Abych vnesl trochu světla do tajemstvím opředené “Třetí říše” a role Adolfa Hitlera, musím zde začít trochu z daleka. Jako Němci jsme všude na světě, a zvláště po posledních útocích na ubytovny žadatelů o azyl, stále popř. ještě srovnáváni s Třetí říší. Přesto však sotva někdo zná skutečné tehdejší pohnutky.

illuminati

Člověk sice všude slyší o “arijské rasové nauce” a “židech v plynových komorách”, přece ale ani procento lidí neví, kde mají tyto skutečnosti svůj původ. V učebnicích pro německé děti se vypráví něco o zlém Adolfu Hitlerovi, který zdánlivě, podpořen cílenou propagandou a davovou hypnózou, zavinil sám tyto události. Není zde ale nic o tom, od koho převzal svoji ideologii, kdo ho dosadil do jeho pozice a především kdo ho financoval. Knihy, které by to bývaly mohly odhalit, byly spojenci zcela vědomě odstraněny nebo zakázány a to mimo jiné přispívá k tomu, že je naše historie dodnes zahalena temným, mystickým závojem. Proto pokládám za více než nutné vnést trochu světla do této temnoty. I když se teze těchto lidí mohou mnohým zdát příšerné. Zde najdete v každém případě ten “pravý materiál”, o kterém můžete poté diskutovat.

Mezi léty 1880 a 1890 se setkaly mnohé osobnosti, mezi nimi některé z nejlepších hlav Anglie, a založily “UZAVŘENÝ ŘÁD ZLATÉHO ÚSVITU” (The Hermetic Order of the Golden Dawn). Členové “Zlatého úsvitu” se rekrutovali v prvé řadě z lóže anglického SVOBODNÉHO ZEDNÁŘSTVA a ze SPOLEČNOSTI ROSENKRUCIÁNŮ. “Zlatý úsvit” byl do jisté míry špička tehdejších esoterických svobodných zednářů (relativně pozitivní) v Anglii  a jejich nejvnitřnější a nejtajnější  kruh.

Členy byli mimo jiné:

FLORENCE FARR; nositel Nobelovy ceny za literaturu W. B. YEATS; BRAM STOKER (autor Drákuly); GUSTAV MEYRINK (autor “Golema” a “Zelené tváře”); ALEISTER CROWLEY (nejznámější mág v posledních sto letech, který později sklouznul k černé magii, zakladatel církve Thelema a držitel 33. Stupně svobodných zednářů skotského ritu), RUDOLF STEINER (zakladatel antroposofické nauky, svobodný zednář skotského ritu, vůdce “Theosofické společnosti” v Německu, velmistr řádu Iluminátů “ORDO TEMPLI ORIENTIS” (OTO) a velmistr větve “MYSTERIA MYSTICA AETERNA”, opustil však později “Zlatý úsvit” kvůli rozdílným názorům).(73)

Steiner odepřel vstup do “Zlatého úsvitu” okultistu Trebisch-Lincolnovi, což mu bylo později připsáno na vrub.

V roce 1917 se sešli ve Vídni okultista BARON RUDOLF VON SEBOTTENDORF, Gurdijeffův[1] žák KARL HAUSHOFER, vojenský letec LOTHAR WAIZ, prelát GERNOT z tajné “Společnosti dědictví templářských rytířů” (Societas Templi Marcioni) a MARIA ORSIC, transcendentální médium ze Záhřebu. Intenzivně se zabývali “Zlatým úsvitem”, jeho naukami, rituály a zvláště jeho vědomostmi o asijských tajných ložích. Zvláště Sebottendorf a Haushofer byli zkušení cestovatelé po Indii a Tibetu a byli velmi ovlivněni jeho naukami a mýty. Karl Haushofer navázal během první světové války kontakty s jednou z nejvlivnějších tajných společností Asie: se “ŽLUTÝMI ČEPICEMI”. Tu založil v roce 1409 buddhistický reformátor Tsongkhapa[2]. Haushofer byl zasvěcen a přísahal, že spáchá sebevraždu, pokud by se “poslání” nezdařilo. Kontakty mezi Haushoferem a Žlutými čepicemi vedly k tomu, že byly ve dvacátých letech v Německu vytvořeny tibetské komunity.

