Všechna jména v Bibli mají dvojitý smysl. Jména rodu Setova od Adama po Noema píšou celý plán vykoupení! Z těchto deseti jmen můžeme vyčíst:

„Člověk byl vykoupen ze smrtelného trápení, požehnaný Bůh přijde dolů vyučovat. Jeho smrt přinese zoufalý odpočinek nebo útěchu!“

Jaké jsou matematické šance, že je tohle jen náhoda? V tom samém způsobu můžeme seřadit jména šesti generačního rodu Kaina. Čteme:

„Odchýlil se, aby ovládal, ukázněný uprchlík, sražen Bohem, který je od Boha, mocný.“

To je popis Kaina, který ubil svého bratra, aby si vzal to, co cítil, že bylo jeho. Byl ukázněným uprchlíkem na zemi a také sražen, přesto mu byla dána nějaká moc od Boha.

Přečtěte si Adamův rodokmen (Gen 5), kde Kain zcela chybí. Začíná Setem, což je pravděpodobně proto, že Ábel nestihl mít žádné potomky. Každopádně bychom očekávali, že na prvním místě – jelikož měl být Kain prvorozeným, by měl být právě on. Navíc rodokmen Kaina (Gen 4) neuvádí nikoho před ním, ani Adama!!!

Můžeme se domnívat, že jejich odlišný původ měl za následek velké spory, které nakonec skončili vraždou.

Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. J 8:44

Ne jako Kain, který patřil tomu Zlému a zavraždil svého bratra. A proč ho zavraždil? Protože jeho skutky byly zlé, ale skutky jeho bratra spravedlivé. 1J 3:12

Ano – Kain je synem “toho špatného” – hada, ďábla ze zahrady Eden. Jak se to stalo? O tom podrobněji příště, ale prozačátek – Genesis je psána metaforicky, proto

“strom” zobrazuje bytost – “strom poznání dobrého a zlého” je had, Lucifer.

Eva pojedla z tohoto stromu – měla s ním sexuální styk, otěhotněla a přivedla na svět Kaina, s Adamem zplodila Ábela.

Ale jak jsem již řekla, toto téma zahrady Eden je rozsáhlejší – pokud přijmeme to, že v ní nešlo jen o nakousnutí jablka, ale o něco mnohem závažnějšího, další ostatní příběhy (Sodoma, potopa) budou v této souvislosti nadmíru jasnější.

Dnes se ovšem zaměříme na Kaina – pokud to nebyl syn ďábla, čí tedy? Diskuse je otevřená, já v tom mám jasno, co Vy?

Ježíš nám říká, že na Zemi existují dva druhy lidí – koukol a pšenice.

Pověděl jim další podobenství: “Nebeské království je, jako když člověk rozsívá na svém poli dobré semeno.

Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol a odešel. Když pak vzešla stébla a přinesla úrodu, tehdy se ukázal i koukol.

Služebníci toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol?’

Odpověděl jim: ‚To udělal nepřítel.’ Služebníci se zeptali: ‚Chceš, abychom ho šli vytrhat?’

Ale on řekl: ‚Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici.

Nechte obojí růst spolu až do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukol a svažte do snopků ke spálení. Pšenici ale shromážděte do mé obilnice.’„

Mat 13:24 – 30

Víte, jak se pozná plevel od pšenice? Nijak.

Dokud obojí nedozraje, nedají se prakticky rozeznat. Stejné je to i s takovými lidmi.

Bible říká, že plevel zasel nepřítel – ďábel, satan a musíme s ním žít, dokud nepřijde čas žní – poslední den – vzkříšení.

“Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel!” řekla mu Marta.

“I teď ale vím, že o cokoli Boha požádáš, to ti Bůh dá.”

“Tvůj bratr vstane,” řekl jí Ježíš.

“Vím, že vstane – při vzkříšení v poslední den,” odpověděla Marta.

Jan 11:21-24

Když půjdeme na začátek příběhu k Adamovi a Evě, dostaneme se k tomu, kdo je ten plevel a jak se na Zem dostal. Všichni známe klasické příběhy, když dítěti vyprávíme, jak přišlo na svět – přinesl ho přece čáp! Někdy používáme alegorické obrazy, abychom nevyspělým dětem dokázali věci lépe pochopit. Stejně tak to udělal i Bůh s knihou Genesis. Pro nás vyspělé je tedy dobré se ptát, co tato kniha skrývá před „nevyspělými“…

„Strom“ zobrazuje bytost – strom poznání dobrého a zlého je had – Lucifer:

Určitě známe různá rčení jako „Jablko nepadá daleko od stromu“, nebo „Jaký otec, takový syn“. A také jsme slyšeli o „Rodinném stromu“, na kterém můžeme názorně ukázat příbuzenské vztahy.

