image1Tento text je již téměř 15 let starý. Přesto neztratil nic na své aktuálnosti, řekl bych, že spíše naopak…. (jm)

Dějiny jsou naplněny šepotem tajných společností. Zprávami o stařešinech a knězích, kteří střežili zakázané vědomosti starověkých lidí. Významní muži, tajně se scházející, kteří směrovali vývoj civilizace, jsou zaznamenáni ve spisech všech národů.

Nejstarší z těchto společností je Bratrstvo Hada, také nazývané jako Bratrstvo Draka (dobře si pro tuto chvíli zapamatujte tato dvě zvířata, pozn. OSUD.cz), a existuje dosud pod mnoha různými jmény. Je jisté, že náboženství hrálo vždy významnou úlohu v životě těchto organizací. Komunikace s vyšším zdrojem, často božským, je jejich oblíbeným tvrzením.

Tajemství těchto skupin jsou považována za tak hluboká, že pouze několik vyvolených, velmi vzdělaných jednotlivců, je schopno je pochopit a využívat je. Tito mužové používají své zvláštní vědomosti pro dobro celého lidstva. Tak to alespoň tvrdí. Jak to ale máme vědět, když jejich znalosti a činnost jsou drženy v tajnosti? Naštěstí se některé z nich staly veřejně známými.

Považuji za pozoruhodné, že ve většině, pokud ne ve všech, primitivních kmenových společnostech všichni dospělí jsou členy takové společnosti. Ti jsou obvykle rozděleni do mužských a ženských skupin. Mužské skupiny obvykle dominují příslušné kultuře. Je překvapující, že se velmi věrně podobají mnoha tajným společnostem v tzv. civilizovaném světě. To může znamenat jedině to, že tyto společnosti nepracují proti zavedené zákonné moci, ale pro ni. Vlastně se dá říci, že jsou se zákonnou mocí totožné. To zpochybňuje argumenty pro tvrzení, že všechny tajné společnosti jsou oddané „destrukci řádně ustavené zákonné moci“. To může pochopitelně platit pouze tam, kde členové tajné společnosti tvoří většinu lidí, kteří tvoří mocenskou garnituru. Jen velice malé procento z nich spadá do této kategorie.

Tajné společnosti vlastně zrcadlí mnoho stránek obyčejného života. V takové společnosti existuje vždy exkluzivní členství s výslednou důležitostí, kterou takové členství přináší. To však nalézáme v celém lidském snažení, dokonce i ve spolcích, jež nejsou tajné, jako jsou fotbalová družstva a venkovské sportovní kluby. Exklusivnost členství je ve skutečnosti jednou z nejmocnějších zbraní tajných společností. Zde jsou používány různé symboly, hesla a další nástroje. Ty vždy vykonávaly důležité funkce v lidských organizacích kdekoli. Proklamovaný důvod byl téměř vždy odlišný od skutečného důvodu, který měl podstatnou důležitost pro existenci společnosti.

Kamarádství je zvláště důležité. Sdílené útrapy nebo tajemství byly pro muže vždy zvláště vzrušující. Nikdo, kdo zažil mrazivou zkušenost výcvikového tábora pro nováčky, pravděpodobně nezapomene na zvláštní pocity sounáležitosti a kamarádství, jež bylo sdíleno obětmi výcvikového seržanta nebo velitele jednotky. To jsou emoce rodící zasvěcení. Nejmocnějším nástrojem každé tajné společnosti je rituál a mýtus obklopující zasvěcení. Tyto zvláštní závazné obřady mají velmi hluboký význam pro účastníky.

Zasvěcení plní několik funkcí, které tvoří srdce a duši každé skutečné tajné společnosti. Jako ve výcvikovém táboře pro nováčky, jenž je vlastně zasvěcením do armády, jsou pro tajnou společnost důležitými aspekty lidského myšlení ty, které jsou neúprosně spojeny s pěstováním a utvrzováním úsilí skupiny lidí, aby působila určitým směrem. Zasvěcení poutá členy v mystice.