Při tomto setkání ve Vídni doufali tito čtyři mladí lidé, že se dovědí něco o tajných textech TEMPLÁŘSKÝCH RYTÍŘŮ o zjevení a také o tajemném bratrstvu “PÁNOVÉ ČERNÉHO KAMENE”. Prelat Gernot byl ze “Společnosti dědictví templářských rytířů”, která podle mých vědomostí představovala jedinou skutečnou templářskou společnost. Jedná se o potomky templářů z roku 1307, kteří svá tajemství až do dneška přenášeli z otce na syna. Prelat Gernot jim prý vyprávěl o vstupu do nového věku – o přechodu z věku Ryb do věku Vodnáře. Mluvilo se o tom, že náš sluneční rok je rozdělen na dvanáct měsíců podle dvanácti oběhů Měsíce a stejně tak je doba oběhu Slunce kolem velkého Centrálního slunce (podle starých mýtů “Černé slunce”) rozdělena na dvanáct časových úseků. Ty prý, s přesností kuželovitých pohybů Země na základě sklonu zemské osy, určují věk světa. Jeden “kosmický měsíc” tak odpovídá 2 155 rokům, “kosmický rok” pak asi 25 860 rokům. Podle tvrzení templářů nás ale čeká nejen běžná změna věku, ale i konec jednoho kosmického roku a začátek zcela nového. Díky dokončení 25 860 let přechází země z věku Ryb, které je nejslabší na vyzařování, do věku Vodnáře, které je na vyzařování nejsilnější. Podle indo-arijské definice konec “Kali-Yugy[3]”, věku hříchu. Všechny změny věku vedly k politickým, náboženským, společenským a také geologickým převratům největšího rozsahu. Tato fáze přechodu ze starého do nového věku je označována podle mezopotamských nauk jako “tři dvojité kroky Marduka”,[4] časové rozmezí o 168 letech, přičemž ve středu této fáze můžeme prý na Zemi očekávat počáteční setkání s ILU-paprsky, božským zářením.

Po pečlivých výpočtech přišli templáři s 4. únorem 1962 jako datem setkání tohoto paprsku. Proto můžeme časový střed této 168-leté fáze přechodu a také roky 1934 a 1990 vypočíst jako zvlášť důležité události.

Jako hlavní část těchto rozhovorů lze považovat pozadí jednoho místa v Novém zákoně, Matouš 21, 43. Zde mluví Ježíš k ŽIDŮM: “Boží království vám bude odňato a bude dáno JINÉMU národu, který ponese jeho ovoce.

Úplný text, který se nachází v archivu “Societas Templi Marcioni”, o tom mluví mnohem jasněji. Především ale: Toto slovo Ježíše obsahuje, že Ježíš zcela konkrétně řekl, který “jiný národ” myslí. Mluví totiž ke Germánům, kteří slouží v římské legii, a říká jim, že jejich národ je vyvolen. To bylo to, co chtěli Sebottendorf a jeho přátelé definitivně vědět: germánský, tedy německý národ byl pověřen vytvořením Říše světla[5] na Zemi. Jako místo pro příchod paprsku byl oznámen Untersberg u Salzburgu.

Na konci září 1917 se Sebottendorf setkal v Untersbergu s příslušníky PÁNŮ ČERNÉHO KAMENE, aby obdržel moc černofialového kamene, po kterém byla tajná společnost pojmenována.

“Páni černého kamene”, kteří vznikli v roce 1221 z templářské společnosti a vedl je Hubertus Koch, si dali za cíl bojovat proti zlu ve světě a vybudovat křesťanskou Říši světla. Tato temná bojující síla se projevila ve Starém zákoně jako “Bůh” skrze Mojžíše a jiná média, počínaje slovy: Jehova na Abrahama, hebrejsky: “Ani ha El Schaddai”, přeloženo: Já jsem El Schaddai – “zvrhlý anděl (Schaddai El) – satan” (viz původní Herderův překlad bible, První Mojžíšova 17,1).

Tímto poznatkem bylo pro Sebottendorfa vše vyjasněno: Schaddai, starozákonní bůh, je ničitel, odpůrce Boží. Jeho stoupenci slouží zničení země, přírody, lidstva. A stoupenci byli Hebrejci – židovský národ.

To také Ježíš vysvětlil v Janově evangeliu 8:30-45 bez okolků. Ježíš zde mluví k Židům:

“Odpověděli mu (Židé): “Náš otec je Abraham.” Ježíš jim řekl: “Kdybyste byli děti Abrahamovy, jednali byste jako on. Já jsem vám mluvil pravdu, kterou jsem slyšel od Boha, a vy mě chcete zabít. Tak Abraham nejednal. Vy konáte skutky svého OTCE.”  Řekli mu: “Nenarodili jsme se ze smilstva, máme jen jednoho Otce: Boha.” Ježíš jim řekl: “Kdyby Bůh byl váš Otec, milovali byste mě, neboť já jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Já mluvím pravdu a proto mi nevěříte.”

Mnoho lidí se dnes ještě tak naivně ptá: Pročpak Hitler postupoval právě proti Židům? Doufám, že Vám to poslední řádky ozřejmily. Podle názoru SPOLEČNOSTI THULE, na základě které později vznikly DAP, NSDAP, SS atd., to byl židovský národ, který byl starozákonním bohem “JEHOVOU” pověřen “založit peklo na zemi”, příčinou, proč je svět znovu a znovu zaplétán do válek a roztržek.