Z níže uvedených veršů je zřejmé, že když se v Bibli píše o stromech a jeho ovoci, hovoří ve skutečnosti o lidech nebo nebeských bytostech a jejich potomcích, nebo jejich reproduktivní schopnosti. (Více např. Pís. 2:3; Hos 9:10; Řím 11:24-25; Iz 34:4; Zj 6:13)

Sekera je už napřažena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně. Mt 3:10

Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. Mt 7:17-19

Šlechtěte strom, a jeho ovoce bude dobré. Nechte strom zplanět, a jeho ovoce bude zlé. Strom se přece pozná po ovoci. Mt 12:33

Ať tedy neříká žádný cizinec, který se připojil k Hospodinu: “Hospodin mě zcela jistě vyloučí ze svého lidu.” Ať také neříká žádný kleštěnec: “Jsem podobný suchému stromu.„ Iz 56:3

Byl jsem totiž důvěřivý jako beránek vedený na porážku, netušil jsem, jaké úklady na mě chystají: “Porazme strom i s ovocem, ze země živých ho vytněme, ať si na jeho jméno už nikdo nevzpomene!„ Jer 11:19

Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí – cokoli činí, se podaří! Ž 1:3

Tak tedy, co se v zahradě stalo?

Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla: “Získala jsem od Hospodina muže!„ Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu. Gen 4:1-2

Čtením těchto řádků si asi automaticky myslíme, že Eva nejdříve otěhotněla, pak porodila Kaina, poté znovu otěhotněla a porodila dalšího syna – Ábela. Nicméně žádný důkaz o tomto jinde v Bibli nenajdeme. Bible ani neříká, kolik času uběhlo mezi oběma porody, není zmínka o rozdílném věku obou sourozenců.  V Gen 4:2 by doslova mělo být „ … a pokračovala v rození jeho bratra Ábela.“

Tímto určitě chápete, že byli dvojčata, ovšem  měli stejného otce? Adam nebyl v zahradě jediný, kdo byl schopen se ženou (Evou) zplodit děti. Dnes již víme, že žena může mít dvojčata, která mohou mít různé otce – tento jev nazýváme  heteropaternální superfecundace.

Podle veršů 1-2 víme, že minimálně jeden syn byl Adamův. Když Eva porodila Kaina, řekla, že dostala muže „od Hospodina“.  Pokud se ale podíváme na překlad slova Hospodin v této větě, znamená „Yehovah“ , a pokud si vyhledáme související odkazy a verše zjistíme, že Eva vždy bez výjimky používala pro Boha dvě slova „Yehovah ‘elohiym“. Chtěla tím říct, že to byl jakýsi nižší bůh?

“Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.’„… Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl. …”Cos to udělala?” řekl Hospodin Bůh ženě. “Had mě podvedl, a tak jsem jedla,” odpověděla. Gen 3:3, 6, 13

Toto nebyl obyčejný strom, ve skutečnosti to nebyl strom vůbec, byl to sám Satan!

Fráze „lákavý na pohled“ znamená spíše touhu, dychtění, nacházet v něčem potěšení, rozkošný nebo být žádoucí.

Slovo „žádoucí“ je pak prahnout po něčem, neovladatelně po něčem toužit (tělesně), potěšení, touha po něčím srdci, chuť, chtíč.

K nabytí rozumu“ = Jablečné stromy z vás chytráka neudělají, ale Satan Vám může dát zakázané vědomosti.

Slovo „vzít“ má významy: oženit se/vdát se, vzít si ženu, vybrat si, přijmout a nakonec „jíst“ má také sexuální podtext = mít sexuální styk.

Toto tedy nezní jako něco, kdy si Eva vychutnává jablko, tohle je mnohem více, než jen doslovné ovoce na stromě. Celý tento jazyk je přenesený a symbolický pro to, co se opravdu stalo.

Eva ztratila své panenství s „hadem“, který byl ten „Strom poznání dobrého a zlého“ uprostřed zahrady a který není nikdo jiný, než sám Satan.

Adam se tohoto „zakázaného ovoce“ také zúčastnil. Satan je nadpřirozená bytost ovládající nadpřirozené síly, takže se Adamovi i Evě mohl zjevit jako dvě různá stvoření, pokud by chtěl.

Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. Gen 3:7

Určitě není potřeba se stydět za jedení jablka. Za ztrátu nevinnosti už ovšem ano. Jinak by si Adam s Evou vytvořili masky, které by kryli jejich ústa, a ne zástěrky, které  zakrývaly jejich přirození.

