potravinyLidský organismus. Z výzkumu vývoje člověka vyplývá, že naši předkové nekonzumovali živočišné produkty. Stavba lidského těla není vhodná pro konzumaci masa. Ve studii o srovnávací anatomii to prokázal dr. G. S. Huntingen z Kolumbijské univerzity. Poukázal na to, že masožravá zvířata mají krátké tenké i tlusté střevo. Jejich tlusté střevo je charakteristicky velice rovné a hladké. Naproti tomu živočichové, kteří nekonzumují živočišné produkty mají dlouhé tenké i tlusté střevo. Proto maso, které požíváme, zůstává v našich střevech déle. Živočišné produkty se pak mohou rozkládat a vytvářet jedovaté látky. Tyto toxiny jsou označovány za příčinu rakoviny tlustého střeva a také zvyšují zátěž jater, které zbavují tělo toxinů. To může způsobit cirhózu, a dokonce i rakovinu jater.

Konzumace živočišných produktů

Živočišné produkty obsahují hodně bílkoviny urokinasa a močoviny, což představuje další zátěž pro ledviny, a může těžce poškodit jejich funkci. V každém kilogramu hovězího je téměř třicet gramů bílkoviny urokinasa. Cholesterol a nasycené tuky obsažené v mase také mohou působit kardiovaskulární potíže, které jsou hlavní příčinou úmrtí ve světě.
Druhou hlavní příčinou úmrtí je rakovina. Česká republika je ve světě na prvním místě v počtu onemocnění rakovinou trávicího ústrojí. Pokusy naznačují, že při opékání masa vzniká silně karcinogenní chemický prvek (methylcholanthrene). Myši, kterým byla tato látka podávána, dostaly různé druhy rakoviny – nádory kostí, rakovinu krve, rakovinu žaludku atd.
Z výzkumu vyplývá, že novorozené myši krmené myší s rakovinou prsu dostanou rakovinu také. Když byly zvířatům injekčně aplikovány lidské rakovinné buňky, vyvinula se u nich rovněž rakovina. Pokud maso, které požíváme, pochází ze zvířat, jež trpěla takovou chorobou, existuje značná pravděpodobnost, že chorobu dostaneme také.
Lidé většinou předpokládají, že maso je čisté a je bezpečné ho jíst, že na všech jatkách fungují důsledné kontroly. Ve skutečnosti se však k prodeji každý den zabíjí tolik dobytka, prasat, drůbeže atd., že je velice náročné, aby bylo vše pod kontrolou. Je velmi těžké zkontrolovat každý jednotlivý kus dobytka, zda nemá nějakou nemoc.

Proslulý vegetarián dr. J. H. Kellogg řekl:

 

 

 

 

“Když jíme vegetariánskou stravu, nemusíme si dělat starosti s tím, na jakou nemoc naše potrava zemřela. Hned můžeme jíst radostněji.”

Do krmení nebo pomocí injekce se přímo do zvířat dodávají antibiotika a další látky včetně steroidů a růstových hormonů. Lidé, kteří živočišné produkty jedí, vstřebávají tyto látky do svých těl.
Konzumace masa je prastarý a ztuhlý zvyk, který byl již podrobně vědecky přezkoumán. Maso se mylně používá jako rychlý a koncentrovaný zdroj energie. Lidské tělo nemůže využít něco jako plnohodnotnou bílkovinu. Bílkovina, ať je jakéhokoliv původu, musí být složitě rozkládána. Tento proces rozkládání je energeticky a časově náročný. Vznikají přitom jedovaté látky, jako je kyselina močová. Dále tělo nedokáže využít a téměř ani vyloučit cizí cholesterol. Až následně může tělo využít rozložené aminokyseliny a poskládat si z nich potřebné bílkoviny.
Lidé i zvířata si produkují vlastní cholesterol. Každá buňka v lidském těle produkuje tolik cholesterolu, kolik sama potřebuje. Jen kojenec potřebuje cizí cholesterol a ten dostává v mateřském mléce. Problémy s cholesterolem existují pouze v případě konzumace živočišných bílkovin a tuků, protože lidský organismus není stavěný na trávení cizího cholesterolu, tak jak je to u masožravců. Ať už se jedná o masa červená, bílá nebo ryby, nelze zmínit ani jednu pozitivní věc pro jejich konzumaci. Současné studie dokazují, že čím vyšší je konzumace živočišných produktů, tím je vyšší výskyt astmatu, artritidy, rakoviny, srdečních a ledvinových chorob, diabetu, revmatismu, osteoporózy a alergií.
Co se týká pesticidů, bylo zjištěno, že konvenčně vypěstované maso obsahuje 14x více těchto chemikálií než konvenčně vypěstovaná zelenina (pro doplnění mléčné výrobky asi 5x více). A co teprve obsah hormonů a antibiotik? K další degradaci kvality dochází s globálním zhoršováním životního prostředí. Proto nelze doporučit ani rybí maso. Další jedovatou látkou v mase je adrenalin, který vylučuje zvíře ve stresu před porážkou. Ten má na člověka negativní vliv jak po fyzické, tak psychické stránce.