Lidé z Thule se přesně vyznali v židovském bankovním systému a protokolech sionských mudrců a cítili se povoláni, v souladu se zjevením Sajaha[6] bojovat proti tomuto národu a zvláště proti židovskému bankovnímu systému a systému lóží a vytvořit na zemi Říši světla.

(Jak vidíte, byli tito lidé neschopní zpracovat příčiny, jak je naučil sám Pán Ježíš Kristus – totiž změnit svět láskou k tvoření, k sobě a svému bližnímu (a “bližní” může zrovna tak náležet k jiné rase nebo vyznání). Vzdali se své vlastní zodpovědnosti a přenesli ji na viníka – SATANA. Byli ve své nenávisti tak slepí, že si ani nevšimli, že použili stejné zbraně jako údajný satanský bůh JEHOVA, proti kterému chtěli bojovat. Těmto lidem však už mělo být známo, že člověk nemůže míru dosáhnout válkou. Poznámka autora.)

Okolo BARONa RUDOLFa VON SEBOTTENDORFa se vytvořil kruh, který se přes “Germánský řád” v roce 1918 v Bad Aiblingu zformoval do “SPOLEČNOSTI THULE”. Vedle praktik “Zlatého úsvitu”, jako tantra, jóga, a východní meditace, patřila vědecká magie, astrologie, okultismus a templářství k tématům, které se pokusili spojit s politikou.

Společnost Thule věřila podle zjevení Isais na příchod Mesiáše, “Třetího Sargona”, který měl Německu pomoci ke slávě a nové arijské kultuře. Nejdůležitější členové byli podle Dietricha Brondera (“Bevor Hitler kam”) a E. R. Carmina (“Guru Hitler”) následující:

1. Baron Rudolf von Sebottendorf, velmistr řádu

2. Guido von List, mistr řádu

3. Jörg Lanz von Liebenfels, mistr řádu

4. Adolf Hitler, Führer, říšský kancléř a vrchní SS-Führer

5. Rudolf Hess, Führerův zástupce a SS-Obergruppenführer

6. Hermann Göring, říšský maršál a SS-Obergruppenführer

7. Heinrich Himmler, Reichsführer SS a říšský ministr

8. Alfred Rosenberg, říšský ministr a NS-Reichsleiter

9. Hans Frank, Dr. h. c., NS-Reichsleiter a generální guvernér v Polsku

10. Julius Streicher, SA-Obergruppenführer a Gauleiter von Franken

11. Karl Haushofer, Prof. Dr., generalmajor ve výslužbě

12. Gottfried Feder, Prof. Dr., státní tajemník ve výslužbě

13. Dietrich Eckhart, šéfredaktor “Völkischer Beobachter”

14. Bernhard Stempfle, Hitlerův zpovědník a důvěrný přítel

15. Theo Morell, Hitlerův osobní lékař

16. Franz Gürtner, mnichovský policejní prezident

17. Rudolf Steiner, zakladatel antroposofické nauky

18. W. O. Schumann, Dr. a profesor na T. U. v Mnichově

19. Gräfin Westrap a další

Společnost Thule se později rozdělila na dvě části, na esoteriky (z řečtiny: esoteros = vnitřní), ke kterým se počítal Rudolf Steiner, a na exoteriky (z řečtiny: exoteros = vnější), jejichž vedení převzal později Adolf Hitler. Mnozí autoři tvrdí, že exoterici pořádali mj. tajné soudní jednání a odsuzovali lidi k smrti. Hitler nechal v každém případě Steinera a jeho stoupence později sledovat a ty, které dopadl, nechal zabít.(75)

Jedny z nejdůležitějších nauk, které silně působily na Společnost Thule, byly ario-germánské náboženské konstrukce “Wihinei” filozofa Guida von Lista, nauka o světovém ledu Hanse Hörbigera (Glazial-Kosmologie) a obrat k anti-starozákonnímu prakřesťanství (Marcioniterium). Nejužší kruh se v každém případě spiknul proti světovému židovství a svobodnému zednářství.

Několik autorů tvrdí, že ve společnosti Thule existovala ještě docela jiná ideologie. Nechci Vám ji upírat, i když nemůže být označena jako “neotřesitelná realita”. Je ponecháno čtenáři, aby ji posoudil.

V krátkosti historie “THULE”:

“ULTIMA THULE” bylo prý hlavní město poprvé Árijci osídleného kontinentu. Ten se nazýval “HYPERBOREA” a byl prý starší než Lemuria a Atlantis (ty byly obydleny vyššími kulturami a později zanikly). (Ve Skandinávii existuje pověst o “Ultima Thule”, báječné zemi vysoko na severu, kde slunce nikdy nezapadá u kde prý žili předci arijské rasy.)

