Před zahájením soudního líčení v údajné korupční aféře poslance pana MUDr. Davida Ratha uvádím veřejnosti celkové shrnutí případu včetně zásadních a důležitých informací, které jsem si dobře ověřila u nezávislého zdroje, a klíčových otázek, které orgány činné v trestním řízení schválně dezinterpretují a hysterická média s vidinou senzací a skandálů tyto nepravosti zcela přehlíží či opomíjí.

Podivné zahájení “jasné“, „jednoznačné“ a „jisté“ protikorupční akce

Celá velkolepá protikorupční akce byla iniciována na základě trestního oznámení podaného Kubiceho člověkem, bývalým policistou ÚOOZ a v současné době soukromým detektivem Liborem Gregorem prostřednictvím nejvyššího státního zástupce v Brně Igorem Střížem. Naprosto standardní a zcela běžný postup podání trestního oznámení. Pan Gregor nebyl doposud vyslechnut a z obav o svůj život odmítá policii sdělit informace o domnělé trestné činnosti, od koho je dostal a kdo jej zmocnil k podání trestního oznámení. Po sepsání bylo trestní oznámení postoupeno Krajskému státnímu zastupitelství v Ústí nad Labem, které mělo povinnost postoupit věc do dne zatčení 14.5. 2012 místně příslušnému dozorujícímu státnímu zástupci.

Průběh zatýkání

Je známo, že u standardního postupu při zatýkání si policie vždy vyžádá doklady teprve až po zadržení podezřelé osoby a následně zjišťuje její totožnost. Z videozáznamu ze zatýkání pana MUDr. Rathaje ovšem patrné, že policistka má ještě před zatčením poslance již v rukou připravený papír s osobními údaji včetně adresy trvalého bydliště a čísla občanského průkazu pana MUDr. Ratha spolu s textem, který má zatčenému poslanci sdělit. Následně si protikorupční policie vyžádala od pana MUDr. Ratha černou tašku, která měla obsahovat lahve červeného vína a odnesla ji na zhruba patnáct minut do policejního vozu, kde údajně krabici otevřela před nezávislým svědkem, který policii potvrdil peněžní nález v hodnotě sedmi miliónů korun v pětitisícových bankovkách. Proč policisté neotevřeli onu krabici přímo před panem MUDr. Rathem, když si byli tak jisti, že si nese úplatek? Co se těch celých patnáct minut dělo v policejním autě? Vyšetřovací spis totiž vůbec neobsahuje žádné svědectví a výpovědi nějakého nezávislého policejního svědka. Navíc v žádosti o vydání policie původně uvádí částku pět miliónů korun!

Původ peněz

Finanční hotovost, která tvořila oněch sedm miliónů korun zabavených protikorupční policií byla s určitým časovým odstupem postupně vybrána nejprve v Brně, v místě podání trestního oznámení, a poté také v Olomouci a v Ostravě. Podle záznamů z kamer a čísel bankovek se zjistilo, že peníze vyzvedávali zaměstnanci zejména moravských, zcela bezvýznamných firem nemajících absolutně žádnou spojitost s panem MUDr. Rathem a ani s dalšími obviněnými v kause.

Žádné otisky

Znalci na daktyloskopii důkladně zkoumali peníze, krabici i tašku a nenalezli jeden jediný otisk prstu pana MUDr. Ratha a ani MUDr. Pancové. Jak tedy obvinění mohli na základě „šokujících“ záznamů odposlechů bezprostředně před zatčením přepočítávat údajný úplatek?

