Toto tajné židovské učení má svůj podíl vlivu na náboženské cítění, hlavně na to, že její znalci a uživatelé – zejména rabíni, získávají v očích věřících odraz učenosti, schopnosti a oprávněnosti vést svěřenou komunitu.

kabbalaVznik: Izraelští a judští mudrci (kněží) v různých dobách starozákonních dějin, v době přebývání v zemi Chaldejské, v Egyptě a později v zajetí Babylonském, bývali svědky mohutného vlivu žreců na státní, společenské i soukromé záležitosti a seznámili se i s tajným učením tajných žreckých organizací.. Zednářský historik Clavel tvrdí, odvolávaje se na historika, žida Josefa Flavia, že Mojžíš byl zasvěcen do tajné učenosti egyptských žreců a odváděje národ z Egypta, sdělil Aronovi a několika dalším, vědomosti získané v žreckých kolegiích. Dále badatel Dastier tvrdí, že někteří vynikající židé byli přijímáni do posvátných kolegií babylonských žreců, což potvrzuje i bible. Tato tajná organizace, kterou historik zednářstva Clavel nazývá sektou kabbalistickou, existuje až po dnešní dobu a slouží za pramen přečetných sekt a tajných společností, jež podrývají náboženské a státní základy národů.

Tajné učení se nazývá Kabbala, což znamená ” podání” (tradici), nebo “vědomostí”, lépe řečeno “podání o vyšších vědomostech”. Sami Židé připisují své Kabbale božský původ (byla sdělena Jehovou prostřednictvím andělů nejdříve Adamovi, pak Sémovi, Isákovi, Mojžíši a králi Davidovi… Židé rovněž tvrdí, že Kabbala není ničím jiným, než výkladem Sv. Písma, jež by prý bez Kabbaly bylo zcela nesrozumitelným, ježto je prý plno alegorií.

Tvrdí se, že Kabbala je sbírkou úryvků vědeckých vědomostí, astronomických výpočtů, filosoficko-náboženských ideí, pověr, magických (čarodějnických a kouzelnických) bludů. To převzali židé z tajného učení pohanského dávnověku a přizpůsobovali svému náboženství, historii a svým zájmům. Kabbala užívá geometrii a početní hříčky, které lze upravit předem tak, aby vyšlo “potřebné” číslo, k omráčení posluchačstva a také potvrzení duchovního rozhledu starých civilizací.

Učení Kabbaly bylo svěřováno jen vyvoleným. Rozděluje se na magickou a božskou. Magická (kouzelnická-levá-farizejská) prý dává moc lidem, kteří ji ovládají. Řídí bytost pomocí písmen, slov a čísel (svět je stvořen na tajném rozvrhu abecedy). Též zednářská sdružení jí vděčí za tajemství a symboly. Hlavní sběrnou Kabbaly jsou Zohar a Talmud.

Zohar je vedle Talmudu považován za důležitý. Každý člověk má několik nesmrtelných duší, ty se stěhují do vyšších a nižších tvorů podle zásluh. Kabalista je přesvědčen, že Tóra (písemný záznam Boží vůle), je také Božím světovým plánem, skrz který svět trvá. Zjevení v Tóře nejsou jen zákonem „národa Božího“ – tj. Židů.

Porovnejme židovský kalendář, vypočtený podle Thory: Má letopočet 5766 let od “stvoření světa”. (v roce 2005). To je malý příklad, jak náboženství byla a jsou pouhým výkladem nepoznaných nebo nepoznatelných jevů a skutečností. Výklad o “stvoření Země a člověka” vycházel z tehdejších domněnek, podle nichž byla napsána bible. Vše už dávno neplatí a neplatí proto ani výmysl, že “bůh” si “vytvořil člověka” k obrazu svému a “vyvolil” pouze jeden národ – židovský…Neboť náboženství (víra) bývá přijatelným výkladem něčeho dosud nepoznatelného. Tehdy byl „svět“ úsekem střední Asie. Co tomu říkají vědomosti 21. století?: Velký třesk před miliardami let? Jak to, že „víra“ není přehlušena znalostmi a zdravým rozumem? Že lidé psali Bibli (Thoru), které jim vševědoucí bůh sám diktoval? Anebo že sám bůh sdělil Židům, že si je oblíbil a „vyvolil“? Egypťané používali písmo jako druhý národ v historii lidstva (po Sumérech), již ve čtvrtém tisíciletí před Kristem. Tedy dovedli už psát předtím, než byl stvořen svět? Svátek stvoření světa – chanuka, je největším židovským svátkem. Je celá „víra“ od „stvoření světa“ po „vyvolený národ“ jen chiméra do základů postavená na vodě?