Hyperborea prý tehdy ležela v Severním moři a v průběhu doby ledové se potopila. Má se zato, že obyvatelé Hyperborei kdysi přicestovali ze sluneční soustavy Aldebaran, která je hlavní hvězdou v souhvězdí Býka, a byli asi čtyři metry velcí, bílí, blond a modroocí. Neznali prý žádné války a stravovali se vegetariánsky. (Hitler ostatně též). Obyvatelé Hyperborei byli podle údajných textů Thule technicky velmi pokročilí a létali prý s “Vril-ya”, s letadlem, které je dnes označováno jako “UFO”. Tyto létající kotouče byly prý díky dvěma proti sobě rotujícím magnetickým polím schopny levitace, enormní rychlosti a vzdušných manévrů, které lze i dnes pozorovat u tzv. UFO, a využívaly prý tzv. sílu Vrilu[7] jako energetický potenciál, popř. pohonnou  hmotu), tzn. čerpaly (bezplatně) energii z magnetického pole Země, jako např. tachyonový konvertor kapitána Hanse Colera nebo jako Oliverem Cranem vyvinutý “vesmírný kvantový” motor.

Když HYPERBOREA začala klesat, vykopali prý její obyvatelé pomocí velkých strojů obří tunel do zemské kůry a usídlili se pod himalájskou oblastí. Tato podzemní říše se pak jmenovala “AGARTHA” nebo “AGARTHI” a její hlavní město bylo nazýváno “SHAMBALLAH”. Peršané nazývali tuto podzemní říši “Ariana” nebo “Arianne”, zemí původu Árijců. (Na tomto místě je třeba také poznamenat, že Karel Haushofer tvrdil, že Thule vlastně byla Atlantida, a na rozdíl od jiných výzkumníků Indie a Tibetu řekl, že se obyvatelé Thule-Atlantidy, kteří přežili, rozdělili do dvou skupin, na dobré a zlé. Jedni, kteří se nazývali podle své věštby Agarthi, byli ti dobří a usadili se v oblasti Himaláje, druzí se podle svých slov jmenovali Shamballah, byli zlí, chtěli si podrobit lidstvo a přesunuli se západním směrem. Tvrdil, že mezi lidmi z Agarthi a Shamballah probíhá tisíciletí starý boj, ve kterém později pokračovala Společnost Thule se Třetí říší jako zástupci Agarthi proti zástupcům Shabmballah, svobodným zednářům a sionistům. To bylo pravděpodobně také jejím posláním.)

Vládce této podzemní říše prý je “Rigden Iyepo”, král světa, se svým zástupcem na zemském povrchu, Dalajlamou. Haushofer byl přesvědčen o tom, že podzemní říše pod Himalájemi je místem původu arijské rasy, o čemž se údajně přesvědčil během svých několika cest do Indie a Tibetu.

Znakem Thule byl prý doleva se otáčející hákový kříž. Podle výpovědí tibetských lámů a Dalajlamy osobně ještě dnes existují lidé z Agarthi. Podzemní říše, která zakotvila téměř ve všech východních naukách, se pak během tisíciletí rozšířila pod celým zemským povrchem, s obrovskými centry pod Saharou, pohořími Matto Grosso a Santa Catarina v Brazílii, Yucatan v Mexiku, Mt. Shasta v Kalifornii, pod Anglií, Egyptem, Československem … (76

Především Hitler si prý přál, aby byly objeveny vstupy do podzemní říše Agarthi a aby byl navázán kontakt s potomky arijských “božských lidí” z Aldebaran-Hyperborei. V pověstech o podzemní říši se mluví mimo jiné o tom, že prý na zemském povrchu dojde ještě k jedné světové válce (3. světové válce), která se však bude konat prostřednictvím zemětřesení, jiných přírodních katastrof a posunem zemských pólů, díky čemuž zemřou dvě třetiny lidstva. Po této “poslední válce” se prý pak různé rasy z vnitřku Země znovu sjednotí s lidmi, kteří přežijí na povrchu, a nastolí tisíciletý “ZLATÝ VĚK” (věk Vodnáře). Podle toho chtěl Hitler s arijskou panskou rasou vytvořit vnější “Agarthi” nebo “Ariana” na území Německa. Během existence “Třetí říše” byly proto podniknuty dvě velké expedice SS do Himalájí, aby byly nalezeny příslušné vstupy. Další expedice zkoumaly Andy, pohoří Matto Grosso na severu a Santa Catarina na jihu Brazílie, Československo a části Anglie.

