Ano bude, ale ne přesně tak, jak měli ilumináti v úmyslu nebo předvídali v důsledku pokračující snahy a přímého zásahu Strážců GA-MCEO a koncilů Křišťálové řeky Adaši adeptů Aquareion matrixu.

voyages-3Opravdu zažije Země „6. hromadné vyhlazení“ prostřednictvím posunu geomagnetických a geografických pólů, který mají ilumináti v úmyslu spustit v roce 2012 jako součást svého primárního cíle rámcového plánu?

NE, ne v období 2012-2013, i když díky své „nemoci nejvyšší arogance“ si síly iluminátských předků stále myslí že ano. Prostřednictvím pokračující intervence Strážců k rychlému posunu geomagnetických pólů a geografických pólů s převalením krusty“, který mají ilumináti podle plánu svých iluminátských předků v úmyslu spustit mezi říjnem 2012 a únorem 2013, nedojde. Agenda iluminátů si vyžaduje, aby pozemská planetární merkaba pole dosáhla specifického zrychlení a metatronické rychlosti rotace, aby mohla plně vstoupit do Alfa-Omega zarovnání s toroidní trhlinou z roku 10,948 př.n.l. a to v okamžiku „kulminace zarovnání“ dne 21. prosince 2012. Díky protistrategiím Strážců, které jsou již na místě, pozemská merkaba pole nedosáhnou dostatečného navýšení své rotační rychlosti na plnou metatronickou aktivaci 55 tak, aby se mohla plně ponořit do toroidní časové trhliny.

Bez úplného vstupu do Alfa-Omega zarovnání v toroidní trhlině, zemské geomagnetické pole a tím i geografická krusta nevstoupí do „rychlého posunu pólů a nedojde k převalení krusty“, které ilumináti očekávají. Nicméně ponoření se do toroidní časové trhliny již nelze jednou provždy zabránit, avšak tyto události budou odloženy do období 2230-2976 tím, že se zastaví aktivační proces Hvězdy smrti v roce 2012. Nicméně „metatronickému bodu 55“ 21. prosince 2012 -v okamžiku kulminace zarovnání s toroidní trhlinou a otevření Solárního časového toroidního tunelu, toroidní časové trhliny a padlých pozemských Hvězdných bran – Síní Amenti, nelze v období 2012 zamezit nebo je odložit. Tyto aspekty iluminátského rámcového plánu tedy proběhnou. Strážci MCEO-Křišťálové řeky však vynaloží veškeré úsilí, aby odrazili a odložili, na jak dlouho to jen bude možné, důsledky těchto události, ke kterým v roce 2012 dojde.

Když se Země vyhne iluminátskými předky naplánovanému hromadnému vyhlazení v roce 2012 a rychlému posunu pólů, znamená to, že se vyhneme i potenciálně hrozícím pozemským změnám, klimatickým anomáliím a politickým a ekonomickým problémům?  

Bohužel NE; ačkoliv úsilí Strážců MCEO může a zabrání rychlému kataklyzmatickému posunu pólů v roce 2012 – a tím i korespondujícímu 6. hromadnému vyhlazení, Pozemský templ bude i nadále pod značným (energetickým) tlakem, jak bude planetární metatronická kódovací mřížka pokračovat ve své částečné aktivaci prostřednictvím sítě geomagnetického pole. Úsilí Strážců MCEO progresi důsledků vlastních metatronické aktivaci zpomalí, ale stále budou existovat v životním prostředí problémy s rostoucí tektonickou aktivitou, globálním oteplováním a v důsledku frekvenčního, metatronického urychlení pozemského templu i pokračující vyčerpávání ozónu a nárůste potenciálu slunečních CME výbojů. Současné problémy globálního znečištění, vymírání druhů a ztráty trvalých životních zdrojů budou pokračovat a zvětšovat se.

Iluminátsko-lidská populace začne s „tajným a skrývaným rozdělováním se“ na ty, kdo přijmou „Dohodu o amnestii a bioregeneraci“ s rasami Strážců MCEO-Křišťálové řeky a kdo ne. Iluminátští lidé, kteří neakceptují dohody se Strážci, budou pokračovat v tajném prosazování své zkázonosné agendy „celosvětového řádu a Armageddonu“. Tyto na planetě se nacházející iluminátské síly budou i nadále kontrolovat globální ekonomické struktury a organizovat „selektivní redukci populace“, prostřednictvím neustálého vytváření “cílených“ válek, „přírodních katastrof a hladomorů“ a „umělých nemocí“ prostřednictvím aplikací atlantské Vědy smrti a budou pokračovat v úsilí pomoct rasám svých iluminátských předků v organizování přímé a otevřené invaze z paralelní Země, jakmile snaha o „redukci populace“ (případně přinese své ovoce – pozn. PP) sníží hrozbu silného lidského odporu v širokém/celosvětovém měřítku.

