V roce 1933 vydal prezident Franklin D. Roosevelt nařízení číslo 6102 zakazující „hromadění zlatých mincí, zlata a zlatých certifikátů v rámci kontinentálních Spojených států.

Připomínáme text Václava Bláhy IV k tomuto tématu – 10 argumentů proti investování do zlata.

Následuje překlad nařízení číslo 6102 z webu The American Presidency Project.[1]

Pozn. překladatele: Paragraf č. 8 je vynechán.

34 – Výkonné nařízení 6102 – Požadavek, aby byly zlaté mince, zlaté pruty a zlaté certifikáty dodány vládě

5. dubna 1933

§ 1

Pro účely tohoto nařízení „hromadění“ znamená stažení a zadržování zlatých mincí, zlatých cihel nebo zlatých certifikátů uznávaných a obvyklých způsobů obchodu. Pojmem „osoba“ se rozumí jakýkoli jednotlivec, partnerství, sdružení nebo společnost.

§ 2

U všech osob se tímto vyžaduje vydání do 1. května 1933 Federální rezervní bance, její pobočce nebo kanceláři, nebo jakékoliv bance patřící do Federálního rezervního systému všechny zlaté mince, zlaté pruty a zlaté certifikáty, které nyní vlastní, nebo je budou vlastnit nejpozději 28 dubna 1933, s výjimkou:

(a) Takové množství zlata, které může být nutné pro legitimní a obvyklé použití v průmyslu, povolání nebo umění v přiměřené lhůtě, včetně zlata před rafinaci a zásoby zlata v přiměřených množstvích za běžných obchodních požadavků majitelů těžby a rafinace takového zlata.

(b) Zlaté mince a zlaté certifikáty ve výši nepřesahující v úhrnu 100 dolarů patřící jedné; a zlaté mince s uznanou speciální hodnotu pro sběratele vzácných a neobvyklých mincí.

(c) Zlaté mince a pruty označené nebo držené v důvěře pro uznanou zahraniční vládu nebo zahraniční centrální banku nebo Banky pro mezinárodní vypořádání.

(d) Zlaté mince a pruty licencované pro další řádné transakce (nezahrnující hromadění), včetně zlatých mincí a prutů dovážených pro reexport nebo držených při nevyřízených žádostech o vývozní licence.

§ 3

Dokud nebude nařízeno jinak, jakákoli osoba, která se stane vlastníkem jakéhokoliv zlaté mince, zlatého prutu, nebo zlatého certifikátu po 28. dubnu 1933, se musí do tří dnů po obdržení řídit tím, co je stanoveno v § 2; není-li taková zlatá mince, zlatý prut, nebo zlatý certifikát držen pro některý z účelů uvedených v bodech (a), (b), nebo (c) § 2; nebo pokud je taková zlatá mince nebo zlatý prut držen pro účely uvedené v odstavci (d) § 2, a osoba toto držící je, s ohledem na tuto zlatou minci nebo prut, držitelem povolení nebo žadatelem čekajícím na licenci.

§ 4

Po obdržení zlaté mince, zlatého prutu nebo zlatého certifikátu vydaného v souladu s § 2 nebo § 3 Federální rezervní banka nebo členská banka za ně zaplatí ekvivalentní množství jakékoliv jiné formy mince nebo měny ražené nebo vydané podle zákonů Spojených států.

§ 5

Členské banky doručí všechny vlastněné zlaté mince, zlaté pruty a zlaté certifikáty nebo jimi přijaté (jiné než ve výjimkách § 2) do federálních rezervních bank svých obvodů a získají za ně úvěr nebo platbu.

§ 6

Ministr financí z částky dané k dispozici prezidentovi dle § 501 Zákona z 9. března 1933 zaplatí ve všech odpovídajících případech přiměřené náklady na přepravu zlatých mincí, zlatých cihel nebo zlatých certifikátů doručených členské bance nebo Federální rezervní bance v souladu s § 2, § 3 nebo § 5 tohoto zákona, včetně nákladů na pojištění, ochranu a takové vedlejší náklady, které mohou být nezbytné pro dostačující evidenci těchto nákladů. Poukazy pro tento účel mohou být pořízeny od federálních rezervních bank.

§ 7

V případech, kdy dodávka zlatých mincí, zlatých cihel nebo zlatých certifikátů ze strany majitele bude zahrnovat mimořádné problémy nebo obtíže, může ministr financí dle svého uvážení prodloužit dobu, během níž taková dodávka musí být provedena. Žádosti o takové rozšíření musí být podány v písemné formě pod přísahou, adresované ministrovi financí a podané Federální rezervní bance. Každá žádost musí mít uvedeno datum, ke kterému je prodloužení požadováno, množství a umístění zlatých mincí, zlatých cihel a zlatých certifikátů, pro které je taková žádost podána, a fakta ukazující nutnost prodloužení, aby se zabránilo mimořádným problémům nebo obtížím.

§ 9

Komukoli, kdo úmyslně poruší jakékoli ustanovení tohoto nařízení nebo předpisy či jakákoli pravidla, předpisy nebo licence vydané na jejich základě, může být uložena pokuta až 10 000 dolarů, nebo jde-li o fyzickou osobu, může být uvězněna až na deset let, nebo obojí; a jakýkoli úředník, ředitel, nebo zástupce jakékoli společnosti, kteří se vědomě podílí na jakémkoliv takovém porušen, můžou být potrestáni pokutou, trestem odnětí svobody, nebo obojím.

Přeložil Jiří Schmied II.

Zdroje
[1]: The American Presidency Project – Franklin D. Roosevelt: Executive Order 6102 – Requiring Gold Coin, Gold Bullion and Gold Certificates to Be Delivered to the Government

Executive Order 6102: Zákaz hromadění zlata v USA roku 1933