uvedeném příkladě u Pikeho, s luciferskou doktrínou pro 33. stupně nebo s dogmaty křesťanské a islámské církve vůči svým věřícím, v tom nečiní žádný rozdíl.

SOUČASNÍCI, KTEŘÍ SE VZDAJÍ „CELÉHO VĚDOMÍ “ SVÉ SVOBODNÉ VŮLE A SVÉ VLASTNÍ ODPOVĚDNOSTI, TO PŘENESOU NA JINOU OSOBU, ORGANIZACI NEBO JINÉHO VŮDCE, NEJSOU HODNI TOHO, ABY SE S NIMI JEDNALO LÉPE. NEBOŤ MI DNES SKUTEČNĚ, A SPECIÁLNĚ V NĚMECKU“, NEJSME NIKÝM  „NUCENI“ KE VSTUPU DO NĚJAKÉ ORGANIZACE NEBO CÍRKVE.

Jak tomu uvedl Anatol France: „I V PŘÍPADĚ, ŽE HLOUPOST VYSLOVÍ PĚT MILIONŮ LIDÍ, PŘESTO TO ZŮSTANE POUZE HLOUPOSTÍ!“

Odpovídající poznámka k dnešní situaci. Prezidenta USA Billa Clintona (bývalého guvernéra Arkansasu) se to týká též: Ve svém velkém článku o Ku Klux Klanu nás informuje „Nová solidarita o tom, že farář W.O.Vaught byl zednářem 32. stupně skotského ritu (tedy „mistrem královských tajemství“)“. On byl duševním učitelem a vlastním pěstounem Clintonovým a společně s ním i pracoval. Jako guvernér Arkansasu, státu ve kterém je pevně zakořeněný duševní odkaz Alberta Pikea, podporoval Clinton trest smrti, a mnohé nechal i vykonat. V praxi to znamená exekuci na chudých a černých. Jak nedávno sdělil Vaughův syn, byli v tom Clinton a Vaught zajedno, že jim jejich náboženské pochopení povolovalo zabíjení vězňů a nenarozených dětí (zvláště černých dětí). Clinton je právě tak členem „Council on Foreign Relations“ , „Trilaterální komise“, Bildbergerů (jejichž význam bude ještě objasněn) a po dobu života členem svobodozednářského řádu „ De Molay“ Jacques de Molay byl posledním velmistrem řádu templářů, který byl 18. 3. 1314 v Paříži upálen. Podle řádové literatury byl „ ŘÁD DE MOLAY“ řízen vysokými zednáři a skládal se mladíků ve věku 14 až 21 let, kteří byli vychováváni podle sedmi ctností: lásce k rodičům, ctnosti, zdvořilosti,kamarádství, čistotě (myšlenek, slov,a činů), věrnosti a lásce k vlasti. Jak dalece to odpovídá realitě je ponecháno vlastní úvaze.

Zdroj: http://orgofoto.webnode.cz/products/tajne-spolecnosti-5/

Marx: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx

25 Comments

 1. BobbyScemi

  12.7.2021 at 21:45

  my friends from work and I have been searching for. The type of details here on the network is excellent and needed and is going to help my family and friends in our studies twice a week or more. It shows that the site has a large amount of info concerning subjects on the site and other subjects and info like wise show it. I’m not typically on the web during the night although when I get a chance im usually scouring for this type of factual information and stuff similarly related to it. When anyone gets a chance, check out at my site. golf club vibration dampener

 2. BobbyScemi

  10.7.2021 at 15:47

  Hello, nice site I have a swim spa business and a copy editing terms band. we provide acedemic editing services. our staff can edit any type of document for university students. Our proofreaders carefully read through your term paper and other documents, searching for and removing all problems that ruin clarity of the quality of your labor. Our object is simply to help you edit your document, and to assist you with talented editors in an easy and cost effective way. The group at Ivy League Editors are a proof reading utility instituted, and to give you experienced and intelligent editors at a low cost. After years of being students, editors, and writers, we sincerely believe that gifted academics deserve the best quality of editing. All of our staff are graduates of elite Ivy League univeristies and are well-read in disciplines including English, political science, philosophy, sociology, history and law. All of our editors attended or attend an Ivy League or Ivy League-equivalent college and have vast experience editing papers in various disciplines and genres. Check out my company site Sunset Spas in Sun City Arizona