Neofyté získají znalost tajemství, které jim dodá zvláštní postavení. Starověký význam slova neofyt je „znovu zasazený nebo znovuzrozený“. Vyšší zasvěcení je ve skutečnosti povýšení, které je inspirováno oddaností a touhou postoupit na další příčku na pomyslném žebříčku v hierarchii společnosti. Cíle společnosti jsou blíže svému naplnění, což je dosaženo tím, že zasvěcenci jednají v zájmu těchto cílů ve svém každodenním životě. To způsobuje změny v politické a společenské činnosti jejích členů. Tyto změny jsou vždy v nejlepším zájmu vůdců tajné společnosti. Tito vůdcové jsou nazýváni adepty. Můžeme to nejlépe ilustrovat pomocí vojáků, kteří jsou vycvičeni plnit rozkazy bez přemýšlení. Výsledkem je často zranění nebo smrt vojáka při realizaci cíle jeho velitele, který může nebo nemusí být dobrý pro celou společnost.

Zasvěcení je prostředkem k odměňování ctižádostivých mužů, kterým je možno důvěřovat. Můžete si všimnout, že čím vyšší stupeň zasvěcení, tím méně členů, kteří tohoto stupně dosáhli. To není z důvodu, že ostatní členové jsou méně ctižádostiví, ale proto, že tento výběr je prováděn velice pečlivě. Po dosažení určitého bodu, žádné úsilí není dost dobré bez „zatlačení“ vyšších členů. Většina členů se za tento bod nedostane a nikdy se nedozví o skutečném, tajném účelu skupiny. Tito lidé slouží jenom jako součást politické mocenské základny. Nyní již pravděpodobně tušíte, že zasvěcení je způsob, jak poznat, komu lze a komu nelze věřit.

Metodou pro správné rozhodnutí, kdo může být po provedení zasvěcení adeptem, je požádat kandidáta, aby plivnul na křesťanský kříž. Jestliže kandidát odmítne, členové mu poblahopřejí a řeknou mu, „Učinil jsi správnou volbu, jako pravý adept nemůžeš udělat takovou hroznou věc.“ Po čase nově zasvěcený člen může se znepokojením konstatovat, že se nikdy nedostane výš. Kdyby kandidát místo toho na kříž plivl, předvedl by tím znalost jednoho z mystérií a brzy by se stal kandidátem na další stupeň zasvěcení. Toto mystérium spočívá v tom, že náboženství je pouhým nástrojem na kontrolu mas. Vědění (moudrost) je jejich jediným bohem, prostřednictvím něhož se člověk sám stane bohem. Had a drak jsou oba symboly moudrosti. Lucifer je zosobněním tohoto symbolu. Byl to Lucifer, kdo svedl Evu, aby zlákala Adama k ochutnání ze stromu poznání a osvobození člověka z pout nevědomosti. UCTÍVÁNÍ (což je velmi rozdílné od STUDIA) znalostí, vědy nebo technologie je satanismem v nejčistší formě, jehož tajným symbolem je vševidoucí oko na vrcholku pyramidy.

Nežádoucí účinky tajných společností a jejich aureola tajemství vzbuzují často abnormální představy a dávají jim někdy pověst skupiny podivných lidí. Kdykoli si však získají důvěru většiny, potom už nejsou považovány za protispolečenské. Dobrým příkladem je křesťanská Církev, která byla svého času tajnou společností v římské říši. Ve skutečnosti „Otevřená přátelská tajná společnost“ (Vatikán) doopravdy ovládla většinu (pokud ne celý) tehdy známého světa.

Většina tajných společností je obecně považována za protispolečenskou; věří se, že obsahují elementy, které nejsou v oblibě nebo jsou přímo škodlivé pro společnost jako takovou. V některých případech je tomu doslova tak. Komunismus a fašismus jsou tajnými společnostmi v mnoha zemích, kde jsou zakázány zákonem. V této zemi (USA – pozn. překl.) jsou Nacistická strana a Ku-Klux-Kkan tajnými společnostmi především díky faktu, že je jimi široká veřejnost znechucena. Jejich aktivity jsou někdy ilegální, odtud utajování členství v nich. Raní křesťané byli tajnou společností, protože římská vládnoucí třída je považovala za nebezpečné pro imperiální vládu. To samé platilo pro následovníky islámu. Drúsové a Jezidé v Sýrii a Iráku jsou považováni Araby za nebezpečnou tajnou společnost, která chce ovládnout svět. Arabové si to samé myslí o Židech. Katolíci a Svobodní zednáři si to myslí jedni o druhých.