Dále někteří autoři tvrdí, že lidé z Thule věřili, že Země je nezávisle na podzemním systému tunelů a měst ještě DUTÁ, s dvěma velkými vstupy na severním a jižním pólu. Lidé se odvolávali na přírodní zákonitosti, “jak v mikrokosmu, tak v makrokosmu”. Krevní, tělní nebo oční buňka, kometa nebo atom má jádro a dutinu, kde se odehrává vlastní život, dutinu, kterou obklopuje “corona radiata”, obal. Z toho bylo usouzeno, že Země musí být postavena na stejném principu. I drúzy hornin to prý potvrzují, že se zde jedná o dutinu s vlastním vnitřním životem.

Podle toho je i Země dutá – což se prý ostatně shoduje i s výpověďmi tibetských lámů a Dalajlamy – a má jádro (nukleus), tedy centrální slunce, které vnitřku propůjčuje rovnoměrné klima a stálý sluneční svit.

Podle těchto tvrzení se prý vlastní život naší planety odehrává uvnitř – panská rasa žije uvnitř a mutanti na vnějším povrchu – a to je prý také důvodem, proč na jiných planetách naší sluneční soustavy neobjevíme život, protože i zde žijí jejich obyvatelé uvnitř. Hlavní vstupy se prý nalézají na severním a jižním pólu, skrz ně svítí centrální slunce a vytváří “aurora borealis”, tzv. polární záři. Uvnitř prý zemská hmota zabírá více místa než vodní masa. Podle tvrzení polárního výzkumníka Olafa Jansena a jiných je prý voda uvnitř sladká, což by mohlo vysvětlovat, proč ledové masy Arktidy a Antarktidy jsou ze sladké a ne ze slané vody. Na tomto místě je zajímavé poznamenat, že tento názor týkající se stavby Země je dále podporován polárními výzkumníky Cookem, Pearym, Amundsenem, Nansenem, Kanem a admirálem E. Byrdem. Všichni totiž měli stejné, podivné a se stávajícími “vědeckými” teoriemi se neshodující zážitky:

Všichni potvrdili, že se vítr za 76. stupněm šířky oteplil, ptáci létali nad ledem ve směru na sever, také zvířata, jako např. lišky, dělala stejnou věc. Nalézali pestrý a šedý sníh, který, když tál, ukázal pyl z květů a v jiném případě sopečný popílek. V obou případech se naskýtá otázka, odkud přišel pyl nebo sopečný prach na severní pól, protože na veřejně přístupných mapách není zanesena žádná sopka. Dále se část výzkumníků dočasně nalézala v nějakém sladkovodním moři a naproti tomu všichni podávají zprávu o tom, že v určitém čase během cesty viděli dvě slunce. Mimo to byli nalezeni mamuti, jejichž maso bylo ještě čerstvé a jejichž obsah žaludku z části obsahoval ještě čerstvou trávu.

(Pokud by Vás téma duté Země a zážitky různých polárních výzkumníků dále zajímaly, je k dispozici několik knih v níže uvedené literatuře.)[8]

Poznámka autora:

Teorie, že Země je dutá, zůstala dosud pro veřejnost pouze teorií, přestože někteří autoři a polární výzkumníci tvrdí, že tam byli a, jako admirál E. Byrd, pořídili početné fotografie. Nelze popřít, že polární výzkumníci měli velmi podivné, dosud nevysvětlitelné zážitky, což ukazuje na to, že zde jde o něco neobvyklého. Stejně tak přece teorie, že Země má žhavé jádro, zůstala pouze teorií. Proti však stojí skutečnost, že existuje podzemní, lidmi zhotovený systém jeskyní a tunelů. Ty může člověk najít téměř v každé zemi a dokazují svými z větší části ještě existujícími světelnými zdroji (zeleně mihotající světlo, které je tím světlejší, čím hlouběji proniká člověk do tunelu), hladce vybroušenými stěnami a neznámými stroji, které byly ukryty jako v případě Boyton Canyonu v Sedoně v Arizoně, technicky vysoce rozvinutou, miliony let starou kulturou. O tom existuje příslušná literatura, kterou můžete rovněž najít na konci knihy.

Lidem ze Společnosti Thule však tyto mýty o “duté Zemi” zřejmě stačily, aby za touto věcí vážně šli. Proto byla během druhé světové války provedena přinejmenším jedna expedice do Antarktidy. (Přesnější informace následují).

Abych ukázal, že historie arijských obyvatel Hyperborei asi nepocházela jen tak z ničeho, chtěl bych uvést dva příklady: Když přišli španělští dobyvatelé pod vedením Pizarra v roce 1532 do Jižní Ameriky, označovali je místní obyvatelé jako Vicarocha (bílý muž). Podle legendy místních obyvatel jde o panskou rasu bílých lidí, kteří přišli před staletími z nebe v “létajících talířích”. Ti dlouho panovali části tehdejších měst a pak zmizeli se slibem, že se vrátí. Když pak přišli bílí Španělé, považovali je domorodci za navrátivší se Vicarochas a přenechali jim proto zpočátku své zlato.

