Pokračujeme se zkoumáním proroctví, která identifikují posledního papeže v současných dějinách lidstva. Toto přehrabávání zaprášených spisů není samoúčelné, naopak, jde o velmi mnoho.

Jde o to, dopracovat se k vysvětlení toho, co někteří označují jako tzv. „Druhý příchod Krista“. Našli jsme už vážné indicie ukazující, že je to poněkud jinak s tím Druhým příchodem, poněkud jinak než nám vtloukli do hlavy!

Pokud jste tu poprvé, doporučuji se vrátit o pár dílů zpět, k Danielovu proroctví o šelmách, kde toto detektivní pátrání začíná.

http://www.ragauian.cz/dvoji-vyklad-danielova-proroctvi-kdo-je-maly-roh-ktery-vyklad-je-spravny/

Jedna z prvních věcí, na kterou jsem v souvislosti s těmito proroctvími narazil, byly odkazy na Nostradama, který se údajně zmiňuje o posledním papeži jako o prvním „černém papeži“. Doposud se mi nepodařilo toto seriózně ověřit, zato jsem narazil na jiný jeho výrok, kdy Nostradamus v jednom místě varuje před jedním červeno-černým, který získá papežskou moc v BŘEZNU, v deštivém počasí!

Poslední 266. papež získává moc…

Francis (Latin: Franciscus; born Jorge Mario Bergoglio; 17 December 1936) is the 266th and current Pope of the Catholic Church, elected on 13 March 2013. He entered the Society of Jesus on 11 March 1958.

Pope election, Crowds in St Peter's Square (Source AP, Oded Balilty)Rainy day at pope election, St Peter’s Square (Source: AP, Oded Balilty)

http://www.standard.co.uk/news/world/i-hope-you-dont-regret-this-joking-pope-francis-has-the-house-in-stitches-at-celebration-dinner-8531965.html?action=gallery&ino=8

Nostradamovy předpovědi posledního papeže C6Q25

Dekódování Nostradamových šifrovaných proroctví je problematické, nicméně toto je jeden z mála případů, který mi dává skutečný smysl. Tady je první výrok, kterým se budeme zabývat:

Nostradamus-c06q025

Century 6, Quatrain 25
(stará francouzština)

Par Mars(1) contraire sera la monarchie,
Du grand pecheur(2) en trouble ruyneux;
Jeune(3) noir(4) rouge(5) prendra la hierarchie(6),
Les proditeurs iront jour bruyneux.(7)

Century 6, Quatrain 25
(český překlad)

Tento překlad je přímo z franštiny a je přesnější než všechny ostatní, co jsem měl možnost vidět:

V březnu(1) bude monarchie,
Velkého rybáře(2) ve zničujících problémech:
Nezkušený(3) černý(4) červený(5) převezme hierarchii(6),
Zrádci budou jednat v deštivém dni (mrholení)(7).

Vysvětlivky

(1) březen

(2) výraz rybář (lidí) použil už Ježíš v souvislosti se sv. Petrem a papežové dodnes nosí tzv. rybářské prsteny

(3) je psáno francouzsky jeune tj. mladý (nebo též nezkušený) — nejlepším vysvětlením tohoto klíče je jeho nezkušenost nového papá v římské vatikánské hierarchii. Ale možná bychom »jeune« mohli vztáhnout i na délku funkce kardinála… Bergoglio byl povýšen na kardinála r. 2001 Janem Pavlem II. tzn. je kardinálem pouze 12 let, u předchozích papežů v poslední době to byla daleko delší doba — viz např. zde:

 • http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bbergj.html
 • http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bratz.html
 • http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bwojtyla.html

(4) obvyklý formální oděv jesuitů

(5) obvyklá barva kardinálů, barva krve má údajně symbolizovat ochotu zemřít pro víru. http://en.wikipedia.org/wiki/Cardinal_%28Catholicism%29

(6) hierarchie je slovo řeckého původu: hierarchia (ἱεραρχία), hierarches byl vůdce náboženských obřadů:

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Hierarchy
 • http://www.catholic-hierarchy.org/

(7) jeho volba skutečně proběhla v deštivém počasí

Zrádci už jednali — velmi výstižné

V českém překladu je důležité slovo ZRÁDCI. Dává to dokonalý smysl, když si uvědomíte silné negativní působení jezuitů na církev, hlavně tedy dokonalou likvidaci zbytků původního Ježíšova učení a pěstování modloslužby.

