Ilustrace

Podle ekonoma Petra Macha vláda Petra Nečase svým postojem k bankovní unii de facto otevřela dveře k vytunelování úspor českých střadatelů v bankách na území České republiky.

Nečasova vláda svým souhlasem s evropskou bankovní unií, ačkoli ji mohla vetovat, rezignovala podle Macha na obhajobu zájmů českých občanů. Mach upozorňuje, že v posledních desetiletích si čeští občané zaplatili stabilizaci českého bankovního sektoru desítkami miliard ze státního rozpočtu a platí si ji nadále prostřednictvím vysokých bankovních poplatků a příspěvků do národního fondu pojištění vkladů.

Vláda zradila české občany a otevřela dveře vytunelování jejich úspor

„Vláda zradila české občany a otevřela dveře ke znehodnocení aktiv, jimiž jsou kryty vklady českých vkladatelů, tedy k faktickému vytunelování českých bank. Respektuji právo vlastníka banky nakládat se svým majetkem. Ale je tu také právo vkladatelů na výplatu vkladů. Čeští vkladatelé vložili své prostředky do bank za určitých právních podmínek ohledně toho, do čeho vklady mohou být bankami investovány a tyto podmínky se nyní mohou změnit kvůli nezodpovědnému souhlasu české vlády s požadavky zástupců krachující eurozóny,“ řekl Mach.

Jde o to, že české banky, které jsou většinou dceřinými společnostmi zahraničních matek, budou moci být měněny na pouhé pobočky zahraničních bank, což ztíží českým vkladatelům přístup k vkladům v případě krachu zahraniční banky a zahraničním bankám to umožní volně mimo české právo a mimo dohled České národní banky nahrazovat aktiva, jimiž jsou kryty vklady českých vkladatelů novými méně hodnotnými aktivy.

Řecké dluhopisy: chcete je?

„Aktiva v českých bankách mohou nahradit bezcenné nevymahatelné řecké dluhopisy a ČNB nebude mít právní nástroj, jak tomu zabránit. Ujištění, že zahraniční banky nebude nikdo nabádat k transformaci na pobočky a k vyvádění aktiv do zahraničí, nedává České republice žádnou záruku, že k takovému procesu nedojde,“ uvedl externí poradce Kanceláře prezidenta republiky Jiří Payne.

Podle Macha česká vláda vyměnila na zasedání rady ministrů financí právní jistotu za pouhou vágní a právně nevynutitelnou politickou deklaraci, kterou nemusí žádná zahraniční banka respektovat.

Deklarace není právně závazná

„V souvislosti s dodatkem k Lisabonské smlouvě, který byl české vládě slíben a dosud nebyl schválen, jsme se přesvědčili, že politické deklarace Evropská unie neplní. Nečas i Kalousek celou dobu říkali, že to nepodpoří a že hájí české střadatele, a najednou ustoupili. Pak tam za sebe Kalousek poslal náměstka a je vymalováno. To je strašné. Nevěřím jakýmkoli razantním prohlášením vlády. Oni pokaždé nakonec ve všem ustoupí,“ říká Mach.

„Členové vlády by měli podepsat notářský zápis, že za případné škody způsobené tímto rozhodnutím ručí svým osobním majetkem,“ dodal Jiří Payne.

Otevírá se jednoduchá cesta k vyvádění finančních prostředků ze zdravých bank v ČR

Záležitost okomentoval pro ParlamentníListy.cz i člen Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu Ivo Strejček z ODS.

„Jedním ze zásadních parametrů, který měl být nepřekročitelnou podmínkou pro českou delegaci, měla být pojistka nedovolit zahraničním bankovním matkám měnit statut svých bankovních dcer v ČR na pobočky. Tím se otevírá jednoduchá cesta k vyvádění finančních prostředků ze zdravých bank v ČR ve prospěch jejich nemocných matek. Tím se zásadně oslabuje dohledový vliv ČNB a podstatně zvyšuje riziko zavlečení infekce do českých bank. Pokud jsme toto nedokázali ve vyjednávání obhájit, pak jde o zásadní selhání,“ řekl redakci Strejček. Podobně i Mach tvrdí, že ČNB na základě současného práva mohla zabránit přeměně dcer v pobočky.