V mnoha primitivních a zaostalých společnostech zasvěcení do vyšších stupňů skupiny zahrnuje podrobení se zkoušce, která mnohdy končí smrtí nebo nebo šílenstvím kandidáta. Je zřejmé, že právo a bezpráví ve společnosti není měřítkem pro určení hodnoty tajné společnosti. Na Borneu pro zasvěcení do společností lovců je chvályhodné a povinné lovit hlavy. V Polynésii vražda nemluvněte a prostopášný život byly považovány za podstatné pro přijetí do jejich společností, kde kmenový kód potřeboval členy, kteří se oddávali těmto věcem, jako pilíře společnosti.

Od počátku zaznamenané historie, se každá vládnoucí skupina snažila zachovat status quo a bránit státní zřízení proti minoritním skupinám, které se snažily svrhnout tuto zákonnou moc a zaujmout její místo.

Mnoho z těchto pokusů bylo úspěšných, ale ne vždy na dlouho. Lidská touha být jedním z vyvolených je něco, co žádná síla na zemi není schopna zmenšit, natož zničit. To je jedno z „tajemství“ tajných společností. To je to, co jim dává politickou základnu a mnoho zástěrek. Členové se často volí navzájem a upřednostňují své členy v každodenních záležitostech, zákonných a společenských aktivitách. Největší touhou mnohých je moci říci: „Patřím k vyvoleným.“

V starověkých městech existovaly domy, kde se konaly pobožnosti a přinášely oběti. Vlastně to byly chrámy, stavěné na počest mnoha bohů. Tyto budovy často fungovaly jako místa pro setkávání filozofů a mystiků, o nichž se věřilo, že vlastní tajemství přírody. Tito mužové se obvykle sdružovali v odloučených filozofických a náboženských školách.

Nejdůležitější ze všech těchto starověkých skupin je Bratrstvo Hada nebo Draka a byla jednoduše známa jako Mystéria. Had a drak jsou symboly, které reprezentují moudrost. Otcem moudrosti je Lucifer, také nazývaný jako Posel Světla. Pro Mystéria byl ohniskem uctívání Osiris, jméno jasné hvězdy, která – jak starověcí lidé věřili – spadla na zem. Doslovný význam slova Lucifer je „světlonoš“ nebo „ranní hvězda“. Poté, co Osiris sestoupil s oblohy, starověcí lidé viděli Slunce, jako představitele Osirise („… tvrdí se, že poté, co Lucifer spadl z Nebe, přinesl s sebou sílu myšlení jako dar lidstvu.“ Fred Gittings, Symbolism in Occult Art).

Většina největších duchů, kteří vůbec žili, byla zasvěcena do společnosti Mystéria tajnými a nebezpečnými rituály, z nichž některé byly velmi kruté. Nejslavnější z nich byli známi jako Osiris, Isis, Sabarius, Cybele a Eleusis. Platón byl jedním z těchto zasvěcenců a některá z těchto mystérií popisuje ve svých dílech.

Platónovo zasvěcení zahrnovalo třídenní pohřbení ve Velké pyramidě, během něhož zemřel (symbolicky), znovuzrodil se a byla mu svěřena tajemství, která měl chránit. Platónovy spisy jsou plné informací o Mystériích. Manly P. Hall ve své knize The Secret Teachings of all Ages tvrdil, že „…osvícení starověku…vstupovali do jejích (pyramida v Gíze) portálů jako lidé; ven vycházeli jako bohové.“ V starověké Egyptštině bylo pro pyramidu používáno slovo khuti, což znamenalo „nádherné světlo“. Pan Hall také říká, „Pyramidy jsou důležité egyptské zasvěcovací chrámy…“

Podle mnohých autorů byla Velká pyramida postavena na památku a oslavu výbuchu supernovy, ke kterému došlo v roce 4000 př. Kr. Dr. Anthony Hewish, nositel Nobelovy ceny za fyziku z roku 1974, objevil pravidelné série radiových impulzů, které, jak dokázal, byly emitovány hvězdou, jež explodovala kolem roku 4000 př. Kr. Svobodní zednáři začínají svůj kalendář od Y.L., „In the Year of Light“ (česky: v roce světla – pozn. překl.), který vznikne přidáním čísla 4000 k modernímu letopočtu. Takže 1990 + 4000 = 5990 Y.L. George Michanovsky napsal v knize The Once and Future Star, že „klínové písmo starověkých Sumerů…popisuje explozi obrovské hvězdy, která se nacházela v trojúhelníku tvořeném hvězdami Zeta Puppis, Gama Velorum a Lambda Velorum…nacházejícími se na jižní obloze… (nějaký) přesný katalog nyní tvrdí, že jasná hvězda, která explodovala ve zmíněném trojúhelníku, bude opět viditelná pouhým okem za 6000 let.“ Podle kalendáře Svobodných zednářů se objeví v roce 2000, a skutečně se objeví.