Síly iluminátských lidí, kteří akceptují Dohodu o amnestii a bio-regeneraci, budou v tichosti a diskrétně fungovat mezi iluminátskými loajalisty jako „protisíla tiché vzpoury“. Tito se budou snažit zpomalovat či sabotovat pokrok agendy iluminátského rámcového plánu na každém kroku. Část „iluminátských rebelantských/odbojových sil“ založí silnou „platformu udržitelnosti“, zaměřenou na lepší řízení pozemských zdrojů do roku 2230, zatímco tradiční iluminátští loajalisté v rámci této platformy budou tlačit na větší kosmické programy, aby se mohl rozšířit okamžitý potenciál využívání pozemských zdrojů, a pokusí se vytvořit proveditelný plán na budoucí evakuaci padlými branami (které již mají pod svou plnou kontrolou – pozn. PP), aby se tak vyhnuli nadcházející pozemské konfrontaci se solárními CME erupcemi. Rychlost, jakou se budou „iluminátská pozemská dramata“ odehrávat, bude určena tím, jak dobře „iluminátské rebelantské síly“ způsobí „odporující tah“ ve vztahu k dopřednému pohybu agendy iluminátských loajalistů, a jak dobře budou lidské „síly Strážců“ spolupracovat se Strážci MCEO-Křišťálové řeky na pomoci udržet zemské tektonické desky co možná nejstabilnějšími.

V tomto okamžiku „konfliktu konečného dramatu“, mohou Strážci ještě zachránit Zemi před „konečným zarovnáním její kódovací mřížky“ s cestou pádu skrze toroidní časové trhliny a následným posunem pólů v období 2230-2976 ? Opět, bohužel NE – v důsledku degenerativních změn, ke kterým došlo, jako důsledek iluminátských akcí uvnitř Hvězdných bran našeho Slunce v roce 2007; od té doby již nebyla „záchrana Země“ proveditelná. ALE strážci mohou a odloží tento nyní již nevyhnutelný scénář iluminátského rámcového plánu, a planetární posun pólů a eskalování solárních CME erupcí, které s tímto scénářem souvisí, o zhruba 200-leté období – tedy asi do roku 2230.

Během tohoto 200-letého období lidé, kteří budou po metatronickém bodu 55 z roku 2012 a odpovídajícím „zúčtování BPR 2012“ stále geneticky schopni a přejí si to, mohou vstoupit do programu urychleného bio-regeneračního léčení zvaného „Probuzení Stříbrného semínka“, jehož prostřednictvím může dojít k urychlené reverzní mutaci (zpětné opravě – pozn. PP) matrice DNA, aby se umožnila náprava (či návrat M55 násilím opět více poškozené – pozn. PP) organické schopnosti vzestupu prostřednictvím atomové transfigurace. S tímto souvisí i jedna pozitivnější poznámka -takže ačkoliv současné „drama SAC“ se zcela jistě neodvíjí tak dobře, jak by mohlo, vývoj situace způsobí že, aktuální pozemské vzestupné průchody -Hvězdné brány – tzv. Aurora brány Stříbrného semínka a s nimi korespondující síť navazujících Hvězdných bran zůstanou otevřeny po celých těchto 200 let (podle původního scénáře BZP se měly pozemské vzestupné Hvězdné brány – Síně Amenti uzavřít v roce 2022 – pozn. PP). Toto „200-leté okno“ umožní lidem, jak „andělským“, tak iluminátsko-lidským liniím s „kontraktem amnestie“, začít se svým „léčebným uzdravováním – probouzením Stříbrného semínka“ již od jeho začátku v roce 2012 a uzdravit tak svoji atomovou biologii a kódovací mřížku dostatečně na to, aby mohli vstoupit do procesu biologického „vzestupu Hvězdnými branami skrze tzv. Sklouznutí (Sliding)“, do poblíž se nacházejících „svobodných světů“ a tím se navrátit na „cestu re-evolučního vzestupu“, v rámci kterého se tyto svobodné světy nachází.

Období začínající rokem 2007 – kdy, co se týká Slunečních Hvězdných bran, bylo dosaženo „bodu nemožného návratu“– až do roku 2230 se tak nazývá „Výstupní cyklus“. Je to poslední „evakuační“ cyklus nejen pro Zemi, ale všechny z celé (naší) padlé galaxie Mléčné dráhy. Po roce 2230 budou všechny průchody vzestupných Hvězdných bran v (naší) Mléčné dráze permanentně uzavřeny a galaxie vstoupí do univerzální karantény jako „padlý systém“ na „deevoluční cestě návratu (do Zdroje) skrze (nevědomý) Kosmický prach“. A právě z tohoto důvodu a kvůli dalekosáhlým důsledkům, Strážci GA-MCEO a Křišťálové řeky Adaši adeptů Aquareion matrixu nyní, tímto textem a jeho souvisejícím veřejným prezentováním (na internetu), započali s prvním nastolením jejich protokolu tzv. „oficiálního odhalení“.