Dcery se mohou měnit v pobočky již nyní, ale se souhlasem ČNB

Podle vyjádření vládního tajemníka pro záležitosti EU Vojtěcha Bellinga k žádnému negativnímu kroku ze strany vlády nedošlo, protože již nyní se prý české dcery zahraničních matek mohou přeměnit v pobočky. „Ani nyní nemůže ČNB zabránit tomu, aby se dcera proměnila v pobočku,“ řekl ParlamentnímListům.cz Belling.

Český zákon o bankách ale možnost přeměny dcery v pobočku ztěžuje. Podle § 16 Zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů totiž banka například musí mít předchozí souhlas České národní banky například k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho částí, k rozhodnutí valné hromady o zrušení banky, k fúzi nebo rozdělení banky nebo převodu jmění na banku jakožto společníka.

ČNB zklamána postojem vlády

Česká republika chtěla především na návrh ČNB původně explicitně prosadit, aby ČNB mohla změnu na pobočku zablokovat. Takové posílení jistoty českých střadatelů česká vláda ale nezajistila. Podle informace ParlamentníchListů.cz od vysoce postaveného člena ODS byla ČNB ale zklamaná, že česká vláda při vyjednávání toto neprosadila a nevyužila svého práva bankovní unii, tedy změnu primárního práva, vetovat. Při jednání o konkrétních směrnicích, které jsou již sekundárním právem EU a není tam jednomyslnost, již může být ČR přehlasována. Proto se prý mimochodem guvernér ČNB Miroslav Singer nezúčastnil závěrečné fáze vyjednávání.

ČNB se k tomu diplomaticky, avšak přesto výmluvně a příznačně, vyjádřila ve svém oficiálním tiskovém prohlášení, kde de facto říká: Vládo, my jsme tě varovali, ale pokud dojde k průšvihu, je to tvoje odpovědnost a jde to to na tvoje triko. „V konečné fázi vyjednávání politická reprezentace České republiky nezohlednila ve své pozici plně doporučení ČNB, a proto se ČNB této závěrečné fáze rozhodla neúčastnit. ČNB respektuje, že rozhodnutí o pozici je v pravomoci politické reprezentace, neboť ona nese konečnou odpovědnost za výsledek jednání,“ uvedla ČNB.

„V ČNB jsme v pozdních fázích vyjednávání odlišně vnímali, do jaké míry navrhovaný kompromis dostatečně mírní obavy, které jsme spolu s ostatními českými autoritami na počátku společně identifikovali a veřejně se o nich vyjadřovali. Podle našeho názoru by způsob ujištění pro ČR mohl být silnější,“ uvedl v prohlášení guvernér ČNB Miroslav Singer.

ČNB dále upozorňuje, že evropská debata o budoucí bankovní unii není ještě zdaleka u konce, skončila pouze její první část. ČNB k řadě z dosud prezentovaných návrhů nadále zaujímá kritická stanoviska.

Pokud se z dcery stane pobočka, může zkrachovat společně s „centrálou“

„Dnes je to tak, že pokud například zkrachuje Société Générale či třeba Erste Bank, tak se krach netýká českých dcer, tedy Komerční banky či České spořitelny. Konkurzní správce může rozhodnout, že se ty celé banky prodají novým vlastníkům, ale se vklady střadatelů se nic neděje. Když by z Komerční banky stala pouze filiálka Société Générale, tak by v případě krachu Société Générale, která není pod dohledem ČNB, přišli o peníze vkladatelé, kteří vložili své peníze původně do Komerční banky,“ varuje ekonom Petr Mach. V tomto smyslu je dobré připomenout, že se hovoří o možném snižování ratingu například Société Générale či třeba Erste Bank.

Do textu dohodnutého na summitu EU česká vláda vyjednala takzvaný „recitál“, v němž se konstatuje, že regulatorní změna není podnětem navíc k tomu, aby se české, ale samozřejmě nejen české, banky vlastněné zahraničními bankami transformovaly z dcer na pobočky. Jedná se však jen o konstatování, politickou deklaraci, a ČNB tomu nemůže zabránit. „Ta deklarace je směšná. To je spíše pobídka pro ty banky, aby si toho všimly a udělaly opak,“ míní Mach.