Velice odborně zdatná profesionálka Bradáčová

V době, kdy bylo údajné trestní oznámení postoupeno z Brna Krajskému státnímu zastupitelství v Ústí nad Labem, státní zástupkyně Bradáčová pracovala jako jeho tisková mluvčí, případ vůbec nedozorovala, dozorující státní zástupce byl JUDr. Pražák. Ten měl povinnost postoupit celou věcdo dne zatčení pana MUDr. Ratha místně příslušnému dozorujícímu státnímu zástupci, ale neučiniltak. Po zatčení pana poslance se celého případu energicky a razantně ujala právě státní zástupkyně Bradáčová. Její horlivost, “dobře“ a rychle vykonaná práce v boji s těžkou a organizovanou korupcí musela být poté samozřejmě náležitě odměněna a jak jinak, než právě povýšením rovnou na post vrchní státní zástupkyně. Před časem navíc ČT 24 poukázala na časté stáže Bradáčové v USA a nepřímo upozornila na informaci o spolupráci s americkými tajnými službami, se kterými mají určitou spojitost i určití lidé bývalého ministra obrany Alexandra Vondry z ODSZa úvahu stojí i tento fakt: když paní Bradáčová převzala dozor nad celou kausou, tak média masírovala tvrzením, že pana MUDr. Ratha 14.5. 2012 komando protikorupční policie zatklo na základě několikaměsíčního sledování a odposlouchávání kvůli údajně zmanipulované zakázce na rekonstrukci buštěhradského zámku a  kvůli údajně předraženému nákupu vybavení do středočeských nemocnic. Ovšem v rozhovoru pro jistý webový portál ze dne 28.12. 2012 paní Bradáčová tvrdila, že kdyby si pan MUDr. Rath toho 14.5. 2012 nepřevzal údajný úplatek, tak by neměli důvod ho zatknout, neboť do toho dne na pana poslance neměli jeden jediný důkaz.

Skandální manipulace s odposlechy

V době od 14. května 2012 do 5. června 2012 zatím neznámá osoba vyjmula z přepisu záznamů část záznamu odposlechů dokládající, že MUDr. David Rath těsně před svým zatčením dne 14. května 2012 převzal od přátel tašku a následně se s nimi detailně bavil o převzetí vína. Tato část záznamu odposlechu byla již zařazena do vyšetřovacího spisu. Porovnáním obsahu operativního přepisu prostorových odposlechů pořízených dne 14. května 2012, které byly předloženy předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mandátovému a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny, soudci Okresního soudu v Ústí nad Labem a soudcům Okresního soudu Praha – východ s obsahem pracovního přepisu záznamu je zřejmé, že v operativním přepisu je vypuštěna celá část záznamu odposlechu, která byla nezbytná pro posouzení a ověření skutečnosti, zda byl ze strany pana MUDr. Ratha spáchán trestný čin přijetí úplatku. Dále přepisy prostorových odposlechůpořízených v kanceláři hejtmana MUDr. Davida Ratha v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, které zachycují klíčové osobní schůzky obviněných osob a na kterých pan MUDr. Rathzdůrazňuje, že cena rekonstrukce buštěhradského zámku musí být ještě o celých 50 milionů korun nižší, než je standardní cena, nebyly k dnešnímu dni zařazeny do vyšetřovacího spisu anebyly předloženy, a to ani ve zkrácené formě poslanecké sněmovně, Mandátovému a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny a vazebním soudcům. Orgány činné v trestním řízení je i nadále odmítají zařadit do vyšetřovacího spisu! Jaký měl někdo motiv takto manipulovat s vyšetřovacím spisem a co tím sledoval?

Vznesená obvinění padla

Obvinění vznesené na pana MUDr. Ratha týkající se údajně předražené zakázky na rekonstrukci buštěhradského zámku vyvrátily již čtyři na sobě zcela nezávislé odborné posudky včetně jednoho, který si protikorupční policie zadala u svých znalců. Tyto posudky navíc jasně dokazují, že celá zakázka byla ještě levnější, než je stanovená standardní cenaDalší načasované obvinění, které se tentokrát mělo týkat nákupu údajně předraženého vybavení pro mladoboleslavskou, příbramskou a kladenskou nemocnici také na základě odborných znaleckých posudků a svědeckých výpovědí zcela ztroskotalo, neboť v případě středočeských nemocnic si výběrová řízení dělaly samy nemocnice a.s. hejtmanství do nich nijak nezasahovalo. Šlo o otevřená výběrová řízení s jediným kritériem hodnocení, kterým byla nejnižší cena. Takové výběrové řízení nelze manipulovat.Vzhledem ke skutečnosti, že k žádnému pochybení nedošlo, jsou vazební důvody naprosto nesmyslné a vazbu lze tak považovat za účelovou.