Protože Země zaznamená posun pólů a padlé zarovnání s toroidní časovou trhlinou až kolem roku 2230 a protože potenciál zemských změn bude od roku 2012 neustále růst a iluminátští loajalisté budou pokračovat ve své agendě NWO/OWO celosvětové vlády s pomocí invaze z paralelní Země“ – zatímco bude pokračovat exploatace životního prostředí a hledání potenciálu pro budoucí evakuace padlými branami prostřednictvím pozemských kosmických programů – co budou dělat během tohoto 200-letého období “výstupní evakuace“ pozemští Strážci z řad andělských lidí a iluminátsko-lidské síly v amnestii ?

Ti, co pracují pro zarovnání „vzestupné cesty“, se zaměří na různé aspekty udržení pozemského vzestupného potenciálu během posledního Výstupního vzestupného cyklu v rámci 200-letého okna a otevření vzestupných Hvězdných bran a jejich udržení a budou pracovat přímo se Strážci MCEO-Křišťálové řeky prostřednictvím kontraktů tzv. „Recipročních výměnných kontaktů“, zatímco budou stále více rozvíjet dovednosti osobní translokace „vzestupu skrze orby a skluz“ pro dosažení možnosti účastnit se Strážci vedených návštěv do teritorií Vyšší Země.

Zatímco zůstanou ve své pozemské inkarnaci, někteří jedinci se budou cítit inspirovanými stát se pozemskými Strážci Hvězdných bran -„Stříbrného semínka Aurora“ a korespondující styčné sítě Hvězdných bran. Mnoho lidí, kteří budou rezonovat s prací „Strážců mřížky MCEO“, se bude cítit inspirovanými pomáhat v místním nebo globálním úsilí vyvinout sociopolitické mírové strategie a ekonomické modely „spravedlivého obchodu“ a budou inklinovat k podpoře planetární „udržitelnosti životního prostředí“, „alternativní čisté či volné energii“a„humanitární morálce“, přičemž budou přímo pomáhat Strážcům při udržování planetární tektonické stability během tohoto Výstupního cyklu. Další jedinci, zatímco budou sdílet mnoho inspirací se „Strážci mřížky“, se budou cítit přitahováni k aspektům uzdravování Stříbrného semínka Křišťálové řeky a zaměří se plněji na aplikace osobní bio-regenerace a reverzí/náprav metatronické mutace kódovací mřížky a matrice DNA, jejichž prostřednictvím může být znovu probuzena schopnost fyzického „transfigurativního vzestupu“, čili průchodu Hvězdnými branami; jedinci mající tuto orientaci „Léčitele MCEO“ budou nejvíce zapojeni do poskytování bio-spirituálního uzdravování, vzdělávání a vedení sebe a ostatních k přípravám na „fyzický vzestup skrze skluz a orby“ do teritorií Vyšší Země. Další se budou cítit „voláni“ sloužit jako „Ukazovatelé cesty“ MCEO-Křišťálové řeky a budu sdílet mnoho aspirací a cílů jak skupin „Strážců mřížky MCEO“, tak „Léčitelů MCEO“, ale budou cítit větší osobní vztah k poskytování spirituální pomoci a vedení těm, kteří jsou na cestě vzestupu v posmrtném Bhardoah stavu.

Iluminátští lidé na vzestupné cestě v rámci amnestických kontraktů se Strážci budou v tichosti pracovat na posílení globální udržitelnosti životního prostředí, ekonomické stabilitě a politických mírových snahách a na vytvoření „odporujícího tahu“ vůči „agendě celosvětové invaze“ iluminátských předků, zatímco budou provádět osobní uzdravování Stříbrného semínka, aby získali potenciál buď organické biologické „skluzovo-orbální“ cesty vzestupu a nebo schopnosti vzestupu během svého posmrtného Bhardoah stavu. Všechny kolektivy, které uskuteční svobodné rozhodnutí vydat se na zarovnání cesty vzestupu, budou pracovat ve směru konečného společného cíle přímého organického „skluzovo-orbového“ nebo posmrtného „Bhardoah“ vzestupného průchodu Hvězdnými branami Stříbrného semínka Aurora do re-evoluční vzestupné cesty Křišťálové řeky, která začíná průchodem do teritorií Vyšší Země a která existují mimo padlou iluminátskou síť. Všechny skupiny vzestupné cesty budou nejdříve, prostřednictvím kontraktů „Reciproční výměny kontaktů“, pracovat na rozvinutí schopnosti „nechanellované“ transdimenzionální keylontické komunikace se Strážci MCEO-Křišťálové řeky, zatímco budou zároveň rozvíjet schopnosti bilokace a translokace -„skluzovo-orbových“ návštěv do teritorií Vyšší Země.

(Informace o „Vyšší a Nižší Zemi“ lze nalézt v úvodním Sumáři č.1 a budou obsaženy v budoucích programech seminářů Svobodného učení MCEO®. Rozvoj v dovednostech technik nové MCEO keylontické komunikace a klouzání-orbování bude obsažen v knize 2012 – Život po Zemi: Šeptající Orbové a probuzení Stříbrného semínka, která má být podle plánu vydána v létě roku 2010).