Prosím hned na začátku, abyste pochopili, že nemám nic proti jednotlivým osobám, mezi kterými byly jistě úžasné, všeho schopné a slavné osobnosti. Veškeré výhrady jsou systémové, na adresu organizace a jejich principů.

Jezuité hned na počátku měli v církvi nepřátele a byli uznáni jako řád až poté, co slíbili absolutní a přímou podřízenost papeži, jako jeho osobní armáda. Proto NIKDY nemohl být jezuita papežem. Stalo se to až teď na konci času

Prosím pěkně, zkuste si domyslet co to znamená, když nyní černí mají svého muže na místě »bílého papeže«. Tento nejvyšší muž církve je v tuto chvíli podle neporušitelných zásad jezuitského řádu absolutně podřízen přímo »černému papeži«. Peklo na Zemi.

A co myslíte, proč byli jezuité v historii opakovaně zakazováni a vyháněni z různých států a to včetně těch křesťanských?

Jejich intriky nemají s Ježíšem nic společného, jen to jméno, které jim slouží jako kůže beránka. Zvrhlost řádu došla tak daleko, že musel být nakonec oficiálně zrušen — přestože papežům jako nástroj moci docela vyhovoval, přesto řád museli zrušit: „… po zralé úvaze, učiníme, dle našeho jistého přesvědčení, ve vší plnosti našeho apoštolského stolce, zrušení a odstranění řečeného řádu… Ohlašujeme všem, jakémukoliv druhu autority; představenstvu, provinciálům, vizitářům a všem představeným tak řečeného Tovaryšstva, že jsou provždy odvoláni a zrušeni, ať již tyto autority byly jakéhokoliv druhu, stejně tak v záležitostech duchovních i světských …“ (bula Dominus ac Redemptor Noster z r. 1773)

Papež Klement XIV. vydal v roce 1773 církevní dokument nejvyššího významu – bulu Dominus ac Redemptor Noster rušící jezuitský řád navždy a neodvolatelně. Je s podivem, že katolíci, kteří jinak slepě věří na onoho »neomylného« papeže, že jim nevadí mít za papeže personu, která porušuje papežskou bulu tím, že je členem neodvolatelně, navěky zakázaného řádu.

Pokud bychom to vzali doslovně, tak Francis nemůže být a není papežem, protože tím, že se hlásí k zakázané sektě, porušuje církevní zákon…

Je to modlářství? Není to modlářství?

Pope Francis (R) kisses a replica of Our Lady of Aparecida before officiating mass at the Basilica of Our Lady of Aparecida, Brazil's most revered Catholic shrine, in Aparecida, Sao Paulo State, on July 24, 2013. The first Latin American and Jesuit pontiff is in Aparecida to lead his first big mass since arriving in the country for a week-long visit of which highlight is the huge five-day Catholic gathering World Youth Day. AFP PHOTO / BRAZIL PHOTO PRESS / Adriano LIMAPope Francis (R) kisses a replica of Our Lady of Aparecida before officiating mass at the Basilica of Our Lady of Aparecida, in Aparecida, Sao Paulo State, on July 24, 2013. AFP PHOTO / BRAZIL PHOTO PRESS / Adriano LIMA

Název jezuitského řádu je největším výsměchem Kristovi a je také absolutním archontickým převrácením smyslu jeho učení. Tento řád je ve skutečnosti největším škůdcem Kristova učení, fanatickým a násilným bojovníkem za tzv. mariánskou modloslužbu.

Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá. (Zjevení 21:8 CSP)

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.21.8.csp

Vážení a milí, je to snad málo jasně řečeno?

