Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » a dostávám se ve svém vyprávění do fáze, kdy je na čase si něco říci o našich milých mimozemšťanech obývajících spolu s námi tuhle Zemi a o tom, kdo jsme my lidé samotní.

Mám pro vás návrh. Nejsem z těch, kteří mají krásný pocit z toho, že vás zasypou informacemi na téma těchto civilizací. Zejména pokud jsou to informace o přítomnosti mimozemských entit na naší planetě a o tom, co s tím souvisí.

Za současné situace, kdy vám vlády tyto informace zásadně tají, je to totiž nutně nejlepší způsob, jak vás uvést do stavu, kdy naprostá většina vás méně „stresuvzdorných“ zatoužíte zastrčit svou hlavu do písku, nevidět, neslyšet a žít tak bez těchto informací tak dlouho, dokud to půjde.

Ale pokud to uděláte, je to špatně. Je třeba tuto skutečnost přijmout, pohlédnout skutečnosti zpříma do očí a osvobodít se od iracionálního strachu, který problém mimozemšťanů ve vás vyvolává. Proto pokud jde o přehled zde na Zemi přítomných mimozemských civilizací, o počtech přítomných jedinců, jejich výšce, váze a dalších detailech jejich vzhledu a chování k okolí, dovolím si odkázat vážné zájemce z vašich řad na webové adresy, které vaši zvídavost plně uspokojí. Např. na texty zde:

https://www.prvopodstata.com/2016/03/25/kardinal-judas-33/
http://jpavol.sweb.cz/M%20mimozemske%20rasy.htm

Pročetl jsem je orientačně a mohu vám říci, že se autoři se s vysokou pravděpodobností ve svých pohledech na naše souputníky zde na Zemi nemýlí. Pokud se ovšem bez těchto informací obejdete, odkazu si jednoduše nevšímejte. Ušetřený prostor můžeme věnovat ujasnění si některých věcí, o nichž se jinde celkem nic nedovíte…

Pozn.: nezveřejňuji tyto materiály, abych vás vyděsil a podal obraz entit mimozemšťanů v takovém světle, abyste se jich báli… ostatně, později se dozvíte, že i v každém z vás — člověku tohoto světa — dřímá jádro nějakého mimozemšťana… pokud jde o ty tzv. temné mimozemšťany: ano, je pravda, že se mnozí úspěšně dopracovali zpět do své někdejší zvířecí podoby pod vládou vlastního nekontrolovatelného ega poté, kdy zcela ztratili či zahodili svou božskou jiskru… ale setkání s těmito mimozemšťany může být ještě procházkou růžovým sadem oproti setkání s lidmi – kreaturami typu Hitlera, Stalina a jejich nohsledů typu Himmlera, Beriji v minulosti, ale i mnohých tzv. VIP /Clintonová, Merkelová atp./ u nás i ve světě současnosti… jejich tváře znáte z televizních obrazovek a to vy jste jim dovolili tento svět a sami sebe právě teď a tady vést do záhuby… tito lidé minulosti i dneška jsou pouze inteligentními nositeli zvířecího vědomí ega /sobectví/ bez jakékoli kontroly ducha /lásky/ a jsou pro vás mnohonásobně nebezpečnější než ti kluci pitomí někde z přilehlého či vzdáleného vesmíru… prostě zběsilá dravá zvěř toužící po vaší krvi maskovaná za politiky, bankéře, generály…

To, co jest dole, je jako to, co jest nahoře…

Hermes Trismegistos (řecky: Ἑρμῆς ὁ Τρισμέγιστος, latinsky: Mercurius ter Maximus. Bývá také ztotožňován s egyptským bohem Thovtem, což vzniklo z identifikace Thovta s řeckým bohem Hermem. Později byl ztotožňován i s biblickým Henochem. O možné totožnosti těchto postav se ale vedou spory.

Znáte onu okřídlenou větu ze Smaragdové desky Herma Trismegista » nalezené v jedné z egyptských pyramid, která zní: „jak dole, tak nahoře“? Podívejme se prizmatem tohoto sdělení na poměry na Zemi a ve vesmíru kolem nás.

