200910132017_thovt2THOVT
Původ. Egyptský. Bůh moudrostí a učenosti personifikovaný měsícem.
Známé období uctívání: Asi od 3000 př.n.l. do konce starého Egypta.
Synonyma: Džehutej (archaický tvar), Thot(h) a Tautos (řec.) aj.
Centrum kultu: Chmunev (řec. Hermopolís, dnešní Ešmunén), Neéheb (řec. Eíleíthýiaspolis, dnešní Káb), také chrámy na Sinaji, v Núbii (Dakka) aj.
Umělecké památky: Sochy, kamenné reliéfy, nástěnné malby aj.
Literární prameny: Texty pyramid Kniha mrtvých aj .

200910041502_thovt12Thovt byl uctíván jako bůh s mnoha funkcemi. Mezi jiným byl patronem písařů, sám zvaný „Písař bohů”, vynálezcem řeči a hieroglyfického písma, počítání a měření času, lékařství, astronomie, kouzelnictví a dalších oborů. Vystupoval jako významný prostředník mezi bohy, jako jejích nejvyšší „kancléř” a mluvčí. Na nápisech byl uváděn jako syn boha Rea, v mýtech někdy vystupoval jako potomek boha Sutecha zrozený z jeho hlavy. V Chmunevu byl uctíván jako stvořitel světa. Všeobecně byl považován za boha měsíce, a tedy za protějšek boha slunce Rea.
Egypťané ho zobrazovali nejčastěji jako muže s hlavou ibise nebo paviána, někdy pouze v podobě ibise nebo sedícího paviána s tělem pokrytým peřím. Mezi jeho atributy patřila koruna a srpek měsíce, ze zvířat mu byl zasvěcen ibis a pavián. Mumifikovaná těla těchto zvířat nalezli archeologové zejména nedaleko Tuna el-Gebelu u Ešmunénu a také ve vesetské nekropoli.
Všeobecně byl pokládán za dobrotivého boha, který úzkostlivě dbal na dodržování zákonů a spravedlnosti. Odpovídal nejen za zapisování duší přicházejících do podsvětí, ale také za posuzování jejich odpovědí při obřadu „vážení srdcí” v „síni obou pravd”, kdy se rozhodovalo, zda budou žít věčným životem, nebo zda je sežere „Velká požíračka” bohyně Amemait Texty pyramid zmiňují i jeho krutou stránku, kdy nepřátelům pravdy stínal hlavy a rval jim srdce z těla.
Řekové jej ztotožňovali s Hermem a nazývali ho Hermés Trismegistos. Údajně sám zaznamenal veškeré své znalosti ve 42 knihách, které se později staly základem tzv. hermetických spisů a ovlivnily řadu antických i raně křestanských autorů.
http://www.knihya.cz/6493/bohove-egypta-thovt

Smaragdové desky

Historie desek přeložených na následujících stránkách je zvláštní a na neuvěření pro moderní vědce. Jejich starobylost je úžasná, datuje se přibližně na 36.000 let před Kristem. Psal je Thoth, atlantský Kněz-Král, který založil kolonii v starověkém Egyptě po potopení mateřské krajiny. Byl stavitelem Velké Pyramidy v Gíze, mylně připisované Cheopsovi. Zde zahrnul své znalosti starověké moudrosti a též bezpečně utajené záznamy a nástroje starověké Atlantidy.