 3. BobbyScemi

  12.6.2021 at 2:33

  my wife and I have been looking about. The niche of up to date info on this blog is beneficial and appreciated and will help my wife and I in our studies a bunch. It is obvious this network acquired a significant amount of expertise concerning the things I am interested in and other pages and types of info really show it. I’m not usually on the internet during the week although when I have a drink i’m more often than not looking for this kind of knowledge and stuff similarly concerning it. When someone gets a chance, take a look at my website: https://www.pcropsis.com/pcropsisblog/pcropsistm-reagent-rvd-mediates-direct-pcr-for-less-than-170-reaction – direct PCR produced by RVD Enhancer which is coupled to nucleic acids experimentation and presentation.

 4. BobbyScemi

  9.6.2021 at 7:25

  my cohorts have been dreaming for. The type of details here on the web site is beneficial and needed and will help my friends at work in our studies twice a week. It seems like the site has a large amount of specifics about this and the other hyper links and types of info also show it. I’m usually not on the web all day long although when I get a break I am always looking for this sort of knowledge and things similarly related to it. When anyone gets a chance, check out at my website. https://www.pcropsis.com/pcropsispress.html – direct qPCR from Reagent RVD-E and is analogous to Covid testing probing and coverage.

 5. BobbyScemi

  25.5.2021 at 19:31

  my cohorts have been hoping about lately. The up to date info on this website is superb and appreciated and is going to help my family and friends in our studies quite a bit. It appears as if the site gained a large amount of info regarding this and the other hyper links and info definitely show it. I am not browsing websites during the week although when I drinking a beer I am always perusing for this kind of factual information or others closely related to it. When you get a chance, check out at my website. https://www.pcropsis.com/products.html – direct PCR produced by RVD Enhancer which is analogous with diagnostics fact finding and study.

 6. BobbyScemi

  5.5.2021 at 12:56

  my cohorts have been dreaming about lately. The information here on the website is beneficial and appreciated and will assist my friends and I in our studies a lot. It seems like everyone has a lot of specifics about this and other subjects and types of info like wise show it. I’m usually not on the internet during the night although when I get an opportunity i’m usually researching for this type of knowledge and things closely concerning it. If someone gets a chance, take a look at my site. https://www.pcropsis.com/pcropsisstudies.html – RNA extraction kits produced by Reagent SRVD and is analogous with viral detection probing and consideration.

 7. BobbyScemi

  4.5.2021 at 17:48

  my wife and I have been dreaming about lately. The niche of knowledge on the forum is excellent and helpful and is going to assist My wife and her kids in our studies several times a week. It seems like this team acquired a significant amount of specifics about the stuff I am interested in and other pages and types of info really show it. I’m usually not on the internet when I am busy but when I get an opportunity I am usually looking for this type of knowledge and others similarly having to do with it. When someone gets a chance, check out at my site: https://www.pcropsis.com/store/p8/PCRopsis_Concentrator.html – DNA isolation kits from RVD Enhancer and is allied to bacterial detection groundwork and curing.

 8. BobbyScemi

  4.5.2021 at 10:38

  friends at work have been searching about lately. The niche of details on the blog is one of a kind and appreciated and will help me in our studies quite a bit. It seems like this team acquired a significant amount of expertise concerning the stuff I am interested in and other pages and types of info like wise show it. I’m usually not on the internet most of the time but when I get an opportunity I am usually perusing for this type of knowledge or others closely concerning it. When someone gets a chance, take a look at my website: https://www.pcropsis.com/uploads/1/0/1/7/101767230/rvde_f_a_q_v2.pdf – DNA isolation kit produced by Reagent Buccal which is allied with SARS-CoV-2 fact finding and cures.

 9. This procedure is an outpatient procedure and the patient goes home after the procedure, unless there are other complications and need for extended stay.

  Mephamesone

  Functions by relaxing blood vessels so bloodstream can flow more easily.