Mléko

Enzym obsažený v kravském mléce nazývaný xantinoxidáza (XO) zaviňuje srdeční problémy, tím, že napadá srdce a srdeční artérie a to hned, jak vstoupí do krevního oběhu. Z vědeckých výzkumů je zřejmé, že nebezpečí xantinoxidázy přichází hlavně z mléka homogenizovaného, tedy průmyslově zpracovaného mléka. Je-li konzumováno mléko domácí, nehomogenizované, ledviny dokážou XO odfiltrovat a vyloučit z těla ven. Ale je-li mléko homogenizováno, jeho částečky jsou tak jemně rozbity, že XO je absorbována do krevního oběhu, kde napadá srdce a tkáně artérií. Chemické působení XO zajizvuje stěny artérií a srdeční tkáně. Tělo se snaží škodu napravit tím, že zvedá hladinu cholesterolu v krvi a ukládá ochranný tukový materiál na poškozená místa. Když proces pokračuje, zaplňuje tučný materiál (např. cholesterol) artérie a způsobuje známé srdeční potíže. Dle některých vědců je XO faktor do značné míry zodpovědný i za vznik a rozvoj arteriosklerózy (kornatění tepen).

Hlavní bílkovinou v kravském mléce je kasein. Organismus krávy ho potřebuje. Avšak pro lidi kasein potřebný není. Většina dětí (60 %) kasein vůbec nestráví. Nedokonale a jen částečně strávené bílkoviny mléka pak vstupují do krevního oběhu a dlouhodobě dráždí tkáně. Tak vzniká vnímavost na alergeny. Bílkovinami kravského mléka a mléčných výrobků jsou nezdravě přetěžována játra. Játra musí neustále odstraňovat nedokonale strávené bílkoviny a další zplodiny metabolismu mléka. Tím se značně a navíc zbytečně zatěžují, stejně jako i celý vyměšovací systém. Naproti tomu základní bílkovinou lidského mateřského mléka je laktalbumin, který je pro člověka lehce stravitelný. Děti většinou tuto bílkovinu úplně stráví a využijí ji bez většího úsilí svých orgánů.

Kravské mléko obsahuje o 30 % více kaseinu než lidské mléko, neboť tele zvětší svou váhu za 6 – 8 týdnů dvojnásobně. Váha dětského těla se zdvojnásobí za 6 – 8 měsíců. Složky kravského mléka budují tělo telátka, které roste velmi rychle. Mnoho vysokých lidí vděčí za bolesti svých zad příliš rychlému, neproporcionálnímu růstu kostry v mladém věku, kdy dostávali kravské mléko.