Po dobu nějakých 16.000 let vládl starověké rase Egypta, přibližně od roku 52.000 do roku 36.000 před Kristem. V té době byla starověká barbarská rasa, mezi kterou se on a jeho následovníci usadili, pozvednutá na vysoký stupeň civilizace. Thoth byl nesmrtelný, to znamená, že zvítězil nad smrtí, procházel, jenom když chtěl a dokonce ani tehdy ne prostřednictvím smrti. Jeho rozsáhlá moudrost ho učinila panovníkem nad více atlantskými koloniemi, zahrnujíc i ty v Jižní a Střední Americe. Když přišel čas, aby opustil Egypt, vztyčil Velkou Pyramidu nad vchodem do Velkých Síní Amenti, umístil v ní své záznamy, a ustanovil strážce svých tajemství z okruhu nejvyšších z jeho lidu. V pozdější době se potomkové těchto strážců stali těmi knězi pyramid, kterými byl Thoth zbožštěn jako Bůh Moudrosti, Zapisovatel, v době temna, která následovala po jeho smrti. Podle legendy se síně Amenti stali podsvětím, Síněmi Bohů, kam odchází duše po smrti před soud. Po dobu posledních věků procházelo ego Thotha do těl lidí způsobem opsaným na deskách. Jako takový se inkarnoval třikrát, ve svém posledním bytí známém jako Hermes, trojzrozen.

Ve své inkarnaci zanechal spisy známé moderním okultistům jako Smaragdové desky pro pozdější a omnoho menší výklad starověkých mystérií. Desek, které jsou přeloženy v jeho díle, je deset, které byli zanechány ve Velké Pyramidě v péči knězů pyramidy. Těchto deset je rozděleno do třinácti částí kvůli vhodnosti. Poslední dvě jsou tak ohromné a dalekosáhlé ve své důležitosti, že je v současnosti zakázáno vypustit jich do světa ve velkém. Avšak v těch, které jsou tady obsaženy, jsou tajemství, které prokáží serióznímu studentovi svou neocenitelnou hodnotu. Neměli by se číst jedenkrát, ale stokrát, protože jen takto je možné odhalit pravý význam. Letmé čtení poskytne záblesky krásy, ale intenzivnější studium roznítí v hledačovi aleje moudrosti. Ale teď slůvkem k tomu, jak se stalo, že tyto mocná tajemství byli odhaleny modernímu člověku po tom, jak byli tak dlouho skryty.

Přibližně třináct tisíc let před Kristem byl v Egyptě, starověkém Khému, vyvolán rozruch a mnoho delegací knězů bylo vyslaných do jiných částí světa. Mezi nimi byli někteří z knězů pyramidy, kteří s sebou nesli Smaragdové desky jako talisman, kterým by mohli uplatňovat autoritu nad méně vyspělým společenstvím knězů ras, následovníků z jiných atlantských kolonií. Podle legendy se usuzovalo, že desky dávají nositelům autoritu Thotha. Určitá skupina knězů, kteří nesli desky, emigrovala do Jižní Ameriky, kde našla překvitající rasu, Mayů, kteří si pamatovali mnoho ze starověké moudrosti. Knězi se mezi nimi usadili a zůstali tam. V desátém století Mayové úplně osídlili Yucatan, a desky byli umístěny pod oltářem jednoho z velkých chrámů Slunečního Boha. Po porážce Mayů Španěly byli města opuštěné a na poklady chrámů se zapomnělo. Mělo by se chápat, že Velká Pyramida v Egyptě byla a stále je chrámem zasvěcení do mystérií. Ježíš, Šalamoun, Apolón a jiní tam byli zasvěceni. Autor, (který má spojení s Velkou Bílou Lóží, která též pracuje prostřednictvím pyramidového kněžstva) byl poučen, aby znovu získal starověké desky a vrátil je do Velké Pyramidy.