  A small child can pull with them and overturn a hot consume or plate of food.

  buy ventolin australia

  How long does it take Cymbalta to kick in after going through a Cymbalta withdrawal and starting again?

  http://prospectconcernsltd.com/dcyberbayd818085c9ad6f/u_c-kds-1747205c/

  fktrpr94f
  Over the counter combination allergy medications include Allegra D, Caritan D, Zyrtec D, Benadryl Allergy and Sinus and Tylenol Allergy and Sinus.

 10. This cocktail is a summer drink, and is intended for women, but it must be acknowledged that it is also drunk by men in all parts of the year. discount sildenafil citrate All insurance policies and group benefit plans contain exclusions and limitations.

 11. We are a steroid store that is very serious about it. Buying preparations wholesale directly from the manufacturer, worldwide delivering. Company professionals give customers so low prices because these products are not subject to the mark-UPS of intermediaries. https://steroid-pharm.com/nandrolone-decanoate.html

 12. Online sports betting ,Online casino slots news at Jackpot Bet Online. All Word favorite Sportsbook, Racebook, and online Casino slots. Jackpot Bet Online – We have got your casino games, Bonuses, fast payouts, sports betting odds online. NFL Football betting, horse race wagering, online casino slots bets and more.

  Top Online casino Review

  Redbet Casino
  AHTI Casino
  Online Casino King
  Playojo Casino
  LunaCasino
  Casino RedKings
  EUcasino
  FortuneJack Casino
  Diamond Reels Casino
  Prospect Hall Casino
  Foxy Casino
  Betway casino

 13. У нас Вы можете заказать манипулятор Томск по отличным ценам: 5, 8 и 10 тонн. Быстрая подача машины, грузоперевозки, аренда спецтехники Томск, отличное состояние техники. Наше основное направление – грузоперевозки и аренда спецтехники. Подробнее на нашем сайте: https://perevoz.tomsk.ru/

 14. Echte Pässe kaufen | Führerschein (( http://www.expressdokumente24hrs.de/ )) Personalausweis| Falschgeld (Whatsapp: …+447459164411)

  Registrierter EU-Führerschein Pässe und IDs WhatsApp: +447459164411 …………Whatsapp …………….. https://wa.me/4917694959930
  Ich biete deutsch, österreichisch, polnisch, finnisch, dänisch, slowakisch, französisch, britisch, usa, kanada einen Führerschein mit Führerscheinprüfunterlagen an, aus denen hervorgeht, dass der Führerschein im System registriert ist und mein Kunde keine Probleme mit der Polizeikontrolle hat. Bieten Sie auch verschiedene Führerscheinklassen an. Ich habe auch ein Erste-Hilfe-Zertifikat und sofortige Testdokumente. Bezüglich Aufenthaltsgenehmigungen und Personalausweis arbeite ich mit meinem Partner in der Einwanderungsbehörde zusammen, der einen gültigen deutschen Personalausweis und eine Aufenthaltsgenehmigung in der EU ausstellt. Weitere Informationen erhalten Sie von mir per E-Mail: info@expressdokumente24hrs.de

  Whatsapp …………….. https://wa.me/4917694959930

  WhatsApp: ……………. +447459164411

  E-Mail: ………………. info@expressdokumente24hrs.de

  Website …………… http://www.expressdokumente24hrs.de/

  Website …………… http://www.expressdokumente24hrs.de/fuhrerschein/

  Website …………… http://www.expressdokumente24hrs.de/ausweis/

  Website …………… http://www.expressdokumente24hrs.de/reisepass/

  Website …………… http://www.expressdokumente24hrs.de/zertifikate/

  website …………… http://www.expressdokumente24hrs.de/falschgeld/

  Kaufen Sie echte und gefälschte Führerscheine online
  Kaufen Sie echte und gefälschte Führerscheine
  Führerschein online kaufen
  Kaufen Sie echtes und gefälschtes Visum online
  Staatsbürgerschaft online kaufen / erhalten
  Dokumente online kaufen
  Kaufen Sie echten und gefälschten Pass online
  Kaufen Sie echte und gefälschte Führerscheine online
  Kaufen Sie echtes und gefälschtes Visum online
  Kaufen Sie einen echten Ausweis online
  Kaufen Sie echtes Visum online

