Většina proroků mluví v symbolech a šifrách, a to ve snaze zabránit manipulaci s texty a také proto, aby nedocházelo k ovlivnění svobodné vůle lidí… Svatý Malachiáš není výjimkou. Toto proroctví je dobře známé v i církvi a ve Vatikánu si jistě dávali dobrý pozor, aby nedali důvod k potvrzení tohoto nebezpečného proroctví při volbě nového papeže 😉 Přirozeně, že proroctví ohlašující konec církve, není mezi oblíbenými tématy šarlatovo-purpurových soudruhů…

Papežský systém končí právě teď. Zamávejte Františkovi na rozloučenou

Přes všechnu snahu to zamaskovat, existuje hned několik proroctví ohlašujích konec církve. A konec církve přichází právě teď, kdy cézaro-papežské církvi vládne nesvatý František.

Na prvním místě mezi těmito proroctvími je třeba jmenovat oficiální Bibli. Pěkný fór se povedl těm, kteří skrze Jana v Apokalypse mluvili, že?

Analýzu, výklad prorockých symbolů a další důkazy najdete v minulých dílech… Zmínili jsme už i několik dalších duchovních zdrojů, proroctví se pozoruhodně kupí a všechna, kupodivu, ukazují na současnou dobu a právě vládnoucího papá. Janova Apokalypsa, Danielovo proroctví, Nostradamus, Seth, Malachiáš a to ještě není zdaleka vše…

Zamávejte Františkovi na rozloučenou, dokud ještě můžete!!

Dlouhodobě vám na tomto webu dokazujeme, že církev nemá absolutně žádné právo na další existenci, vzhledem k tomu, že Kristovo učení dokonale znehodnotila.

Sice se před lidmi přetvařuje jako zástupce Boha na Zemi… a někteří na to i skočili… ve skutečnosti ovšem lidstvo jako celek svým modlářstvím stahuje duchovně dolů a vede lidi vstříc tzv. druhé smrti, smrti duše »

http://www.ragauian.cz/posledni-papez-je-osmy-kral-z-janova-zjeveni-17-kapitoly-aneb-skutecny-vyznam-proroctvi-o-sedmi-kralich/

Proroctví svatého Malachiáše

Už při volbě papeže Benedikta XVI. se poměrně často připomínalo proroctví svatého Malachiáše (1095–1148). Malachiáš, vlastním jménem Maelmhaedhoc O’Morgair byl mnichem a biskupem diecéze v irském Armaghu. V roce 1143 se stal v Derry opatem prvního cisterciáckého kláštera na irském území. Podle legendy měl v roce 1139 nebo 1140 během své pouti do Říma několik prorockých vizí, na jejichž základě sepsal seznam 112 (podle jiných výkladů ale pouze 111) budoucích papežů, kteří na Petrův stolec usednou před tím, než bude Řím (symbolizující římskou církev) „zničen a Soudce přijde soudit svůj lid“. Seznam je psaný v latině formou kódovaných veršů a neobsahuje konkrétní jména, nýbrž stručné přídomky charakterizující jednotlivé postavy. Současný papež by podle Malachiášova soupisu měl být posledním na tzv. konci časů.

Prorocký Malachiášův rukopis byl následně uložen v papežském archívu, kde zůstal nepovšimnut až do svého znovuobjevení okolo roku 1590. Některé zdroje uvádějí, že autorem proroctví o posledním papeži mohl být Michel de Nostradame, tedy Nostradamus, a Malachiášovi bylo připsáno proto, aby skutečný autor nebyl inkvizicí pronásledován. Proti této verzi hovoří údaje o tom, že Malachiáš byl už ve své době církví uznáván:

Proroctví Svatého Malachiáše měla pravděpodobně vliv i na jeho svatořečení. Nedlouho po svém odchodu z tohoto světa byl biskup Malachiáš papežem Klementem III. (1187–1191) svatořečen.

Energický reformátor mnišského života Malachiáš zemřel v roce 1148 v Clairvaux v náručí sv. Bernarda, zakladatele cisterciáckého řádu. Bernard měl údajně prohlásit, že Malachiáš den i hodinu své smrti přesně předpověděl. V současné době známý text proroctví pochází z roku 1595, kdy jej benediktin Arnold de Wyon zařadil do svého díla „Lignum vitae“. De Wyon se na Malachiáše odvolává jako na autora „proroctví o nejvyšších velekněžích“. Dílo mělo už ve své době velký úspěch, neboť proroctví byla často pozoruhodně přiléhavá.