Pro nevěřící Tomáše mám jako bonus poslední výkřik informatiky, jak se říká: informace jsou nad zlato. Prohledání kompletního textu Bible vám názorně ukáže, jak často je tam modlářství přísně odsuzováno a jak silně je slovo ohavnost v biblickém jazyku spojeno s tím nejhorším smrtelným hříchem, tedy modlářstvím:

 1. http://bible.kazani.cz/?q=modly
 2. http://bible.kazani.cz/?q=ohavnost
 • Exodus 20:4 … Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim…
 • Deuteronomium 4:25 … Jestliže se pak zvrhnete a vytvoříte si modlu v jakékoli podobě, spácháte v očích Hospodina, svého Boha, zlou věc…
 • Deuteronomium 27:15 … „Zlořečený, kdo vytesá či odlije modlu, ohavnost před Hospodinem, výtvor šikovných rukou, i kdyby…
 • 1. Jan 5:21 …On je ten pravý Bůh a věčný život. Vyvarujte se model, drazí! …
 • Zjevení 17:4 …a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva a na čele měla napsané…
 • Zjevení 17:5 …tajemné jméno: VELIKÝ BABYLON, MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ. Takto jsem viděl tu ženu opilou krví…
 • Zjevení 21:27 …do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově…

Nakonec musím předložit před soudem ještě jednu skupinu důkazů:

Pokud se snad někomu zdá, že krom občasných modlářských výstřelků jezuity Francise, není k dispozici žádný ukazatel na jezuitské modlářství, rád bych mu poskytl pár hmatatelných vodítek pro to, kam se dívat. Nabádání antipapeže k mariánské modloslužbě se objevují každou chvíli, dovolte jen malý příklad z katolického média Crux dne 1.1.2015 pod titulkem „Pope Francis opens 2015 with calls for peace, loyalty to the Church, and devotion to Mary”: When Francis traveled to Brazil in July 2013 to lead the Church’s World Youth Day celebrations, he asked that an additional day be added to his schedule so that he could visit the shrine of Our Lady of Aparecida, one of the most popular Marian sanctuaries in Latin America, where he consecrated his papacy to Mary. In his homily on Thursday, Francis said that “Jesus cannot be understood without his mother.” At one point, the pope also introduced an impromptu Marian devotion, inviting the assembly in St. Peter’s Basilica to rise, face a statue of Mary, and repeat three times, “Mary, Mother of God.” The pope recalled that at the 5th-century Council of Ephesus, a crowd actually shouted that phrase at the gathered bishops while waving clubs at them, threatening violence if they didn’t formally proclaim Mary as the Mother of God. This time, Francis jokingly invited people to make the chant “without clubs.”

Pope Francis opens 2015 with calls for peace, loyalty to the Church, and devotion to Mary

Zjednodušeně jde v uvedeném anglickém textu zhruba asi o toto: V červenci 2013 antipapež Francis na světových dnech církevní mládeže neplánovaně změnil program a v nejoblíbenějším mariánském kostele latinské Ameriky pronesl k masám přibližně toto: Chtěl bych vám navrhnout, abychom Marii společně pozdravili, jako to učinil dav v Efesu v 5. století, když před svými pastýři, kteří vstupovali do kostela, volal: “Svatá Matka Boží!”. Připomněl historku která říká, že někteří z těchto lidí drželi v rukou hole, snad aby dali na srozuměnou biskupům, co by se jim mohlo stát, kdyby se neodvážili prohlásit Marii za Matku Boží. Všechny vás tedy zvu, abyste bez holí povstali a ve stoje ji třikrát pozdravili pozdravem prvotní církve: “Svatá Matko Boží!”.

Jde o do nebe volající lež a smrtelné porušení Desatera! Nemá to s prvotní církví nic společného. V rubrice Tajnosti církve římské jsme již pečlivě dokázali, že toto nemá s Kristovou naukou nic společného a prvotní církev se podobným mariánským nesmyslům jen usmívala jako naivnímu nepochopení skutečného významu tzv. panenského zrození »

Nejde o žádný náhodný exces antipapeže, podobné antikristovské prohlášení můžete opakovaně najít třeba v jiném katolickém médiu pod titulkem »Nelze chápat Ježíše bez Jeho Matky«:

http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21286

Česká wikipedie mi připomněla přísloví známé z časů, kdy církevníci byli více propojeni se světskou mocí: „To je ale jezuita!“. Výrok se používal, když jste chtěli říci, že někdo je bezcharakterní a všeho schopný manipulátor. Škoda, že lidé mají tak krátkou paměť a zapomínají, co si s těmito Vlky v rouše beránčím speciálně český národ vytrpěl… Namátkově jeden krásný verš Karla Havlíčka Borovského: Českých knížek hubitelé lítí: plesnivina, moli, jesoviti. A lze vzpomenout i málo známé dílo Jana Amose Komenského — Retuňk proti Antikristu a svodům jeho. Co myslíte, kohopak on nazývá na základě svého zkoumání antikristem?