Budou všichni, kdo si během 200-letého okna Výstupního evakuačního cyklu otevřených vzestupných bran zvolí účastnit se na technologiích léčení Stříbrného semínka, schopni znovu získat schopnost atomové transfigurace pro fyzicko-biologickou transmigraci skrze „skluzovo-orbový“ vzestupu do Vyšší Země?

To je otázka, jejíž odpověď je „citlivá na čas“. Během kulminace iluminátského „Alfa-Omega zarovnání s toroidní časovou trhlinou“ dne 21. prosince 2012, se budou v pozemské kódovací mřížce, Hvězdných branách -Síních Amenti a geomagnetickém poli aktivovat v současné době spící, metatronické „Alfa-Omega“ kódy, a začnou s třetím neorganickým urychlením času zemského „výkyvu“, precesního“ cyklu a dvou třetin pozemské kódovací mřížky. Aktivace metatronických Alfa-Omega kódů způsobí, že se iluminátská vysílací NET -SÍŤ v zemském geomagnetickém poli částečně smísí s odpovídající iluminátskou SÍTÍ paralelní Země, což posílí iluminátskou SÍŤ naší Země a přivede ji do elektronického metatronického časového sklízení životního prostředí v rámci zemského geomagnetického pole. Tato metatronická časovaná sklizeň je v rámci některých současných učení Vědy smrti podvodně zmiňována, jako tzv. „Syntetická mřížka Kristova vědomí“ v pozemské atmosféře. Aktivace metatronické časované sklizně skrze prolnutí iluminátských SÍTÍ v zemském geomagnetickém poli přímo ovlivní DNA a existující biorytmy všech životních forem na Zemi, prostřednictvím tzv. epigenetického překrytí.

Větší energetické kvantum planetární metatronické časované sklizně převáží nad menším energetickým kvantem existující kódovací mřížky, BPR a konfigurace epigenetického překrytí biologických životních forem a hmotové základny zachycené do této metatronické časové sklizně si vytvoří automatické, životním prostředím vyvolané neorganické urychlení času/nárůst vibrací, což způsobí zpomalení/pokles BPR jejich kódovací mřížky, což povede ke korespondujícímu biologickému-atomovému spolu-rezonančnímu disharmonickému zarovnání s padlou cestou Alfa-Omega (něco jako opak rozšiřování svého vědomí – pozn. PP). Aktivace iluminátské časované sklizně Alfa-Omega 2012 -„Mřížky falešného Kristova vědomí“ způsobí, že biologicko-atomická struktura (těla biologických životních forem – pozn. PP) vytvoří biochemické polapení/uvěznění vtěleného (a smršťujícího se / ustrašeného – pozn. PP) vědomí s cílem „sklízení či kontrolování vnímání“ skrze iluminátskou vysílací SÍŤ a dál způsobí, že matrice DNA a kódovací mřížka vstoupí do „Fibonacciho expanzní spirály“ metatronického kódu. Jakmile metatronický kód vstoupí do expanze Fibonacciho spirály na úroveň „mísícího poměru 55“ (v rámci kódovací mřížky) a vytvoří odpovídající merkaba pole o „rychlostní akceleraci 55“, atomová struktura a biologická anatomie (takto změněnými merkaba poli manifestovaných životních forem – pozn. PP) padnou pod nadvládu planetární metatronické časované sklizně Alfa-Omega.

V okamžiku aktivace na úroveň „metatronického mísícího poměru 55“ v rámci kódovací mřížky a matrice DNA budou jakékoliv dříve existující organické potenciály pro biologický průchod přirozenými vzestupnými Hvězdnými branami permanentně ztraceny, a to v důsledku poškození kritického množství kódovací mřížky, matrice DNA, chemické DNA a epigenetického překrytí. S aktivací „metatronického mísícího poměru 55“ se „mutace smíšené DNA běžného člověka“ stane permanentní a lidská DNA se stane permanentně transformovanou ze svého původního genomu věčného života andělského lidského druhu (rasy – pozn. PP) na neorganický genetický otisk/matrici konečného života nových mutantních hybridních iluminátsko-leviathanských lidských padlých druhů, odsouzených k dočasnému podlehnutí nadvládě a určených ke konečnému vyhubení ze strany iluminátských ras předků, na které je či bude jejich zmutovaná kódovací mřížka napojena či přepojena.

Pokud bude Vědomí polapeno v biologii (inkarnační rase-těle), která se zapojila do aktivace „metatronického mísícího poměru 55“, toto Vědomí-Duch-Duše bude uvězněno v padlém zarovnání Alfa-Omega „Mřížky falešného vědomí Krista“ v rámci zemského geomagnetického pole – a to dokonce i po smrti fyzického těla. Žádná biologická životní forma na Zemi nebude tohoto životním prostředím vyvolaného biochemicko-spirituálního holocaustu 2012-2013 a následného zarovnání s de-evoluční padlou cestou ušetřena – tedy záměru iluminátského rámcového plánu – tedy pokud by zde nebylo intervenčního úsilí Strážců MCEO-Křišťálové řeky.