Enzymy

Pro obnovu buněk a zachování zdraví a vitality člověka jsou nutné enzymy. Jen nevařená strava nám dodá tyto enzymy. Enzymy jsou velice citlivé na teplo. Při vyšší teplotě jsou aktivnější. Nemocné tělo proto zvyšuje svou teplotu, aktivuje enzymy a urychluje regeneraci organismu. Pokud však teplota překročí 45°C, jsou všechny enzymy úplně zničeny! Pokud tepelně upravujeme svou stravu nad 45°C, teplem zničíme veškeré enzymy a tato strava již nedokáže dostatečně vyživit naše tělo.

Globální oteplovánípříčina klimatické změny

Globální oteplování je nejvážnějším tématem současné doby. Bohužel se mu zatím nevěnuje dostatečná osvěta, a tak stále ještě většina populace není přesně informována. Většina lidí neví, že naše planeta je ve stavu nouze.

 

 

 

 

 

Klimatická změna znamená porušení přirozené rovnováhy na planetě. Kde bylo teplo, může být zima, kde byla zima, může být teplo, přírodní katastrofy, záplavy, uragány a velká sucha, neúroda, nedostatek potravin, nedostatek pitné vody, hlad…

 

Ke globálnímu oteplování dochází v důsledku lidské činnosti. Nejedná se tedy o oteplování, které by bylo výsledkem přirozeného přírodního cyklu. Dochází k němu působením skleníkových plynů v zemské atmosféře. Významnými skleníkovými plyny jsou: metan, oxid uhličitý, oxid dusný, černý uhlík a freony.

Hlavním skleníkovým plynem není CO2, ale metan. Ten na sebe váže 72x více tepla než CO2. Mezi hlavní lidskou aktivitu, která umožňuje vznik tohoto plynu, patří chov hospodářských zvířat, dále také těžba a spalování fosilních paliv, spalování biomasy, skládky odpadů atd.

Tím, že se otepluje planeta, tají ledovce, které odrážely 80% slunečního záření zpět do vesmíru. Nyní dopadají paprsky na půdu, ohřívají vodu v mořích, ta se otepluje a dochází k destabilizaci dna moří – permafrostu, který pod tlakem a nízkou teplotou váže ohromné množství metanu. Oteplením se metan uvolňuje ze dna moří a stejně tak na Sibiři, kde mizí sníh, odkrývá zemi, která byla stovky let pod sněhem se uvolňuje metan, což nevypočitatelným způsobem urychluje klimatickou změnu.

 

 

Pod zvýšenou hladinou moří (kvůli tání ledovců) zmizelo již více než 18 ostrovů a miliony lidí se stávají ekologickými vystěhovalci hledajícími nové domovy. Nyní je to asi 25 milionů. lidí, kteří mají statut ekologických uprchlíků, nemají domov a jsou hnáni z místa na místo.
Více než miliarda lidí hladoví. Každých 5 sekund umírá jedno dítě hlady. 13 milionů hektarů pralesa ročně mizí. Denně vymírá 270 druhů živočichů. Vysychají řeky, mizí jezera.

James Hansen – světoznámý klimatolog, ředitel Goddardova institutu pro vesmírné studie NASA: „V roce 2007 jsme překročili bod zlomu. Ale stále jsme ještě nepřekročili bod, odkud není návratu.“
 
 
 

 

“Překročíme-li bod, odkud není návratu, nebude již v moci lidstva cokoli udělat, aby situaci navrátilo zpět.”

Chov dobytka a vliv na životní prostředí

80 % globálního oteplování je způsobeno chovem hospodářských zvířat!
Na Zemi je v současnosti 3x více hospodářských zvířat než lidí. Jak udává dokument FAO při OSN “Dlouhý stín hospodářských zvířat”, 36 % metanu rozpuštěného v atmosféře vzniká při trávení přežvýkavců, 64 % z jejich moči, což způsobuje kyselé deště a ničí lesy. Chov zvířat vytváří 65 % rajského plynu spojeného s lidskou činností, většina pochází z chemických hnojiv. Chov zvířat ničí ornici a vodní zdroje. 70 % deštných pralesů je vykáceno kvůli produkci masa na pastviny a 20 % z této země je degradováno kvůli shromažďování extrémního množství dobytka. Chov dobytka dále přispívá ke spotřebovávání vodních zdrojů, kterých na planetě ubývá. 70 % vodních zdrojů se spotřebovává na pěstování krmiv. Znečišťování vody z výkalů, chemických hnojiv, antibiotik, hormonů, chemikálií a pesticidů způsobuje mrtvé zóny v mořích.
Zvířata uměle množíme, pěstujeme pro ně krmivo. 80% vypěstované sóji na půdě, kde dříve byly pralesy, zkrmujeme dobytkem a naproti tomu denně zemře 5000 lidí hlady.
 