Vy jako čtenáři mých textů jste dobře seznámeni se základní dualitou lidského bytí v podobě dvou protikladných programů, které jsou vkládány do vaší lidské duše dvěma samostatnými vědomími ve vás » A to egem /ženské energie, podvědomí, třetí čakra/ a duchem /mužské energie, nadvědomí, čtvrtá čakra/. Těmito programy jsou program „padlé“ části vaší lidské bytosti, lidského ega, s jeho „sobectvím a odděleností“ a program „Bohu věrné“ části vaší lidské bytosti s její „láskou a sjednocením“.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Originální, pravé Kristovo učení. Škola duší a manipulace s lidstvem na Zemi

Vezměte na vědomí, že tímto vývojem prochází i entity mimozemských civilizací a i jejich údělem je volba mezi programy „sobectví“ a „láska“. Také ony se s dualitou nějak ve své době na této Zemi, ale většinou mimo ni potýkaly a nějak při tom dopadly. Takže se jistě nebudete divit, že se ve vesmíru nacházejí civilizace, které jsou na různém stupni vývoje podílu ega /zla/ a ducha /dobra/ ve svém /nazvěme to/ „psychickém“ portfoliu.

Některé právem můžeme označit jako absolutně „temné“, orientované čistě na program „sobectví a oddělenosti“, tedy zlo. A jiné, které se vývoje k egu a jeho sobectví uchránily a jsou orientovány na program „láska a sjednocení“, můžeme naopak proto nazvat čistými /orientovanými na dobro/.

Pak také si jistě nebudete dělat iluze o tom, že ty civilizace, které nazýváme „temnými“ a které jsou zde na naší planetě také usazeny, jsou plně ponořeny do energií „sobectví“ a tedy „zla“, mají za to, že kontakt s lidstvem je jen kontaktem s lovnou zvěří či jakýmsi domácím zvířectvem vhodným k manipulaci a k hospodářskému využití. Respekt k lidské svobodné vůli je u nich nulový.

Charakteristické pro entity těchto „temných“ mimozemských civilizací je, že mají uzavřenu možnost přístupu či návratu do duchovních světů. Jednoduše šly cestou ega tak dlouho a tak razantním způsobem, že jejich božská jiskra již zcela vyhasla. Pro vás, kterým to vyhovuje takto, pak řekněme, že jim byla Bohem odebrána.

O to více vás /jako jednotlivce i jako lidstvo/ tyto temné entity nenávidí — právě pro tu možnost zpětného vzestupu, kterou vy stále ještě /mnozí/ máte. Tito temní tedy vždy dělali a stále dělají vše pro to, aby vám v realizaci onoho vzestupu zabránili.

A to třeba i tím /ale nejen tím/, že ovládli v minulosti představitele římsko-katolické církve takovým způsobem, že tito zfalšovali zásady vedoucí k vzestupu, které vám v rámci přípravy na dobu Konce věku před dvěma tisíci lety byly předány v rámci toho, co dnes nazývám pravým Kristovým učením » A nejen to, vytvořili v lidech kolem vás takové vnitřní zábrany, že i dnes, kdy se k nim opět ono „učení“ dostává ve své pravé, funkční podobě /i mým prostřednictvím/, jsou k němu opět hluší a slepí.

Pozn.: která z negativních mimozemských entit zorganizovala skrze Mohameda islámské náboženství » je /zdá se/ zahaleno tajemstvím… ale pokud připustíte pravdivost onoho v Bibli citovaného Kristova výroku o tom, že „po ovoci poznáte je“, pak nemusíte hledat daleko — stojí za ním tytéž entity odrodilých Elohim, kteří již staletí předtím sledovali cíl postavit v zájmu /dnes už ani ne tajné/ světové vlády /NWO/ křesťanství a islám proti sobě k dosažení svých cílů… jakých? …i o tom se na tomto webu hodně píše »

V temných civilizacích ztrácejí jedinci spolu s božskou jiskrou i vlastní svobodnou vůli

Pro tyto „temné“ civilizace je signifikantní, že spolu s božskou jiskrou ztrácejí jedinci i vlastní svobodnou vůli a jejich společnost je obvykle řízena autokraticky, tedy diktaturou fašistického typu. Případně jsou přímo napojeni na řízení jakýmisi „superpočítači“ pomocí čipů implantovaných do struktur vědomí jedinců svého druhu.

Pokud si vzpomenete na Hitlera a jeho Třetí říši nebo když v současnosti slyšíte o podobných tendencích vládnutí zde na Zemi » /zejména z úst propagátorů tzv. NWO ve Spojených státech a v západní civilizaci jako takové/, může vám být jasné, odkud vítr věje a kým jsou propagátoři tohoto způsobu ovládání lidské společnosti inspirováni a nakonec i „placeni“.

Další mimozemské civilizace můžeme bez pochyb nazvat civilizacemi světlými. Tyto civilizace respektují vnitřně i vně program „lásky“, jejich božská jiskra čistě září a jejich respekt ke svobodné vůli člověka je u nich absolutní. Problém těchto civilizaci tkví v tom, že jako entity vyznávající „lásku“ mnohdy tahají ve vesmírných konfliktech s těmi „temnými“ za kratší konec, protože už jen myšlenka násilí se jim příčí.