Během vrcholu iluminátského “Alfa-Omega/zarovnání s toroidní časovou trhlinou“ o slunovratu 21. prosince 2012 budou Strážci MCEO-Křišťálové řeky synchronizovat aktivaci své vlastní „hostitelské mřížky Stříbrného semínka“ zvané „Vzestupná mřížka Stříbrného semínka Hvězdného prachu“ křišťálového vědomí věčného života, s (soupeřícím – pozn. PP) iluminátským metatronickým časovaným sklízením/Mřížkou falešného vědomí Krista. Aktivace skutečné vzestupné cesty skrze „Vzestupnou mřížku Hvězdného prachu“ se bude týkat jedné třetiny pozemské kódovací mřížky a BPR s organickými, pomaleji se pohybujícími časovými cykly vzestupných Hvězdných bran Stříbrného semínka Aurora do Vyšší Země; toto vzestupné propojení bude trvat až do roku 2230 ! Není nic, co by iluminátské síly mohly udělat, aby zabránily nebo překonaly přímou intervenci Vzestupné mřížky Stříbrného semínka Hvězdného prachu Strážců; iluminátské síly objeví pravdu o této realitě (zatím jak víme trpí nejvyšší arogancí, která jim v to dnes neumožňuje uvěřit – pozn. PP), když zjistí, že kataklyzmatický posun pólů na Zemi, který v současné době předpovídají na 2013-2015, neproběhne podle jejich plánu. Síly iluminátských předků „Falešné božské hlavy Alfa-Omega“ také kolem roku 2976 objeví, že primární cíl jejich rámcového plánu -vytvořit vlastní kopii vesmíru černé díry Hvězdy smrti je také odsouzen k nezdaru, protože v roce 2976 systém černých děr paralelní Mléčné dráhy exploduje – jako energetický důsledek jejich vlastních činů – dokonce ještě předtím, než bude Sluneční soustava Hvězdy smrti vytvořena. První) stvoření věčného života (Božské světy – pozn. PP) „má způsoby jak se o sebe postarat… věčně“, a to je důvod, proč vesmír naši složitou situaci „prostě umožňuje“; je to lekce, kterou si padlé iluminátské skupiny všude dobře zapamatují. To, co je věčné, zůstává věčným, a to co není, se prostě nakonec samo zničí.

Jedinci, kteří si zvolí umožnit svým osobním kódovacím mřížkám vstoupit do spolu-rezonančního harmonického zarovnání se vzestupnou mřížkou Hvězdného prachu Strážců v období mezi 21. prosincem 2012 a 31. lednem 2013, dostanou dar „Probuzení Stříbrného semínka“, který vytvoří progresivní biologickou imunitu na ilumináty v životním prostředí vyvolanou automatickou permanentní mutaci DNA “metatronického mísícího poměru 55“. Ti, kdo úspěšně dosáhnou tohoto zarovnání se Vzestupnou mřížkou Hvězdného prachu před nebo během tohoto krátkého „Okna příležitosti“, si udrží existující vzestupný potenciál své matrice DNA a obdrží regeneraci jakýchkoliv chybějících organických vzestupných kódů kódovací mřížky a matrice DNA, pokud si tedy vytvoří dostatečnou sílu uvnitř osobní kódovací mřížky, aby přestáli kvantové převážení metatronického kódu v životním prostředí a planetárním geomagnetickém poli v období metatronické časované sklizně. Jedinci, kteří úspěšně dosáhnou zarovnání s Vzestupnou mřížkou Hvězdného prachu do 31. ledna 2013 si zachovají potenciál vstoupit do organické atomové transfigurace v podobě fyzicko-biologického skluzu a orbového vzestupu skrze Vzestupné brány této mřížky -Stříbrného semínka Aurora, do teritorií Vyšší Země a dále.

Zda jedinec může naplnit potenciál fyzicko-biologického vzestupu – jakmile bude tento potenciál zarovnáním se Vzestupnou mřížkou Hvězdného prachu 2012-2013 a probuzením Stříbrného semínka zabezpečen – bude určeno několika faktory, mezi které patří – aktuálně existující stresové poškození osobní organické DNA, zbývající osobní biologické toleranční úrovně na atomovou transfiguraci, a progrese v aplikacích bio-regenerační aktivace uzdravování Stříbrného semínka, jakož i zachování stability „pozemské strany“ Vzestupných bran Stříbrného semínka Aurora. Zarovnáním se s mřížkou Hvězdného prachu se potenciály biologického vzestupného průchodu obnoví, ale dokonce i když někdo nebude schopen dosáhnout na naplnění obnovení potenciálu pro osobní biologický vzestup z důvodů, jako jsou důvody zmíněné výše, Vědomí-Duch-Duše stále bude moci dosáhnout spirituálního vzestupu do Vyšší Země a dále, a to prostřednictvím organického vzestupu v Bhardoah stavu, tj. v okamžiku biologické smrti těla inkarnáta. Co se týká přechodu a vzestupu skrze Bhardoah stav při fyzické smrti, živé tělo se před smrtí stane jakousi „bárkou progresivní svobody“, v rámci které dojde k progresivním změnám v matrici DNA a bio-regenerační reverzní/zpětné mutaci kódovací mřížky, prostřednictvím aplikací uzdravování Stříbrného semínka. Nicméně pokusy „urychlit“ si svůj spirituální vzestup prostřednictvím sebevraždy mohou přímo zasáhnout do organické mechaniky spirituálního vzestupu a tak Svobodné učení MCEO® od takových činů každého silně odrazuje.