http://neuveritelnaodhaleni.cz/knihy/retunk-proti-antikristu-a-svodum-jeho-jan-amos-komensky.html

A abych skrz to všechno Temno nezapomněl — Mariánské modlářství jezuitů je oficiálně zakotveno takto: The Society of Jesus is consecrated under the patronage of Madonna Della Strada, a title of the Blessed Virgin Mary, and it is led by a Superior General… Nejde o nic utajovaného, lze to najít v jakékoli dobré encyklopedii.

Historické kořeny jezuitského modlářství

Když se podíváme do nějakého podrobného životopisu Ignáce Loyoly, tedy zakladatele tohoto antikristovského řádu, najdeme mimo jiné následující události, které umožňují pochopit vše v souvislostech:

Koncem února roku 1522 opustil hrad svých předků s pevným rozhodnutím stát se svatým. Ve svém záměru byl utvrzen i na základě vidění, kdy se mu jedné noci zjevila údajně samotná Marie držící v náruči dítě.

Směřoval do Barcelony a cestou odbočil do mariánské svatyně na hoře Montserrat, aby tam vykonal generální zpověď. Před oltářem Marie složil svou zbraň, svůj oděv daroval žebrákovi a sám se oblékl do šatů z pytlovi­ny. Nato Panně Marii zaslíbil svůj život.

Pak následovalo poustevnické období, kdy se v opuštěné jeskyni věnoval meditaci a ve vytržení mysli údajně spatřil mnohá tajemství… míval ustavičná zjevení a vidění – tu viděl otevřené nebe, tu zas peklo, tu ho najednou obklopovali čerti, kteří jej trýznili a sváděli ho v poku­šení. Ale nejčastěji ho navštěvovala údajná Panna Maria s údajným Ježíškem, rozmlouvajíc s ním.

Chci zdůraznit toto: Podrobně jsme již ukázali, že Mariánský kult je porušením Desatera. Při zkoumání toho, co se — skrze údajná zjevení Marie — dostává lidem za zprávy, si každý může udělat úsudek o smysluplnosti a hodnotě těchto sdělení. Dle mého názoru je právě toto kořen antikristovské povahy jezuitského řádu, místo kde se objevilo jednoznačné působení temné strany síly (negativní channeling). Intuice mne nutí použít ještě jedno slovo známé ze Zjevení: Toto je místo, kde Drak přímo ovlivňuje a manipuluje myšlení svého stáda.

Je velkým paradoxem, že v počátcích Ignácova činnost vzbuzovala zájem inkvize — instituce, kterou jezuité později v násilnostech nebetyčně překonali. To stejné se stalo, když zakládající skupina dorazila do Říma se žádostí o schválení řádu — znovu vzbudili podezření inkvizice. Tedy narychlo se­stavili Ústavu Tovaryšstva Ježíšova tím, že ke třem obyčejným mnišským slibům, to je „slibu chudoby, čistoty a poslušnosti, přidali ještě čtvrtý slib, že budou papeže po­slušni ve všem, cokoliv jim nařídí.“ (viz T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježí­šova) a předstoupili před papeže Pavla III.

„Papež uvítal jejich nabídku — papežství totiž bylo ve velké krizi. Polovina Evropy se bouři­la… Papež doplnil a odsouhla­sil stanovy a ústavu nového řádu. Pavla III. upoutaly především dvě zvláštnosti v ústavě: První byl slib bezpodmínečné poslušnosti. Společnost přísahala, že bude poslouchat papeže tak, jako vojsko poslouchá svého generála… Druhou zvláštností bylo, že její služby měly být poskytovány zcela bezplatně…“ (viz J.A. Wylie: The History of Protestantism, díl II., kniha 15.).