Další problém pak je /jak už jsem nejednou ve svých textech poznamenal/, že jejich respekt ke svobodné vůli člověka jim brání zasahovat přímo do pozemských záležitostí silou. Proto vysílají své zástupce na Zemi /Ježíš Kristus, Syn člověka a s nimi spojené skupiny „nepravých“ lidí/, aby oni jako lidé dali pokyn k tomu, co je nutno z jejich strany udělat.

Kromě těch vyhraněných mimozemských civilizací /na obou koncích vibračního spektra/ pak existuje celá škála mimozemských civilizací méně vyhraněných než předchozí dva typy. Jsou to případy, kdy entity těchto civilizací se sice zapletly do tenat ega a jeho energií, ale ne natolik, aby jejich božská jiskra zcela vyhasla a je tedy ještě více nebo méně funkční.

Vývoj tzv. „pravých“ lidí této Země

A teď se prosím posaďte a vychutnejte si tu informaci: Právě z entit těchto mimozemských civilizací se rekrutují ti, které nazývám „pravými“ lidmi tohoto světa. Jsou to tedy příslušníci cizích civilizací vlastnící božské jiskry různé čistoty svitu, kteří na sebe berou „uniformu“ hmotného těla člověka této Země a hledají zde v mnoha inkarnacích možnost restartu či lépe řečeno dokonalejšího rozsvícení jejich božských jisker.

Pozn.: má-li kdokoli při čtení odstavce výše byť nejasný pocit, že se mýlím a pravou příčinou pobytu člověka zde na Zemi je žrát, s*át a sou*ožit, je mi to líto… ten klidně ať se věnuje svým oblíbeným činnostem, budiž mu přáno… již má svou odměnu, jak říkal Kristus.

Jednoduše řečeno — po pádu do nízkých vibrací /způsobeném v dávné minulosti invazí draků-reptiliánů/ byla Země zásahem Stvořitele upravena na galaktickou školu duší — tak, jak se o tom zmiňují texty v rubrice Nekonečný příběh, které jsem vám již dříve doporučil k přečtení.

V tomto příběhu najdete také vysvětlení toho, proč se o planetě Zemi v mnohých starých spisech hovoří jako o místě střetávání galaktických civilizací. Lidské tělo — biorobot, který je nosičem lidské duše — je pro účely „školení“ zde na Zemi vybaveno něčím, co členům mimozemských civilizací v jejich domácím prostředí prostě chybí.

Lidské emocionální tělo a výjimečná pozice člověka ve vesmíru

A tím něčím je lidské emocionální tělo, umožňující entitám mimozemských civilizací, které vstoupí do lidských těl, prožívat mix pozitivních a negativních emocí. Všichni prožívají zásadně jen emoce vždy odpovídající vibrační úrovni svého nitra. Ti temní temné, ti čistí čisté, ti někde mezi tím pak v kvalitě úzce vymezené svým vnitřním nastavením poměru ega a ducha.

Proto ta touha po neustálém prožívání pozitivnich emocí v běžném pozemském žití! A je toho zapotřebí dosáhnout v prostředí, kdy každodenní kontakt mezi entitami různé vibrační úrovně čistoty /různé svítivosti/ božských jisker vložených do lidských těl to činí značně problematickým. Právě trvalé hledání pozitivních emočních prožití postupně vede lidskou bytost k poznání, že cesta prosazování vlastního ega střetáváním se s egy jiných lidí k tomuto cíli rozhodně nevede.

A tato mnohokráte opakovaná a neustále v jednotlivých inkarnacích pozapomínaná zkušenost nakonec vede k tomu, že člověk hledající tuto pozitivitu, se ve svém životě postupně stále více přiklání k programu ducha a tím realizuje vzestup nejen zde na Zemi, ale i ve svém zařazení do jednotlivých typů domovských civilizací tam venku, do nichž se pak navrací.

Láska a Světlo je největší síla vesmíru

Usmíváte se možná a /přestože jste se již nejednou přesvědčili, že vím, o čem píšu/ myslíte si, že nemohu mít pravdu, protože láska prostě nemůže přebít aktivity ega a tedy být silnější než zlo? Pak si onen úsměv nevíry, pokud se vám na tváři objevil, smažte a uvědomte si, že Láska a Světlo je jedinou a naprosto dokonalou silou, která ve vesmíru — a tudíž i na Zemi existuje. A přijměte jako fakt, že sobectví a temno je vlastně pouhým místním nedostatkem oné všeprostupující Lásky a Světla a nikdy ani náhodou nemůže dosáhnout jejich síly.

