1. Neber život  jiným tvorům, ani lidem, ani zvířatům, pokud sám neovládáš tajemství darování života. Jedinou výjimkou může být získávání nezbytné potravy, regulace přemnožení nižších organismů a sebeobrana. Všechny způsoby zabíjení živých tvorů pro svou kratochvíli či potěšení vydávané za „sportovní lovy“ jsou barbarstvím a svědčí o nízké kulturní a duchovní úrovni „sportovních lovců“, jejichž karma je zatěžována utrpením ničených tvorů. Vždy, když v utrpení umírá živý tvor, uvolňují se kvanta černé energie, ovlivňující chaos astrálních  energetických polí. Dokud budou lidé zbytečně týrat a zabíjet nižší tvory, dotud musí počítat se zpětnými astrálními údery vírů černé energie, které se ve hmotném světě projevují katastrofickými důsledky jako jsou zátopy, tornáda, ničivé cyklony, zemětřesení, náhlá oživení činnosti vulkánů a podobně. Stejného původu jsou rasové a náboženské války vybuchující v okamžiku, kdy černá energie se stává nezvladatelnou.

Víry astrální černé energie mají značnou tendenci vracet se na místa svého vzniku, a tak vyvolávají nová utrpení lidstva na určitém území velmi často i po uplynutí značného času od data tragických událostí. Je pravidlem, že v těchto územích se inkarnují bytosti zodpovědné za vyvolaná utrpení, aby se poučily o důsledcích vlastních dávných činů. Nic na Zemi se neodehrává náhodou, žádný člověk není postihován neštěstím hrou náhody, ale jedná se o vyrovnávání starého karmického  dluhu. Pokud tě postihlo neštěstí a bolest, neobviňuj ani Stvořitele ani prozřetelnost, ale pečlivě prohlédni svůj  karmický záznam, určitě v něm nalezneš kolonku „má dáti“.

2. Ovládej své myšlenky, protože to jsou šípy pronikavé mocné energie. Myšlenky o nenávisti, zlobě, zášti, pomstě a utrpení určené jiným lidem či živým tvorům jsou projevy stvoření střel nebezpečné černé (negativní) energie a buď si jist, po čase se k tobě vrací, často v mnohem mocnější podobě jako bumerang, aby splynuly se zdrojem jejich vzniku. Pokud volíš cestu odplaty za příkoří, mstu za utrpení či urážku a vztek ovládl tvůj rozum, pak věz, že ubližuješ sám sobě – budeš totiž tím posledním v řadě, koho tebou černá energie zasáhne a před ní nenalezneš záchrany. Buď si jist, že pokud ti ubližují jiní, je tím vinna jejich hloupost pramenící z nízkého stavu vědomí nebo trauma utrpěné od jiných, se kterým si nevědí rady a mstí se svému okolí. Netas zbraň proti raněnému na srdci, jehož duši stravuje horečka utrpení. Můžeš-li, ošetři jeho rány, nemůžeš-li z jakéhokoliv důvodu, odstup a nejitři ran.

3. Tento život, tato inkarnace, tento současný životní úděl je jen tvůj. Žiješ jej, raduješ a učíš se pouze sám za sebe a pro sebe. Nezasahuj jiným lidem do jejich života jinak než přátelstvím, soucitem, láskou a pochopením, neovlivňuj jejich volbu, ani nepodřizuj jejich vůli, protože pak zasahuješ do jejich karmy a také do ní vstupuješ se všemi důsledky jejího zpětného odrazu. Své děti vychovávej s láskou, porozuměním a veď je důsledně k pochopení a dodržování etického kodexu člověka. Pamatuj, že v tvých dětech jsou inkarnovány bytosti splácející svůj dluh, který do značné míry může být propojen s tvým karmickým údělem. Utrpení a příkoří způsobovaná dětem, třebaže mají jinou barvu pleti, jiný tvar očí a hovoří jiným jazykem, způsobí hluboké narušení tvé vlastní karmy a ta tě v tvé příští inkarnaci postaví do jejich role, abys pochopil podstatu a hloubku svého provinění. Nesnaž se „zachránit svět“, pokud jsi k tomu nebyl povolán. Za obecné události přijímej pouze tolik odpovědnosti, kolik odpovídá tvým možnostem tyto události účinně ovlivnit, například emisí své vlastní pozitivní energie. Útoky Zla a nápory temné energie nezastavuj násilím, protože je to neúčinné a tvé duchovní možnosti ti účinné duchovní zbraně k boji proti Zlu neposkytují. Násilná akce proti Zlu skončí tím, že budeš zasažen zpětným odrazem své vlastní energie zesílené interferencí s temnou energií. Nejúčinnější zbraní proti Zlu a temné energii je použití vlastní pozitivní (dobré) energie, kterou můžeš snadno ovládat a směrovat. Pozitivní energií dokážeš velice účinně anihilovat temnou energii i nápory Zla. Je to v podstatě otázka anihilace energetických kvant s opačným znaménkem (polaritou).