Hospodaření Středočeského kraje v letech 2008 – 2012

Pan MUDr. Rath byl zvolen do funkce hejtmana Středočeského kraje dne 24. listopadu 2008.  V té době se Středočeský kraj potýkal s dluhem v celkové výši 9 miliard korun, který tu zanechal bývalý hejtman kraje Petr Bendl. Na samotný Středočeský kraj připadal dluh 4 miliardy korun, krajské nemocnice se potýkaly s dluhem 2 miliard korun a dluh na úroku činil 3 miliardy korun. Pan MUDr. Rath dluh po bývalém vedení poctivě splácel (viz. účetnictví Středočeského kraje) a úspěšně se mu podařilo snížitkrajský dluh na 3 miliardy korun. Navíc po svém nástupu do funkce hejtmana pan MUDr. Rathzavedl na kraji tzv. systém externího hodnocení objektivity a přiměřenosti cen projektů v každé jejich položce. Každý projekt ve Středočeském kraji prochází touto kontrolou položky po položce a pokud nějaká položka neseděla nebo byla předražená, tak se snížila na úroveň ceny obvyklé. Jen tento systém pomohl ušetřit Středočeskému kraji na projektech asi 700 miliónů korun.

Kalouskův neúspěšný audit Středočeského kraje

Po zatčení pana MUDr. Ratha nechal současný ministr financí Miroslav Kalousek zaslat rozsáhlou auditovou kontrolu na Středočeský kraj. Auditoři se zaměřili hlavně na zakázky, jenž byly financovány Evropskou unií, a na celkové hospodaření kraje v letech 2008 – 2012. Výsledky auditu, se kterými je dnes dobře seznámena již i protikorupční policie, jasně prokázali, že všechny položky, kterými se audit důkladně zabýval, byly zcela v pořádku, tzv. koruna seděla na koruně. A naopak řada předražených zakázek byla na základě účetnictví Středočeského kraje po bývalém hejtmanovi Petrovi Bendlovi panem MUDr. Rathem revidována s konečnou cenou nižší až o několik milionů korun.

Wažik, Gotěk a Jirát

Soudce Okresního soudu Praha – východ Jiří Wažik připustil možnost propuštění pana MUDr. Ratha z vazby na kauci, jejiž výši stanovil nejprve na 14 milionů korun. Zůstává ale s podivem, jakým způsobem Wažik dospěl právě k této částce, neboť neměl k dispozici znalecký posudek na rekonstrukci buštěhradského zámku, v souvislosti s nímž je pan MUDr. Rath stíhán. Ten ale měla již vypracovaný policie, ovšem soudci tuto skutečnost vědomě zatajila. Tudíž výše kauce nemohla bez znaleckých posudků odrážet závažnost trestné činnosti, jak Wažik tvrdil do médií. Nestrannost a objektivitu soudce Wažika vyvrací i jeho vlastní slova, na základě kterých přímo potvrdil, že nejsoužádné důkazy k ovlivňování zakázek a z nich získaných provizí, čili nelze rozhodnout o vině. Souhlasil i s pominutím všech vazebních důvodů. Stačí ale jeden soudce krajského soudu I. Gotěk, který aniž by pana MUDr. Ratha znal a vyslechl, tak Wažikovo rozhodnutí zrušil a stanovil, že z vězenínemůže být propuštěn. Ukázková spravedlnost! Také podle státního zástupce Petra Jiráta, který na celý případ dohlíží, se během vyšetřování neobjevil jediný hmatatelný důkaz, jenž by podepřel náznaky z „odposlechů“.

Výkon mandátu zakázán

Pan MUDr. Rath byl řádně zvolen do poslanecké sněmovny na základě vůle občanů projevené v roce 2010 a mělo by mu proto být umožněno účastnit se sněmovních schůzí, spolurozhodovat hlasováním a řečněním o osudu vlády, sněmovny a naší země, a vůbec plnit zákonnou funkci zvoleného poslance. Neděje se tak.

Článek 26 Ústavy České republiky přitom praví, že poslanec vykonává svůj mandát osobně. Ovšem ne v případě pana MUDr. Ratha, kterému v osobním výkonu mandátu brání státní zastupitelství, jež poslanci zakázalo účastnit se sněmovních jednáníJak je tohle vůbec možné? Vždyť se přece jedná o hrubé porušení Ústavy České republiky! Nebo se naše ústava snad nemusí dodržovat? Justice si v žádném případě nesmí dovolit pokřivovat parlamentní poměry, a tím manipulovat výsledky hlasování ve sněmovně.