Kosmická loď Galileo je na cestě k Jupiteru, malá hvězdička s plynovým reaktorem, úplně stejným, jako naše slunce, s nákladem 49,7 liber plutonia, které jsou použity jako baterie pro pohon lodě. Poté, co v prosinci 1999 dosáhne orbitální dráhy Jupitera, Galileo doručí svůj náklad do centra Jupitera. Neuvěřitelný tlak, který bude vyvinut během srážky s planetou, způsobí stejnou reakci, jako když je explodována atomová bomba pomocí implozivního detonátoru. Plutonium vybouchne v jaderné reakci, vyzáří vodík a hélium do atmosféry Jupitera rozzáří se jako hvězda, která již byla pojmenována jako Lucifer. Svět si to bude vysvětlovat jako znamení velkého náboženského významu. Vyplní se tím proroctví. Ve skutečnosti je to jen demonstrace nesmyslné aplikace technologie Jasonovou společností (JASON Society, o té si budeme povídat později v souvislosti se skupinou MAJI – MAJORITY AGENCY FOR JOINT INTELLIGENCE, pozn. OSUD.cz), která možná byla, možná nebyla, dosud použita. Aby zajistili stoprocentní úspěch, nálož plutonia značně předimenzovali, protože dokumenty, které jsem četl, když jsem ještě sloužil u Naval Intelligence, tvrdí, že Projekt GALILEO vyžaduje pouze pět liber plutonia pro vznícení Jupitera a možná i k odvrácení nastupující doby ledové. Globální oteplování je smyšlenka. Usnadní to jednání s veřejností a poskytne to vládnoucí elitě více času než panika a anarchie nahradí vládu. Skutečností je, že průměrná teplota na zemi se snižuje. Bouře jsou stále prudší a hůře předvídatelné.

Ledové čepičky na pólech se zvětšují. Teplé oblasti, kde lze pěstovat zemědělské plodiny se zmenšují. V tropech se zvětšují pouště. Doba ledová je na cestě a objeví se náhle.

Současně podzemní prostory, které obsahují starověké záznamy o zemi, budou otevřeny v Egyptě. Otevření těchto podzemních kobek ohlásí příchod nového milénia. Millenium Society již nyní plánuje velké oslavy, které se mají konat u pyramid v Egyptě. Podle deníku Arizona Daily Star z 3.ledna 1989 „Prezident Bush letos strávil oslavy nového roku v Camp Davidu ve státě Maryland, ale za deset let to může být v Egyptě. Organizátoři z Millenium Society říkají, že již vyslovil návrh, že by se příští století mělo přivítat ve Velké (Cheopsově) pyramidě v Gíze.“

První tajemství, které člověk musí znát, aby vůbec začal chápat společnost Mystéria, je, že její členové věří, že na celém světě existuje jen velice málo opravdu vyspělých mozků. Oni věří, že tyto mozky patří jim. Filozofie, která následuje, je klasickým pohledem tajných společností na humanitu:

„Když osoba se silným intelektem stojí tváří v tvář nějakému problému, který volá po použití schopností rozumu, zachová rovnováhu a pokusí se najít řešení shromážděním faktů, jež se týkají dané otázky. Na druhé straně ti, kteří jsou nezralí, když stojí před nějakým malým problémem, jsou bezradní. Zatímco ti první jsou oprávněni řešit záhadu jejich vlastního osudu, ti druzí musí být vedeni jako stádo zvířat a učeni nejjednodušším jazykem. Jako ovce, které jsou naprosto závislé na svém pastýři. Schopný intelekt je učen mystériím a esoterickým duchovním pravdám. Masy jsou učeny doslovným exoterickým výkladům. Zatímco masy uctívají pět smyslů, vyvolená menšina na rozdíl od nich pozoruje a rozeznává symbolická zhutnění velkých abstraktních pravd.