První papežové na seznamu

Prvním na seznamu je Celestin II. (1143-1144)

Jeho pontifikát Malachiáš shrnul slovy: „Ex Castro Tiberis“ (Z jednoho zámku na Tibeře), což je narážka na jeho původ z města Citta di Castello situovaném na břehu řeky Tibery v Toskánsku.

Druhým v pořadí je Evžen III. (1145-1153)

Výrok „Ex magnitudine montis“ (Z velikosti hory). Popis se zdá být výstižný vzhledem k faktu, že se tento muž s příjmením Montemagno narodil na hradě Grammont.

Další příklady ze seznamu

Jako další příklady stojí za zmínku například Řehoř IV. (1227-1241) neboli „Avis Ostiensis“ (Pták z Ostie). Na toho se uvedené přízvisko hodí dokonale, neboť před svým zvolením byl kardinálem Ostie, přístavu nacházejícím se nedaleko Říma.

Urbanu IV. (1261-1264) odpovídá označení „Hyerusalem Campaniae“. A opravdu je známo, že se narodil v Troyes v Champagni a byl jeruzalémským patriarchou.

Kalix III. (1455-1458), v jehož rodovém znaku byl pasoucí se pozlacený býk, má přídomek „Bos pascens“ (Pasoucí se býk).

Lev XI., který vládl tehdy, když se znovu objevil rukopis Malachiášových proroctví, o něm se píše, že se stane „člověkem vody“. Papež Lev XI. neseděl na Petrově stolci ani celý měsíc, čímž potvrdil svou charakteristiku – v Bibli voda znamená symbol krátkého času.

Lev XIII. – v textu proroctví o posledním papeži se o něm hovoří, jako o „světle nebeském“ – na jeho rodném erbu se nacházela kometa.

Urbanu VIII. prorok Malachiáš ve svých „Malachiášových proroctvích o posledním papeži“ věnoval přídomek „Lilie a růže“. Dává se do souvislosti s hlavními událostmi tehdejšího církevně-politického života: totiž usmíření protestantské Anglie /růže/ s katolickou Francií /lilie/ cestou svatby krále Karla I. Stuarta a Marie Henrietty Bourbonské.

Pius VII. – „Ukradený orel“. Pod symbolem orla se skrývá francouzský imperátor Napoleon Bonaparte, který papeže přes odpor církve uvěznil. Teprve po svržení „křesťanského Antikrista“ se Pius VII. dostal na svobodu.

Atd…

Snahy o zametení proroctví
sv. Malachiáše pod koberec

Existují snahy nepohodlné prorocké poselství znevěrohodnit na základě toho, že od 16. století byly heslovité popisy údajně dosti neurčité a jejich výklad působil často příliš všeobecným dojmem. Také proto se objevili mnozí kritici, kteří text Malachiášova proroctví označili za podvrh z konce 16. století. V pozadí falzifikátu byla prý snaha ovlivnit průběh tehdejších papežských voleb. Toto vysvětlení sice při povrchním pohledu dává jistý smysl… nicméně neobstojí. Slovní formulace určené papežům 19. a 20. století jsou dokonale trefné a odpovídající skutečnosti. Tedy nejen papežové na počátku Malachiášova seznamu dobře odpovídají popisu…

Také je třeba zopakovat ony dobře známé problémy všech proroků: Za prvé, překlad obrazových vizí do omezujícího jazyka (bez odpovídající slovní zásoby bude např. prorok z 1. století, vidící současné objekty a technologie, těžko popisovat co viděl a snadno dojde k nepochopení). Za druhé, existuje samozřejmě problém správného dekódóvání zašifrovaných sdělení resp. prorockých symbolů. Šifrovaně psal např. Nostradamus, jak známo. A to právě proto, aby nedocházelo k ovlivnění rozhodování lidí… nebo úmyslnému zkreslování proroctví… Ale vlastně všechny prorocké symboly jsou v podstatě jakýmsi druhem šifry, ke které je třeba najít klíč…

Příklady prorockých vyjádření

Již dříve jsme spolu dekódovali, že USA jsou druhou šelmou ze Zjevení. Podívejme se nyní, jak prorok popsal atomový výbuch, který mají USA na svědomí:

13 Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem... (Zjevení 13:13)

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.13.13.csp

http://www.ragauian.cz/dve-selmy-vladnou-zemi-3/

On August 9, 1945, the American B-29 bomber, Bock’s Car left Tinian carrying Fat Man, a plutonium implosion-type bomb. Of the 286,00 people living in Nagasaki at the time of the blast, 74,000 were killed and another 75,000 sustained severe injuries.On August 9, 1945, the American B-29 bomber, Bock’s Car left Tinian carrying Fat Man, a plutonium implosion-type bomb. Of the 286,00 people living in Nagasaki at the time of the blast, 74,000 were killed and another 75,000 sustained severe injuries.

Mimochodem, je nám to v učebnicích zdůvodňováno snahou donutit Japonsko ke kapitulaci. Nicméně, mezitím na povrch prosákly informace o tom, že Japonci se chtěli vzdát již před bombardováním Hirošimy i Nagasaki, ale USA kapitulaci nepřijaly… co tento fakt říká o americké vládě, to si prosím domyslete sami…

Na druhou stranu, když víte, že jde o Druhou šelmu, začíná to dávat smysl. Dodávám, že nikdo neobviňuje americký lid — pod označením Druhá šelma je třeba si představit poměrně úzký okruh vládnoucích činitelů…

A tu máme smutně proslulou nevěstku:

Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích. Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství a na čele měla napsáno jméno – je v něm tajemství: „Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.“ Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji viděl. (Zj 17,3-6)

Pokud by někdo byl barvoslepý, nechť si zalistuje v oficielních církevních předpisech pro formální oblečení kléru.

Papežové 20. a 21. století

Pius X. (1903-1914) neboli „Ignis ardens“ (Planoucí oheň) se zapsal do historie jako reformní papež. Zemřel na prahu první světové války (planoucího ohně) 20. srpna 1914.

Benedikt XV. (1914-1922) má přídomek „Religio depopulata“ (Zpustošené náboženství). Je to zajímavé vyjádření, když uvážíme, že v té době proběhla první světová válka a v Rusku se k moci dostali komunisté.

Takto vypadají výdobytky státního náboženství: Žehnání zbraní a modloslužby přímo na bojištích. Větší zneužití nenásilných kristovských myšlenek si ani nelze představit.Habešská válka: Takto vypadají výdobytky státního náboženství: Žehnání zbraní a modloslužby přímo na bojištích. Větší zneužití nenásilných kristovských myšlenek si ani nelze představit.

Pius XI. (1922-1939) byl charakterizován formulací „Fides intrepida“ (Víra bez bázně). Sama podstata křesťanské věrouky se tehdy ocitla v ohrožení ze strany nastupujícího fašismu a komunismu. V Itálii se dostal k moci charismatický Mussolini a Vatikán na novou situaci reagoval mnohými ústupky. Když v roce 1935 vpadla italská vojska do Habeše, Pius XI. nejen že neprotestoval, ale dokonce ani nebránil italským biskupům vyhlásit ji za svatou. Pokud se podíváte na naši analýzu vzniku fašismu, nemůže vás to překvapit — papež totiž Mussoliniho skrytě podporoval, stejně jako později Pius XII. Hitlera »

http://www.ragauian.cz/co-ma-spolecneho-selma-z-janova-zjeveni-s-fasismem-jak-to-souvisi-s-ukrajinou-jak-vznikl-fasismus-doopravdy/

Pius XII. (1939-1958) s přídomkem „Pastor angelicus“ (Andělský pastýř) nastoupil do úřadu v předvečer největšího krveprolití v dějinách lidstva. Ti co jej znali osobně, jej popisovali jako charismatickou osobnost téměř andělského vzezření a vystupování…

Kniha nabušená fakty z tajných vatikánských archivů. Ve skutečnosti je nejpřesnější označení Papežův Hitler.Kniha nabušená fakty z tajných vatikánských archivů. Ve skutečnosti je nejpřesnější označení Papežův Hitler.