4. Neshromažďuj více majetku a moci, než nezbytně potřebuješ k uskutečnění svého poslání v současné inkarnaci. Mnoho majetku a moci přitahuje Zlo jako magnet železné piliny. Žij střídmě, aby se dostalo životních potřeb i na druhé. Pamatuj, že v čase tvého odchodu z tohoto světa zůstane tvůj majetek, moc i proslulost na Zemi a pro tebe budou v dalších životech bezcenné jako suché listí váté větrem. S sebou si odneseš pouze bilanci svých činů zaznamenaných karmou a též poznání a zkušenosti získané na duchovní cestě k Pravdě.

5. Toto pozemské „předpeklí“ představuje tvrdou životní zkoušku, cosi jako nepříjemnou, ale nutnou služební cestu, nezbytnou pro naplnění uloženého poslání v dané inkarnační etapě. Uvědomuj si neustále, že na Zemi není náš skutečný domov, třebaže Země je překrásná, tvůj skutečný duchovní domov je nesrovnatelně nádhernější. Proč plnit své poslání ledabyle během mnoha inkarnací. když služební cestu lze zkrátit na minimum pečlivým a obětavým naplněním svého karmického účtu? Když do duchovního domova z tohoto světa odcházejí ti, které miluješ, nezdržuj je svým smutkem a nářkem, Splnili své poslání, a tak jim přej návrat tam, kde je tak nádherně doma a těš se na setkání s nimi, protože čas zde nehraje žádnou roli.

6. Snaž se být zdrojem výhradně pozitivní (bílé) energie tím, že na zlé útoky nebudeš reagovat větším zlem a nenávistí, ale laskavým pochopením a soucitem. Ti, kteří ti ubližují, jsou v podstatě nešťastní ubožáci sražení na kolena svou vlastní přetěžkou karmou. Jsou to bytosti strádající nedostatkem lásky, pochopení a opuštěností. Již tím, že miluješ své děti, svého manžela, přítele či přítelkyni, rodinu, vytváříš pole intenzivní bílé energie, které neutralizuje útoky černé energie a tebe i tvé milované chrání. Rodiče, kteří vedeni svými sobeckými zájmy rozbíjejí manželství a opouštějí své děti, vytvářejí podmínky ke vzniku těžkého doživotně působícího traumatu, který naleznou přesně zapsaný ve své karmě a ta jim uloží příští inkarnaci prožít obdobné trauma, jaké způsobili svým dětem. Upírat dítěti lásku matky i otce je stejně těžké karmické provinění jako je zabití člověka, což si stále mnoho rozvedených manželů neuvědomuje.