Po r.70 nastalo rozptýlení Židů po světě. Někteří ale tajně zůstali v Palestině, odkud Patriarchové řídili světské a náboženské záležitosti. Dále v Babyloně byla tajná nejvyšší vláda židovstva “Knížata vyhnanství”, kde bylo centrum duševní činnosti a sepisován i babylonský talmud. Pak byli rabíni vyhnáni z Babylonie a Kníže vyhnanství Ezechiáš popraven v r.1005. Část židů se ukryla v Arabii, druzí šli na západ, hlavně do Francie a Španělska. Další stopy tajné židovské vlády se objevily až v XV.století v Cařihradě. Na rozkaz francouzského krále Karla VIII,dle něhož židé buď měli přijmout křesťanství nebo opustit zemi, se židé obrátili do Cařihradu listem z 13.ledna 1489. V listopadu došla odpověď velikých satrapů (vladařů) a rabínů ve znění:

„Pravíte, že francouzský král vás nutí přijati křesťanství. Pokořte se a přijměte toto násilí, ale zachovávejte i nadále zákon Mojžíšův v srdcích svých. – Pravíte, že vám chtějí vzíti váš majetek. Učiňte ze svých synů kupce, abyste postupně odňali majetek křesťanům. – Pravíte, že křesťané útočí na váš život. Učiňte ze svých synů lékaře a lékárníky, aby mohli ohrožovati a ničiti životy křesťanů. – Pravíte, že boří vaše synagogy. Učiňte syny své křesťanskými duchovními, aby mohli bořiti křesťanské chrámy. Pravíte, že vám působí nepříjemnosti. Učiňte ze svých dětí advokáty a soudce, a oni si podrobí goje a pomstí vás. Vyplňte tyto rozkazy, které vám udílíme a přesvědčíte se, že jsouce teď poníženi, budete brzo na vrcholu slávy. Podepsán: Kníže cařihradských židů. 21.listopadu 1489.“

Lze porovnat po staletích, zda se židé tímto příkazem řídili? –

Rabíni byli vždy velkou převodovou pákou světového řízení židovského obyvatelstva. Není třeba opakovat, že jimi řízená “ghetta” byla záměrně vytvářena jednak v zájmu snadného dohledu, řízení a usměrňování, ale také k důležitému zamezení splynutí (asimilace) s většinovým obyvatelstvem. Pro dobrou pověst rabínů, bylo třeba vytvářet fikce o jejich učenosti a schopnostech,stále potřebnou jak pro židovské ovečky, tak stejnou měrou pro zvyšování úcty a vážnosti u lidu a vedoucích hostitelské komunity. Jeden takový vzorný příklad máme hned u nás:

Za vlády Rudolfa II. žil v pražském židovském ghettu rabín Jehuda Lôw ben Becalel, vzdělaný a zkušený muž, ovládající Talmud a Kabbalu, ale i matematiku a astronomii (byly též součástí Kabbaly). Golema přivedl k životu pomocí pergamenu, na něž napsal magická slova, načež tento pergamen, nebo známěji šém, vložil do Golemových úst. Golem pak pracoval za dva lidi. Sloužil, uklízel, nosil vodu ze studně, štípal dřevo a zvládal všechny těžké domácí práce. Nikdy neměl žízeň ani hlad, nikdy nepotřeboval odpočívat…Paradoxem je, že rabi Lôw se výrobou Golema nikdy nezabýval. Tvrdí to historici, kteří se tématem zabývali. Legenda prý byla k jeho jménu připojena uměle, pravděpodobně až v polovině 19.století. Nemá dokonce ani žádné historické pozadí, jako je tomu u mnoha jiných legend. Nejen že se o Golemovi nezmiňuje ani rabi v žádné ze svých knih, ale pověst nezaznamenává ani jeho současník, jinak velice podrobný a pečlivý židovský kronikář David Ganz. O Golemovi navíc není slovo ani v žádném jiném dokumentu ze 16. nebo 17.století.. Kupodivu se o pražskou golemovskou legendu nejvíce přičinila židovská sekta chasidů z východního Polska. Právě tady připisovala mnoha rabínům schopnost vytvořit Golema. Chasidé žili v haličských, ruských a polských vesničkách, zaujati pouze svým náboženstvím, svými pověrami a svým jazykem a odvozovali své učení z kabbaly.