Kdo byl tedy v zahradě Eden „Stromem života“? Byl to Ježíš. Jak ze stromu života můžeme jíst? Tím, že s Ním komunikujeme. Nikdy jsme neměli komunikovat s Luciferem a v tomto případě se mu podařilo svést Evu, přivést ji do jiného stavu a začít tak jeho vlastní genealogické potomstvo a símě na naší Zemi, kteří jsou součástí naší společnosti dodnes.

Satan věděl, že Mesiáš Ježíš Kristus přijde z linie od Evy. Toto byl Satanův první pokus o zničení čisté linie, kterou měl Kristus přijít.

Dnes víme, že Satanův plán se nepodařil – Ježíš se narodil a byl ukřižován, přemohl smrt, čímž vlastně přemohl Satana. To on je mrtvý.

Když se Bůh Kaina otázal, kde je jeho bratr, odpověděl něco ve smyslu „Jak to mám vědět?“(Kde je tvůj bratr Ábel?” zeptal se Kaina Hospodin. “Nevím,” odpověděl. “Jsem snad strážcem svého bratra?Gen 4:9). Spáchal tedy vraždu a navíc i  zalhal. Ne nadarmo nazývá Ježíš ďábla vrahem a lhářem – jaký otec, takový syn.

Ne jako Kain, který patřil tomu Zlému a zavraždil svého bratra. A proč ho zavraždil? Protože jeho skutky byly zlé, ale skutky jeho bratra spravedlivé. 1J 3:12

Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. Jan 8:44

————————————————————————————-

Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu.„ Gen 3:15

Nepřátelství znamená vzájemnou nesnášenlivost. Takže je zde řečeno, že potomci Satana-hada a potomci Adama se budou navzájem nesnášet. To potvrzuje, že jsou zde dvě linie potomků.  Jedna linie začala Kainem, druhá Setem.

Mnoho z vás to jistě slyší poprvé, ale pokud tohle přijmeme jako pravdu – to, že jablko metaforicky znamenalo sexuální vztah, uvědomíme si skutečnou válku, která dnes mezi těmito dvěma rody probíhá.

Přečtěte si tedy, jak Ježíš vysvětluje podobenství o koukolu a pšenici, myslím, že nemohl být výstižnější:

Odpověděl jim: “Rozsévač dobrého semene je Syn člověka, pole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a koukol jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce. Kdo má uši, slyš!

Mat 13:37-43

Z toho vyplývá, že:

1. Dobré semeno má za otce Syna člověka, Syna Adamova, tj. Šét.
2. Dobré semeno, Adamité – jsou genetickými potomky samotného Boha.
3. Koukol – Kainovo símě, jsou genetickými potomky Satana.
4. Nepřítel, který zplodil koukol je ten samý had z Gen 3:15 (výše)
5. Synové Adama – pšenice zdědí Království poté, co je koukol  (Kainovci) zničen.

Vyplývá z toho, že jsou zde dvě linie. Adamova (Šétova) a Kainova.

Jákob a Ezau – válka začala už tehdy

To samozřejmě neznamená, že každý, kdo je narozen v prokleté linii z Kaina je dopředu zatracen a nebo naopak. Musíme brát na zřetel tři hlavní aspekty: rozhodnutí, které udělá Bůh; rozhodnutí, které má povoleno udělat Satan a individuální rozhodnutí, které udělá každý z nás.

Ezau byl např. narozen do dobrého rodu, ale sám si vybral jít cestou zatracení. Stejně jako ti, kteří jsou narozeni v prokleté linii mají možnost jít cestou spravedlivých.

Poslední dny pošlou proti sobě všechny nežidovské rasy ve válce = Satanův lid versus Boží lid. Pokud jste četli Bibli, tak už víte, kdo vyhrál – Bůh. Ale Satanovi bude umožněno vládnout 42 měsíců předtím, než bude svržen při Druhém příchodu Ježíše Krista.

Po přečtení následujících veršů zjistíme, že válka začala už u matky Jákoba a Ezaua v břiše:

Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a Rebeka, jeho žena, počala. Když se však děti v jejím lůně mačkaly, řekla: “Proč se mi tohle děje?” A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin jí řekl: “Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých útrob rozdělí. Jeden lid bude silnější než druhý a starší mladšímu bude služebník. Gen 25:21-23

Dvojčata byla ve válce už v lůně matky a jak řekl Bůh, byli to nakonec opravdu dva rozdílné typy lidí, kteří mezi sebou budou bojovat. Ezau jakožto první narozený měl sloužit Jákobovi. A příběh pokračuje tím, že Ezau prodal své prvorozenství Jákobovi za mísu červené (edem) čočky. Nezajímalo ho jeho prvorozenství – fakt, že skrze něj měl přijít Mesiáš, zatímco pro Jákoba to znamenalo vše a byl schopen lsti, aby jej dostal.

Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Juditu, dceru Chetejce Beerího, a Basematu, dceru Chetejce Elona. Ty působily Izákovi a Rebece hořké trápení. Gen 26:34-35

A tak se Ezau zřekl svého prvorozenství a Bůh se zřekl jej. Následně založil jeho vlastní rod, kterému se říká „Synové zatracení“. Ale nejen že zahodil své prvorozenství, také velmi zklamal Izáka i Rebeku, když si vzal za ženu dceru Chetejce. Chetejci byli potomky Chéta, který byl jedním ze synů Kenaánců, prokletého rodu. Kanaán byl synem Chama a otcem všech Kenaánců, včetně Chetejců. Byl to prokletý rod kvůli tomu, co Chém udělal svému otci Noemu (níže).

Cham, otec Kanaána, spatřil nahotu svého otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venku….Když se Noe probral z opilosti a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl, řekl: “Zlořečený buď Kanaán; ať je pro své bratry otrokem všech otroků!” Gen 9:22,24-25

Další událost, která je skryta za obrazným jazykem. Ve skutečnosti spáchal Cham na svém otci homosexuální akt a pak to ještě výsměvně vyprávěl svým bratrům. Když se Noe probudil, „dozvěděl se“, co se s ním stalo, zaklel nejen Chama ale spolu s ním i všechny jeho potomky Kanaánce.

Chetejci tehdy vyjednávali moc ve světě, stejně jako dnes. Měli pod sebou všechnu ekonomiku (peníze) a podporu prodeje (společnosti) a měli velmi silný vliv. Uctívali Satana a tak měli také dostatek majetku.

Juda, který zradil Ježíše, také pocházel ze Satanovy linie „Synů zatracení“. Ježíš to věděl, když řekl:

“Vyvolil jsem si vás dvanáct,” řekl jim na to Ježíš; “jeden z vás je ale ďábel.„ J 6:70

Konec příběhu o prvorozenství, Ezauovi a Jákobovi je spíše prorocké a ukazuje obrázek posledních dnů. Ezau, který si uvědomil, že z prvorozenství by měl i nějaké peníze spolu s požehnáním, utíká připravit nějaké jídlo pro Izáka, který je připraven mu k prvorozenství požehnat (nevadí, že jej už slíbil Jákobovi, kvůli penězům byl schopen vzít svůj slib zpátky). Ale Rebeka slyšela, co se děje a pomohla s Jákobem nakonec Ezaua přelstít. Když dal tedy Izák požehnání nakonec Jákobovi a Ezau si to uvědomil, prosil jej, aby mu také požehnal:

Budeš se živit svým mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen když se staneš tulákem, tehdy se zbavíš jeho jha.„ Kvůli tomu požehnání, jež mu jeho otec udělil, pak Ezau Jákoba začal nenávidět. Tehdy si Ezau v srdci řekl: “Blíží se dny truchlení nad mým otcem. Potom svého bratra Jákoba zabiji!“ Gen 27:40

Ezau byl odhodlán Jákoba zabít. Ten ve svém požehnání dostal hojnost a to je také možná důvod, proč si Ezau vzal Chetejku – protože měl zálusk na moc a bohatství.

A stejné je to dnes. Toto símě dnes kontroluje peníze po celém světě. Jsou nazývány Edomity, protože Edom znamená červená, jako ta mísa plná červené čočky, Ezau byl také navíc zrzavý. A dodnes mají v poslání zabít Jákoba, což Ezau nikdy ve svém životě neudělal, ale válka mezi oběma rody pokračuje, protože se Edomité snaží vymítit všechen Boží lid, Jákobovy potomky (dnes převážně křesťané). Jákobovi potomci začali být známí jako Izraelité, zatímco Ezauovi potomci jsou známí jako Rudí.

Ale Edomité jsou také nazýváni Khazarští Židé. V r. 692 bylo založeno Khazarské království.  To byli lidé, kteří adoptovali Judaismus jako své oficiální náboženství, kvůli pravým Židům, kteří mezi nimi žili a obraceli je na svou víru.  Od toho okamžiku se prohlašovali za pravé Židy s právem na Palestinu jako jejich domov. Nemilují Boha, spíše naopak. Jsou to potomci Ezaua.

Jak je psáno: “Jákoba jsem si zamiloval, Ezaua jsem však zavrhl.„ Řím 9:13

No a o tom, jak edomité působí dodnes nejen ve světě, ale i v církvi zase příště.

Zdroj: https://climax.signaly.cz/1302/jakob-a-ezau-valka-zacala