Pokud by někdo případně takto posměšně uvažoval, pak z hlediska dosaženého poznání /bez ohledu na výši pozemského vzdělání a dosaženého IQ/ je na tom zatím zhruba jako ty čtyřnohé rohaté bytosti, které žijí v elektrickým ohradníkem ohrazeném teritoriu a není jim dovoleno z něj v žádném případě vykročit, aby nenásledoval elektrický šok. Třeba takový, jaký absolvoval nebohý pan farář v onom nádherném filmu Zdeňka Trošky „Slunce, seno a jahody“. V té „ohradě“ jste totiž jistými „pastýři“ velmi umně manipulováni, dnes a denně, k víře v „jedině správná“ dogmata nebo aspoň přijetí světonázorů vyhovujících mocným tohoto světa…

Dogmata mají jediný cíl — totiž udržet vás v zajetí vašeho zvířecího „já“

Pozn.: pokud věříte tomu, že Kristus zemřel na kříži, aby vás spasil a že si vás jednou za zvuku polnic „vyzvedne“ a každý z vás pak dostane barák, auto a celoživotní rentu tam nahoře — pak jste stejně naivní jako kdekterý imigrant migrující za vidinou bezpracného života z bohatých západních dávek…

Způsob, jak skutečně milovat sebe sama a tím i své bližní je jedinou cestou z toho zajetí vlastním egem směrem ven. Vzpomínáte? Zní to tak nějak: Miluj bližního svého jako sebe sama! Jako sebe sama! Pokud tedy nemilujete sebe sama, nemáte přístup ke skutečné bezpodmínečné lásce. A raději se pak neptejte, komu zvoní hrana.

Ta cesta ven z toho existuje a jsem připraven po ní vést kohokoli, komu je onen „ohradník“ už těsný a kdo mně o něj požádá /pokud po tom ovšem skutečně touží/.

Pokročme ještě o kousek dál a proto se vraťme opět k oněm mimozemšťanům…

Vy sami, tak jak vedle sebe žijete v uniformách jednotných lidských těl, představujete vyslance těch cizích civilizací a do svého života si přinášíte onen podíl programu duch a ega, který je té civilizaci vlastní.

Možná jste už slyšeli někdy o tom, že na stvoření lidského těla se podílela svými geny celá řada mimozemských civilizací. Lidské tělo proto může nést nejrůznější typy jemnohmotných těl bytostí mimozemských civilizací. Od humanoidů, přes ještěry, draky, ptáky aj. A tito s sebou na Zemi přinášejí mnohé ze své pravé identity a to ovlivňuje jejich chování jako lidí.

Samozřejmě zde hrají ještě roli další okolnosti, jako je pohyb planety a sluneční soustavy v rámci galaxie i vesmíru a záření vesmírného okolí jako takového, atp.

Věčný život nebo duchovní smrt?

Takže, přátelé, ať jste domovem kdekoli ve vesmíru, uvědomte si, že tady na Zemi hledáte poučení a příležitost k návratu do lůna vlastních původních čistých civilizací. To je cesta k tzv. „věčnému životu“, kdy se postupně stále více ve vašem lidském srdci může /ale také nemusí/ rozsvěcovat vaše božská jiskra a ve vaší duši se prosazuje /ale také nemusí/ stále více program „lásky a sjednocení“.

Cesta k definitivní duchovní smrti naopak vede přes další případné posilování vašeho ega, propad hlouběji do sobectví, do hmoty, přes touhu vlastnit, mít stále více hmotných statků, touhu po moci a společenském postavení.

Na této cestě se váš duch stále méně podílí na projevech vaší duše a to neznamená nic jiného, než že božská jiskra ve vašem srdci vyhasíná. Až vyhasne docela, budete možná ještě nějakou dobu žít — oživeni již nikoli energií svého ducha, ale prostou životní energií.

A až ta vyhasne, vaše smrt bude definitivní jak na úrovni hmotného těla, tak na úrovni duše. Prostě přestanete existovat s definitivní platností, váš záznam nahoře v knize života bude vymazán.
Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže…
Jak už bylo řečeno, čisté civilizace posílají své příslušníky do lidských těl, aby /po překonání onoho „ohradníku“, do kterého je zavírá tahle církevními pastýři vedená společnost v dětství a mládí/ ovlivnili vývoj lidstva správným směrem jako lidé. Tak je jimi respektována svobodná vůle člověka dle platných zákonů Univerza.