Zajímavá je též propagace o “učenosti” rabínů. Každému z nás se při vyslovení slova rabín automaticky přidá “učený” – tak dlouho a účinně působila jejich propaganda. Jakoby třeba křesťanští kněží nebo mniši neměli vysoké školy a nebyli po staletí nositeli vzdělanosti. Ti jsou ale zatracováni..

Číňané užívají svůj kalendář, který je asi nejstarší na světě, už více jak 4500 let. Kdy tedy stvořil bůh svět předtím, než Číňané začali zapisovat svůj kalendář? Není to výsměch, ale pouhé konstatování. Nelze tím zatracovat jakékoliv náboženské učení (zvlášť ne např.Desatero přikázání a pod.), ale jen podtrhnout skutečnost, že je načase pohlížet na náboženská vyznání ve světle současných vědomostí lidstva. Ty se nemohou vyrovnávat s mnoha vývody, které stará náboženství doposud vyznávají. “Náboženství” byla, jsou a budou jen vysvětlováním dosud nepoznaných věcí, se zaměřením k uzpůsobení se náboženské komunity daným životním a sociálním poměrům..

Sionisté tvrdí, že Kristus byl židovským rabínem. – Zcela možné. – Každopádně byl tím, kdo se usiloval o nápravu některých tvrdě ortodoxních částí věrouky – obdobně jako byl náš Jan Hus nebo německý Martin Luther, ale také i současník Krista, Jan Křtitel… Ježíš byl také fanatik odpouštění a neodpírání, což narušovalo starý nemilosrdný zákon… Kristus byl náboženský reformátor a jeho odlišné názory (humanitní) se ujaly pak i u Římanů, ovládajících tehdejší svět. Po Janu Křtiteli se učení nazvalo „křesťanstvím“.

Také naše Země nebyla stvořena v jednom týdnu roku 4.004 před naším letopočtem podle bible. Stejně mnoho událostí kolem Krista patří pravděpodobně k legendám. Křesťanství v počátku asi představovalo jednu židovskou sektu…Teprve církev po svém zesílení sjednotila názory a vyřazovala nežádoucí knihy či osoby…

Zůstaňme ještě u císaře Rudolfa II. Ten měl zájem o kabbalu a náklonnost k Židům. Finanční hospodaření království svěřil Mordechajovi Meiselovi (nar.1528), který obratně půjčoval i panovníkovi a brzy kontroloval obrovské finanční hotovosti. Byl pak u všech bankrotů českých šlechticů a měšťanů a ve velkém prodával klenoty z propadlých zástav. Prováděl lichvy i nezákonné finanční operace. Když 1601 zemřel, dospěla komise k šokující sumě jeho bohatství, které převyšovalo roční úhrn zemských daní. Na jeho památku zůstalo u nás rčení “Dávej si majzla!”

Z předválečného Ruska známý Rasputin, blízký ruské carevně před revolucí, se projevil v Petrohradu jako prožidovský, což mu přineslo nepřátelství Svazu ruského národa. Za tajemníka měl Simona Simonoviče. Peníze, o které se nestaral a jichž dostával velké množství (na přímluvy u dvora a p.) mu spravoval bankéř Rubinstein. Poradce měl Mamisoviče Manuilova. Po Rasputinově zavraždění uvedli Rubinstein i Simonovič, že nespravují žádné jeho peníze ani cennosti. Tak jeho rodině zůstalo jen ošacení a dům v rodné obci..