Jan XXIII. (1958-1963) „Pastor et nauta“ (Pastýř a námořník) byl před svým zvolením patriarchou v Benátkách, tedy ve městě námořníků. Na jeho popud byl svolán pro katolickou církev významný II. vatikánský koncil. Mezi nejdůležitější činy papeže Jana XXIII. náleží svolání II. vatikánského koncilu a vydání encykliky Pacem in terris, které mu ve spojení s významnými diplomatickými aktivitami přineslo přezdívku Papež míru. Papež Jan XXIII. se ukázal být podstatně radikálnější než jeho předchůdci. Byl známý svým smyslem pro humor, nekonvenčností a zanedbáváním protokolu a bezpečnostních opatření. Známé jsou jeho návštěvy věznic a tajné výlety mimo Vatikán.

Pavel VI. (1963-1978) označený jako „Flos florum“ (Květ květů) měl ve svém erbu tři lilie. Pavla VI. si svět bude nejspíše pamatovat díky encyklice Humanae vitae, kterou vydal v 25. července 1968. V díle Humanae vitae potvrzuje pohled katolické církve na plánování a kontrolu porodnosti a potvrzuje nepřijatelnost antikoncepce. Veřejnost podrobila encykliku Humanae vitae ostré kritice a došlo i k odklonu části věřících, kteří se s tímto přístupem nedokázali ztotožnit. Papež Pavel VI. byl prvním papežem 20. století, který se setkal s čelnými představiteli východních ortodoxních náboženství.

Jan Pavel I. (1978) neboli „De medietate Lunae“ (Z poloviny měsíce) byl konkláve vybrán za papeže 26. srpna 1978, když na obloze zářil přesný půlměsíc. Zemřel pouhých 33 dnů (měsíc) po svém jmenování. V letech 1937-1958 působil v diecézi Belluno (Bel Luno – Krásný Měsíc). Jan Pavel I. již jako kněz, biskup i kardinál byl vždy přirozený a velmi rád chodil v prosté černé sutaně do ulic. Zdvojené jméno si zvolil jako první z papežů, čímž dal najevo, že chce jít ve stopách svých předchůdců, v duchu pokrokového 2. vatikánského koncilu. Jan Pavel I. chtěl rovněž pokračovat v ekumenických snahách a mírových aktivitách, i v oblasti církevních struktur a pojetí poslušnosti v církvi byl velmi pokrokový. Jan Pavel I. připravoval dvě encykliky, kde chtěl své pohledy na církev zveřejnit, avšak stihl napsat jen přípravné poznámky.

Když byl zvolen, upustil od korunovace i od intronizace a v souladu s vůlí svého předchůdce si nenechal nasadit tiáru, která po staletí symbolizovala světskou moc papežství. Jan Pavel I. si jednoduše přál, aby církev byla především církví chudých pro chudé, tak jak byla původně zamýšlena. Nikoliv mocenským systémem, usilujícím o absolutní moc nad lidskými dušemi… Proto musel být odstraněn!

Ještě stále věříte tomu, že jeho smrt byla přirozená? 😉 On to prostě s tou chudobou a návratem k původnímu smyslu křesťanství myslel vážně. Jaký to kontrast oproti současnému papeži, který sice hraje divadlo s maskou toho hodného… ale na papežském systému nehodlá měnit nic, naopak jej chce utužit.

Například velkým tlakem na sjednocení VŠECH oddělených křesťanů, a to včetně pravoslaví — viz Ukrajina… v minulém díle můžete najít dokonce i video ukazující silný nátlak na protestanty, nátlak plný emocionální manipulace a lží… uvažujte prosím sami o souvislostech…

Je nutno představovat toho pána vlevo na obrázku? ;-)Je nutno představovat toho fašistického pána vlevo na obrázku? ;-)Jan Pavel II. (1978-2005) – „De labore solis“ (Z námahy Slunce), narodil se během zatmění Slunce 18. května 1920. I v den jeho pohřbu 8. dubna 2005 nastalo v Americe zatmění Slunce. V té době byla celkově sluneční aktivita nejintenzivnější za posledních 1500 let.

Předposlední Benedikt XVI. je Sláva olivy

Na 111. místě ze 112. zapsaných prorockých popisků je uvedeno vyjádření „Gloria olivae“ (Sláva olivy), což by mělo být označení papeže Benedikta XVI. Joseph Ratzinger si vybral své papežské jméno velmi příhodně. Je totiž známo, že olivová ratolest je jedním ze symbolů sv. Benedikta z Nursie (480-543). A kromě toho jsou jednou z kongregací benediktínského řádu tzv. Olivetáni, založení roku 1313 blahoslaveným Bernardem Ptolomei.