Temné civilizace jednají jinak a ovlivňují vývoj lidstva mnoha různými způsoby. Kromě přirozené pomoci těch lidí, kteří se v zájmu svého pročištění zrozují klasicky jako lidé, si všimněme některých dalších způsobů:

přímé vměšování entit těchto mimozemšťanů do života lidstva magickou cestou — vytvářením negativních egregorů strachu, deprese a úzkosti, na které se řadový člověk pravidelně napojuje a je jimi veden k dalšímu produkování negativity…
vytváření ideologií — náboženství a dalších regionálních či světových hnutí — vedoucích lidstvo do jakéhosi myšlenkového a citového „ohradníku“ /podobně jako lidstvo pase dobytek/ dokonale omezující svobodu myšlení a cítění jednotlivce i celku… kdo vybočí, dostane ránu… v historii preferovaným ovládáním lidských bytostí byly tzv. „úpisy duše temným mocnostem“… tito lidé byli v minulosti stavěni s pomocí démonů /tak jsou označovány v křesťanské praxi entity těchto temných civilizací, postrádající božskou jiskru/ do čela lidských společností či náboženských a jiných spolků s cílem zajistit vývoj lidstva /resp. jeho částí/ v souladu se zájmy těchto entit… z hlediska potřeby manipulace s politiky a nejrůznějšími VIP jsou tyhle praktiky dnes už považovány za překonané… v moderní době je tento proces ovládání lidstva kombinován s využíváním mentálně a emocionálně ovládaných klonů významných politiků, poplatných zájmům mimozemských uskupení… dnešní oficiální vědecké diskuse o vhodnosti či nevhodnosti klonování, jsou jen kouřovou mlhou k zakrytí faktu, že tenhle proces už dávno běží…
zdá se, že je u konce i fáze kvalitativně dokonalého zhotovování lidsko-ještěřích hybridů… podle zpráv z vyšších dimenzí je těmito hybridy zaplavována zejména americká a britská populace a tito hybridi jsou nasazováni na klíčová, ale i řadová místa ve státní správě, zejména v policii a vojenství
Budeme se proto vracet už jen k tomu, co souvisí s dnešním tématem. Na tom, že se situace zde vyvíjí tak, jak se vyvíjí, mají lví podíl zástupci mimozemských civilizací sdílejících s námi tuto planetu. Řekněme si něco o těch, kteří představovali a stále představují pro další vývoj lidstva největší riziko. Nestrkejte prosím před těmito informacemi hlavu do písku a seznamte se s jejich působením mezi námi. Dotýkají se vašich příštích osudů mnohem více, než si myslíte.

Věnujme spolu s Ivo Wiesnerem, vynikajícím českým spisovatelem, pozornost těm entitám mimozemských civilizací, které s námi dlouhodobě sdílejí tuto planetu jako svůj domov.

Siriané jsou klasickým příkladem nehumanoidní mimozemské civilizace — společnosti založené na diktatuře jediné osobnosti, kterou nazývají „vůdce“. Jejich historie je pro naše dnešní vnímání světa velmi poučná. Tato původně mírumilovná, zemědělsky orientovaná civilizace, obývající planetu v soustavě Siria, která bývá označována jako Sirius IV, se nakonec dala cestou ega a stala se postrachem vesmíru.

Podobně jako se dnes o to pokouší na Zemi klan iluminátů skrytý za faktickou světovou vládou, i civilizace Sirianů kdysi dospěla do stavu, kdy vládnoucí klan pomocí armády a policejních složek zahájil nelítostnou krvavou čistku mezi obyvatelstvem planety s jiným /duchovním/ smýšlením.

Zcela reálný vliv na pozemské události

Rukopis jejich vlivu zde na Zemi můžeme pozorovat na událostech v nacistické třetí říši s její Křišťálovou nocí a terorem SA a později SS. Siriané měli v nacistickém Německu díky poskytnutí podkladů pro Hitlerovy „tajné zbraně“ výjimečné postavení. A měli ho donedávna a svým způsobem ho mají dodnes.

Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu… všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe! Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu… všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe! Stejný rukopis, jako plány nacistů na jednotnou Evropu pod vedením árijské rasy, dnes mají plány vůdkyně frau Merkelové a jejích protektorů z USA na světovou vládu. Nemluvě o tom, že takto sjednocená Evropa má opět podle znovu oprášených plánů zaoceánských loutkovodičů téhle německé běhny zopakovat „Drang nach Osten“.

Staré psy prostě novým kouskům nenaučíš. Ne nadarmo je současný stav označován za Čtvrtou říši, kdy Německo dobývá Evropu bez tanků a bombardérů. Diktatura, ovládání méně početných a slabších národů, ekonomické ovládání, potírání jiných než správných názorů, falšování voleb a jiné chuťovky z repertoárů nacistů /potažmo Sirianů/ jsou i našim dnešním /takzvaně demokratickým/ chlebem.