27. září 1540 byl vznik řádu stvrzen bulou Regimini (vláda) militantis (bojující) ecclesiae (církve) papeže Pavla III. Latinský název této buly je přesně tak mírumilovný a plný Ježíšovy lásky k bližním, jako je jezuitský řád.

Ignácovy tzv. Duchovní cvičení

Ďábelský duch jezuitské sekty je vtělen v Ignácových tzv. Duchovních cvičeních (Spiritual Exercises), které sepsal pod vlivem výše uvedeného negativního channeligu.

Význam cvičení je navenek prezentován jako cvičení pomáhající následovat učení Ježíše Krista. Nic není vzdálenější pravdě než tento lživý výrok. Ve skutečnosti jde o propracované metody psychické manipulace a programování mozku. Dokonalý duchovní fašismus.

PS: Možná už nyní lépe chápete, že jsme si z vás milí čtenáři, rozhodně nedělali legraci, když jsme před nějakou dobou upozornili na fakt, že Hitlerovský fašismus byl ve skutečnosti výtvorem katolických jezuitů »

Krásně nám tento jezuitský fašismus ilustruje např. článek 13 Ignácových Pravidel myšlení (Rules for Thinking with the Church), který někdo omylem publikoval dokonce i na Wikipedii. Můžete vidět na vlastní oči ideál všech totalitních systémůUdělat z lidstva stádo a ovládat i jeho myšlení. O tuto perlu vás rozhodně nemohu ochudit. S. Ignác, patron všech diktátorů říká: Všichni musíme být NAPROSTO stejného myšlení a ve shodě… Pokud náš vůdce (církev má přísně hierarchickou totalitní strukturu) prohlásí že něco je černé, něco co se našim očím zdá bílé, MUSÍME to prohlásit za černé.

Rule 13 of Ignatius's Rules for Thinking with the Church said: "That we may be altogether of the same mind and in conformity ... if [the Holy See of the Universal Church (Roman Catholic Church)] shall have defined anything to be black which to our eyes appears to be white, we ought in like manner to pronounce it to be black."

Viz Loyola, Ignatius; Rules for Thinking with the Church (1999). Bettenson, Henry, ed. Documents of the Christian Church (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press. p. 272. ISBN 0-192-88071-3.

http://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Jesus

Černý generál-papež, kdo je to vlastně?

A teď pozor: Vůdce jezuitů s titulem GENERÁL (nezapomeňme, tato sekta má vojenskou organizaci!) je neoficielně znám jako “černý papež”. Existuje mnoho důkazů o tom, že jezuitské zákulisní intriky měly dlouhodobě velký politický vliv, často větší než měl normální „bílý papež“. Papežové nejsou tradičně jezuité, z již uvedených důvodů. Francis je ovšem JEZUITA. A jezuité nosí černé róby… Můžete samozřejmě namítnout, že kněží obecně nosí černou, nicméně pro jezuity má ta barva zvláštní význam…

Černá, černá, černá… a červená!

Dovolte nyní pár obrázků, které vydají za tisíc slov. Jezuité jsou jediní, jejichž oficiální portréty jsou černé… a dokonce i na Wikipedii, kterou ovládají křesťané, jsou přímočaře nazváni “černé róby”:

Pro zájemce o hlubší souvislosti odkazuji na detailní rozbor dějin temného jezuitského řádu, který byl vytvořen de-facto jako tajná papežská armáda PODŘÍZENÁ PŘÍMO A POUZE PAPEŽI! Zkuste o tom popřemýšlet prosím…

Na odkazu níže můžete najít zdarma ke stažení knihu Tajné dějiny jezuitů od bývalého člena řádu. Kniha odhaluje nekalé jezuitské praktiky a jejich nekřesťanský charakter. Za to, že dal křesťanům k dispozici pravdu, která osvobozuje, zaplatil její autor nejvyšší daň — byl zavražděn svými bývalými kolegy. Naštěstí se stále objevují lidé se svědomím. Zaplaťpánbů.

http://www.b-a-n.cz/tdj2-uvod.html

Nostradamus C5Q49

Další verše, které mají výbornou shodu s dnešní realitou:

Nostradamus-c05q049

http://www.propheties.it/no/quinta%20centuria/c5q49.htm

Century 5, Quatrain 49
(stará francouzština)

Nul del’Espangne(1) Mais de l’antique France(2)
Ne sera lu pour la tremblante nacelle,
A l’ennemi sera faite fiance(3),
Qui dans son regne fera peste cruelle.