Sám Benedikt XVI. krátce po svém zvolení uvedl, že svým jménem hodlá symbolicky navázat na pontifikát papeže Benedikta XV., který vedl církev v neklidných dobách 1. světové války. Připomenul i postavu svatého Benedikta z Nursie a vyznal se z toho, že jej jako svého přímluvce prosí o pomoc.

Je velmi zajímavé, že se zde objevuje právě souvislost s válečným obdobím. Holubice s olivovou ratolestí je nejznámějším symbolem míru, který však bude po skonu Benedikta XVI. dle Malachiášových proroctví velmi dramaticky přerušen. Papež Benedikt XVI. oznámil rezignaci (!) na svou funkci dne 11. 2. 2013. Tento velmi neobvyklý akt je přitom dokonale v souladu s proroctvím o Sedmi králích, které jsme již analyzovali v předchozích dílech.

Poslední papež je již na trůnu

Papež Benedikt XVI. oznámil 11. února 2013, že poslední únorový den rezignuje. Novým papežem byl 13. března 2013 zvolen argentinský kardinál a jezuita Jorge Mario Bergoglio. Vybral si jméno František.

Lignum Vitae vydáno r. 1595 Arnoldem de Wyon, benediktinským historikem. Horní polovina 311. strany díla se závěrečnou částí Malachiášova proroctví (viz vpravo dole: In psecutione extrema S.R.E. sedebit. / Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus: quibus transactis civitas septicollis diruetur, & Judex tremędus judicabit populum suum. Finis.)Lignum Vitae vydáno r. 1595 Arnoldem de Wyon, benediktinským historikem. Horní polovina 311. strany díla se závěrečnou částí Malachiášova proroctví (viz vpravo dole: In psecutione extrema S.R.E. sedebit. / Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus: quibus transactis civitas septicollis diruetur, & Judex tremędus judicabit populum suum. Finis.)

Poslední 112. zápis se významně odlišuje

Poslední 112. zápis v seznamu papežů se od ostatních odlišuje tím, že nenese žádné označení. Autor své proroctví zakončil tímto konstatováním: „Během extrémního pronásledování římské církve bude sedět na stolci „Petrus Romanus“ (Petr Římský), který bude pást své stádce uprostřed mnoha soužení; po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný Soudce bude soudit svůj lid. Konec.

V tomto místě dochází ale k nedorozumění, existuje zde totiž nejednoznačnost překladu z latiny. Latinské psecutione může být chápáno jako prosecutione (trvání času) či persecutione(pronásledování).

A navíc, když se podíváte na formátování posledních dvou odstavců po Slávě olivy (tj. po Benediktovi) v originálním knihtisku, na první pohled jsou jasně viditelné dva velké rozdíly od předchozího seznamu papežů:

  1. Jsou to delší věty, nikoliv jen stručná šifra pro papeže jako u předchozích bodů v seznamu.
  2. Vlastně to vypadá jako dva body — ne jeden — jak se často píše o Malachiášově posledním zápisu s č. 112. Tedy seznam 113 bodů.

Proto bychom to celé mohli chápat i jako seznam 113 bodů, nebo možná ještě spíše jako seznam 111 bodů s 2 dovětky.

Správný překlad bodu 112 a 113

Během dlouhého trvání času svaté římské církve. / Na stolci bude sedět Petrus Romanus (Petr Římský), který bude pást své ovce uprostřed mnoha soužení; po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný Soudce bude soudit svůj lid. Konec.“

Tato verze je jistě smysluplnější a smysl dávají i dvě rozdělené poslední věty, když je chápeme jako charakteristiku celého předchozího seznamu!

Petrus Romanus (Petr Římský) může být prostě jen symbolika papeže resp. PAPEŽSTVÍ jako takového — pravděpodobně nejde o kódované označení papežů jako u předchozích bodů. Tato symbolika je zcela jednoznačná, papež až dodneška např. nosí Petrův Rybářský prsten!