Toto krátkodobé „Okno příležitosti“ od 21. prosince 2012 do 31. ledna 2013 pro urychlenou bio-regenerační reverzní mutaci matrice DNA prostřednictvím zarovnání Stříbrného semínka Hvězdného prachu je dostupné VŠEM současným pozemským lidem, s výjimkou těch, kteří se již zapojili do permanentní mutace DNA „metatronického mísícího poměru 55“.

V současné době vstoupilo do „metatronického mísícího poměru 55“ DNA a mutace kódovací mřížky jen velmi málo členů současné iluminátsko-lidské rasy a žádný člen andělské lidské rasy. Pouze jedinci, kteří již zažili úplný biologicko-atomový přesun skrz „merkaba tělo Hvězdy smrti“ prostřednictvím portálů červích děr, pomocí vědomého a záměrného použití „merkaba těla Hvězdy smrti“, nebo jedinci, kteří se přímo osobně zúčastnili na experimentech Vědy smrti s roztržení času, jako „projekt Montauk“, již jsou zapojeni do s tím související permanentní M55 mutace DNA. Takže podobně jako současné pozemské andělské lidské kolektivy je většina pozemských iluminátsko-lidských kolektivů stále schopna dosáhnout potenciálu fyzicko-biologického „skluzu a orbového vzestupného“ osvobození, nabízeného zarovnáním Stříbrného semínka s Vzestupnou mřížkou Hvězdného prachu Strážců. Zapojení se do vzestupného zarovnání Stříbrného semínka s mřížkou Hvězdného prachu může být pro iluminátské lidi přístupné prostřednictvím hostitelských kontraktů amnestie s transdimenzionálními koncily MCEO-Křišťálové řeky, a prostřednictvím uplatnění technologií léčení Stříbrného semínka, které budou stále více představovány ve Svobodném učení MCEO®.

Jakmile dojde k uzavření Okna příležitosti dne 31.1.2013, příslušníci obou -andělských lidských i iluminátských lidských kolektivů, kteří v tomto období nedosáhnou na zarovnání Stříbrného semínka s mřížkou Hvězdného prachu, přejdou do stavu, kdy jejich biologie automaticky zahájí M55 mutace a to prostřednictvím planetárního geomagnetického pole a od tohoto okamžiku půjdou směrem ke stavu trvalé neschopnosti obnovit si potenciál pro vzestup skrze fyzicko-biologický skluz a orbing. Nicméně těmto jedincům stále zůstane dostupná možnost, využít k směrování své evoluce během 200-letého období Výstupního evakuačního cyklu otevřených Hvězdných bran Aurora, v rámci kterého, v případě provádění aplikací léčení Stříbrného semínka a přijetí amnesty kontraktu od Strážců budou moci dosáhnout na vzestup a zarovnání s mřížkou Hvězdného prachu v Bhardoah stavu -v okamžiku biologické smrti těla a tak se finálně osvobodit od iluminátského metatronického časovaného sklízení skrze Mřížku falešného vědomí Krista. Toto však bude postupně stále obtížnější, i když ne nemožné a to až do konce roku 2013.

Jedinci, kteří dosáhnou na Hvězdné zarovnání do 31.1.2013 automaticky získají „genetickou propustku“, která jim umožní uchovat si genetický vzestupný potenciál. Tento potenciál přijmou kteříkoliv jejich potomci, počatí během Okna příležitosti a po něm a rovněž bude tento potenciál v rámci éterického rodičovského propojení DNA matrice přenesen na ty jejich potomky, kteří budou mladší 33 let. Aktivace tohoto zpětného rodičovského potenciálu se však uskuteční pouze v případě, že Vyšší Já potomka přijme tuto možnost v rámci zákonitostí principu Svobodné vůle. Aktivace biologického vzestupného potenciálu a zarovnání s mřížkou Hvězdného prachu uvnitř DNA a kódovací mřížky kteréhokoliv potomka počatého rodičem s potenciálem uskutečněného zarovnání s mřížkou Hvězdného prachu (jedno jestli matkou nebo otcem) během Okna příležitosti bude potomkem opět automaticky přímo „zděděna“. Obdobně tomu bude se „zděděním“ potenciálu vzestupu skrze Bhardoah stav v případě, že některý z rodičů v okamžiku početí potomka bude tento vzestupný potenciál mít realizován.