Něco podobného se stalo v Tibetu a jiných regionech Himalájí, když sem přišli první bílí cestovatelé. Ti byli užasle sledováni Tibeťany a tázáni, pročpak prý přicházejí odspodu (od úpatí hory), když jinak přicházejí ze shora

Slyšeli jste někdy jako Němci něco o těchto věcech? Ne?

To je k politování, protože ideologie říšskoněmeckého vedení byla založena na tématu El Schaddaie a z toho plynoucího pronásledování Židů, na zjevení Isais, na templářství a možná na tom, co jsem právě vyprávěl. Tato témata byla základem všech akcí, včetně započetí druhé světové války. Jsou dvě možnosti, jak zacházet s tím, co zde bylo ukázáno:

1. Považujete celou elitu Třetí říše za duševně vyšinutou a závislou na drogách a jednoduše celou věc ignorujete nebo

2. Dáte si tu práci a pokusíte se zjistit, zda snad přece jen není na těchto příbězích něco pravdivého.

Abyste však našli literaturu na toto téma, musíte si dát tu práci a opustit tzv. “svobodné Německo”, protože zde byla spojenci důkladně vymýcena

Poznámka autora:

S ohledem na radikální pravicové aktivity v SRN bylo na jedné straně jistě vhodné zakázat mnohé spisy, které otevřeně a z části dost primitivně provolávaly násilný rasismus. Aby však bylo možno pravdivě reprodukovat politické a také náboženské dění minulosti a současnosti, nesmí být tyto informace zatajeny.

Ještě však nebylo řečeno dost o těchto tajemných skutečnostech. Jak Vám ukážu, začala být říšskoněmecká špička na základě těchto mýtů velmi aktivní.

V říjnu 1918 pověřil Sebottendorf své bratry z lóže KARLa HARRERa a ANTONa DREXLERa, aby založili nějakýdělnický spolek. Ten se později přeměnil na DAP (Deutsche Arbeiterpartei = Německá dělnická strana). Časopis Společnosti Thule byl “Völkische Beobachter” (= Národní pozorovatel) a byl přímo převzat NSDAP, která se vyvinula z DAP.

V říjnu 1918 přichází mladý okultista a esoterik ADOLF HITLER (původně Adolf Schicklgruber, Hitler bylo dívčí jméno jeho matky) do Thule-DAP a projevuje se zde jako dobrý řečník. Trevor Ravenscroft popisuje v “Der Speer des Schicksals”[9], co věděl i Hitlerův přítel z mládí WALTER JOHANNES STEIN, pozdější poradce svobodného zednáře WINSTONa CHURCHILLa: “Hitler, který byl už ve věku 20 let silný přívrženec mysticismu, se pokoušel s pomocí drog dosáhnout vyššího stavu vědomí. Díky vídeňskému knihkupci PRETZSCHEmu, který byl stoupencem germánského mysticismu a z něho vyplývající nauky o arijské panské rase, získal Hitler základní kamen svého budoucí obrazu světa a přišel díky němu na chuť halucinogenní droze “Peyotl”, jakožto prostředku pro dosažení mystického osvícení. V tomto období přišel Hitler také do styku s “PROTOKOLY SIONSKÝCH MUDRCŮ”, což ho ještě posílilo v jeho odporu k Židům.”

Protože Hitler byl už jako mladý muž závislý na drogách, není překvapující, že bral celý život silná narkotika. Podle deníku jeho osobního lékaře DR. THEODORa MORELLa byly Hitlerovi celých šest let druhé světové války podávány různé prostředky proti bolestem, uklidňující prostředky, strychnin, kokain, derivát morfia a další drogy.(76A)

Hitler byl angažován Společností Thule-DAP jako volební řečník a učil se později díky antibolševistovi a členu Thule DIETRICHu ECKARTovi správně psát a mluvit. Eckart přitáhl Hitlera k tomu, co později představoval. Byl jím uveden na mnichovskou a berlínskou scénu a začal téměř plně přejímat názory Společnosti Thule.

V roce 1924, kdy byl Hitler po nepodařeném mnichovském puči ve vězení v Landsbergu, trávil s ním Haushofer denně hodiny, během kterých Hitlerovi předával své teorie a plány. Mezi knihami, které od něho Hitler dostal, byla kniha lorda Bulwer-Lyttonse “THE COMING RACE”, jejíž příběh je téměr identický s výše uvedeným o pod zemí žijící vysoce vyspělé arijské rase. Také v knize Bulwer-Lyttonse hrají podstatnou roli létající lodě ve tvaru talíře. K tomu přišlo ještě vydání knihy Ferdinanda Ossendowskiho: BEASTS, MEN AND GODS, která podala veřejnosti legendy o Agarthi a Shamballah. Hitler byl plně zaujat hledáním podzemní říše a Thule-arijskou rasovou naukou.