Čistka na Siriu tehdy brzy přerostla v občanskou válku, která planetu téměř vylidnila a učinila dalšího života neschopnou /kolik chybí, aby se na Zemi stalo totéž?/. Vítězná autokratická skupina Sirianů se proto vydala hledat ve vesmíru nové vhodné planety.

Podmanili si řadu civilizací v bezprostředním okolí a s využitím takto získaných prostředků zahájili velkou expanzi pod vedením „vůdce“ i do vzdálených oblastí vesmíru. Když pak jiný „vůdce“ vyhnal toho předchozího, tak se onen „vyhnanec“ s partou sobě věrných vydal na cesty vesmírem a dorazil až do naší Sluneční soustavy.

Když vynecháme všechny peripetie s kolem zničení planety Tir a vzniku dnešní Země s celým tím kolotočem kolem, řekněme si, že přímo na Zemi se objevili Siriané zhruba před padesáti tisíci lety. V té době byla Země obydlena poměrně čistými civilizacemi lyranských humanoidů.

Siriané se silně angažovali v tehdejší Atlantidě a díky svým pokročilým technologiím převzali nad touto civilizací kontrolu. Vedeni sobě vlastním určujícím programem ega „sobectví a oddělenost“ začali připravovat globální expanzi svého vlivu na planetě Zemi, především proti Říši společenství Světla, která sídlila v oblasti dnešní východní Asie a Indického oceánu.

Siriané vyvolali tzv. démonské války

Později skutečně došlo k napadení této mírumilovné říše v podobě tzv. démonských válek. Ty nakonec Siriané „projeli“ i se svými lidskými kohortami, m.j. předky dnešních Galů, Franků a Germánů. Předkové slovanských národů v té době jako komunity Arjů obývali Turánskou nížinu a později oblast Kavkazu a bojovali na straně sil Světla.

Pozn.: právě od těchto démonských válek až po dnešek nás nynější západní germánští sousedé příliš „nemusí“… jejich někdejší „bohové“ přepustili místo dravým Elohim-Gizech, kteří je prostřednictvím zámořského patronátu rockefellerovské finanční oligarchie využívají pro své dlouhodobé světovládné záměry… tehdejší bohové starých Germánů Siriané kdysi dostali v oněch démonských válkách pořádně na „prdýlku“ a podle údajů Ivo Wiesnera byli předkové Germánů za „odměnu“ deportováni ze své tehdejší vlasti v oblasti Černého moře k severnímu polárnímu kruhu… ke škodě nás všech se po tisíciletích opět vrátili do Evropy a hrají si tu po vzoru svých někdejších mimozemských chlebodárců opět na bohy… ostatně, není tomu tak dávno, kdy naši tehdejší a dnešní západní /rádoby/ „přátelé“ odevzdali český národ v Mnichově do chřtánu nacistického vůdce… jedině díky oněmu /našimi dnešními „čéesesdé“ řiťolezci do konečníku Obamy a Merkelové/ totálně nemilovanému ruskému „medvědu“ nelouskáme, jako zbyteček kdysi slavného národa, slunečnicová semínka někde v jurtě v Jakutské oblasti na Sibiři pod knutou „nadlidí“ árijského typu s blonďatými vlásky…

Právě tyto démonské války, které se neodehrávaly jen na Zemi, ale i v přilehlém vesmíru, vedly k radikalizaci nejmladší generace Elohim stojících proti Sirianům a přiměly ke k tomu, aby založili odštěpeneckou skupinou Elohim-Gizeh Inteligence, kterou dnes známe z Bible pod vedením tehdejšího vůdce Jehowaha /biblického Jehovy/, podle všech indicií jediného a pravého boha židovského národa.

Vybaveni touto informací se jistě přestanete divit, že v textech Starého zákona se hovoří mj. povinnosti tímto tzv. bohem „vyvoleného národa“ vyhubit miliony nepřátel „jako klatých“. Rozpínavosti vyvoleného subjektu světových dějin posledních tisíciletí v jeho vzestupu k dnešní moci nesmělo prostě stát nic v cestě. Nemluvě o přímé Jehowahově pomoci při těchto masakrech, např. použitím zbraní /pravděpodobně na bázi ultrazvuku/ které pobořily hradby Jericha a vydaly obyvatelstvo krutému zacházení ze strany vítězů /viz tzv. trouby z Jericha/…