Takže odpověď na otázku -Kdo bude mít příležitost dosáhnout na vzestupný potenciál prostřednictvím Skluzu a Orbingu během 200-letého Výstupního cyklu otevřených Hvězdných bran Aurora – je časově závislá na individuální situaci jednotlivce během onoho klíčového cca 40-denního Okna příležitosti mezi 21.12.2012 a 31.1.2013 a jeho stavu v zarovnání se Vzestupnou mřížkou Hvězdného prachu. Jednoduše řečeno, ti z andělských i iluminátských lidí, kteří nedosáhnout na zarovnání se Vzestupnou mřížkou Hvězdného prachu do 31.1.2013 (doby uzavření Okna příležitosti) ztratí možnost dosáhnout na vzestupný potenciál skrze biologický vzestup Skluzem a Orbingem, v důsledku nárůstu environmentálního metatronického kódování, ale inkarnované Vědomí může během tohoto 200-letého období dosáhnout na vzestup skrze Bhardoah stav, ovšem pouze za předpokladu, že přistoupí na aplikace bio-regeneračního léčení a amnesty kontrakty Strážců, což obojí bude postupně stále a stále těžší dosáhnout a naplnit. Co tedy může starostlivý člověk mezitím dělat v rámci příprav na období roku 2012 a dál ? Milovat a žít a dělat svá osobní rozhodnutí moudře. To je bezprostřední a krátká odpověď.

Moudré volby, symbolická vodítka a posvátné Schopnost „činit moudré osobní volby“ začíná u přebírání odpovědnosti za osobní vzdělávání; zkoumejte, pátrejte, učte se a porovnávejte klíčové myšlenky v populárních systémech víry, ke kterým se cítíte přitahováni. Ačkoliv „logické porovnávání myšlenek“ může odhalit užitečné „výmluvné či důležité“ implikace ohledně „povahy věcí“, je to „intuitivní porovnávání POCITŮ“, jehož prostřednictvím lze rozlišit energetickou pravdu ve frekvenčních vibracích jádra kódovací mřížky, a tím v podkladové – nejzákladnější realitě „povahy věcí“. „Myslíte?“. Jistě. „Cítíte?“. Určitě. Pak pozorování obou, „hlavy i srdce“, zkombinujte a nechte prozářit nekonečnou moudrost ducha.

Od roku 2001 Strážci GA-MCEO stále více odhalovali učení z CDT desek příslušející jak k negativní, tak pozitivní straně planetárního dramatu -Velkého obrazu“, a ukazovali tyto „strany“ ne jako „soupeřící síly“, ale spíše jako „dvě opačné síly možností Svobodné vůle“, které spolu existují jako neodmyslitelné aspekty věčnosti v rámci vesmíru Svobodné vůle. Když se budete pokoušet vzdělat se ohledně spirituálního vývoje a spektra multidimenzionální reality, je v současné době těžké rozlišit „nejzákladnější povahu věcí“, abyste mohli určit, zda se do toho přejete zapojit. Jedním z nedůležitějších prospěchů, které se vynoří z odhalení učiněného Strážci ohledně „falešné posvátné vědy“ a starodávného paradigmatu Vědy smrti „Květiny zkázy“, spočívá v tom, že naše „logická mysl“ dostává přímo vnímatelná vodítka a referenční body, s jejichž pomocí můžeme rozlišit povahu různých „vzestupných učení“ jaké učí hnutí New age či tradiční náboženská paradigmata. Každý ze symbolů výše identifikovaných v tomto textu poskytuje přímé a zjevné vodítko co se týká „nejzákladnější povahy a učení o zarovnání evoluční cesty“, ve kterém se tyto symboly objeví. Některá z učení metatronické Vědy smrti jsou rozeseta do různých doktrín New age a tradičních náboženství a tak promísená s částmi skutečného učení věčného života. Výsledkem je „pokroucené učení“, které činí velmi obtížným, jak logicky, tak intuitivně, objevit jádro energetické pravdy ve frekvenčních vibracích „kódovací mřížky“, a tím rozpoznat skutečnou „energetickou cestu důsledků“, kterou takové učení ve skutečnosti představuje; a právě zde jsou nápomocná, logická vodítka v podobě symbolů.

Před odhalením „symbolických vodítek“ je důležité mít na paměti, že všechny výše uvedené symboly, a mnoho dalších souvisejících „symbolů“, přišly do našich současných kultur ze starodávné atlantské doby. Všechny v tomto textu dříve zmíněné symboly a řada dalších souvisejících symbolů, které zde identifikovány nebyly, jsou (Soupeři – pozn. PP) záměrně poskytnutá, starodávná atlantská pokřivení toho, co kdysi bývalo „Symboly posvátné spirituální vědy“. Tyto pokřivené symboly pocházejí ze záměrných perverzí organického učení MCEO obsaženého na CDT desce č.11, která byla ukradena andělským lidem a dostala se do iluminátských rukou díky Annunakovi jménem Thovt v roce 22,326 př.n.l. Ačkoliv skutečné významy specifických aplikací multidimenzionální fyziky, které tyto symboly znamenají, byly pro současné civilizace ztraceny, reality energetických procesů a jádra kódovacích mřížek, které tyto symboly představují, svůj význam, důležitost nebo skrytou moc řízení atomické energie nikdy neztratily. Pokud tedy najdete pokřivené verze těchto kdysi posvátných symbolů, samotné nebo společně, v nějakém – kterémkoliv učení, můžete začít s tichou ozdravnou možností směrem ke kódovací mřížce takového učení, což nabídne příležitost pro léčbu a “záchranu posvátného“ synchronně s tím, jak se nová energetická možnost -zarovnání kódovací mřížky takového učení se (vzestupnou – pozn. PP) mřížkou Hvězdného prachu -stává dostupnou. Odmítnutí celého „pokřiveného či kontaminovaného“ učení NENÍ smyslem, ani není jakkoliv nápomocným přístupem; většina současných náboženství, spirituálních a vědeckých masových systémů víry, které v současnosti existují, je „spletitá směsice“ jak „vzestupného kódování“, tak „padlého kódování“. Člověk tedy nepotřebuje „vylít s vaničkou i dítě“, jak praví staré přísloví.