HAUSHOFER a RUDOLF HESS převzali politické školení Hitlera. V Landsbergu použil Hitler Haushoferovy teorie, Rosenbergovy myšlenky a politickou propagandu a promíchal je do jednoho celku. Rudolf Hess se postaral a správnou formulaci a převzal psaní na stroji. Tak vznikla Hitlerova kniha “MEIN KAMPF”.(78)

Jakou roli hrál ve Třetí říši mysticismus a okultismus ukazuje také vliv KARLa HAUSHOFERa, který byl označován jako “největší magik německé říše”. O Haushoferovi se říká, že měl “věštecké nadání”, jehož přesnost mu pomohla k jeho bleskurychlému vstupu do mocných okultistických kruhů předválečného Německa.

Jack Fisherman k tomu píše v “The Seven Men of Spandau”[10], že mimo jiné také Rudolf Hess byl zcela zaujat Haushoferovými myšlenkami. To ukazuje i neobvyklý Hessův let do Anglie. Jeho příčinou byl Haushoferův sen, ve kterém se “objevil Rudolf Hess, jak kráčí halami anglických zámků a přináší mír mezi dva největší nordické národy”. A protože Hess byl přesvědčen o přesnosti Haushoferových proroctví, bez odporu následoval tento sen.

Kolik bylo využito z magického vybavení Společnosti Thule je také patrné z následujících řádků:

Pozdrav Společnosti Thule “Heil und Sieg” převzal Hitler a udělal z něho “Sieg Heil”. Tento pozdrav, ve spojení s zdvihnutím paže, je magickým rituálem, který se používá k vytvoření voltů[11]. O magických voltech a jejich použití psal podrobně Franz Bardon.(78)

Franz Bardon, nazýván také Frabato, byl mně nejznámější německý magik (1909-1958)[12]. Hitler nabídl Franzi Bardonu vysoké funkce ve své vládě v případě, že mu pomůže svými magickými schopnostmi vyhrát válku. Kromě toho mu měl Bardon prozradit adresy zbývajících 98 z 99 po světě roztroušených lóží. Když mu odepřel svou pomoc, byl vystaven strašnému mučení. (Frabato, Franz Bardon, str. 173)

Nejen na německé straně byly použity magické obřady pro politické účely. Znamení vítězství Angličanů, roztažené prsty, byly do roku 1940 známy pouze svobodným zednářům nejvyššího zasvěcení. Když se svobodný zednář WINSTON CHURCHILL v roce 1940 obával, že se Anglie stane obětí Hitlerovy úspěšné magie zdvižené ruky (německý pozdrav), poradil mu jeho rádce v magii, satanista Aleister Crowley, postavit se tomuto nebezpečí na odpor magií roztažených prstů.

SS, nazývaný také “ČERNÝ ŘÁD”, byl všechno jiné než policejní oddíl. Byl to řádný náboženský řád s hierarchickým členěním. Brutální nacistická strana a svatý řád? Tato představa se zdá směšná, dokud člověk nezjistí, že to nebylo v dějinách poprvé, kdy byl svatý řád zodpovědný za mnoho ohavných činů. Jezuité, ale také Dominikáni, kterým podléhala katolická inkvizice ve středověku, jsou toho nejlepším příkladem. ČERNÝ ŘÁD byl praktickou realizací esoterických a okultních představ o víře Společnosti Thule. Uvnitř SS existovala další tajná společnost, elita a nejužší kruh SS, totiž SS “ČERNÉ SLUNCE”. Černé slunce je velké centrální slunce, centrální praslunce, kolem kterého obíhá naše slunce a které je znázorněno rovnoramenným křížem. Ten byl používán na letadlech a pancéřových vozidlech Třetí říše. Z tohoto hlediska ho také používali templáři, rosenkruciani a mnoho dalších starých lóží.(79)

Společnost Thule a pozdější SS “Černé slunce” spolupracovali úzce nejen s tibetskou kolonií v Berlíně, ale také s tibetským řádem černé magie. Hitler měl stálý kontakt s jedním tibetským mnichem se zelenými rukavicemi, který byl označován jako “strážce klíče”. Ten prý znal vstup do Agarthi (Ariana).(80)

Když 25. dubna 1945 našli Rusové v jednom berlínském sklepě šest mrtvých Tibeťanů ležících v kruhu, byl uprostřed tohoto kruhu právě ten se zelenými rukavicemi. Vypadalo to, jakoby byli spáchali kolektivní sebevraždu. Po vstupu Rusů do Berlína 2. května 1945 byly objeveny mrtvoly více jak 1000 lidí, kteří jednoznačně pocházeli z himalájského regionu a bojovali na německé straně. Co dělali Tibeťané v německých uniformách vzdáleni tisíce kilometrů od své země?