Toto bylo po dobrodružstvích, které tu nemusíme detailně uvádět, uskutečněno. Před jejich navrácením dostal povolení, aby přeložil a zachoval kopii moudrosti vyrytou na deskách. Toto se událo v roce 1925 a jen teď bylo uděleno povolení, aby se část zveřejnila. Očekává se, že mnozí se budou posmívat. Ale pravý student bude číst mezi řádky a získá moudrost. Jestli je ve Vás světlo, světlo, které je vyryté na těchto deskách, odpoví. Teď slůvkem k materiálnímu aspektu desek. Pozůstávají z dvanácti desek smaragdové zeleně, formované z látky vytvořené prostřednictvím alchemické transmutace. Jsou nezničitelné, odolné vůči všem prvkům a látkám. V skutečnosti je atomová a buňková struktura pevná, nikdy nenastala žádná změna. V tomhle ohledu porušují materiální zákon ionizace. Na nich jsou vyryty znaky v starověkém atlantském jazyce: znaky, které odpovídají na naladěné myšlenkové vlny, uvolňujíc asociovanou mentální vibraci v mysli čtenáře. Desky jsou navzájem spojeny obručemi ze slitiny v zlaté barvě visící z tyče stejného materiálu. Tolik k materiálnímu zevnějšku. Moudrost, která je v nich obsažena, je základem starověkých mystérií. A pro toho, kdo čte s otevřenýma očima a otevřenou myslí, se jeho moudrost zvětší stonásobně. Čti. Věř nebo ne, ale čti. A vibrace, kterou tam najdeš, probudí odpověď v tvé duši. Ve Vesmírné Harmonii, Doreal, Svrchovaný Hlas Bratrstva…

Úvod:

Na následujících stránkách odhalím některé z mystérií, kterých jsem se až doposud jen jemně dotknul já, nebo jiní učitelé a studenti pravdy.

Lidské hledání pochopení zákonů, které řídí život člověka, je nekonečné, ale za závojem, který chrání vyšší plány před lidským zrakem, přece vždy existovala pravda, připravena na asimilování těch, kteří zvětšili svou vizi při hledání pravdy obrácením se ve svém hledání dovnitř, ne na povrch.

V umlčení materiálních smyslů leží klíč k odhalení moudrosti. Ten, kdo hovoří, neví; ten, kdo ví, mlčí. Nejvyšší vědomost je nevyslovitelná, pro svou existenci entity na cestách, které přesahují všechny materiální slova nebo symboly.

Všechny symboly jsou jen klíče od dveří vedoucích k pravdám, a mnohokrát dveře nejsou otevřené, protože klíč vypadá tak ohromně, že věci za ním nejsou očividné. Jestli dokážeme pochopit, že všechny klíče, všechny materiální symboly jsou projevmi, ale rozšířeními velkého zákona a pravdy, začneme rozvíjet vizi, která nám umožní proniknout za závoj.

Všechny věci ve všech vesmírech se pohybují dle zákona, a ten zákon, který řídí pohyb planet, není víc neměnný, než zákon, který řídí materiální vyjádření člověka.

Jeden z největších ze všech Vesmírných Zákonů je ten, který je zodpovědný za vznik člověka jako hmotné bytosti. Velkolepým cílem škol mystérií všech dob je odhalení působení Zákona, který pojí člověka fyzického s člověkem duchovním. Spojovací článek mezi fyzickým a duchovným člověkem je člověk vzdělaný, protože mysl má hmotné a též nehmotné vlastnosti. Uchazeč o vyšší poznání musí rozvíjet intelektuální stránku své přirozenosti a tak posílit možnosti soustředění všech sil svého bytí na a v rovině, po jaké touží.

Velkolepé hledání světla, života a lásky v materiální rovině se jen začíná. Jeho definitivní uskutečnění, konečný cíl, je úplná jednota s vesmírným vědomím. Základy ve hmotě jsou prvním krokem; potom přichází vyšší cíl duchovního dosažení.

Na následujících stránkách podám výklad Smaragdových desek a jejich tajemství, skrytého a esoterického významu. V slovech Thotha jsou ukryty mnohé významy, které se nezjevují na povrchu. Přinesené Světlo poznání rodící se na základě desek otevře mnoho nových oblastí na zamyšlení. “Čti a buď moudrý”, ale jen tehdy, když světlo tvého vlastního vědomí probudí hluboko uložené porozumění, které je vrozenou kvalitou duše.
V Třínásobném Světle, Doreal

zdroj: http://www.artbos.cz/clanek/225/Smaragdove-desky-Thota-Atlantana.htm