Pozn.: ano, přesně odtud fouká temný vítr… a aby toho nebylo málo, křesťanství spojilo démona Jehowaha i osobu zasvěcence Světla Krista do jediné ne-svaté Bible /spojením knih Starého a Nového zákona/… to si ti někdejší i dnešní papaláši římsko-katolické církve tedy doslova nas… do vlastních rouch… a vidíte, i po dvou tisících letech to mnohým lidičkám stále nesmrdí…

Podobně jako Drakoni a Deros, o kterých bude řeč později, snažili se i Siriané /jako entity s již ztracenou božskou jiskrou/ genetickými manipulacemi s lidskou DNA vytvořit hybridní formu člověk-mimozemšťan, která by si zachovala božskou jiskru současného člověka páté rasy a tím by jejich hybridní produkty získaly právo vstoupit do šesté až dvanácté duchovní sféry.

Pozn.: entity, které nemají /resp. jim byla odebrána/ božská jiskra, již ztratily definitivně kontakt se svou vlastní duchovní částí a nejsou proto oživeny duchem, ale prostou životní energií… osobnost takové entity se po vyhasnutí životní energie definitivně rozpadá a končí svoji existenci… staré zdroje uvádí tento stav jako stav duchovní smrti… to na rozdíl od entit, které božskou jiskru /ducha/ mají a u nichž osobnost přetrvává až do nového zrození…

Siriané se provinili na lidstvu v historii zneužitím obrovské masy lidí, které unesli a použili ke svým genetickým manipulacím ve snaze vlastním hybridům s člověkem zajistit znovu nabytí dávno ztracených pozic v duchovních světech. Nejsou ovšem /a ani nemohou být/ v genetických manipulacích úspěšní, protože působnost lidské DNA je vázána pouze na třetí až pátou jemnohmotnou sféru a zaniká spolu s jemnohmotným lidským tělem po přechodu vědomí lidské bytosti do šesté duchovní sféry.

Dalším důvodem hybridizačních programů Sirianů /Orion Empire/ byla snaha překonat potíže znesnadňující jejich pobyt na Zemi. Jejich mozek a nervová soustava totiž nerezonují s frekvencí geomagnetického pole, a proto Siriané mohli na Zemi žít pouze za podpory prstence 12 družic, které modulovaly frekvenci zemského pole v místech obývaných Siriany.

Prstenec těchto družic byl v období 90. let minulého století likvidován zásahem entit čistých mimozemských civilizací — Andromedské federace — v rámci projektu připraveného týmem onoho někdejšího hlavního projektanta, s jehož osudy jste se mohli seznámit v rubrice Nekonečný příběh.

To je právě případ, kdy rozhodnutí svobodné vůle daného člověka po sestoupení jeho duchovního jádra do hmoty umožnilo projevením jeho svobodné lidské vůle tento pro lidstvo významný zásah. A tento zásah donutil Siriany z oblasti země až na výjimky odejít. Podobně byli odejiti všichni ti, kteří neměli na Zemi domovské právo.

Pozn.: okolí Země je v současnosti chráněno ze strany Andromedské federace před průnikem příslušníků negativních civilizací zvenčí… ti jsou zde přitahováni vidinou velké kořisti při budoucích událostech… a je to právě švýcarský CERN, který se v této ochranné bariéře se snaží prorážet cestu pro tyto přicházející, člověku nepřátelské entity… nedávno jsem na toto téma zachytil např. tuto informaci: http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/8608-saturn-prstenec-ufo-vedec-nasa

A existuje také starší informace z roku 2009 ve zcela seriózním technologickém vydavatelství theregister.co.uk, kde vědecký ředitel CERNu, fyzik Sergio Bertolucci /možná nechtěně prozradil více než zamýšlel/ a vysvětlil, že v LHC bude pravděpodobně možnost vytvořit „dveře“, které povedou do „další dimenze“. Jak řekl — možná by mohlo něco přijít těmito dveřmi nebo „my pošleme něco ven „: A top boffin at the Large Hadron Collider (LHC) says that the titanic machine may possibly create or discover previously unimagined scientific phenomena, or “unknown unknowns” — for instance “an extra dimension”. “Out of this door might come something, or we might send something through it,” said Sergio Bertolucci, who is Director for Research and Scientific Computing at CERN, briefing reporters including the Reg at CERN HQ earlier this week. …… Dr Mike Lamont, a control-room boffin at the LHC. “We’re hoping to see supersymmetry and extra dimensions,” he confirmed. …… Dr Bertolucci later got in touch to confirm that yes indeed, there would be an “open door”, but that even with the power of the LHC at his disposal he would only be able to hold it open “a very tiny lapse of time, 10-26 seconds, [but] during that infinitesimal amount of time we would be able to peer into this open door, either by getting something out of it or sending something into it.