Nespočetní mladí muži byli v době Třetí říše vzděláni “Černým sluncem”, zasvěceni ve Wewelsburgu a posláni do Tibetu, aby zde přežili a připravili se na velký závěrečný boj na konci tohoto století.

Podle tvrzení Franze Bardona byl Adolf Hitler také člen lóže F.O.G.C. (Freimaurerischer Orden der Goldenen Centurie[13]), který je vlastně znám jako “99. lóže”. Z těchto 99 loží je každá na jiném místě na světě a každá má vždy 99 členů. Každá lóže podléhá jednomu démonu a každý člen má osobního démona pro sebe. “Obchod” spočívá v tom, že démon pomáhá osobě dosáhnout peníze a moc, za to je mu duše této osoby po smrti povinna sloužit. Navíc je každý rok jeden člen obětován démonu lóže a jeden nový člen je proto pak do lóže přijat. Členi těchto 99 lóží jsou také hospodářští a finanční bosové největšího kalibru. Lóže F.O.G.C., popř. 99 lóží patří podle mých vědomostí mezi ty nejnebezpečnější, proti nimž je satanismus, jako “Church of Satan” od Antona La Vey’s, o kterém se dozvídáme z médií, ještě neškodný.

Franz Bardon potvrdil, že Hitler a řád Thule byly vnějším nástrojem skupiny tibetských černých magiků.

Jen ten, komu je tohle známo, rozumí této větě z Hitlerovy řeči z 30. ledna 1945:

“V tomto boji nezvítězí “vnitřní Asie”, ale Evropa – a na špici onen národ, který jeden a půl tisíciletí zastupoval a v budoucnu bude zastupovat Evropu jako mocnost proti Východu: naše velkoněmecká říše, německý národ!”(Citát z “Hitler-Reden und Proklamationen 1932-1945” od Maxe Domaruse).

Také o místě, kam se poděl Hitler, existuje mnoho mýtů. Podle tvrzení Franze Bardona a Miquela Serranose (bývalý chilský velvyslanec v Rakousku) odletěl Hitler díky pomoci 99. lóže do jižní Ameriky. Také mrtvola, která byla nalezena a jejíž chrup byl falešně identifikován Hitlerovým zubařem, byla prý nastrčena 99. lóží. Jeden velký německý list 5. května 1979 zveřejnil, že v jihoamerické džungli bylo nalezeno Hitlerovo osobní letadlo. Také podle tvrzení Josepha Greinera (“Das Ende des Hitler-Mythos”) odstartoval Hitler 30. dubna 1945 se svým letadlem z Berlína-Tempelhofu. Nejpravděpodobnější ale je, že Hitler, když přežil, prý využil výsledky “SPOLEČNOSTI VRIL”, aby opustil Německo. Zda tenkrát Hitler zemřel nebo ne – zatím je to docela určité!

Karl Haushoffer, poté co nedokončil úspěšně své poslání, zabil nejprve 14. března 1946 svou ženu a poté sám spáchal “Hara Kiri”, jak přísahal ŽLUTÝM ČEPICÍM.

Celá teoretická a praktická výstavba Třetí říše byla z německé strany iniciována a řízena SPOLEČNOSTÍ THULE. Peněžní prostředky pocházely od mezinárodních bankéřů. Lůno, ze kterého všechno pocházelo, je stále ještě plodné, protože Společnost Thule, popř. její odnože, dnes ještě existují.

Další tajná skupina, která zvěstovala příchod arijského mesiáše a ke které patřil Hermann Göring, finanční šéf nacistů, byla “SPOLEČNOST EDELWEISS”[14]. Ta však zde nemá další význam.(82)


[1] Gurdief – zakladatel sufijské mystické sekty

[2] Tibetská mahajánská budhistická sekta se které patří i dalajlámové

[3] černý věk

[4] nejvyšší bůh starých Sumerů a Babyloňanů

[6] Sajaha-Offenbarung

[7] (Vril = éter, ód, prana, chi, kosmická síla, orgon …, ale také z akademického “vri-IL” = “jako nejvyšší Božství” = rovný Bohu

[8] v češtině se asi nejpodrobněji rozepisuje J. Bergier v knize Jitro kouzelníků.

[9] Kopí osudu – vyšlo i v českém jazyce

[10] Sedm mužů ze Špandavy

[11] zur Bildung von Volten

[12] pozn. překl. František Bardon – světově známý představitel magie a kabaly, byl českého původu, narodil se na sev. Moravě a zemřel v padesátých letech v komunistickém žaláři. Jeho díla vyšla v poslední době i v češtině včetně jeho životopisu Frabato.

[13] Řád svobodných zednářů zlaté legie

[14] Edelweiss – protěž alpská

Zdroj: http://orgofoto.webnode.cz/products/tajne-spolecnosti-11/