Skupina Bilderbergů pořádala 31. května až 3. června 2012 v Chantilly své výroční setkání. Diskutovali o řadě žhavých témat mezinárodních otázek. Toto setkání přilákalo protestující osoby, z nichž mnozí věří, že výroční schůze Bilderbergů slouží k expanzi zájmů a vlivu mezinárodních bankovních kartelů. Protestující a kritici se domnívají, že setkání Bilderbergů je fórum, kde se rozhoduje o tajné světové politice a jejím realizování. Smyslem těchto politiků je vytvoření jedné světové vlády a centrální banky. Naproti tomu skupina Bilderbergů na svých stránkách tvrdí, že tato setkání jsou pouze “malá, flexibilní, neformální a neoficiální mezinárodní fóra, ve kterých mohou být vyjádřeny různé názory a kde se rozšiřuje vzájemné porozumění.” Internetové stránky Bilderbergů dále poukazují na to, že „nejsou navrhována žádná usnesení, žádné hlasování a nevydává se žádné politické prohlášení.“

bilderTakže, jaká je skutečná agenda stojící za skupinou Bilderbergů? Je to propagace zájmů mezinárodních bankovních kartelů a jedné světové vlády? Případně, jsou Bilderbergové pouhým každoročním fórem pro přední průmyslníky, bankéře, odborníky na špičkové technologie a nadějné politiky, kde se setkávají, aby se dozvěděli o ostatních a lépe porozuměli mezinárodním událostem? Definitivní odpověď může být skutečně mimo tento svět.

Podle kritiků skupiny Belderbergů, jako je Alex Jones, současně vedoucího protestu Occupy Bilderberg, toto výroční setkání slouží k zájmům mezinárodních bankovních kartelů k vytvoření jedné světové vlády a globální centrální banky. K dosažení těchto dlouhodobých cílů se skupina Bilderbergů každoročně setkává, aby realizovala mezinárodní politiku, kde tajně manipulují s národními politiky, ekonomikou a globálními událostmi. Hlavní cíle jsou velmi pozemské: jedna světová vláda řízená světovou centrální bankou. Mezinárodní bankovní rodiny poskytnou značnou částku kapitálu pro zřízení Světové centrální banky, čímž prakticky vytvoří neomezené bohatství pro budoucí generace mezinárodních bankéřů. Toto jmění by bylo více jak dostatečné k uspokojení nenasytnosti, ambicí a politických potřeb mezinárodních bankovních zájmů při kontrole lidstva. Skupina Bilderbergů se již stala, podle Daniela Estulina, stínovou světovou vládou:

každoročně se scházejí v luxusním hotelu někde ve světě, aby rozhodovali o budoucnosti lidstva… skupina Bilderbergů vyrostla ze svých idealistických začátků a stala se stínovou světovou vládou, která rozhoduje v naprostém utajení na každoročních schůzkách o tom, jak uskutečňovat své plány. Ohrožují nás tím, že nám odeberou naše práva, aby sami řídili naše osudy.

Takže, mají kritici Jones, Estulin a další pravdu? Je každoroční setkávání Bilderbergů jenom jakási fronta mezinárodních bankovních zájmů, která tvoří páteř stínové světové vlády?

Následující příběh mně byl řečen bývalým zaměstnancem hotelu, který pracoval na místě, kde bylo v jednom roce setkání Bilderbergů. Byl to rok, kdy je navštívil Bill Clinton, podle tohoto zaměstnance. S tímto bývalým zaměstnancem hotelu jsem se setkal a budu se na tohoto zaměstnance odvolávat, jako na pana B. Zjistil jsem, že pan B. je velmi hodnověrný a neměl žádný důvod si vymýšlet to, co bude následovat:

Během celoroční schůze Bilderbergů byl pan B. v práci, kde byl instruován, že bude roznášet důležité zprávy specifickým osobám, zúčastňujících se schůzky, – do jedné menší zasedací místnosti, kterou Bilderbergové využívali. Jak je nyní dobře známo, je tradicí Bilderbergů najímat si během své schůzky celý hotel pro svou výhradní potřebu. Veškerý hotelový personál je v podstatě k dispozici, aby sloužil potřebám účastníků Bilderbergů během celé schůze. Takže pro pane B. to nebylo nic neobvyklého, když mu byl dán takový úkol, za jehož splnění byl zodpovědný. Zpočátku byl panu B. vstup do zasedačky odmítnut ochrankou a byl požádán, aby vzkaz předal přes někoho jiného. Pan B. trval na tom, že mu byl dán přísný rozkaz doručit zprávu osobně. Po jisté horlivé diskuzi bylo panu B. uděleno povolení ke vstupu do zasedací místnosti. V tom okamžiku se začaly dít bizarní věci.