Známý vědec Albert Einstein, odpůrce válek, stal se též sionistou, ačkoliv ho filosofické postoje přiměly k odmítání biblické idey Boha. Byl ovšem běžný sionista, zastánce zřízení židovského státu, který neměl ponětí o dalších cílech sionismu, s konečným výsledkem ovládnutí světa. V roce 1952 mu byl nabídnut úřad presidenta Izraele, který odmítl…

Ze “sionských protokolů”, ale i ze zkušenosti víme, že lidé jsou manipulovatelní – dokonce velmi lehce manipulovatelní! Není k tomu zapotřebí žádných mudrců… Postačí se podívat do dějin posledního století: Internacionální socialismus (komunismus) a Stalin: Idol – Nadčlověk – Polobůh. (Obdobně Mao-Ce-Tung v Číně). Nacionální socialismus a Hitler: Idol – Nadčlověk – Polobůh… Postačí slíbit masám krásné zítřky, mít v rukách masová media a za krátkou dobu máte miliony lidí, kteří pro vás fanaticky třeba i zemřou!

Naše jedenadvacáté století – doba neuvěřitelně překotných vynálezů a techniky, nových objevů a nesmírně rozvinutých vědomostí – vyžaduje mimo vědeckých a teoretických přístupů, též revizi “náboženského” nazírání. Současný “svět” není omezeným světem lidí před tisíci lety, a tehdejší vývody a názory (vyjímaje neměnných lidských a mravních), nemohou být aplikovány na současnost… Proto i tehdejší závěry, příkazy a sny o vyvolenosti rasy a národa, o ovládnutí světa, dostávají dnes jiné dimenze a jsou škodlivé jak pro jejich vykonavatele, tak pro samé lidstvo, a zasluhují si zavržení!!!

Malá úvaha nakonec: Domnívají-li se sionisté, že jejich “mudrci” jsou nepředstižitelní a nejchytřejší, pak ať porovnají pouhý jediný příklad: Co “mudrcům” trvalo staletí, než připravili půdu pro vznik komunismu a uchopení moci v mnoha státech – to stačil samouk a poloviční vzdělanec A.Hitler v Německu provést za několik let… Přesně stejným způsobem – pomocí vábničky socialismu a lepších zítřků – svou výmluvností a schopnostmi, obrátil mnohamilionový německý národ na svou stranu, “zvedl moc, která ležela na ulici”, posadil sebe do vedení (důležité, jako u sionistů “král”), navíc předvedl nevídané pozdvižení národního hospodářství z rozpadu do militantní verze, chrlící nespočet moderních zbraní při zvednutí úrovně obyvatel a vybudování sítě dálnic a pod… V tom směru byl např.Lenin pouhý břídil… Hitler znal zřejmě dobře sionské Protokoly. Jejich „vyvolený národ“ nahradil „čistou rasou“. Pro získání lidových mas zavedl „socialismus“ a teorii „mezinárodního komunismu“ nahradil „nacionálním socialismem“. Tyto dva světy (nacionalismus a internacionalismus) se musely nutně střetnout v boji o moc.

K vyléčení fikcí „vyvoleného národa“ nebo „rasových teorií“ doporučuji pročtení populárně vědecké knihy Spencera Wellse Adam a jeho rod aneb genetická odyssea člověka – Praha 2004:

Podle nejnovějších výzkumů je v DNA člověka vepsán historický dokument lidstva. Místem zrodu „našeho člověka“ (celého světového lidstva) je Afrika, asi před 200 tisíci lety. Z místa zrodu se lidstvo rozrostlo po celé Zemi, ale zhruba až před 50 tisíci lety. Cesta vedla přes Eurasii k východu až do Austrálie, dále do Ameriky. Až poslední epocha před 30 tisíci lety byla příchodem do Evropy (zanikají Neandrtálci, kteří s námi dle DNA neměli nic společného, ani nedošlo ke spojení těchto odlišných ras). Všichni jsme stejného původu, jedné rasy, pouze přizpůsobeni podnebí a prostředí! Proto veškeré teorie „nadřazených ras“ nebo „vyvolených národů“ jsou pouhé báchorky a fikce náboženských nebo politických fanatiků.

Zdroj: http://pravda.blatna.cz/kabbala.html