Zasvěcení vyvolení se dorozumívají přímo s Bohy (mimozemšťany?), kteří se zase dorozumívají s nimi. Masy obětují svá jehňata na oltáři umístěném před kamennou modlou, kterou nikdo neuslyší promluvit. Vyvoleným je dáno poznat mystéria a jsou osvícení (illumined) a tak jsou známi jako Ilumináti nebo Osvícení, strážci „Tajemství věků“.“

Rané tajné společnosti, které mohou být přímo spojeny se svými moderními potomky, jsou kulty Roshaniya, Mithras a jejich protějšek – Stavitelé (Builders). Ty mají mnoho společných věcí se Svobodnými zednáři dnešních dnů a rovněž s mnoha dalšími větvemi Iluminátů. Např. pro všechna bratrstva je běžné znovuzrození do nového života bez nutnosti projít portálem smrti během zasvěcení; odkaz na „lva“ a „stisk lví tlapy“ v zednářském zasvěcení do stupně Mistrů; tři stupně, které jsou stejné jako u rituálů starověkých zednářů, dříve než následuje mnoho dalších stupňů; žebřík se sedmi příčkami; členství jen pro muže; a „vševidoucí oko“.

Zvláštní zájem si zaslouží mocná společnost v starověkém Afghanistánu, jejíž členové si říkali Roshniya-osvícení. Existují indicie, že tento kult má historické souvislosti s Domem moudrosti v Káhiře (House of Wisdom at Cairo). Hlavní principy tohoto kultu byly: odstranění soukromého vlastnictví; zrušení náboženství; zrušení národních států; víra v osvícení, vycházející z Nejvyššího jsoucna, které touží, aby třída dokonalých mužů a žen uskutečnila organizaci a směrování světa; víra v plán na přeměnu společenského systému světa, který spočíval v nahrazení vlád jednotlivých států vládou jedinou – celosvětovou; a víra, že po dosažení čtvrtého stupně může člověk komunikovat přímo s neznámými dohlížiteli, kteří předávali své vědění zasvěceným v průběhu věků. Moudří lidé opět poznávají Bratrstvo.

Je třeba si zapamatovat důležitý fakt, že vůdci pravice i levice jsou součástí „zdravého jádra“ lidí, kteří byli a jsou Ilumináty nebo členy Bratrstva. Mohli být, nebo jsou možná dosud, příslušníky křesťanského nebo židovského náboženství, ale používají jej pouze ke svým vlastním cílům. Neprojevují oddanost žádnému konkrétnímu národu, ačkoli využívají nacionalismu pro podporu svých záměrů. Jejich jediným zájmem je získat větší ekonomickou a politickou moc. Konečný cíl vůdců obou skupin je totožný. Jsou rozhodnuti získat pro sebe nespornou kontrolu bohatství, přírodních zdrojů a pracovních sil celé planety. Mají v úmyslu změnit svět podle jejich koncepce totalitního socialistického státu. V tomto procesu odstraní všechny křesťany, židy a ateisty. Právě jsi se dozvěděl jedno, ale pouze jedno, z jejich velkých tajemství. Aleister Crowley (1875-1947), anglický satanista, který se pyšně nazýval „nejhříšnějším mužem na Zemi“ tvrdil, že jeho Ďábelský spirituální průvodce, Aiwass, mu našeptal, že v roce 2000 po Kristu se navrátí Bestie, což bude předzvěst brzkého triumfu kultu Iluminátů…. v roce 2000 byl George Walker Bush, zřejmě podvodem, zvolen prezidentem Spojených států….

Roshaniyové sebe často nazývají Řád (Order). Zasvěcení skládali přísahu, která je zprošťovala věrnosti všemu kromě Řádu a říkala, „Zavazuji se k věčnému mlčení a neotřesitelné oddanosti a poslušnosti Řádu… Celé lidstvo, které se nemůže ztotožnit s naším tajným znamením, je naší právoplatnou kořistí.“ Přísaha zůstala v podstatě nezměněna do dnešních dnů. Tajné znamení bylo přejet rukou po čele, dlaní dovnitř; heslem bylo držet si ucho prsty a loket ruky si podpírat druhou rukou. Zní vám to povědomě? Řád je Řád Hledání (Order of the Quest). Kult hlásal, že existoval duchovní stav úplně odlišný od života, jak jej známe. Duch může pokračovat a být mocný na zemi skrze členy Řádu, ale pouze v tom případě, že před svou smrtí byl členem Řádu. A tak členové Řádu získávali moc od duchů zemřelých členů.