Když jsou nalezena dále uvedená pokřivení kdysi posvátných symbolů, prozkoumejte kontury jejich „původní posvátné verze“, jak je zobrazena v přenosech vzestupné cesty MCEO CDT desek. Ve svých rozvahách a meditacích použijte původní „posvátnou verzi“ – spolu s „běžně používanou verzí“ – a jednoduše mějte upřímně v úmyslu, že ucítíte v těchto symbolech pravdu, která se týká vás, ohledně toho, s jakým symbolem v současné době spolu-rezonujete. Pokud se cítíte být více spojeni s “běžnou pokřivenou verzí“, je to v pořádku, a neexistuje žádná povinnost akceptovat platnost verze symbolu dle MCEO. Podstatné je prostě zkoumat, zjistit více, pokusit se „procítit“ kódovací mřížku pod či za těmito symboly stojící, abyste mohli porovnat, a tím učinit informovanější svobodné rozhodnutí ohledně vaší osobní evoluční cesty. Iluminátskolidské leviatanské kódování obsažené v kódovací mřížce a vzoru DNA (který v této chvíli všichni lidé, s naším všeobecným „smíšeným genomem běžného člověka“, více či méně sdílejí) bude spolu-rezonovat silněji s kódovací mřížkou symbolu metatronické Vědy smrti, ale pokud cítíte, že tento vztah neznamená, že „je vám předurčena“ „metatronická padlá cesta“, je to proto, že příležitost v podobě léčby Stříbrného semínka a zarovnání s mřížkou Hvězdného prachu, a tím i vzoru DNA, se týká CELÉHO současného lidstva – včetně těch, kdo mají iluminátsko-lidský původ.

Pokud je skutečný vzestup do věčného života to, co si vědomě přejete, ale cítíte se „rozpolcený a zmatený“ mezi osobním stávajícím systémem víry a myšlenkami navrhovanými Svobodným učením MCEO™, Strážci MCEO-Křišťálové řeky doporučují, abyste prostě vzali v úvahu obě ideologie, jako cenné hledisko, jehož prostřednictvím se můžete učit, růst a rozšiřovat své spirituální povědomí, spíše než „abyste se dostali do mentálního polaritního konfliktu“ ohledně toho, jaké hledisko je „správné či špatné“. Zkoumejte, respektujte a porovnávejte myšlenky představené v obou hlediscích, a pojměte myšlenky v obou z nich, které „v současné době cítíte správnými“, zatímco si vyhradíte právo „osvobodit se“ od myšlenek z obou hledisek, které vám nyní „neštimují“. Po určité době pokoušení se o tuto „záchranu posvátného“ znovu přezkoumejte myšlenky, které vám dříve „neštimovaly“, a k velkému překvapení můžete objevit, že jste vyspěli a pochopili jste tyto myšlenky v jiném, více harmonickém světle. Za použití tohoto přístupu pohodlného porovnávání“ umožníte sobě a svému stávajícímu systému víry „prostor pro růst, expanzi a dospění“, zatímco se zarovnáte s „nejlepšími myšlenkami“ obou hledisek ve vztahu k vaší současné „osobní pravdě“.

Bez ohledu na rozhodnutí, které učiníte ohledně toho, „jaká pravda vám vyhovuje“, porovnávání symbolů a učení jak vzestupu MCEO, tak metatronických padlých cest vám nabídne užitek větší jasnosti – a tím větší příležitost pro vědomou evoluci – nehledě na to, jak se rozhodnete. Níže uvedená „symbolická vodítka“ jsou poskytována pouze proto, aby vám pomohla ve vašem hledání větší jasnosti a nejsou zamýšlena jako nástroj zneužití a základ pro zlehčování, odsuzování nebo fanatismus vůči paradigmatům víry, která může být spojena s pokřivenými symboly nebo vůči lidem, kteří jsou stoupenci těchto systémů víry. Pamatujte, že když zkoumáte níže uvedená „symbolická vodítka“ stále platí, že nejaktuálnější systémy víry představují „spletitou směsici“ jak „učení posvátného vzestupu“ tak „padlých učení“; takže -smyslem je „zachránit posvátné“ – nikoliv zneplatnit celé myšlení.

Pokračování…