Century 5, Quatrain 49
(český překlad)

Nikoli ze Španělska(1), ale ze staré Francie(2),
bude zvolen pro kolébající se loď (tj. loďka svatého Petra),
učiní slib nepříteli (jiný překlad: nepřítel bude snoubencem)(3)
který bude vládnout jeho krutém moru.

A co to všechno znamená?

(1) Argentina podle všeho znamená “staré Španělsko“, takže František ne z Argentiny, ale ze “staré Francie” – což je pravda co se týče jeho předků.

(2) Rodiče papeže Františka jsou z Turína, které je starou Francií (Lombardie a Karel Veliký). Jorge Mario Bergoglio se sice narodil v Buenos Aires — ale byl jedním z pěti dětí italských přistěhovalců — tím je papežův původ ze staré Francie.

(3) Doslovný překlad »zasnoubí se s nepřítelem« je hodně výstižný. Porovnáním s Janovým Zjevením (viz minulé díly) lze usuzovat, že ono »zasnoubení se s nepřítelem« přesně odpovídá spolupráci Šarlatovo-purpurové nevěstky s Druhou šelmou nebo možná obecně s Drakem…

(4) Intuice napovídá, že zde je použito slovo »peste« pro vyjádření velmi zlé, nakažlivé, kruté vlády, »mořící« lidstvo až k smrti. Povšimněte si prosím pečlivě, že je také psáno »jeho krutémmoru«. Ten mor způsobí tedy »snoubenec« nebo možná sám »rybář«, který z nich, to není 100% zřejmé.

Jaký je význam slova »mor«?

Mor má především význam absolutně smrtícínemoci! V tomto kontextu je třeba číst Nostradama. Opět se mi intuitivně chce použít výraz »mořící až k smrti duše«, tedy vedoucí k tzv. smrti druhé podle Janova Zjevení.

Zájemcům o podrobnější studium mohu doporučit úvahy ohledně dalších výroků Nostradama na dále uvedeném odkazu. Ačkoliv zdaleka nesouhlasím se vším, zajímavý a velmi trefný vypadá zvláště výklad výroku C5Q56, který podivuhodně dobře pasuje na papežství počínaje Piem XI. a XII. (After the very aged Pope’s death, a middle aged pope will be elected. He will be accused of harming the Holy See and will last a long time, doing controversial work.)

Nostradamus-c05q056

http://www.propheties.it/no/quinta%20centuria/c5q56.htm

Nostradamus C5Q56

Par le décès du très vieillard pontife,
Sera esleu Romain do bon aage:
Qu’il sera dict que le Siège debiffe
Et long tiendra et de picuant ouvrage.

http://www.ccg.org/s/p288.html

A to ještě není vše!

Vzhledem ke komplexnosti Nostradamova díla, dáváme tentokráte čtenářům možnost přispět do diskuze věcnými informacemi. Třeba někdo z vás, vážení čtenáři, zná další související citáty?

Upozorňujeme, že diskuze je moderovaná a nepodložené výroky se vůbec na webu neobjeví! Stejně tak prosíme jen věcné a dokazatelné informace, předpokládáme, že nikdo z našich inteligentních čtenářů nestojí o pavlačové drby… takže prosíme o věcnost, stručnost a hlavně jasnost informace.

PS: Tohle stále není konec! Další nezávislá proroctví příště.


Literatura:

http://www.propheties.it/bibliotheque/1568-1599/1568-002%20Nostradamus,%20Les%20Propheties,%20Benoist%20Rigaud%20-%20Grasse%20Res%2012597/slides/1568-002-001.html

http://www.propheties.it/no/quinta%20centuria/c5q49.htm

http://www.propheties.it/no/quinta%20centuria/c5q56.htm

http://www.propheties.it/no/sesta%20centuria/c6q25.htm

http://www.ragauian.cz/nostradamus-prorokuje-posledniho-cerneho-cerveneho-papeze-modlarska-ohavnost-ze-zjeveni-uz-je-tady/