Pope Francis has chosen the inscription for his Fisherman’s Ring – St Peter, the first Bishop of RomeJe zajímavé, že Rybářský prsten Františka — na rozdíl od minulosti — není zlatý, jen pozlacený. Zobrazuje sv. Petra, rybáře lidí

Podezřelý je i fakt, že navzdory zvyklostem, nebyl Rybářský prsten papeže Benedikta zničen. Viz např.:

http://thepinoycatholic.blogspot.cz/2013/03/fishermans-ring-was-not-completely.html

Catholic Encyclopedia nám o Rybářském prstenu říká: The earliest mention of the Fisherman’s ring worn by the popes is in a letter of Clement IV written in 1265 to his nephew, Peter Grossi. The writer states that popes were then accustomed to seal their private letters with „the seal of the Fisherman“, whereas public documents, he adds, were distinguished by the leaden „bulls“ attached (see BULLS AND BRIEFS). From the fifteenth century, however, the Fisherman’s ring has been used to seal the class of papal official documents known as Briefs. The Fisherman’s ring is placed, by the cardinal camerlengo on the finger of a newly elected pope. It is made of gold, with a representation of St. Peter in a boat, fishing, and the name of the reigning pope around it. (Viz Hassett, Maurice. „The Ring of the Fisherman.“ The Catholic Encyclopedia. Vol. 13. New York: Robert Appleton Company,1912. 21 Dec. 2014)

Sedm pahorků je jednoznačnou identifikací Říma:

Coin issued by Vespasian: Roma was the goddess that symbolized city of Rome-enthroned upon hills of RomeCoin issued by Vespasian: Roma was the goddess that symbolized city of Rome-enthroned upon hills of Rome

A Malachiášovo „město na sedmi pahorcích“ je nejspíš symbolem církve jako takové!

Pokud ale přistoupíme na variantu 111. papežů, tak nám to potom nesouhlasí s tím člověkem, který si nyní ve Vatikánu hraje na 112. papeže. Povím vám hned, že jsem byl nedávno velice překvapen zjištěním, že existují nezpochybnitelné, veřejně dostupné, oficiální církevní dokumenty, dokazující že volba současného papeže je podle církevního práva nelegální!

Poněkud šokující, není-liž pravda? Nalezl jsem i další nezávislé rozbory, které dokazují, že Benedikt je ve skutečnosti stále papežem a Francis je ten, kterého historie nazve antipapež. Nechci ale spekulovat, nejsme v bulváru. V každém případě je veřejným tajemství, že náhlá rezignace Benedikta byla velmi nezvyklá a jistá věc je jediná — v zákulisí se děje víc, než nám je oficiálně říkáno! Více v příštích dílech.

Malachiáš se dokonale shoduje také s Janovým Zjevením

Podle mne je Malachiáš v PŘESNÉ shodě i se Zjevením kap.17 (které jsme rozebrali v minulém díle)… a to protože „šelma, která jde do záhuby“ — to je papežství… anebo také papežové, kteří ho reprezentují, jak jsme důkladně rozebrali v předchozím díle našeho detektivního pátrání. Jednoduše: Malachiášův Petrus Romanus je identický s Osmým králem! A jsme doma, přesněji ve žhavé současnosti. Aby nedošlo náhodou k omylu, obrat „jít do záhuby“ je na tomto místě 2x zopakován! Bingo!

7 Anděl mi řekl: “Proč jsi užasl? Já ti řeknu tajemství té ženy a šelmy, která ji nese a má sedm hlav a deset rohů. 8 Šelma, kterou jsi viděl, byla a není; má vystoupit z bezedné propasti a jít do záhuby; 9 Zde je třeba mysli, která má moudrost: Těch sedm hlav je sedm hor, na nichž ta žena sedí. A je [také] sedm králů: 10 pět jich padlo, jeden je, další ještě nepřišel; a až přijde, musí zůstat jen nakrátko. 11 A šelma, která byla a není, je tím osmým; je z těch sedmi a jde do záhuby.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.17

Většina interpretací se následně celkem logicky dohaduje, že tím je oznámen příchod tzv. Soudného dne. To je ovšem OMYL!

Lide můj vyjdi z Babylonu

Apokalypsa (řecky ἀποκάλυψις {apokalypsis} zjevení, odhalení) znamená ve skutečnosti starověký literární druh. Většinou se jedná o spisy, v nichž je nějakému člověku-médiu (prorokovi) skrze duchovního (andělského) prostředníka zjevena nadpřirozená pravda, obvykle o dějinách a jejich smyslu...

Výraz Apokalypsa je dnes často chápán zkresleně, proto vážené čtenáře prosím, aby si výše uvedený encyklopedický citát přečetli dvakrát a pomalu!