Ochotná Salačová

Klíčovou postavou celé kausy se pro policii stala Ivana Salačová. Policisté využívají její psychické lability, kvůli které byla obviněná i hospitalizována na psychiatrické klinice, k manipulaci výslechů v neprospěch obviněných výměnou za status spolupracující obviněné s přidělenou nízkou sazbou trestu. Od vypuknutí aféry Salačová ochotně poskytla policistům celkem již tři svědecké výpovědi, které se navzájem vylučují. Spis navíc zachycuje, jak se Salačová po jedné ze svých výpovědí ptá vyšetřovatelky: „Bylo to dobré?“ Navíc jako bonus jí bylo umožněno opět se vrátit ke svépodnikatelské činnosti a věnovat se veřejným zakázkám! Jak je tohle vůbec možné?!Zkrátka schopná a pilná policie České republiky a její „pomáhat a chránit“.

Podivný spis

Celý vyšetřovací spis je založen pouze na domněnkách a tvrzeních orgánů činných v trestním řízení, jenž nejsou podloženy jediným důkazem. K dnešnímu dni navíc ani nebyly objasněny tři základní otázky související s údajnou trestnou činností pana MUDr. Ratha: kdo, komu a za co. Přesněji řečeno, zda  tvrzený úplatek poskytly firmy, které vyhrály výběrové řízení či obviněné osoby. Není objasněno, kde a jakým způsobem ony firmy či osoby získaly peníze. Vyšetřování i řízení je od samého počátku vedeno s naprostou jistotou, že peníze byly poskytnuty panu MUDr. Rathovi, byť pro tento závěr nesvědčí žádný důkaz. A to i přesto, že zadržení obvinění byli od listopadu 2011 dosvého zadržení 14.5. 2012 sledováni a odposloucháváni ve svých kancelářích a domovech i v době, kdy mělo k údajnému uplácení docházet. Obžaloba také mlčí o tom, kam se tyto peníze poděly. A konečně otázka, za co měly být údajné úplatky poskytnuty. Za ovlivnění veřejných zakázek?

Tvrzená výše úplatku za Buštěhrad měla být 24 milionů korunzisk stavební firmy, která zakázku realizovala, byl podle znaleckého posudku zadaného policií 11,6 milionu korun. U dodávky zdravotnické technologie do nemocnice Mladá Boleslav se mělo jednat o úplatek ve výši 6,2 milionu korunzisk dodavatele však činil 4,9 milionu korun.  U dodávky zdravotnické technologie do nemocnice Kolín se mělo jednat o úplatek ve výši 12 milionů korunzisk dodavatele ale činil 4,2 milionu korun a u dodávky zdravotnické technologie do nemocnice Kladno mělo jít oúplatek 2 miliony korunzisk dodavatele však byl 1,6 milionu korun. Navíc spis obsahuje několikstovek stran, které s případem vůbec nesouvisí a několikrát se i opakují.

Hysterická média

Po vypuknutí údajné úplatkářské aféry pana MUDr. Ratha média odstartovala šílený a trestuhodný lynč, doslova „hon na čarodějnice“, zahrnující sprosté urážky, výsměch a štvanici proti jeho osobě a blízkým. Faktem je, že v českých médiích často působí lidé svým způsobem omezení, prahnoucí pouze po senzacích a skandálech. Takovéto lidi vůbec nezajímá pravda, jde jim jen o pouhou skandalizaci, rozsévání špíny a zbabělé štvaní obyvatel této země proti obviněnému. Uspokojí se s tím, co jim prodá policie a státní zástupci, aniž by si jejich informace ověřili. Je velmi jednoduché kopat a plivat, když se dotyčný nemůže nijak hájit, protože nemá možnost komunikace a vyjádření. K tomuto by ve vyspělé a demokratické zemi rozhodně nemělo docházet. Žijeme ještě vůbec v demokratické zemi?

Vyšlo: Adéla Beranová, blog.idnes.cz