 

 

 

 

Nebylo by lépe nakrmit touto úrodou přímo hladovějící lidi? A nepotřebovali bychom jí ani tolik, abychom kvůli jejímu pěstování káceli pralesy.

Hospodářská zvířata produkují více skleníkových plynů než veškerá doprava ve světě.

Studie ukázaly, že produkce jednoho kila masa způsobuje emise rovnající se 36,4 kilogramu oxidu uhličitého. Navíc vznik a transport jednoho plátku hovězího, jehněčího nebo vepřového spotřebuje stejné množství energie jako téměř třítýdenní svícení 100W žárovkou.

 

Voda:

Mizí světové ledovce napájející řeky, na nichž jsou závislé miliardy lidí. Lidé přestávají mít pitnou vodu. Již dnes nemá přístup k pitné vodě miliarda lidí. Denně na její nedostatek umírá 5000 lidí.

Na produkci 1kg brambor potřebujeme 100 litrů vody,

na produkci 1kg rýže 4 000 litrů vody

na produkci 1kg hovězího masa 13 000 litrů vody.

Na jednu porci hovězího je zapotřebí takového množství vody, jako bychom se intenzivně sprchovali půl roku.

 

Jedna porce masa je ve skutečnosti 16x dražší než porce veganského jídla.

Rozdíl si platíme z našich daní, ve formě dotací do živočišné výroby.

Proč i vegan přispívá odvodem svých daní na tyto dotace, proč peníze nejdou na dotaci rostlinné výroby?


 

 

 

Planeta je ve stavu nouze

Evropský parlament říká:
“Omezte spotřebu masa.”

Dr. Rajendra Pachauri, ředitel IPCC při OSN:
“Konzumace masa je nyní hlavní příčinou hrozby našeho přežití.”
“Jen upozorňuji na fakt, že celý řetězec masa je velmi intenzivní, co se týče emisí oxidu uhličitého. Od okamžiku, kdy vypleňujeme pralesy a pastviny, pasou se tam krávy, pak jsou zabíjeny, pak chlazeny, takže emise oxidu uhličitého jsou dosti značné. Ale více než cokoli jiného, myslím, že všichni vyhrají, budou-li jíst méně masa. Existuje dostatek lékařských důkazů o tom, že míra spotřeby masa, kterou máme ve světě dnes na osobu, zvláště ve společnostech, kde maso tvoří velkou část stravy, dokonce poškozuje lidské zdraví. Já radím, abychom zveřejnili fakta. Bohužel o těchto věcech nebyli lidé dostatečně informováni, aby si udělali obrázek a zaujali postoj, kterým by omezili svou spotřebu masa.”
“Když budete jíst méně masa, je to výhra pro všechny. Buďte vegetariány, buďte ekologičtí a zachraňte naši planetu.”
CO2 není hlavním skleníkovým plynem, je jím metan a ten vzniká především ze živočišné výroby. Váže na sebe 72x více tepla než CO2. Metan se dá odbourat z atmosféry za 9-12 let, zatímco CO2 za stovky až tisíce let.