Proč by někdo chtěl vytvořit portál do jiné dimenze, pokud vůbec neví, co za ním je?! Nebo přeci jen ví? http://www.theregister.co.uk/2009/11/06/lhc_dimensional_portals/

Siriané byli — vedle Deros /Greys/ — technologicky nejpokročilejší skupinou Aliens, která navázala styky s americkými Ilumináty a s jejich tajnou vládou pravděpodobně již v době zahájení projektu Montauk / Phoenix II, Phoenix III/, který byl založen na vyspělé sirianské technologii vytváření časoprostorových kontinuií a ovládání vědomí.

Skupina s názvem Elohim, nebo také Gizeh, Adonai, Jehovah…

Nyní pojďme právě k oné konkurenční skupině Sirianů s názvem Elohim /Ashtar Collective Space Forces, Gizeh Intelligence, Adonai, Jehovah/.

Jestliže Siriané se pokoušeli ovládnout světovou vládu pomocí nabídek moderních, zejména vojenských technologií a zajistit si její ovládání skrze tuto strategii, pak odštěpenečtí Elohim v minulosti a dnes /tedy oni Gízané, nazvaní podle svého podzemního sídla v oblasti pyramid v Gíze/ považují lidstvo za svůj produkt. Jejich předky, proti kterým se Gízané postavili, byli právě Anu a Enlil, kteří se spolupodíleli na vývoji dnešního lidstva /viz rubrika PLANETA X/. Dnešní lidstvo dlouhodobě ovládají prostřednictví tzv. „iluminátů“ a to především za použití ekonomických nástrojů.

Jak bylo již výše naznačeno, Elohim představují skupinu odštěpenou od humanoidní lyranské civilizace /Plejáďanů/, která se po porážce v První galaktické válce rozhodla čelit vlastní silou agresi Drakonů /Reptilianů z Federace α-Draconis, známých také jako „Bezbožná šestice“/.

Skupina Gizeh vybudovala proto kolektivistickou organizaci s tuhým vnitřním vojensky organizovaným řádem a kontrolou společnosti prostřednictvím centrálního počítače a biologických mikroprocesorů vložených do mozku podřízených bytostí /včetně vybraných bytostí lidských/.

Ivo Wiesner, jehož dílo věnované vývoji slovanského osídlení v Evropě uvádím v rubrice „Národ v lénu bohů“, ve svém celoživotním díle došel k názoru, že ve Starém Zákoně zmiňované zázraky jsou dílem těchto negativních mimozemšťanů a je pravděpodobné, že hlavní pozemští emisaři židovství byli již tehdy vybaveni implantáty shodnými s těmi, které jsou dnes běžně nalézány u lidí unášených těmi samými mimozemšťany. /Mimochodem, stejným způsobem byl velmi pravděpodobně ovládán i Mohamed — důkazy existují v jeho oficiálních životopisech — viz citát z životopisu: Život Alláhova posla; Ibn Ishak./

Nemyslím si, že to bylo až tak komplikované. Ať tak či onak, biblické prameny zmiňují Melchisedekha, Mojžíše a sektu farizejských kněží, kteří podléhali vlivu Elohim-Gizeh již před tisíci let, aniž o tom měli sebemenší tušení.

Tato kolektivistická společnost Elohim, představující ve skutečnosti pro své pozemské následovníky vzorovou formu organizace společnosti se silnými fašistickými prvky, je podle všeho řízena kodexem /počítačovým programem/ známým jako v zasvěcených kruzích jako Kamagol.

Elohim biblické prameny znají jako B´nai Eloah /hebr. = synové Boží/. Podle Gerarda de Nerval, badatele v oblasti mimozemských civilizací, jsou Elohim duchovně vyspělé bytosti z Kainova plemene a Adonai, Jahwe a Aštor jsou z nich. Elohim je v historii Židů totéž co Gizeh-Aštor pro národy Mezopotámie /Sumery, Chaldejce/. B´nai Elohim byli potomky Elohim s pozemskými ženami, jak o tom hovoří bible. Měli obří postavy s řadou degenerativních deformací a nevalný charakter.

Často jsou nazýváni Magi /míšenci/ či Nefilim /z hebrejského N-F-L= ti svržení/, jiné národy jejich existenci zaznamenaly jako Neteru /egypt./ a Lamassu /asyr./

http://www.ragauian.cz/k-udalostem-konce-veku-naciste-i-elity-usa-eu-kopiruji-metody-vladnuti-negativnich-mimozemstanu-a-elohim-bohove-stareho-zakona-zidu-jim-zdatne-sekunduji-j/