Zdůrazňuji velmi silně, že tzv. Soudný den nebude globální katastrofou v tom smyslu, jak se často hádá v souvislosti se Zjevením Jana neboli Apokalypsou. Soudný den nastane především pro nevěstku, tedy církev, která zradila účel své existence. Nevěrná církev-nevěstka bude zahubena tím, kdo ji založil a který se vrátí jako předpovězený Syn člověka (nikoliv Ježíš, jak se často proroctví mylně chápají).

Pochopte prosím: Proto všechna proroctví mluví o posledním papeži! Ale není nejmenší důvod spojovat konec církve s koncem světa!! Povšimněte si v našich výkladech a ve Zjevení samotném, že církev má — mimo lichotivého titulu Nevěstka oblečená v šarlatu a purpuru — krom toho má na čele navíc nápis Babylon!!! Důsledky si prosím domyslete sami…

Další důvody, proč by se tato proroctví mohla týkat právě papeže Františka

Tento papež je potomkem italských přistěhovalců — tak jako milióny dalších lidí. Avšak skutečností zůstává, že Jorge Mario Bergoglio se sice narodil v Buenos Aires, ale byl jedním z pěti dětí italských přistěhovalců, takže nese italsko-starořímské dědictví. Takže tedy “Romanus” (římský) – proroctví o Petrovi Římském.

Dále: František I. byl starořímský císař.

Navíc, Assisi (historické městečko ve střední Itálii) je známo jako Rocca Maggiore, což znamená Big rock (Velká skála), a to je významem jména „Petr“, takže papež František se pojmenoval po Františkovi z Assisi – František z Velké skály.

Navíc “Berg” v němčině znamená “hora” (ale nikoli v latině či italštině) – a hora je také skála, když mluvíme symbolicky. Je pravda, že tomuto výkladu lze vytknout právě tu němčinu, která nemá nijak viditelnou vazbu na jazyk proroctví.

Dále: Poslední papež si zvolil jméno „František“, odkazujíc se tím na svatého Františka z Assisi a rodné jméno svatého Františka z Assisi bylo „Giovanni Francesco di PIETRO Bernardone.“ Původní jméno svatého Františka tedy zahrnovalo jméno “Petr”. O jménu František se také v církvi uvažovalo stejně jako o jménu Petr — tedy nebylo používáno jako jméno papeže. Malachiášovo proroctví mohlo poukazovat na skutečnost, že poslední papež toto tabu odvrhne a přijme jméno nepoužívané. Možná, že přijetí jména František znamená naplnění proroctví v tomto smyslu.

A to není vše…


Zjevení panny v Garabandalu

Také vizionářům v Garabandalu bylo sděleno proroctví o papežích. Po tehdejším papeži prý byli do „konce času“ předpovězeni pouze tři další. San Sebastian de Garabandal je malá vesnice v severním Španělsku. V období 1961 až 1965 zde údajně došlo ke zjevení panny a anděla čtyřem španělským děvčatům.

V knize Józefa Warszawskiego, Garabandal: „Objawienie Boże czy mamienie szatańskie?“ je uvedeno:

Během několika extatických vizí, obdržela Conchita Gonzales od  „Panny“ překvapující sdělení, podle kterého po Janu XXIII. „zůstávají ještě 3 papežové a potom přijde Konec Časů“…

Je „Konec časů“ totožný s koncem světa?

O. Eustabio Garcia de Pesquera, velký stoupenec zjevení z Garabandalu, mimo jiné zmiňuje otázku: „Jestliže třetí papež po Janu XXIII bude »poslední«, jak bude moci existovat Církev bez Svatého Otce? Jestliže nebude papež, vrátí se pak Ježíš na zem?

Tohle je velmi, velmi dobrá otázka.

Vizionářka sama neuměla odpovědět na tuto otázku, avšak vždycky opakovala, že slyšela od „Panny“ o „Konci časů“ a ne o konci světa. Což dobře odpovídá tomu, co už máme několikrát potvrzeno z více stran: Nejde tady rozhodně o „konec světa“, nýbrž o konec církve-nevěstky! Konec časů je určen jí (více v minulých dílech).