 

 

 

 

„Vědci nyní říkají že musíme využít výhody kratší životnosti emisí, jako je metan, který ohřívá atmosféru 100x více než CO2, ale rychleji mizí, za 9 až 12 let, a černý uhlík (neboli saze), které vytváří 4470 x více oteplování než CO2, ale mizí během několik týdnů. Jedná se o velmi, velmi nebezpečné plyny, které vážou teplo, ale rychle mizí. Takže, když je odstraníme, ochladíme planetu za pár let.“ Ching Hai – Konference Cancún Mexiko, 18.10.2010

Zrušením tvorby metanu tím, že nebudeme uměle množit skot a přejdeme ze živočišné stravy, která zdraví stejně neprospívá, na rostlinnou, omezíme tvorbu metanu, tím se ochladí planeta a získáme více času na rozvoj nových technologií, které pak pomohou vyřešit i CO2.

 

Denně zemřou statisíce zvířat pro naši spotřebu. Je opravdu nutné si naše maso živit jiným masem cítících bytostí? Kde je náš cit a soucit? Utrpení, zabíjení – z planety jsme si udělali jatka a koncentrační tábory pro zvířata. Ničíme si vodní zdroje, atmosféru, kácíme pralesy, necháváme lidi umírat hlady a už nám pro lidi nezbývá ani pitná voda.

Jak je možné, že nemáme soucit s cítícími bytostmi, které necháme žít krutý nepřirozený život na betonu nebo na roštu a pak je násilně vraždíme jenom proto, že máme chuť na řízek?

Proč je každý rok umučeno a zavražděno více jak 60 miliard nevinných bytostí ?

“Pokud nezasáhneme před rokem 2012, bude pozdě. Co uděláme v následujících 2 letech, rozhodne o naší budoucnosti. To je rozhodný moment.”

Albert Einstein:
“Nic neprospěje lidskému zdraví a nezvýší šance na přežití života na Zemi tolik jako evoluce k vegetariánského stravování.”

Michael Jackson, zemřelý americký popový zpěvák (film “This Is It”):
“Nečekejte, až to za vás vyřeší vláda, musíte se změnit každý sám uvnitř sebe.”

Princ Charles, Spojené království,
je velkým aktivistou za zanechání deštných pralesů:
 
 
 

 

“Hodiny klimatických změn odpočítávají soudný den, tikají rychleji než kdy dřív směrem k půlnoci. Jednoduše nereagujeme dostatečně rychle! Nemůžeme být nic méně než odvážní a revoluční v našem přístupu k řešení klimatických změn.”

 

Zde je překlad myšlenky z Kodaně, kde měl Princ Charles přínosnou řeč ohledně zachování deštných pralesů :

 

“Pokud jde o vzduch, který dýcháme, o vodu, kterou pijeme, neexistují žádné národní hranice. Jsme všichni závislí jeden na druhém – a především navzájem na svých činech – pro naše počasí, naše jídlo, vodu i naši energii.“


“Jelikož planetární-podpůrný životní systém začíná selhávat a naše přežití jako druhu je otázkou, pamatujte, že naše děti a vnoučata se nebudou ptát, co naše generace říkala, ale co udělala. Dejme odpověď, na kterou pak můžeme být pyšní. ”

Nejvyšší Mistryně Ching Hai, celosvětově uznávaná duchovní učitelka, humanitární aktivistka a umělkyně k tomuto dodala:

„Nerada to říkám, ale nemohu dokonce ani zaručit, že naše vnoučata budou mít šanci se narodit, aby to mohla říct, pokud se lídři v Kodani neshodnou na zastavení masného průmyslu.“

 

“Vzdejte se kousku masa na talíři a vše ostatní si můžete nechat,

jinak ztratíte vše pro tento kousek masa.”

 

Jediné, co uděláte, že vyměníte ten kus masa za vše ostatní, čeho si ceníte, včetně vašich dětí, vaší planety, vašeho zdraví, vzduchu, který dýcháte, vody, kterou pijete, aut, kterými můžete dokonce dál chvíli jezdit, dokud to nezměníme.

Protože, když vyloučíme chov hospodářských zvířat, pak všechen metan – hlavní příčina globálního oteplování – bude pryč.


Bezmasá strava obnoví naše zdraví, vyhneme se přírodním katastrofám a zachráníme naší krásnou planetu.

Další informace najdete na www.suprememastertv.cz

 

Zaslala Vladimíra Holečková