Když pan B. vstoupil do zasedačky, uviděl asi 24 lidí, kteří seděli kolem velkého obdélníkového stolu. Mluvili v nelibozvučných zvucích, z nichž žádný nebyl srozumitelný. Neznělo to jako žádná řeč, kterou kdy pan B. předtím slyšel. Pan B. neviděl žádné tváře mezi těmi, kteří seděli kolem stolu. Viděl jen jejich fyzická těla v oblecích apod., ale tváře byly zamlžené díky nějakému druhu závoje nebo mlhy. Pan B. řekl, že tam bylo nějaké intenzivní energetické pole, které prostupovalo do místnosti – bylo to rozhodně velmi neobvyklé a cítil to jako nadpozemské. Pan B. pocítil rozhořčení, které se projektovalo směrem k němu – nad jeho nevítanou přítomností. Byl doveden k osobě, které měl vzkaz doručit. Vzkaz předal a ihned místnost opustil. Obsah zprávy pochopitelně neznal. Brzy poté, co z místnosti odešel, postihla pana B. silná bolest hlavy, která trvala několik dní a musel si kvůli tomu vzít volno.

Zkušenost pana B. naznačuje, že tento element uvnitř skupiny Bilderbergů má nadpozemský prvek a agendu. Je velmi pravděpodobné, že pan B. viděl záhadný výkonný výbor Bilderbergů při zasedání a že lidé řídící Bilderbergy mají spojení nebo jsou řízeni nějakou vnější nadpozemskou silou. Co je to za nadpozemskou sílu? Nikdo z hlavních badatelů zkoumajících skupinu Bilderbergů nezkoumali tento element. Takže v tomto bodě nastíním, co odhalil můj exopolitický výzkum o tomto nadpozemském elementu při schůzkách Bilderbergů.

První setkání Bilderbergů v roce 1954 mělo ke svolání více důvodů. Veřejným zdůvodněním bylo, že se konalo na podporu politické a hospodářské spolupráce mezi Evropou a Severní Amerikou jako nejlepší obrany toho, co bylo nyní vnímáno jako dlouhodobá hrozba komunismu. Za tímto účelem byli skupinou Bilderbergů pravidelně zváni přední obchodní a političtí činitelé, aby se každoročně diskutovalo o způsobech koordinace mezinárodních politik a odhadovaných globálních trendech. Mezi mnoha význačnými jedinci zapojenými do schůzek skupiny Bilderbergů za celá desetiletí od svého vzniku, obzvláště vzpomíná Daniel Estulin na úlohu Henry Kissingera, který byl chráněncem bratrů Rockefellerů, kteří pomáhali při sestavování této skupiny. Zatímco Estulin identifikuje některé z klíčových hráčů skupiny Bilderbergů, nehovoří o nadpozemském původu a cíli Bilderbergů. Klíčoví zaměstnanci a agentury podílející se na tvorbě skupiny Bilderbergů odhalují, že jejich skrytými cíli mělo být povzbudit globální spolupráci v reakci na vnímané dlouhodobé hrozby. Bilderbergští tvůrci: Ústřední zpravodajská služba (CIA); bratři Rockefellerové; holandský princ Bernhard; a Kissinger. Tato dlouhodobá hrozba byla pouze sdílená v režimu need-to-know a vycházela z ní druhá světová válka, do které byly zapleteny nacistické programy pokročilé technologie. Události, se kterými se Nelson Rockefeller, Kissinger a CIA (& její předchůdce OSS /Úřad strategických služeb/) hluboce důvěrně během války a okamžitě po ní seznámili, byly nacistické pokusy o reverzní inženýrství mimozemských technologií kvůli výhodě ve válce.

Hlavním úkolem skupiny Bilderbergů bylo koordinovat národy světa tak, aby veškeré informace získané nějakým národem týkající se mimozemského života a technologie byly poslány na výzkum a vývoj na to správné místo. Vysoce utajený projekt Manhattan II. se začal ve Spojených státech za prezidenta Trumana zabývat mimozemským životem a technologií a rozšířil se do jiných zemí při globálním koordinačním úsilí. Eisenhowerovy volby v listopadu 1952 nabídly jeho hlavním podporovatelům, Rockefellerově rodině, příležitost mít větší korporátní vliv v nyní „globálním“ projektu Manhattan.

Bratři Rockefellerové (Nelson a David) spolu s Henry Kissingerem byli nápomocni při strukturování Eisenhowerovy vládní reakce na mimozemské technologie, využívající skrytých operací studené války jako krytí a pomáhali sestavit za tím účelem skupinu Bilderbergů. Skupina Bilderbergů se setkává, aby koordinovala národní strategie, tak aby lidstvo mělo nejlepší šanci přežít výzvy představované návštěvou různých mimozemských frakcí s neznámými agendami.