7. Stvořitel pro tebe, člověče, a pro celé lidstvo připravil tuto nádhernou planetu s divukrásnou přírodou, osadil ji živými tvory, aby ti pomáhali a stali se tvými přáteli. Bůh tě ustanovil hospodářem na Zemi a dovolil ti, abys těžil z jejího bohatství s do ní vkládal svou píli, pot, lásku a též abys ji v těžkých časech chránil a pomáhal. Vše živé i neživé v přírodě je s tebou, člověče, v bezprostředním bratrství a vkládá do tebe svoji důvěru. Pečuj o to, aby ptáci měli čerstvý vzduch, vodní žoužel čistou vodu, rostliny zdravou úrodnou půdu a zvířata dostatek poklidu. Pokud budeš dary přírody plýtvat a bezohledně drancovat životní zdroje a své okolí znečišťovat jedovatými plyny či obtížnými toxickými odpady své nerozumné činnosti, pak počítej s jistotou s tím, že tvá příští inkarnace tě postaví do tohoto prostředí, jaké jsi vytvořil nebo pomohl vytvořit a bude to zcela spravedlivé. Jak se ti bude žít uprostřed špíny, neřádu, smradu, když budeš pít jedovatou vodu a jíst nečisté potraviny?

8. Člověk je nesmrtelnou polydimenzionální bytostí a jeho hmotné tělo má úlohu pouhého ochranného obalu, jako je například pracovní kombinéza nebo skafandr při práci pod vodní hladinou. Když se kombinéza či skafandr nošením opotřebují, vymění se za nové. Stejně tak člověk na konci svého inkarnačního údělu odkládá hmotné opotřebované tělo, aby v další inkarnaci získal nové, zdravé a výkonné tělo. Z toho důvodu je strach před smrtí, představující odložení opotřebovaného hmotného těla, zcela zbytečný a nemístný, protože jako lidská bytost neumíráme a nemůžeme zaniknout a naše vědomí je nesmrtelné.

9. Sebevražda není řešením zlé situace, ba ani únikem ze zdánlivě neřešitelných problémů, protože sebevraha postaví karma v příští inkarnaci do téže situace, a to tolikrát, než lidská bytost nalezne přijatelné řešení. Na nové tělo pro příští inkarnaci však obvykle sebevrah čeká  velmi dlouho a nezřídka je toto přidělené tělo postiženo tělesnou vadou nebo velmi vážným postižením některých orgánů, aby si lidská bytost uvědomila cenu takového božího daru, jímž je hmotné tělo pro inkarnaci člověka. Jediným omluvitelným důvodem sebevraždy může být pouze dlouhé a bolestivé umírání bez naděje na vyléčení, nebo když svým pokračujícím životem člověk ohrožuje jiné, ale takové situace jsou výjimečné.

10. Pamatuj, že tvůj současný život na Zemi je karmickou reflexí všech tvých minulých inkarnací. Jsi-li stíhán nepřízní osudu, neštěstím nebo úrazy, není to náhodou a děje se ti podle karmického učení, nebo jde o postih za tvá provinění v minulých životech, za tvá selhání a nedostatek tvé lásky k lidem i živým tvorům. Příčina tragédie, jíž jsi postižen, leží vždy v tobě, v tvých minulých zlých činech, za které nyní platíš. Pokus se proto najít v sobě sílu nezbytnou k pochopení, že karma představuje absolutního nepodplatitelného soudce, pokorně přiznej svou vinu a hledej cesty vedoucí k nápravě dávných utrpení, jež jsi způsobil. Své dnešní potíže  a bolesti nesvaluj ani na nezájem Stvořitele, ani na své bližní, protože jen ty sám jsi původcem. Věř sobě a buď především sám k sobě upřímný a zcela otevřený, rozhodni se konečně hledat správnou cestu svého života a tvoji Strážci ti ochotně pomohou. Žij tak, aby ses nemusel stydět sám za sebe, miluj svět, lidi i vše živoucí v Přírodě, především ale miluj své děti, svého manžela či manželku, druha a své rodiče. Pak budeš žít v harmonii s Vesmírem lehce, naplněn krásou poznání Pravdy. Přeji ti, příteli, abys nalezl správnou stezku vedoucí k Pravdě a tvé duchovní srdce přetékalo láskou, přátelstvím a soucitem, přeji ti duši plnou Slunce.

Zdroj:  Ivo Wiesner:  Poutníci do Země Andělů (AOS Publishing 2009)

vložil -Ag- ( www.svetloatlantidy.cz)

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zdroj: http://svetloatlantidy.cz/clanky-a-chanellingy/clanky/moralni-kodex-cloveka#sthash.O4fmP441.dpuf