Podle Fajmona vláda nezaspala

Europoslanec Hynek Fajmon s kritickým postojem Macha ale nesouhlasí a nelze podle něho říci, že by Nečasova vláda selhala.

„Ta věc není ještě definitivně rozhodnutá. Ještě se to bude převádět do podoby konkrétních směrnic. Vláda a premiér tím pouze umožnili, aby pokračovala technická jednání o tom, jak přesně bude ta regulace nastavena a jak ty věci budou fungovat. Čili rozhodnutí bylo o tom, že to vláda nezablokovala, ale samotné parametry se budou dolaďovat. Tedy silné prohlášení jako Petr Mach k vládě nemám. Souhlasím ale, že si to musíme pohlídat a že pro nás není přípustné, aby se dcery mohly přeměnit v pobočky. Tomu musíme zabránit. Ale nemyslím si, že došlo k nějakému fatálnímu pochybení na tom summitu,“ řekl ParlamentnímListům.cz Fajmon.

„Pokud by si matky mohly dcery jednoduše převádět na pobočky, tak mohou i jednoduše vyvádět pryč vklady českých střadatelů a konsolidovat si svou bilanci. Znamenalo by to únik aktiv z České republiky do zahraničí,“ řekl redakci ekonom Marek Loužek z Centra pro ekonomiku a politiku.

Hrozba vnitroskupinové podpory. Ke snahám odsát kapitál již dochází

Viceguvernér ČNB Mojmír Hampl upozornil ve svém článku v HN navíc i na to, že by české banky mohly být „vysáty“, i kdyby zůstaly dcerami: „Jeden z budoucích pilířů bankovní unie, tzv. společné krizové řízení v bankách, má vést k zavedení institutu vnitroskupinové podpory, kdy dceřiné společnosti budou v rámci této procedury nuceny pomáhat svým matkám (nikoli nutně naopak), a to dokonce i za netržních podmínek. Kdo chce, ať si najde návrh článků 16-21 v příslušné navrhované směrnici. Čili bude umožněno i to, co dnes není možné provádět uvnitř finanční skupiny ani na národní úrovni.“

Že k pokusu vyvést prostředky z ČR již došlo, informoval redakci místopředseda Hospodářského výboru a člen Rozpočtového výboru František Laudát. „Bankovní dohled ČNB nás nedávno v parlamentu upozornil, že došlo k pokusu o vybrání hotovosti, respektive aktiv z jedné z našich největších bank. Odmítl sdělit které. Transakce se měla uskutečnit tak, že mělo dojít k nákupu bezcenných a uměle nadhodnocených dluhopisů do portfolia banky. Byl pokus, aby proběhl transfer vkladu našich občanů a našich společností,“ řekl ParlamentnímListům.cz Laudát.

Česko je nadprůměrně kapitálově stabilní. Tak to nemusí ale zůstat

Viceguvenér ČNB Vladimír Tomšík ve své přednášce pro Centrum ekonomiku a politiku, která vyjde i ve sborníku CEPu, uvedl, že mezi lety 2009 až 2011 byl zisk bankovního sektoru v ČR 20 procent, zatímco Irsko zaznamenalo ve stejném období ztrátu 40 procent. Česko je z hlediska bankovního sektoru velmi stabilní, neboť poměr vkladů oproti úsporám je u nás téměř 140 procent.

Tomšík také varoval před narušením fungujícího národního dohledu ČNB nad bankovním sektorem. Zároveň zdůrazňoval, že by Česká republika měla mít právo odmítnout přeměnu dceřiné společnosti banky na pobočku. To vláda Petra Nečase ale nedojednala.

Ať je to jakkoli, každopádně se střadatelům vyplatí sledovat, jestli se zahraniční matky českých dcer nepokusí přeměnit u nás působící banky ve své pobočky. V tomto smyslu se též vyplatí sledovat i finanční stabilitu zahraničních bank, které české dceřiné banky vlastní. Vyplatí se též sledovat, zda české dcery budou mít povinnost pomáhat matkám.

Zdroj: http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/9973-necasova-vlada-pry-otevrela-dvere-k-vytunelovani-uspor-ceskych-stradatelu.aspx