Dle proroctví z Garabandalu tedy měli po Janu XXIII. nastoupit jen tři další papežové. My dnes víme, že v čele církve stáli od r.1978: Jan Pavel I. (1978), Jan Pavel II. (1978–2005) a Benedikt XVI. (2005-2013). Francis je tedy už čtvrtým papežem od té doby… Navíc je tu otázka, zda do toho počtu přidat i Pavla VI. (1963–1978) nebo ne… poslední sdělení bylo údajně v roce 1965.

Události v Garabandalu SAMOZŘEJMĚ nebyly římskokatolickou církví uznány za skutečné zjevení. Papeženci přece nebudou propagovat svůj vlastní zánik.

Zdroj

WARSZAWSKI, Józef. Garabandal: objawienie Boże czy mamienie szatańskie?. Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja“, 2001. ISBN 83-880-2081-1. http://www.michaelsa.cz/?p=209

A to není vše… přichází další křesťanské proroctví.


Zjevení z La Salette v roce 1846

Zjevení ve Fatimě předcházelo jiné zjevení ve francouzské podalpské vesnici La Salette. Ve vesnici blízko Grenoblu se událo jedno z nejslavnějších zjevení. Dvěma pasáčkům Melanii a Maximiliánovi tam bylo ženou ve světle předáno poselství určené celému lidstvu.

Další poselství, které obdržel Maximilián bylo určeno výhradně papeži a nebylo dosud zveřejněno. Vidíme zde stejnou cenzuru jako ve Fatimě, ale k tomu později.

Následuje pár výstřižků z poselství předaného dne 19. září 1846 Melanii v La Salette. Upozorňuji, že veškeré podobnosti a shody s realitou dnešní doby a současné církve jsou čistě nenáhodné, rozumíme si že 😉

Kněží, sluhové Mého syna, se kvůli špatnému životu, lehkovážnému a rouhavému spravování svatých proroctví, kvůli oblibě peněz, oblibě hodností a potěšení, stali stokou nečistot…

Zlé knihy zaplaví svět a duchové temnoty budou všude rozšiřovat všeobecné uvolnění ve všem, co se týká služby Boží. Vzniknou kostely sloužící zlým duchům…

Běda církevním kněžím, kteří se budou zajímat pouze o hromadění bohatství, pečovat o svoji autoritu a pyšnou dominanci…

Vzplane mnoho válek, až do války poslední, rozpoutané deseti králi Antikrista, kteří mají tytéž úmysly být jedinými vládci světa.

Pozn. redakce: Pokud zde, vážení a milí čtenáři, poznáváte jasné odkazy na Janovu Apokalypsu, dekódovanou v minulých dílech, nezdá se vám to.

Než toto nastane, bude na světě panovat jakýsi falešný mír; lidé nebudou myslet na nic jiného, než jak se bavit…

Pozn. redakce: Jakákoliv podobnost s dnešním světem konzumu je čistě nenáhodná 🙁

Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista… Vzývám moje děti… Já jsem s vámi a ve vás, aby vaše víra byla světlem… Církev bude upadat, svět se ocitne v chaosu… Řím zanikne, z nebe spadne oheň… propast se otevírá. Zde je král temnoty, zde je bestie se svými poddanými a prohlašuje se za spasitele světa. Vznese se samou pýchou do povětří, aby se dostal do nebe, ale ztratí svou moc fouknutím archanděla Michaela… a bestie bude navždy uvržena, spolu se svými příznivci, do věčných hlubin…

Zdroj

SIERADZKI, Andrzej Józef. Třetí proroctví fatimské a jiná tajemná poselství. Vyd. 1. Frýdek-Místek: Alpress, 2004, 144 s. Knihy záhad. ISBN 80-736-2001-4.

Závěr? To ještě není všechno!

I když v tuto chvíli si nemůžeme být zcela jisti, že Francis přesně odpovídá proroctví… současně ovšem není možné to ani vyloučit.

A to stále ještě není vše! S proroctvími se roztrhl pytel, příště následuje pátrání po dalších slavných proroctvích. Prosím, zůstaňte naladěni…

http://www.ragauian.cz/proroctvi-svateho-malachiase-posledni-papez-je-tady-mnohonasobne-nezavisle-potvrzeno/

Předchozí článek: http://www.ragauian.cz/posledni-papez-je-osmy-kral-z-janova-zjeveni-17-kapitoly-aneb-skutecny-vyznam-proroctvi-o-sedmi-kralich/