Důležitou součástí programu Bilderbergů bylo zajistit, aby se globální média a vnitrostátní zákonodárci dozvěděli o mimozemské přítomnosti, nebo o koordinovaných národních příspěvcích do globálně koordinovaného projektu Manhattan. Financování globálního projektu Manhattan…by bylo ve své podstatě monumentálním úkolem. Globální projekt Manhattan v 50. letech stál stovky miliard a nakonec se zvýšil na bilióny každým rokem. Musel být financován takovým způsobem, aby masmédia a vnitrostátní zákonodárci neobjevili, co se děje. Tyto finance přicházely z různých zdrojů, jako jsou čelní firmy CIA, insider trading (zneužití důvěrných interních informací při obchodování s cennými papíry), “černé zlato” (ropa), mezinárodní obchod s drogami atd. To byl hlavní důvod, proč byli na setkání skupiny Bildergergů přední bankéři. Mezinárodní bankovnictví nabídlo prostředky na transfery ohromných částek nezákonně nabytých peněz do tohoto oficiálně neexistujícího globálního projektu Manhattan.

Byla-li znalost mimozemského života a technologie skutečným důvodem pro sestavení skupiny Bilderbergů, pak jak přesně se vztahuje tento nadpozemský prvek k těm, kteří vedou Bilderbergy a mezinárodní bankovní rodiny? Odpovědi vyplývají ze záhadného jedince nazývaného “Hidden Hand”, který se zúčastnil veřejného dialogu na populárním internetovém fóru Above Top Secret v říjnu 2008. (http://www.exopolitika.cz/news/hidden-hand-odhaluje-mimozemsky-faktor-pri-rizeni-zeme-iluminaty/). Podle Hidden Hand kontrolují naši planetu tajné skupiny a dělají to po tisíciletí. Základní myšlenou je, že vybrané skupiny rodin s přímou pokrevní linií nasbíraly moc a předávají si ji z jedné generace na druhou. Hidden Hand prozrazuje množství základních pokrevních linií tvořících „Rodinu“, kterých je 13. Těchto „Rodin“ je 13. O těchto třinácti pokrevních liniích Hidden Hand říká, že pouze tři mají původ na Zemi. Zbytek jich má původ mimo Zem, tak zvaní Padlí andělé nebo Nephilim, jak je popisuje kniha Henocha (Enocha). Jasně určuje, kde mezi 13 pokrevními liniemi nalezneme ty nejmocnější: “Chci upřesnit tyto pokrevní linie. Ty, které znáte, jsou liniemi pozemskými. Ano, mají své místo v Rodině, ale ty skutečně mocné linie nepocházejí z této planety.“

Byl pan B. svědkem setkání, při kterém spolu členové rodin této vládnoucí pokrevní linie mluvili na setkání Bilderbergerů svou původní ne-lidskou řečí?

Existuje mnoho významných světových událostí a procesů, které byly v Chantilly projednávány na zasedání skupinou Bilderbergů. Pro většinu účastníků skupiny Bilderbergů jsou diskuse jen prostředky na podporu mezinárodní spolupráce o předních politických, finančních a technologických problémech dneška. Ti, kteří protestovali proti setkání Bilderbergů, to vidí jako nástroj pro dosažení cílů mezinárodních bankovních zájmů a mohou po právu ukázat na klíčové jedince, jako je David Rockefeller. Nakonec Rockefeller tvrdil ve svých Pamětech (2003) toto:

,,Někteří dokonce věří, že jsme součástí tajné skupiny Cabal (konspirační skupina spiklenců a intrikánů uskutečňující tajné plány a záměry. Často mocní muži světa. – pozn. překl.), pracující proti nejlepším zájmům Spojených států, které charakterizují mou rodinu a mě jako ‘internacionalistu “a viní mě ze spiknutí s ostatními z celého světa, abychom vytvořili integrovanější globální politické a ekonomické struktury jeden svět , chcete-li. Pokud takto zní obvinění, stojím vinen a jsem na to hrdý.“

Při hlubší sondě do záhady Bilderbergů a předních osob, které jsou do toho zapleteny, narazí člověk nakonec na nadpozemský faktor v jejich genezi a na důvěrná jednání. Zkušenost pana B. vrhá na tento nadpozemský nebo mimozemský element světlo.

Čelní jedinci a agentury zapojené do počátečního vytváření skupiny Bilderbergů v roce 1954 tak učinili s úmyslem podporovat mezinárodní koordinace v reakci na neoznámenou mimozemskou přítomnost, která ohrožuje globální zájmy elit. Vskutku, tyto globální zájmy elit mohou samy mít nadpozemský původ a vidět mimozemské návštěvníky jako konkurenty ve smyslu řízení Země a lidstva. Za zdůraznění stojí, že zájmy této elity, úzce spojené se skupinou Bilderbergů, mají velmi rozdílné cíle vůči globálním zájmům lidstva. Vrhnout světlo na setkání Bilderbergů je krok správným směrem, ve smyslu dozvědět se o skryté minulosti lidstva, možné budoucnosti a nadpozemské přítomnosti.

 

Michael E. Salla, Ph.D., 2. 7. 2012

http://www.exopolitics.org/Exo-Comment-122.htm

Překlad: Karel Rašín

Více zde: http://www.exopolitika.cz/news/tajemstvi-skupiny-bilderbergu-mezinarodni-bankovnictvi-a-mimozemske-zajmy/