Roshaniya přijímala cestovatele za zasvěcence a potom je posílala hledat další kapituly Řádu. Někteří věří, že Assassini byli větví řádu Roshaniya. Větve Roshaniya nebo „osvícených“ nebo Iluminátů existovaly a dosud existují všude. Jedním zpravidel bylo nepoužívat stejného jména a nikdy nepoužívat označení „Ilumináti“. Toto pravidlo vlastně platí dodnes. Věřím, že porušení tohoto pravidla mělo za následek pád Adama Weishaupta.

Jedněmi z největších tajemství věků je pravdivý příběh Svatého Grálu, Ježíšova roucha a zda Ježíš skutečně zemřel nebo zda přežil a zplodil dítě. Mnoho mýtů obklopujících Templáře se týká těchto relikvií a většina mýtů v průběhu historie vždy měla nejméně jeden faktický základ. Pokud jsou mé zdroje pravdivé, Templáři přežili dodnes jako větev Iluminátů a tyto relikvie střeží ukryté na místech známých pouze jim.

Víme, že Templáři jsou Ilumináti proto, že Svobodní zednáři přijali mezi sebe a chránili ty, kteří prchali před pronásledováním ze strany Církve a Francie, právě tak, jako Svobodní zednáři přijali mezi sebe a chránili Weishauptovy Ilumináty o několik století později. Templářští rytíři (The Knights Templar) existují ještě dnes jako vysoký stupeň Svobodného zednářství – Řád Templářů (Templar Order). Templářští rytíři jsou vlastně větví Řádu Hledání. DeMolayova společnost (DeMolay Society) je větví Svobodných zednářů, která je zasvěcena řádu Templářů, zvláště jejich vůdci Jacquesovi DeMolay. Vím to proto, že jsem byl jako mladík členem DeMolayovy společnosti. Miloval jsem tajemství a rituály. Od společnosti jsem se oddělil, když se moje rodina přestěhovala do oblasti mimo dosah kterékoli lóže. Dodnes věřím, že moje příslušnost k DeMolayově společnosti mohla být důvodem, že jsem byl vybrán pro službu u Naval Security and Intelligence (česky přibl. Bezpečnostní a zpravodajská služba válečného námořnictva – pozn. překl.).

Podle členů zpravodajské komunity, jakmile bude Nový světový řád (New World Order) upevněn, budou vyjmuty relikvie a budou připojeny ke Kopí Osudu (Spear of Destiny) a podle legendy dají vládci světa absolutní moc. To může potvrdit víru, která přetrvala věky, připisující velký význam těmto relikviím, pokud budou v rukou jedné osoby. To vysvětluje Hitlerovo zoufalé hledání těchto památek během II. světové války (tvrdil to gen. Patton po porážce Německa).

Rytířský řád Templářů byl založen někdy v průběhu 11. století v Jeruzalémě Prieurem de Sion se zvláštním účelem střežení zbylých památek na Ježíše a k vojenské ochraně poutníků během jejich cesty do Svatého města.

Prieure de Sion byl náboženský řád založený na hoře Sion v Jeruzalémě. Řád si stanovil za cíl zachovat a zaznamenat rodokmen Ježíše a Domu Davidova. Všemi dostupnými prostředky Prieure de Sion hledal a zachraňoval zbytky relikvií. Tyto relikvie byly svěřeny řádu Templářů do úschovy. Jsem ohromen autory knihHoly Blood, Holy Grail a informacemi, které vynesli na světlo. Ze všeho nejvíc jsem udiven jejich neschopností poskládat skládačku dohromady. Poklad ukrytý ve Francii není pokladem Jeruzalémského chrámu. Je to samotný Svatý Grál, Ježíšovo roucho, poslední zbytky kříže, na němž byl Ježíš ukřižován a – podle mých zdrojů – něčí kosti. Můžu vám říci, že existence kostí otřese světem v samých základech, pokud mi byla řečena pravda. Relikvie jsou ukryty ve Francii. Vím na kterém místě, stejně jako autoři knih Holy Blood, Holy Grail, ale oni nevědí, že o něm vědí – nebo snad ano?

– pokračování

http://svobodnenoviny.eu/novy-svetovy-rad-milton-william-cooper-1-cast-drakem-a-hadem-to-zacalo/