  Kaufen Sie einen echten und gefälschten Pass
  Kaufen Sie einen echten und falschen Führerschein
  Kaufen Sie echte und gefälschte Ausweise
  Kaufen Sie echte und falsche Staatsbürgerschaft
  Kaufen Sie echte und falsche Staatsbürgerschaft
  Kaufen Sie echte und gefälschte Dokumente
  Kaufen Sie gefälschte Führerscheine online.

  echter registrierter Reisepass
  Kaufen Sie ein echtes registriertes Abzeichen
  Kaufen Sie einen echten registrierten Führerschein
  echte eingetragene Staatsbürgerschaft
  echte registrierte Dokumente
  Kaufen Sie online einen gefälschten Führerschein

  Whatsapp ……………..https://wa.me/4917694959930

  WhatsApp: ……………. +447459164411

  E-Mail: ………………. info@expressdokumente24hrs.de

  Website …………… http://www.expressdokumente24hrs.de/

  Website …………… http://www.expressdokumente24hrs.de/fuhrerschein/

  Website …………… http://www.expressdokumente24hrs.de/ausweis/

  Website …………… http://www.expressdokumente24hrs.de/reisepass/

  Website …………… http://www.expressdokumente24hrs.de/zertifikate/

  website …………… http://www.expressdokumente24hrs.de/falschgeld/

  Holen Sie sich einen echten oder gefälschten Pass online
  Holen Sie sich einen echten und gefälschten Pass online
  Kaufen Sie online einen echten und gefälschten Pass

  echte und gefälschte Pässe zum Verkauf
  echter und gefälschter Führerschein zum Verkauf
  echte und gefälschte Zertifikate zum Verkauf
  echte und gefälschte ID-Karte zum Verkauf

  Kaufen Sie gefälschte Euro online
  Kaufen Sie gefälschte Dollar online
  Kaufen Sie gefälschte Britische Pfund online

  Kaufen Sie Real Passport online
  Kaufen Sie einen gefälschten Pass online
  Kaufen Sie echte Abzeichen online
  Kaufen Sie gefälschte Abzeichen online
  Kaufen Sie einen echten Führerschein
  Kaufen Sie einen gefälschten Führerschein
  Andere Dokumente kaufen

  Whatsapp …………….. https://wa.me/4917694959930

  WhatsApp: ……………. +447459164411

  E-Mail: ………………. info@expressdokumente24hrs.de

  Website …………… http://www.expressdokumente24hrs.de/

  Website …………… http://www.expressdokumente24hrs.de/fuhrerschein/

  Website …………… http://www.expressdokumente24hrs.de/ausweis/

  Website …………… http://www.expressdokumente24hrs.de/reisepass/

  Website …………… http://www.expressdokumente24hrs.de/zertifikate/

  website …………… http://www.expressdokumente24hrs.de/falschgeld/

 15. RobertVem

  21.1.2020 at 14:55

  Free Software and Cheats]

  SONY Vegas Pro Crack + Rus – КРЯК Sony Vegas Pro]
  HitESJC2bDA

  Free faucet collector]
  PvYhGHy9Xno

  Crack!!! Free faucet collector bot for all faucets – Крякнутый!!! Бесплатный ботов для всех кранов

 16. Get independent tik tok followers, tik tok fans unoccupied, Tik Tok fans and likes 2020. Bigger gennies efficient of conducting ACs are somewhat chunky, louder, and much more costly than a 2000-watt inverter generator that is popular amongst RVers. If the declaration is YES, you leave likely insist a more capable generator or 2 unperturbed generators. And like YouTube, Tik Tok is a interactive world of videos that allows you connect to friends and admirers by way of enjoys, remarks, as well as duets.
  The camera choice unlatch up. You can realize this benchmark and be paid 10000 Tik Tok lovers at no expenditure before using seeking our at liberty suffering package. In any way the merest solitary importance of the 100-watt agile generator power place is the points that it’s a enlarge AC output of 110V using a uncircumscribed input that is correct to place connected to multiple countries such as USA, UK, China, Europe, and South Africa.
  Share Your TikTok Profile on Popular Media Marketing – For those who have a comparatively stocky following on another popular networking marketing stage, then you need to help from that. Commenting on favorite videos may also promote you to yield freely TikTok followers. Offer your videos the publishing they be entitled to, leg up your profile and solemnize the views sail in. 500 Followers. One of the opening things you shortage to bear in mind in the consequence of buying a solar-powered generator is related to the upsurge faultless sine wave inverter score.
  In a livestream, followers on TikTok can send a destroyed essential”presents” that they could toe-hold during individual quantities of”coins” (coins can be bought through users in packs starting at 100 on $0.99). So, with all the mainly to bear in mind, Facebook Top Fans Generator is through all means a definitely penetrating app to grasp about if you are a reiterative Facebook alcohol who likes these sorts of posts.
  Working with TikTok directly has helped Rinab up her new zealand and bag sponsorships with brands such as Bumble, Hollister, and Universal. You may power the fans using the 12V socket on your Honda generator. While TikTok flourishes with the terse, offhanded, and internet distraction of the life-span that brings in with it, it is conditions again pretty prevailing recordingsâ$”that the applicability is similarly starting to bring into the world its awfully own app of natural stars.

  HERE >> https://is.gd/KQympe

 17. Химия для мойки бортов катеров и яхт Купить в Саратове, подробнее на

  wc.matrixplus.ru

 18. The Best free online YouTube to mp3

  Support all web browsers to Download YouTube to MP3 & MP4
  MP3 is mainly for audio files, whereas MP4 is for multiple digital files. If you want to listen to music only, a tool that converts YouTube to MP3 is your choice. If you have enough space on your devices, you can download YouTube videos in MP4 format so that you can enjoy both music and videos. No matter which one you need, this tool is a good choice. You can download videos here and convert YouTube to MP3 to only enjoy the audio. This free online solution to YouTube download can assist you to download YouTube to MP3 and MP4. How to download from YouTube? Just give this tool a try.

 19. anal sexe hard sexe virtuel francais restaurant porno video sexe cuir baise sur
  un chantier porno caliente esperanza gomez porno
  mere grosse salope baise entre amis amateur chasse a la salope site de
  rencontre sans payer plan cul nord videos porno casting film porno lingerie
  elle baise dans la rue baise en 3d site de
  rencontre blanc black salope debutante amour et le sexe partouze avec des francaises maman baise dans les
  bois salope excitee naine et salope site de rencontre 29
  rubis porno porno avion site de rencontre bas rhin red porno partouze bcbg sexe amateur tag pute suce
  une bite video porno femme ronde rencontre libertine a paris gal gadot porno video sexe teen amateur pute a gros cul rencontre femme
  la rochelle porno fontaine baise moi frere nonne salope video de sexe
  lesbienne video porno tube video sexe beurette gratuit 1er message sur site de rencontre
  video mature porno video brune levrette femme toute nue porno mystic
  site de rencontre sexe recherche gros plan sexe femme rencontre
  senior gratuit

 20. влагалище Этот фактор наблюдается у детей в период пубертации : uvelichenie-chlena https://big-penis.com.ru/24.html – Проект – П Проект по  увеличению пениса – П

  Приветствую (вас);

 21. I forbid you to like it – Johnny Marr.
  About Blog Pink Floyd were an English rock band formed in London.
  Andreyev was applied to establishment of national orchestras of other peoples of the USSR and Russia.
  http://gukswordcasternador.info/vinyl-rip/gleich-and-gleich-elisabeth-schwarzkopf-gerald-moore-goethe-lieder.php At times the crowd was louder than the band, which is quite a feat considering how loud Grand Funk Railroad is on stage.
  Many experts describe the rock art of this area as the finest in the world.
  You Send Me is the musical equivalent of a meringue; it s sweet, light and airy.

 22. Enjoy daily galleries
  http://pornvidiosfree.danexxx.com/?jayde

  porn act porn with paris hilton porn pikchers worn out pussy porn videos flash porn fast

Napsat komentář

© 2021 KnihyA